13 พฤศจิกายน 2561
     
  คำอธิบายกฎหมายลักษณะมรดก
หลักพื้นฐานของสิทธิเสรีภาพ และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ : หนี้
คำอธิบายนิติกรรม-สัญญา
ประมวลกฎหมายอาญา ฉบับอ้างอิง
กฎหมายระหว่างประเทศ
ถาม-ตอบหนี้
เตรียมสอบเข้านิติศาสตร์
หลักกฎหมายอาญา ภาคความผิด
 

   กฎหมายปกครอง (32)
 คู่มือสอบกฎหมาย (9)
 กฎหมายทนายความ (9)
 หลักกฎหมาย (40)
 กฎหมายทั่วไป (119)
 ภาษาอังกฤษนักกฎหมาย (7)
 หนังสือดีในอดีต (5)
 หนังสือโครงการตำราฯ (68)
 หนังสือฝากขาย (16)
 หมวดพระราชบัญญัติ (1)
 หนังสือกองทุน ศ.จิตติ ติงศภัทิย์ (13)
 ดาวน์โหลด (5)
 กฎหมายสำหรับตำรวจ (1)
 กฎหมายพาณิชยนาวี (5)
 กฎหมายภาษีอากร (3)
 กฎหมายรัฐธรรมนูญ (12)
 กฎหมายแรงงาน (13)
 คำอธิบายกฎหมาย (101)
 พระราชบัญญัติ (1)
 ประมวลกฎหมาย (26)
 กฎหมายอ้างอิง (1)
 รวมกฎหมาย (13)
 กฎหมายระหว่างประเทศ (24)
 กฎหมายการแพทย์ (5)
 ถาม-ตอบกฎหมาย (12)
 กฎหมายท้องถิ่น (2)
 สินค้าอื่นๆ (4)
 

   สนพ.ธรรมศาสตร์ (24)
 อื่นๆ (200)
 อฑตยามิลเลนเนียม (6)
 ปณรัชช (23)
 นิติบรรณการ (28)
 นิติธรรม (94)
 วิทยพัฒน์ (2)
 บัณฑิตอักษร (5)
 ธรรมนิติ (10)
 เนติบัณฑิตยสภา (56)
 สนพ.จุฬา (10)
 ปรีย์ชนก (5)
 

 
 





























  WebLink : WebLink :  

 
Writer Profile
 
 
ชื่อผู้แต่งศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล
วุฒิผู้แต่ง- น.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 2)
- น.ม. ธรรมศาสตร์ น.บ.ท.,
- D.E.A.(Sciences Criminelles),
- Doctorat en droit (Mention Tres Honorable) l' Universite des Sciences Sociale de Toulouse ประเทศฝรั่งเศส
ผลงานที่ผ่านมา- คำอธิบายความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ ตามประมวลกฎหมายอาญา
- คำอธิบายควาผิดเกี่ยวกับการปลอมและการแปลง ตามประมวลกฎหมายอาญา
- คำอธิบายการดำเนินคดีผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง
- ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ฉบับอ้างอิง
- คำอธิบายพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ฉบับที่ 22
- คำอธิบายความรับผิดของผู้บริหารกิจการทางแพ่งและทางอาญา
- บันทึกของนายยอร์ช ปาดูซ์
- ประมวลกฎหมายอาญา ฉบัีบหัวเรื่องเรียงมาตรา
- ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ฉบับหัวเรื่องเีรียงมาตรา
- ปัญหาพิเศษในกฎหมายอาญา
- ฯลฯ
ประสบการณ์-

 
 









ยูสเซอร์เนม
รหัสผ่าน
ลงทะเบียน   ลืมรหัสผ่าน

2,832,426 คน

 

 

 
 
Winyuchon Publication House Co., Ltd.
 
สำนักพิมพ์วิญญูชน 39/200-201 ซ.วิภาวดีรังสิต 84 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ 0-2996-9471-3 โทรสาร 0-2996-9474