18 ธันวาคม 2561
     
  คำอธิบายกฎหมายลักษณะมรดก
หลักพื้นฐานของสิทธิเสรีภาพ และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ : หนี้
คำอธิบายนิติกรรม-สัญญา
ประมวลกฎหมายอาญา ฉบับอ้างอิง
กฎหมายระหว่างประเทศ
ถาม-ตอบหนี้
เตรียมสอบเข้านิติศาสตร์
หลักกฎหมายอาญา ภาคความผิด
 

   กฎหมายปกครอง (32)
 คู่มือสอบกฎหมาย (9)
 กฎหมายทนายความ (9)
 หลักกฎหมาย (40)
 กฎหมายทั่วไป (119)
 ภาษาอังกฤษนักกฎหมาย (7)
 หนังสือดีในอดีต (5)
 หนังสือโครงการตำราฯ (68)
 หนังสือฝากขาย (16)
 หมวดพระราชบัญญัติ (1)
 หนังสือกองทุน ศ.จิตติ ติงศภัทิย์ (13)
 ดาวน์โหลด (5)
 กฎหมายสำหรับตำรวจ (1)
 กฎหมายพาณิชยนาวี (5)
 กฎหมายภาษีอากร (3)
 กฎหมายรัฐธรรมนูญ (12)
 กฎหมายแรงงาน (13)
 คำอธิบายกฎหมาย (101)
 พระราชบัญญัติ (1)
 ประมวลกฎหมาย (26)
 กฎหมายอ้างอิง (1)
 รวมกฎหมาย (13)
 กฎหมายระหว่างประเทศ (24)
 กฎหมายการแพทย์ (5)
 ถาม-ตอบกฎหมาย (12)
 กฎหมายท้องถิ่น (2)
 สินค้าอื่นๆ (4)
 

   สนพ.ธรรมศาสตร์ (24)
 อื่นๆ (200)
 อฑตยามิลเลนเนียม (6)
 ปณรัชช (23)
 นิติบรรณการ (28)
 นิติธรรม (94)
 วิทยพัฒน์ (2)
 บัณฑิตอักษร (5)
 ธรรมนิติ (10)
 เนติบัณฑิตยสภา (56)
 สนพ.จุฬา (10)
 ปรีย์ชนก (5)
 

 
 

  WebLink : WebLink :  

 
Writer Profile
 
 
ชื่อผู้แต่งศาสตราจารย์ ดร.วิจิตรา (ฟุ้งลัดดา) วิเชียรชม
วุฒิผู้แต่ง- LL.B. Thammasat University,
- LL.M. Chulalongkorn University,
- D.S.U. (Droit du Travail), Docteur de ,
l' Universit? de Droit, d' Economie et de Sciences Sociales de Paris (Paris II)
ผลงานที่ผ่านมา1. ย่อหลักกฎหมายแรงงาน, พิมพ์ครั้งที่ 13 (สำนักพิมพ์นิติธรรม, 2541)
2. กฎหมายประกันสังคม, พิมพ์ครั้งที่ 5 (สำนักพิมพ์วิญญูชน, 2538)
3. กฎหมายแรงงานสำหรับผู้บริหาร, (สำนักพิมพ์นิติธรรม, 2539)
4. กฎหมายเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล (สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2540)
5. รวมกฎหมายแรงงาน, พิมพ์ครั้งที่ 8 (สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2540)
6. รวมกฎหมายแรงงานภาครัฐวิสาหกิจ (สำนักพิมพ์วิญญูชน, 2538)
7. กฎหมายแรงงาน 1 : สัญญาจ้างแรงงาน (สำนักพิมพ์วิญญูชน, 2540)
8. กฎหมายแรงงาน 2 : กฎหมายคุ้มครองแรงงาน (สำนักพิมพ์วิญญูชน 2541)
9. สถานภาพของพนักงานกับการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ (สำนักพิมพ์วิญญูชน 2541)
10. รัฐธรรมนูญและกฎหมายประกอบ (สำนักพิมพ์วิญญูชน 2541)
ประสบการณ์-

 
 

ยูสเซอร์เนม
รหัสผ่าน
ลงทะเบียน   ลืมรหัสผ่าน

2,900,133 คน

 

 

 
 
Winyuchon Publication House Co., Ltd.
 
สำนักพิมพ์วิญญูชน 39/200-201 ซ.วิภาวดีรังสิต 84 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ 0-2996-9471-3 โทรสาร 0-2996-9474