16 ธันวาคม 2561
     
  คำอธิบายกฎหมายลักษณะมรดก
หลักพื้นฐานของสิทธิเสรีภาพ และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ : หนี้
คำอธิบายนิติกรรม-สัญญา
ประมวลกฎหมายอาญา ฉบับอ้างอิง
กฎหมายระหว่างประเทศ
ถาม-ตอบหนี้
เตรียมสอบเข้านิติศาสตร์
หลักกฎหมายอาญา ภาคความผิด
 

   กฎหมายปกครอง (32)
 คู่มือสอบกฎหมาย (9)
 กฎหมายทนายความ (9)
 หลักกฎหมาย (40)
 กฎหมายทั่วไป (119)
 ภาษาอังกฤษนักกฎหมาย (7)
 หนังสือดีในอดีต (5)
 หนังสือโครงการตำราฯ (68)
 หนังสือฝากขาย (16)
 หมวดพระราชบัญญัติ (1)
 หนังสือกองทุน ศ.จิตติ ติงศภัทิย์ (13)
 ดาวน์โหลด (5)
 กฎหมายสำหรับตำรวจ (1)
 กฎหมายพาณิชยนาวี (5)
 กฎหมายภาษีอากร (3)
 กฎหมายรัฐธรรมนูญ (12)
 กฎหมายแรงงาน (13)
 คำอธิบายกฎหมาย (101)
 พระราชบัญญัติ (1)
 ประมวลกฎหมาย (26)
 กฎหมายอ้างอิง (1)
 รวมกฎหมาย (13)
 กฎหมายระหว่างประเทศ (24)
 กฎหมายการแพทย์ (5)
 ถาม-ตอบกฎหมาย (12)
 กฎหมายท้องถิ่น (2)
 สินค้าอื่นๆ (4)
 

   สนพ.ธรรมศาสตร์ (24)
 อื่นๆ (200)
 อฑตยามิลเลนเนียม (6)
 ปณรัชช (23)
 นิติบรรณการ (28)
 นิติธรรม (94)
 วิทยพัฒน์ (2)
 บัณฑิตอักษร (5)
 ธรรมนิติ (10)
 เนติบัณฑิตยสภา (56)
 สนพ.จุฬา (10)
 ปรีย์ชนก (5)
 

 
 

  WebLink : WebLink :  

 
Writer Profile
 
 
ชื่อผู้แต่งศาสตราจารย์ ดร.นันทวัฒน์ บรมานันท์
วุฒิผู้แต่งปริญญาเอกด้านกฎหมายปกครอง มหาวิทยาลัยปารีส 2 ประเทศฝรั่งเศส
ผลงานที่ผ่านมา1. ระบบการออกเสียงแสดงประชามติ, สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.), พ.ศ.2538.
2. ถกรัฐธรรมนูญ 2540, สถาบันนโยบายการศึกษา, พ.ศ.2540.
3. บริการสาธารณะในระบบกฎหมายปกครองฝรั่งเศส, สำนักพิมพ์นิติธรรม, พ.ศ.2541.
4. แนวทางในการส่งเสริมการดำเนินการขององค์กรพัฒนาเอกชน : ศึกษาเฉพาะกรณี กฎหมายและระเบียบต่าง ๆ ที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนา, มูลนิธิอาเซีย, พ.ศ.2541.
5. กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญฝรั่งเศส : ข้อคิดเพื่อการปรับปรุงกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญไทย, สถาบันนโยบายการศึกษา, พ.ศ. 2541.
6. บทเฉพาะกาลของรัฐธรรมนูญกับกับการปฏิรูปการเมือง, สถาบันนโยบายการศึกษา, พ.ศ. 2541.
7. คำแปลรัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศส, จัดพิมพ์โดย สภาวิจัยแห่งชาติ, พ.ศ.2541. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2549.
8. สาระสำคัญของพระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย พ.ศ.2542, สำนักพิมพ์วิญญูชน,พ.ศ.2542.
9. องค์กรชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล,สถาบันนโยบายการศึกษา,พ.ศ. 2542.
10. หลักกฎหมายปกครองเกี่ยวกับบริการสาธารณะ, สำนักพิมพ์วิญญูชน, พ.ศ.2543. (พิมพ์ครั้งที่สอง พ.ศ. 2544).
11. การแปรรูปรัฐวิสาหกิจไทย, สถาบันนโยบายศึกษา, พิมพ์ครั้งแรก 2543, พิมพ์ครั้งที่สอง สิงหาคม 2543, พิมพ์ครั้งที่สาม มกราคม 2544. พิมพ์ครั้งที่ 4. กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2548.
12. คำอธิบายพระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.2542, สำนักพิมพ์วิญญูชน, พ.ศ. 2543.
13. การปกครองส่วนท้องถิ่นตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (พ.ศ. 2540), สำนักพิมพ์วิญญูชน, 2543.พิมพ์ครั้งที่ 4. กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2549.
14. การปกครองส่วนท้องถิ่นกับการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (แต่งร่วมกับ ดร.แก้วคำ ไกรสรพงษ์), สำนักพิมพ์วิญญูชน, 2544.
15. กฎหมายเศรษฐกิจในยุควิกฤติเศรษฐกิจ , ในแนวทางแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ-การเมืองไทย, สถาบันนโยบายศึกษา, พ.ศ. 2543.
16. การปกครองท้องถิ่นฝรั่งเศส , สถาบันนโยบายศึกษา,พ.ศ. 2544.
17. กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ,โครงการเฉลิมพระเกียรติสารานุกรมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540, สถาบันพระปกเกล้า, กรุงเทพฯ : องค์การค้าคุรุสภา ,2544.
18. การดำเนินคดีอาญากับผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง, โครงการเฉลิมพระเกียรติสารานุกรมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540, สถาบันพระปกเกล้า, กรุงเทพฯ : องค์การค้าคุรุสภา ,2544.
19. การออกเสียงประชามติ, โครงการเฉลิมพระเกียรติสารานุกรมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540, สถาบันพระปกเกล้า, กรุงเทพฯ : องค์การค้าคุรุสภา, 2544.
20. การแสดงบัญชีรายการทรัพย์สินและหนี้สิน, สารานุกรมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (พ.ศ.2540), สถาบันพระปกเกล้า, พ.ศ. 2544.
21. สัญญาทางปกครอง,สำนักพิมพ์วิญญูชน, พ.ศ. 2546 พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2550.
22. หลักการพื้นฐานกฎหมายปกครองฝรั่งเศส ,สำนักพิมพ์วิญญูชน, พ.ศ.2547.
23. หลักกฎหมายปกครองเกี่ยวกับบริการสาธารณะ ,สำนักพิมพ์วิญญูชน, พ.ศ.2546 พิมพ์ครั้งที่ 3.
24. คำอธิบายศัพท์กฎหมายมหาชนฝรั่งเศส-ไทย, สำนักพิมพ์วิญญูชน,พ.ศ. 2548
25.รายงานการวิจัย เรื่องการออกเสียงประชามติที่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ, กรุงเทพฯ : สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ, 2545.
26. รายงานการวิจัย เรื่องการให้สิทธิประชาชนฟ้องศาลรัฐธรรมนูญ กรณีละเมิดสิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ, กรุงเทพฯ : สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ, 2546.
27. รายงานวิจัยเรื่อง การติดตามและประเมินผลการทำงานของศาลปกครอง, นนทบุรี : สถาบันพระปกเกล้า, 2547. 28. รายงานการวิจัย เรื่องศาลรัฐธรรมนูญเปรียบเทียบ, กรุงเทพฯ : สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ, 2548.
29. รายงานวิจัยเรื่อง การติดตามและประเมินผลการทำงานขององค์กรอิสระ : ศาลปกครองคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา, นนทบุรี : สถาบันพระปกเกล้า, 2548.
30. รายงานการวิจัย เรื่องกระบวนการกลั่นกรองคดีที่จะเข้าสู่การพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ ตามมาตรา 264, กรุงเทพฯ : สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ, 2548.
31. รายงานการวิจัย เรื่องปัญหาความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของบทบัญญัติแห่งกฎหมาย กฎ ข้อบังคับ หรือการกระทำของบุคคลตามมาตรา 198 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540, กรุงเทพฯ : สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ, 2549.
32. รายงานการวิจัย เรื่องการตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของเงื่อนไขการตราพระราชกำหนดและความ ชอบด้วยรัฐธรรมนูญของพระราชกำหนด ที่ยังไม่ได้รับการอนุมัติจากรัฐสภาตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 219, กรุงเทพฯ : สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ, 2549.
33. การแปรรูปรัฐวิสาหกิจ. พิมพ์ครั้งที่ 5. กรุงเทพฯ: วิญญูชน, 2550.
34. หลักพื้นฐานกฎหมายปกครองฝรั่งเศส. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ: วิญญูชน,2551.
35. ?รัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐเวเนซุเวลา? รวมบทความกฎหมายมหาชนจากเว็บไซต์ www.pub-law.net. เล่ม 6. กรุงเทพฯ: สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ, 2550, หน้า 164 ? 174.
ประสบการณ์-

 
 

ยูสเซอร์เนม
รหัสผ่าน
ลงทะเบียน   ลืมรหัสผ่าน

2,895,853 คน

 

 

 
 
Winyuchon Publication House Co., Ltd.
 
สำนักพิมพ์วิญญูชน 39/200-201 ซ.วิภาวดีรังสิต 84 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ 0-2996-9471-3 โทรสาร 0-2996-9474