16 ธันวาคม 2561
     
  คำอธิบายกฎหมายลักษณะมรดก
หลักพื้นฐานของสิทธิเสรีภาพ และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ : หนี้
คำอธิบายนิติกรรม-สัญญา
ประมวลกฎหมายอาญา ฉบับอ้างอิง
กฎหมายระหว่างประเทศ
ถาม-ตอบหนี้
เตรียมสอบเข้านิติศาสตร์
หลักกฎหมายอาญา ภาคความผิด
 

   กฎหมายปกครอง (32)
 คู่มือสอบกฎหมาย (9)
 กฎหมายทนายความ (9)
 หลักกฎหมาย (40)
 กฎหมายทั่วไป (119)
 ภาษาอังกฤษนักกฎหมาย (7)
 หนังสือดีในอดีต (5)
 หนังสือโครงการตำราฯ (68)
 หนังสือฝากขาย (16)
 หมวดพระราชบัญญัติ (1)
 หนังสือกองทุน ศ.จิตติ ติงศภัทิย์ (13)
 ดาวน์โหลด (5)
 กฎหมายสำหรับตำรวจ (1)
 กฎหมายพาณิชยนาวี (5)
 กฎหมายภาษีอากร (3)
 กฎหมายรัฐธรรมนูญ (12)
 กฎหมายแรงงาน (13)
 คำอธิบายกฎหมาย (101)
 พระราชบัญญัติ (1)
 ประมวลกฎหมาย (26)
 กฎหมายอ้างอิง (1)
 รวมกฎหมาย (13)
 กฎหมายระหว่างประเทศ (24)
 กฎหมายการแพทย์ (5)
 ถาม-ตอบกฎหมาย (12)
 กฎหมายท้องถิ่น (2)
 สินค้าอื่นๆ (4)
 

   สนพ.ธรรมศาสตร์ (24)
 อื่นๆ (200)
 อฑตยามิลเลนเนียม (6)
 ปณรัชช (23)
 นิติบรรณการ (28)
 นิติธรรม (94)
 วิทยพัฒน์ (2)
 บัณฑิตอักษร (5)
 ธรรมนิติ (10)
 เนติบัณฑิตยสภา (56)
 สนพ.จุฬา (10)
 ปรีย์ชนก (5)
 

 
 

  WebLink : WebLink :  

 
Writer Profile
 
Page 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ...  | 38  
 
 ลำดับที่ : 1
 
  ชื่อผู้แต่ง : รองศาสตราจารย์ ดร.พินัย ณ นคร
วุฒิผู้แต่ง :
- Secondaire 5, (Polyvalente de la Pointe-aux-Trembles, Canada) (นักเรียนแลกเปลี่ยนโครงการ AFS Excha

 
 ลำดับที่ : 2
 
  ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ชาญชัย แสวงศักดิ์
วุฒิผู้แต่ง :
- D.E.A. de droit public, Universite? Aix-Marseille III, France
- Doctorat de droit public, Universite? Aix-Marseille III, France

 
 ลำดับที่ : 3
 
  ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์ ดร.ไผทชิต เอกจริยกร
วุฒิผู้แต่ง :
ปริญญาตรีนิติศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง) - เนติบัณฑิตไทย - นิติศาสตร์มหาบัณฑิต (สาขากฎหมายมห

 
 ลำดับที่ : 4
 
  ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์ ดร.ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ
วุฒิผู้แต่ง :
น.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 2),
น.ม.ธรรมศาสตร์ ,
น.บ.ท.,
Master of Law University of Pennsylvania ประเทศสหรัฐอเมริกา,
D.E.A. (Sciences Criminelles),
Doctorat Nouveau R?gime (Mention tr?s honorable) l' Universit? de Nancy II ประเทศฝรั่งเศส

 
 ลำดับที่ : 5
 
  ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์ ดร.ศนันท์กรณ์ โสตถิพันธุ์
วุฒิผู้แต่ง :
ชั้นประถมศึกษาที่โรงเรียนดาราสมุทร จังหวัดฉะเชิงเทรา
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นที่โรงเรียนดัดดรุณี จังหวัดฉะเชิงเทรา
ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่โรงเรียนอัมพรไพศาล จังหวัดนนทบุรี
นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2524
ศึกษาปริญญาโ

 
 ลำดับที่ : 6
 
  ชื่อผู้แต่ง : รองศาสตราจารย์ ดร. อุดมศักดิ์ สินธิพงษ์
วุฒิผู้แต่ง :
นิติศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2526,
นิติศาสตรมหาบัณฑิต The American University,
Washington DC, USA 2536,
ประกาศนียบัตร Capacity Building on Environmental Legal Education in Asia and Pacific Region, IUCN/APCEL/UNEP Programme, National University

 
 ลำดับที่ : 7
 
  ชื่อผู้แต่ง : สุรพล ไตรเวทย์
วุฒิผู้แต่ง :


 
 ลำดับที่ : 8
 
  ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์ ดร.คณิต ณ นคร
วุฒิผู้แต่ง :
- ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดวังม่วง จ.นครศรีธรรมราช
- มัธยมศึกษาและเตรียมอุดมศึกษา โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จ.นครศรีธรรมราช
- นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- เนติบัณฑิตไทย
- Doktor der Rechte มหาวิทยาลัยแห่งกรุงบอนน์

 
 ลำดับที่ : 9
 
  ชื่อผู้แต่ง : อำนาจ เนตยสุภา, สุนิสา สถาพรเสริมสุข, คณาธิป ทองรวีวงศ์, ชาญชัย อารียวิทยาเลิศ
วุฒิผู้แต่ง :
น.บ.มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เนติบัณฑิตไทย
ปริญญาโทกฎหมายด้านกระบวนการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน, University of London, UK. ปริญญาโทกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา, George Washington University, Washington DC. USA.
ปริญญาโทกฎหมายธุรกิจระหว่างประเทศ, The American

 
 ลำดับที่ : 10
 
  ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์ ดร. บรรเจิด สิงคะเนติ
วุฒิผู้แต่ง :
- นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- นิติศาสตรมหาบัณฑิต (กฎหมายมหาชน) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- Magister Lugum, Bochum University
- Doctor der Rechte-Dr.jur, Bochum University

 
 ลำดับที่ : 11
 
  ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์ ดร.นันทวัฒน์ บรมานันท์
วุฒิผู้แต่ง :
ปริญญาเอกด้านกฎหมายปกครอง มหาวิทยาลัยปารีส 2 ประเทศฝรั่งเศส

 
 ลำดับที่ : 12
 
  ชื่อผู้แต่ง : รองศาสตราจารย์ ดร.กมลชัย รัตนสกาววงศ์
วุฒิผู้แต่ง :
- นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- เนติบัณฑิตไทย สมัยที่ 28
- Dr. Jur. (magna cum lude), Freiburg Universitaet. ประเทศสหพันธ์สารธารณรัฐเยอรมัน

 
 ลำดับที่ : 13
 
  ชื่อผู้แต่ง : พิสิษฐ์ พลรักษ์เขตต์
วุฒิผู้แต่ง :


 
 ลำดับที่ : 14
 
  ชื่อผู้แต่ง : ภานุพันธ์ ชัยรัต
วุฒิผู้แต่ง :


 
 ลำดับที่ : 15
 
  ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์ ดร.เกรียงไกร เจริญธนาวัฒน์
วุฒิผู้แต่ง :
- น.บ.(จุฬาฯ)
- น.ม.(จุฬาฯ)
- D.E.A. (Droit public)
- Doctoral (nouveau regime)
(Robert Schuman Universite, Strasbourg)

 

 
Page 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ...  | 38  
 

ยูสเซอร์เนม
รหัสผ่าน
ลงทะเบียน   ลืมรหัสผ่าน

2,895,233 คน

 

 

 
 
Winyuchon Publication House Co., Ltd.
 
สำนักพิมพ์วิญญูชน 39/200-201 ซ.วิภาวดีรังสิต 84 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ 0-2996-9471-3 โทรสาร 0-2996-9474