16 ธันวาคม 2561
     
  คำอธิบายกฎหมายลักษณะมรดก
หลักพื้นฐานของสิทธิเสรีภาพ และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ : หนี้
คำอธิบายนิติกรรม-สัญญา
ประมวลกฎหมายอาญา ฉบับอ้างอิง
กฎหมายระหว่างประเทศ
ถาม-ตอบหนี้
เตรียมสอบเข้านิติศาสตร์
หลักกฎหมายอาญา ภาคความผิด
 

   กฎหมายปกครอง (32)
 คู่มือสอบกฎหมาย (9)
 กฎหมายทนายความ (9)
 หลักกฎหมาย (40)
 กฎหมายทั่วไป (119)
 ภาษาอังกฤษนักกฎหมาย (7)
 หนังสือดีในอดีต (5)
 หนังสือโครงการตำราฯ (68)
 หนังสือฝากขาย (16)
 หมวดพระราชบัญญัติ (1)
 หนังสือกองทุน ศ.จิตติ ติงศภัทิย์ (13)
 ดาวน์โหลด (5)
 กฎหมายสำหรับตำรวจ (1)
 กฎหมายพาณิชยนาวี (5)
 กฎหมายภาษีอากร (3)
 กฎหมายรัฐธรรมนูญ (12)
 กฎหมายแรงงาน (13)
 คำอธิบายกฎหมาย (101)
 พระราชบัญญัติ (1)
 ประมวลกฎหมาย (26)
 กฎหมายอ้างอิง (1)
 รวมกฎหมาย (13)
 กฎหมายระหว่างประเทศ (24)
 กฎหมายการแพทย์ (5)
 ถาม-ตอบกฎหมาย (12)
 กฎหมายท้องถิ่น (2)
 สินค้าอื่นๆ (4)
 

   สนพ.ธรรมศาสตร์ (24)
 อื่นๆ (200)
 อฑตยามิลเลนเนียม (6)
 ปณรัชช (23)
 นิติบรรณการ (28)
 นิติธรรม (94)
 วิทยพัฒน์ (2)
 บัณฑิตอักษร (5)
 ธรรมนิติ (10)
 เนติบัณฑิตยสภา (56)
 สนพ.จุฬา (10)
 ปรีย์ชนก (5)
 

 
 

  WebLink : WebLink :  

 
Search

 
Page 1 | 2 | 3 | 4 | ...  | 20  
 
 ลำดับที่ : 1
 
  ชื่อหนังสือ : คำถาม-คำตอบ ปัญหาข้อกฎหมายอาญา จากคำพิพากษา
บทคัดย่อ / สารบาญ :

 

 ชื่อผู้แต่ง : ประเสริฐ เสียงสุทธิวงศ์
รหัสสินค้า : 9786167657370
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 500 กรัม
  จำนวนหน้า : 232
ขนาด : 18.5x26
พิมพ์ : พฤษภาคม 2561


 
ราคา  195.00  บาท
ลด: 10%
ขาย 175.50 บาท

 ลำดับที่ : 2
 
  ชื่อหนังสือ : กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ว่าด้วยการบังคับคดี
บทคัดย่อ / สารบาญ :

บทที่ 1  วิธีการชั่วคราวเพื่อคุ้มครองจำเลย

บทที่ 2  วิธีการชั่วคราวเพื่อคุ้มครองโจทก็

บทที่ 3  วิธีการคุ้มครองประโยชน์ของคู่ความในระหว่างพิจารณาตามมาตรา 264

บทที่ 4   หลักทั่วไป 10 ประการ

บทที่ 5  วิธีการดำเนินการบังคับคดีของเจ้าหนี้ตามคำพิพากษา

บทที่ 6  บทคุ้มครองบุคคลภายนอก

บทที่ 7  บทคคุ้มครองลูกหนี้ตามคำพิพากษา

บทที่ 8  สถานะและอำนาจหน้าที่ของเจ้าพนักงานบังคับคดี ชื่อผู้แต่ง : จรัญ ภักดีธนากุล
รหัสสินค้า : 9786164455603
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 700 กรัม
  จำนวนหน้า : 356
ขนาด : 18.5X26
พิมพ์ : 4 : ตุลาคม 2560


 
ราคา  200.00  บาท
ลด: 10%
ขาย 180.00 บาท

 ลำดับที่ : 3
 
  ชื่อหนังสือ : เทคนิคการเขียนตอบข้อสอบ 3 สนาม ป.วิ.แพ่ง
บทคัดย่อ / สารบาญ :


ชื่อผู้แต่ง : รชฎ เจริญฉ่ำ
รหัสสินค้า : 9786162602900
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 400 กรัม
  จำนวนหน้า : 270
ขนาด : 14.5X21
พิมพ์ : 1:ตุลาคม 2560


 
ราคา  150.00  บาท
ลด: 10%
ขาย 135.00 บาท

 ลำดับที่ : 4
 
  ชื่อหนังสือ : วิธีพิจารณาความแพ่งพิสดาร เล่ม1
บทคัดย่อ / สารบาญ :

วิ.แพ่งพิสดาร ฉบับปรับปรุงใหม่ปี 2561 นี้ ผู้จัดทำได้ทำการปรับปรุงแก้ไขวิ.แพ่งพิสดาร ที่ได้จัดพิมพ์มาแล้วหลายครั้ง โดยได้แก้ไขเพิ่มเติมหลักกฎหมายและแนวคำพิพากษาศาลฎีกาที่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาให้ทันสมัยอยู่เสมอ ผู้จัดทำขอยืนยันเจตนาในการจัดทำหนังสือทุกเล่มว่าต้องการเผยแพร่แนวทางการจัดทำซึ่งเป็นวิธีการนำเสนอที่แตกต่างจากคำบรรยายและหนังสืออื่น ๆ ทั้งนี้โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจหลักกฎหมายต่าง ๆ เชื่อมโยงให้เเป็นระบบ ง่ายต่อการจดจำ และเพื่อให้ทราบหลักกฎหมายและแนวคำพิพากษาฎีกาใหม่ล่าสุด รวมทั้งความแตกต่างของคำพิพากษาฎีกาในเรื่องที่มีข้อเท็จจริงใกล้เคียงกัน โดยมิได้มุ่งหวังให้ใช้เป็นหนังสือในการเก็งข้อสอบแต่อย่างใด แต่ปรารถนาให้ผู้อ่านใช้เหตุผลและความเข้าใจในการใช้กฎหมายอย่างถูกต้องแท้จริงซึ่งจะยังผลให้สามารถทำข้อสอบ หรือนำไปใช้ประโยชน์ในการประกอบอาชีพการงานได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นชื่อผู้แต่ง : วิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์
รหัสสินค้า : 9786164550742
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 750 กรัม
  จำนวนหน้า : 464
ขนาด : 18.5*26
พิมพ์ : ฉบับปรับปรุงใหม่ปี 2561


 
ราคา  340.00  บาท
ลด: 10%
ขาย 306.00 บาท

 ลำดับที่ : 5
 
  ชื่อหนังสือ : คำถาม-คำตอบ ปัญหาข้อกฎหมายแพ่งจากคำพิพากษาฎีกา
บทคัดย่อ / สารบาญ :


ชื่อผู้แต่ง :
รหัสสินค้า : 9786167657318
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 600 กรัม
  จำนวนหน้า : 342
ขนาด : 18.5*26
พิมพ์ : พฤษภาคม 2560


 
ราคา 285.00 บาท

 ลำดับที่ : 6
 
  ชื่อหนังสือ : ตอบข้อสอบกฎหมายอย่างไรให้ได้คะแนน ถาม-ตอบ อาญา
บทคัดย่อ / สารบาญ :

การพิมพ์ครั้งนี้เพิ่มเติมฎีกาใหม่ซึ่งกลับแนวคำตัดสินเดิมที่สำคัญๆ หลายเรื่อง นอกจากนี้ยังเพิ่มเติมคำพิพากษาฎีกาเนติฯ ปี 2558 ถึงเล่ม 12 ปี 2559 ถึงเล่ม 4 และ คำพิพากษาศาลฎีกาของศาลฎีกา ปี 2558 ถึงเล่ม 9 ปี 2559 ถึงเล่ม 1 เพื่อความสมบูรณ์และทันสมัยในการจัดพิมพ์ครั้งนี้ : เนื้อหาในเล่ม : ผู้เสียหาย/อำนาจสอบสวน/อำนาจศาล/การขอเข้าร่วมเป็นโจทก์/ถอนฟ้อง/สิทธินำคดีอาญามาฟ้องระงับ/คดีแพ่งที่เกี่ยวกับคดีอาญา/จับ ขัง ค้น ปล่อยชั่วคราว/การสอบสวน/ฟ้องคดีอาญา/ไต่สวนมูลฟ้อง/การพิจารณาคำพิพากษาและคำสั่ง/อุทธรณ์ ฎีกา/คดีต้องห้ามอุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริงตามมาตรา 193 ทวิ/ข้อกฎหมายที่เกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยตามมาตรา 195 วรรคสอง/มาตรา 198 และมาตรา 216 แก้ไขใหม่ เรื่องจำเลยที่อยู่ระหว่างการหลบหนีไม่สามารถยื่นอุทธรณ์หรือฎีกาได้/การถอนอุทธรณ์/ห้ามอุทธรณ์พิพากษาเพิ่มเติมโทษโดยที่โจทก์มิได้อุทธรณ์ตามมาตรา 212/ยกฟ้องจำเลยที่มิได้อุทธรณ์ด้วยเหตุลักษณะคดีตามมาตรา 213/คดีต้องห้ามฎีกาตามมาตรา 218/คดีต้องห้ามฎีกาตามมาตรา 219/กรณีต้องห้ามฎีกาตามมาตรา 220/การบังคับตามคำพิพากษา/พยานหลักฐานในตดีอาญาชื่อผู้แต่ง : ธานี สิงหนาท
รหัสสินค้า : 9786160541355
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 990 กรัม
  จำนวนหน้า : 536
ขนาด : 18.5*26
พิมพ์ : 7 : มิถุนายน 2561 แก้ไขเพิ่มเติมล่าสุด


 
ราคา  380.00  บาท
ลด: 10%
ขาย 342.00 บาท

 ลำดับที่ : 7
 
  ชื่อหนังสือ : พร้อมสอบ การค้าระหว่างประเทศ
บทคัดย่อ / สารบาญ :

บทที่ 1  ความเบื้องต้น

บทที่ 2  INCOTER 2010

บทที่ 3  พ.ร.บ. การรับขนของทางทะเลชื่อผู้แต่ง : ก้องวิทย์ วัชราภรณ์
รหัสสินค้า : 9786164747142
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 250 กรัม
  จำนวนหน้า : 168
ขนาด : 14.5X21
พิมพ์ : 1 : 2561


 
ราคา  160.00  บาท
ลด: 10%
ขาย 144.00 บาท

 ลำดับที่ : 8
 
  ชื่อหนังสือ : ครบเครื่องเรื่องคดีอาญาทุจริต
บทคัดย่อ / สารบาญ :

กฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง คำพิพากษาฏีกาประกอบคำอธิบาย อำนาจศาลอาญาคดีทุจริตฯ อำนาจศาลฏีกาแผนกคดีอาญาฯ คดีทุจริตและประพฤติมิชอบ คดีร่ำรวยผิดปกติ คดีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติ คดีปกปิดทรัพย์สิน การริบทรัพย์สิน การร้องของให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน และอื่นๆครอบคลุมทุกกรณี   ชื่อผู้แต่ง : สรารักษ์ สุวรรณ,อาคม ศรียาภัย
รหัสสินค้า : 9786164401501
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 700 กรัม
  จำนวนหน้า : 432
ขนาด : 18.5*26.5
พิมพ์ : 1:พฤษภาคม 2560


 
ราคา 360.00 บาท

 ลำดับที่ : 9
 
  ชื่อหนังสือ : จอหงวน วิชา ทรัพย์สิน-ละเมิด
บทคัดย่อ / สารบาญ :

หนังสือกฎหมายจอหงวนวิชาทรัพย์และละเมิดเล่มนี้จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ให้ผู้อ่านเข้าใจกฎหมายเพื่อเตรียมสอบทุกสนามผู้เขียนได้ใส่หลักกฎหมายและย่อคำพิพากษาฎีกาให้สั้นลง อ่านเข้าใจง่าย กระทัดรัด  และมีตัวอย่างประกอบชื่อผู้แต่ง : คณิตศร์ คงทอง
รหัสสินค้า : 9786164402195
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 300 กรัม
  จำนวนหน้า : 224
ขนาด : 14.5*21
พิมพ์ : 1 พฤษภาคม 2560


 
ราคา 150.00 บาท

 ลำดับที่ : 10
 
  ชื่อหนังสือ : หลักและคำพิพากษา : คำอธิบาย พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัว และวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว
บทคัดย่อ / สารบาญ :

หมวด 1  บททั่วไป

หมวด 2  ศาลเยาวชนและครอบครัว

หมวด 3 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

หมวด 4 ศูนย์ฝึกอบรม  สถานศึกษา  สถานฝึกและอบรม และสถานแนะนำทางจิต

หมวด 5 การฝึกอบรม

หมวด 6  การสอบสวนคดีอาญา

หมวด 7  มาตรการพิเศษแทนการดำเนินคดีอาญา

หมวด 8  อำนาจเกี่ยวกับคดีอาญา

หมวด 9  การฟ้องคดีอาญา

หมวด 10 การพิพาษาคดีอาญา

ฯลฯชื่อผู้แต่ง : สหรัฐ กิติ ศุภการ
รหัสสินค้า : 9786164553361
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 800 กรัม
  จำนวนหน้า : 544
ขนาด : 16.5X23
พิมพ์ : 2: 2561


 
ราคา  320.00  บาท
ลด: 10%
ขาย 288.00 บาท


 
Page 1 | 2 | 3 | 4 | ...  | 20  
 

ยูสเซอร์เนม
รหัสผ่าน
ลงทะเบียน   ลืมรหัสผ่าน

2,895,269 คน

 

 

 
 
Winyuchon Publication House Co., Ltd.
 
สำนักพิมพ์วิญญูชน 39/200-201 ซ.วิภาวดีรังสิต 84 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ 0-2996-9471-3 โทรสาร 0-2996-9474