16 ธันวาคม 2561
     
  คำอธิบายกฎหมายลักษณะมรดก
หลักพื้นฐานของสิทธิเสรีภาพ และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ : หนี้
คำอธิบายนิติกรรม-สัญญา
ประมวลกฎหมายอาญา ฉบับอ้างอิง
กฎหมายระหว่างประเทศ
ถาม-ตอบหนี้
เตรียมสอบเข้านิติศาสตร์
หลักกฎหมายอาญา ภาคความผิด
 

   กฎหมายปกครอง (32)
 คู่มือสอบกฎหมาย (9)
 กฎหมายทนายความ (9)
 หลักกฎหมาย (40)
 กฎหมายทั่วไป (119)
 ภาษาอังกฤษนักกฎหมาย (7)
 หนังสือดีในอดีต (5)
 หนังสือโครงการตำราฯ (68)
 หนังสือฝากขาย (16)
 หมวดพระราชบัญญัติ (1)
 หนังสือกองทุน ศ.จิตติ ติงศภัทิย์ (13)
 ดาวน์โหลด (5)
 กฎหมายสำหรับตำรวจ (1)
 กฎหมายพาณิชยนาวี (5)
 กฎหมายภาษีอากร (3)
 กฎหมายรัฐธรรมนูญ (12)
 กฎหมายแรงงาน (13)
 คำอธิบายกฎหมาย (101)
 พระราชบัญญัติ (1)
 ประมวลกฎหมาย (26)
 กฎหมายอ้างอิง (1)
 รวมกฎหมาย (13)
 กฎหมายระหว่างประเทศ (24)
 กฎหมายการแพทย์ (5)
 ถาม-ตอบกฎหมาย (12)
 กฎหมายท้องถิ่น (2)
 สินค้าอื่นๆ (4)
 

   สนพ.ธรรมศาสตร์ (24)
 อื่นๆ (200)
 อฑตยามิลเลนเนียม (6)
 ปณรัชช (23)
 นิติบรรณการ (28)
 นิติธรรม (94)
 วิทยพัฒน์ (2)
 บัณฑิตอักษร (5)
 ธรรมนิติ (10)
 เนติบัณฑิตยสภา (56)
 สนพ.จุฬา (10)
 ปรีย์ชนก (5)
 

 
 

  WebLink : WebLink :  

 
Search

 
 
 ลำดับที่ : 1
 
  ชื่อหนังสือ : กฎหมายธุรกิจเพื่อการจัดการ
บทคัดย่อ / สารบาญ :

ตำรา กฎหมายธุรกิจเพื่อการจัดการ เล่มนี้ให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจทั่วไปอย่างละเอียด ทั้งในแง่แนวคิด ข้อกฎหมาย และการนำไปปรับใช้ เนื้อหาภายในเล่มแบ่งออกเป็น 15 บท ประกอบด้วย บทที่ 1 ให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป บทที่ 2 ถึงบทที่ 12 ให้ความรู้เกี่ยวกับประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ซึ่งเป็นกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจโดยตรงชื่อผู้แต่ง : บุญเพราะ แสงเทียน
รหัสสินค้า : 9789745827462
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 500 กรัม
  จำนวนหน้า : 388
ขนาด : 18x25.5
พิมพ์ : 5 : มีนาคม 2553


 
ราคา 230.00 บาท

 ลำดับที่ : 2
 
  ชื่อหนังสือ : สัญญาธุรกิจ
บทคัดย่อ / สารบาญ :

สัญญาธุรกิจ เล่มนี้ได้รวบรวมตัวอย่างของ สัญญาประเภทต่างๆ ที่ใช้ในการทำธุรกิจและในชีวิตประจำวัน ไว้อย่างครบครัน อาทิ หนังสือมอบอำนาจ หนังสือยินยอม สัญญาซื้อขาย แลกเปลี่ยน ให้ ให้เช่า เช่าซื้อ กู้ยืม การจ้างแรงงาน การจ้างทำของ การรับขน การประกัน ตัวแทน/นายหน้า การประนีประนอมยอมความ การจัดตั้งห้างหุ้นส่วน/บริษัท/คณะบุคคล การสมรส พินัยกรรม การทำนิติกรรมเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา หนังสือสัญญาของราชการ ฯลฯชื่อผู้แต่ง : สุพจน์ กู้มานะชัย
รหัสสินค้า : 9786167136103
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 750 กรัม
  จำนวนหน้า : 416
ขนาด : 18x25.5
พิมพ์ : 5 : มีนาคม 2553


 
ราคา 360.00 บาท


 
 

ยูสเซอร์เนม
รหัสผ่าน
ลงทะเบียน   ลืมรหัสผ่าน

2,895,175 คน

 

 

 
 
Winyuchon Publication House Co., Ltd.
 
สำนักพิมพ์วิญญูชน 39/200-201 ซ.วิภาวดีรังสิต 84 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ 0-2996-9471-3 โทรสาร 0-2996-9474