01 พฤษภาคม 2560
     
  คำอธิบายกฎหมายลักษณะมรดก
คำอธิบายกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
คำอธิบายกฎหมายเช่าทรัพย์-เช่าซื้อ
หลักพื้นฐานของสิทธิเสรีภาพ และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วยห้างหุ้นส่วนและบริษัท
คำอธิบายซื้อขาย แลกเปลี่ยน ให้
คำอธิบายกฎหมายจ้างแรงงาน จ้างทำของ รับขน
คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ : หนี้
ตัวแทน-นายหน้า
 

   กฎหมายปกครอง (27)
 กฎหมายสำหรับตำรวจ (1)
 คู่มือสอบกฎหมาย (8)
 กฎหมายทนายความ (10)
 หลักกฎหมาย (37)
 กฎหมายทั่วไป (107)
 ภาษาอังกฤษนักกฎหมาย (7)
 หนังสือดีในอดีต (5)
 หนังสือโครงการตำราฯ (54)
 หนังสือฝากขาย (16)
 หนังสือกองทุน ศ.จิตติ ติงศภัทิย์ (13)
 ดาวน์โหลด (5)
 กฎหมายพาณิชยนาวี (5)
 กฎหมายภาษีอากร (3)
 กฎหมายรัฐธรรมนูญ (13)
 กฎหมายแรงงาน (13)
 คำอธิบายกฎหมาย (82)
 พระราชบัญญัติ (1)
 ประมวลกฎหมาย (22)
 กฎหมายอ้างอิง (1)
 รวมกฎหมาย (12)
 กฎหมายระหว่างประเทศ (22)
 กฎหมายการแพทย์ (5)
 ถาม-ตอบกฎหมาย (10)
 กฎหมายท้องถิ่น (2)
 สินค้าอื่นๆ (4)
 

   ท่องเที่ยว (24)
 สุขภาพ (10)
 จิตวิทยา (9)
 ภาษาศาสตร์ (2)
 เศรษฐศาสตร์ (4)
 นิทาน (7)
 คู่มือการศึกษา (6)
 หนังสือทั่วไป (26)
 หนังสือธรรมะ (16)
 ชีวประวัติ (8)
 การพัฒนาตนเอง (7)
 การบริหารจัดการ (11)
 ศิลปวัฒนธรรม (4)
 การเมืองการปกครอง (20)
 ปรัชญา (4)
 วรรณกรรมเรื่องสั้น (11)
 สารานุกรม (3)
 สารคดี (23)
 อธิบายศัพท์ (10)
 คำคม (24)
 หนังสือชุดพิเศษตักบาตร (6)
 

   สนพ.ธรรมศาสตร์ (30)
 อื่นๆ (98)
 อฑตยามิลเลนเนียม (6)
 ปณรัชช (16)
 นิติบรรณการ (31)
 นิติธรรม (62)
 วิทยพัฒน์ (2)
 บัณฑิตอักษร (5)
 ธรรมนิติ (9)
 เนติบัณฑิตยสภา (51)
 สนพ.จุฬา (21)
 ปรีย์ชนก (8)
 

   

 
   WebLink : WebLink :  

 
Search

 
Page 1 | 2 | 3 | 4 | ...  | 6  
 
 ลำดับที่ : 1
 
  ชื่อหนังสือ : ศาลปกครองและการดำเนินคดีในศาลปกครอง
บทคัดย่อ / สารบาญ :

ในการพิมพ์ครั้งนี้ได้มีการปรับปรุงเพิ่มเติมเนื้อหาบางส่วนให้ทันสมัย ในเรื่องของการเปิดทำการศาลปกครองนครสวรรค์
ซึ่งได้เปิดทำการเมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๙ และกฎหมายใหม่บางฉบับที่อาจมีผลจ่อการดำเนินคดีในสารปกครอง
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการบังคับคดีและการปฏิบัติตามคำพิพากษาของศาลปกครอง และวิธีการคุ้มครองชั่วคราวก่อนการพิพากษา เนื่องจากได้มีการตราพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง
(ฉบับที่ ๘) พ.ศ.๒๕๕๙ (ซึ่งให้อำนาจศาลปกครองมีคำสั่งให้หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ไม่ปฏิบัติตามคำบังคับหริแปฏิบัติล่าช้าขำระค่าปรับต่อศาลปกครองได้)  และออกระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๕๙ และในเรื่องของการจัดตั้งแผนกคดีปกครองเกี่ยวกับวินัยการคลังและการงบประมาณขึ้นในศาลปกครอง ทั้งได้เพิ่มเติมคำวินิจฉัยต่าง ๆ ของศาลปกครองสูงสุดและคณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาลที่หน้าสนใจเพื่อให้หนังสือเล่มนี้มีเนื้อหาทีทันสมัย ครบถ้วนในส่วนที่เป็นสาระสำคัญ

 

 ชื่อผู้แต่ง : ดร.ฤทัย หงส์สิริ
รหัสสินค้า : 9786164040229
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 600 กรัม
  จำนวนหน้า : 318
ขนาด : 18.5*26
พิมพ์ : 7 ตุลาคม 2559


 
ราคา  230.00  บาท
ลด: 10%
ขาย 207.00 บาท

 ลำดับที่ : 2
 
  ชื่อหนังสือ : คำอธิบายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ภาค1 (มาตรา 1- มาตรา 119)
บทคัดย่อ / สารบาญ :


ชื่อผู้แต่ง : จุลสิงห์ วสันตสิงห์
รหัสสินค้า : 9786164040069
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 1500 กรัม
  จำนวนหน้า : 638
ขนาด : 18.5x26
พิมพ์ : 6 : มกราคม 2559


 
ราคา  360.00  บาท
ลด: 10%
ขาย 324.00 บาท

 ลำดับที่ : 3
 
  ชื่อหนังสือ : สัมมนากฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 2
บทคัดย่อ / สารบาญ :


ชื่อผู้แต่ง : สมชัย ทีฆาอุตมากร
รหัสสินค้า : 9789749468715
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 900 กรัม
  จำนวนหน้า : 384
ขนาด : 14.5x21
พิมพ์ : มิถุนายน 2558


 
ราคา 250.00 บาท

 ลำดับที่ : 4
 
  ชื่อหนังสือ : สัมมนากฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 3
บทคัดย่อ / สารบาญ :


ชื่อผู้แต่ง : สมชัย ทีฆาอุตมากร
รหัสสินค้า : 9789749468722
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 900 กรัม
  จำนวนหน้า : 400
ขนาด : 14.5x21
พิมพ์ : มิถุนายน 2558


 
ราคา 270.00 บาท

 ลำดับที่ : 5
 
  ชื่อหนังสือ : คำอธิบายกฎหมายล้มละลาย
บทคัดย่อ / สารบาญ :

การขอให้ล้มละลาย กระบวนการพิจารณาคดีล้มละลาย กระบวนการพิจารณาหลังจากศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ การประนอมหนี้ การประชุมเจ้าหนี้ คำพิพากษาให้ล้มละลาย การควบคุมตัวและทรัพย์สินของลูกหนี้ และการจำกัดสิทธิ การปลดจากการล้มละลาย  การขอรับชำระหนี้ ผลของการล้มละลายเกี่ยวกับกิจที่ได้กระทำไปแล้ว การรวบรวมและจำหน่ายทรัพย์สิน การปิดคดีและการยกเลิกการล้มละลาย บทบัญญัติเบ็ดเสร็จ ภาค2 หลักการของกฎหมายฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ การขอและการให้ฟื้นฟูกิจการ กระบวนพิจารณาหลังจากมีการยื่นคำร้องขอและคำสั่งให้ฟื้นฟูกิจการ ผู้ทำแผน อำนาจในการจัดการกิจการและทรัพย์สินของลูกหนี้เมื่อศาลมีคำสั่งฟื้นฟูกิจการ การยื่นคำขอชำระหนี้ คำชี้แจ้งเกี่ยวกับกิจการและทรัพย์สินของลูกหนี้ การเพิกถอนนิติกรรมที่ได้กระทำไปแล้ว การประชุมเจ้าหนี้เพื่อพิจารณาแผนฟื้นฟูกิจการ การพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนฟื้นฟูกิจการ การดำเนินการภายหลังศาลมีคำสั่งเห็นชอบฟื้นฟูกิจการ การยกเลิกคำสั่งให้ฟื้นฟูกิจการและการยกเลิกการฟื้นฟุกิจการ กระบวนพิจารณาเกี่ยวกับการฟื้นฟูกิจการลูกหนี้ที่เป็นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมชื่อผู้แต่ง : ชีพ จุลมนต์
รหัสสินค้า : 9786164040212
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 900 กรัม
  จำนวนหน้า : 502
ขนาด : 18.5x26
พิมพ์ : 3 : กันยายน 2559


 
ราคา  320.00  บาท
ลด: 10%
ขาย 288.00 บาท

 ลำดับที่ : 6
 
  ชื่อหนังสือ : คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วยทรัพย์
บทคัดย่อ / สารบาญ :


ชื่อผู้แต่ง : สมจิตร์ ทองศรี
รหัสสินค้า : 9786167425832
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 600 กรัม
  จำนวนหน้า : 293
ขนาด : 18.5x26
พิมพ์ : สิิงหาคม 2557


 
ราคา  170.00  บาท
ลด: 10%
ขาย 153.00 บาท

 ลำดับที่ : 7
 
  ชื่อหนังสือ : กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ
บทคัดย่อ / สารบาญ :


ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์ ดร.กำชัย จงจักรพันธ์
รหัสสินค้า : 9786164040137
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 1200 กรัม
  จำนวนหน้า : 592
ขนาด : 18.5x26
พิมพ์ : 7 : มิถุนายน 2559


 
ราคา  400.00  บาท
ลด: 10%
ขาย 360.00 บาท

 ลำดับที่ : 8
 
  ชื่อหนังสือ : คำอธิบายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ภาค 1-2 มาตรา 1-156 เล่ม 1
บทคัดย่อ / สารบาญ :


ชื่อผู้แต่ง : ธานิศ เกศวพิทักษ์
รหัสสินค้า : 9786164040144
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 1800 กรัม
  จำนวนหน้า : 892
ขนาด : 18.5x26
พิมพ์ : 13 : มิถุนายน 2559


 
ราคา 490.00 บาท

 ลำดับที่ : 9
 
  ชื่อหนังสือ : ศาลปกครองและการดำเนินคดีในศาลปกครอง
บทคัดย่อ / สารบาญ :

ศาลปกครองคืออะไร, ทำไมต้องมีศาลปกครอง, เมื่อไรต้องคดีที่ศาลปกครอง, การฟ้องคดีปกครองต้องฟ้องที่ศาลไหน, การดำเนินคดีที่ศาลปกครองต้องทำอย่างไร, การจัดตั้งศาลปกครองมีประโยชน์และมีผลกระทบอย่างไร ซึ่งคำตอบทั้งหมดมีอยู่ในหนังสือเล่มนี้โดยละเอียด พร้อมแผนภูมิแสดงกระบวนพิจารณาคดีปกครองชื่อผู้แต่ง : ฤทัย หงส์สิริ
รหัสสินค้า : 9786167425986
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 600 กรัม
  จำนวนหน้า : 292
ขนาด : 18.5x26
พิมพ์ : 5 : เมษายน 2557 แก้ไขเพิ่มเติม


 
ราคา  180.00  บาท
ลด: 10%
ขาย 162.00 บาท

 ลำดับที่ : 10
 
  ชื่อหนังสือ : คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วยมรดก
บทคัดย่อ / สารบาญ :

ข้อแนะนำในการศึกษา, หลักเบื้องต้นมรดก, ผู้มีสิทธิรับมรดกและส่วนแบ่งมรดก, การสูญเสียสิทธิในการรับมรดก, การแบ่งมรดก, วิธีการแบ่งทรัพย์มรดก, อายุความเกี่ยวกับมรดก, พินัยกรรม, ผลของพินัยกรรม, การตีความในพินัยกรรม, การเพิกถอนและการตกไปแห่งพินัยกรรมหรือข้อกำหนดพินัยกรรม, การตกไปแห่งพินัยกรรม, การตกไปแห่งพินัยกรรมหรือข้อกำหนดพินัยกรรม, ความเสียเปล่าแห่งพินัยกรรมหรือข้อกำหนดพินัยกรรม, การขอให้ศาลเพิกถอนพินัยกรรม ฯลฯชื่อผู้แต่ง : ม.ล. เฉลิมชัย เกษมสันต์
รหัสสินค้า : 9786167425627
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 800 กรัม
  จำนวนหน้า : 384
ขนาด : 18.5x26
พิมพ์ : 8 : มิถุนายน 2556


 
ราคา  220.00  บาท
ลด: 10%
ขาย 198.00 บาท


 
Page 1 | 2 | 3 | 4 | ...  | 6  
 

ยูสเซอร์เนม
รหัสผ่าน
ลงทะเบียน   ลืมรหัสผ่าน

1,883,203 คน

 

 

 
 
Winyuchon Publication House Co., Ltd.
 
สำนักพิมพ์วิญญูชน 39/200-201 ซ.วิภาวดีรังสิต 84 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ 0-2996-9471-3 โทรสาร 0-2996-9474