16 ธันวาคม 2561
     
  คำอธิบายกฎหมายลักษณะมรดก
หลักพื้นฐานของสิทธิเสรีภาพ และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ : หนี้
คำอธิบายนิติกรรม-สัญญา
ประมวลกฎหมายอาญา ฉบับอ้างอิง
กฎหมายระหว่างประเทศ
ถาม-ตอบหนี้
เตรียมสอบเข้านิติศาสตร์
หลักกฎหมายอาญา ภาคความผิด
 

   กฎหมายปกครอง (32)
 คู่มือสอบกฎหมาย (9)
 กฎหมายทนายความ (9)
 หลักกฎหมาย (40)
 กฎหมายทั่วไป (119)
 ภาษาอังกฤษนักกฎหมาย (7)
 หนังสือดีในอดีต (5)
 หนังสือโครงการตำราฯ (68)
 หนังสือฝากขาย (16)
 หมวดพระราชบัญญัติ (1)
 หนังสือกองทุน ศ.จิตติ ติงศภัทิย์ (13)
 ดาวน์โหลด (5)
 กฎหมายสำหรับตำรวจ (1)
 กฎหมายพาณิชยนาวี (5)
 กฎหมายภาษีอากร (3)
 กฎหมายรัฐธรรมนูญ (12)
 กฎหมายแรงงาน (13)
 คำอธิบายกฎหมาย (101)
 พระราชบัญญัติ (1)
 ประมวลกฎหมาย (26)
 กฎหมายอ้างอิง (1)
 รวมกฎหมาย (13)
 กฎหมายระหว่างประเทศ (24)
 กฎหมายการแพทย์ (5)
 ถาม-ตอบกฎหมาย (12)
 กฎหมายท้องถิ่น (2)
 สินค้าอื่นๆ (4)
 

   สนพ.ธรรมศาสตร์ (24)
 อื่นๆ (200)
 อฑตยามิลเลนเนียม (6)
 ปณรัชช (23)
 นิติบรรณการ (28)
 นิติธรรม (94)
 วิทยพัฒน์ (2)
 บัณฑิตอักษร (5)
 ธรรมนิติ (10)
 เนติบัณฑิตยสภา (56)
 สนพ.จุฬา (10)
 ปรีย์ชนก (5)
 

 
 

  WebLink : WebLink :  

 
Search

 
Page 1 | 2 | 3 | 4 | ...  | 6  
 
 ลำดับที่ : 1
 
  ชื่อหนังสือ : ศาลปกครองและการดำเนินคดีในศาลปกครอง
บทคัดย่อ / สารบาญ :

บทที่ 1 ศาลปกครองคืออะไร

บทที่ 2  ทำไมต้องมีศาลปกครอง

บทที่ 3  เมื่อไรต้องฟ้องคดีที่ศาลปกครอง

บทที่ 4  การฟ้องคดีปกครองนั้นต้องฟ้องที่ศาลไหน

บทที่ 5  การดำเนินคดีที่ศาลปกครองต้องทำอย่างไร

บทที่่ 6  การจัดตั้งศาลปกครองมีประโยชน์และมีผลกระทบอย่างไร


 ชื่อผู้แต่ง : ดร.ฤทัย หงส์สิริ
รหัสสินค้า : 9786164040434
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 700 กรัม
  จำนวนหน้า : 352
ขนาด : 18.5x26
พิมพ์ : 8: กุมภาพันธ์ 2561


 
ราคา  260.00  บาท
ลด: 10%
ขาย 234.00 บาท

 ลำดับที่ : 2
 
  ชื่อหนังสือ : คำอธิบายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ภาค1 (มาตรา 1- มาตรา 119)
บทคัดย่อ / สารบาญ :


ชื่อผู้แต่ง : จุลสิงห์ วสันตสิงห์
รหัสสินค้า : 9786164040069
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 1500 กรัม
  จำนวนหน้า : 638
ขนาด : 18.5x26
พิมพ์ : 6 : มกราคม 2559


 
ราคา  360.00  บาท
ลด: 10%
ขาย 324.00 บาท

 ลำดับที่ : 3
 
  ชื่อหนังสือ : สัมมนากฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 2
บทคัดย่อ / สารบาญ :

บทที่ 1  การขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาล

บทที่ 2 คำฟ้อง

บทที่ 3 คำให้การและฟ้องแย้ง

บทที่ 4  ทิ้งคำฟ้องและถอนคำฟ้อง

บททที่ 5 การแก้ไขคำฟ้องหรือคำให้การ

บทที่ 6 คดีไม่มีข้อพิพาท

บทที่ 7  วิธีพิจารณาวิสามัญในศาลชั้นต้น

บทที่ 8 หลักทั่วไปของการอุทธรณ์

ฯลฯชื่อผู้แต่ง : สมชัย ทีฆาอุตมากร
รหัสสินค้า : 9789749468784
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 900 กรัม
  จำนวนหน้า : 578
ขนาด : 14.5x21
พิมพ์ : พฤศจิกายน 2560


 
ราคา  330.00  บาท
ลด: 10%
ขาย 297.00 บาท

 ลำดับที่ : 4
 
  ชื่อหนังสือ : สัมมนากฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 3
บทคัดย่อ / สารบาญ :


ชื่อผู้แต่ง : สมชัย ทีฆาอุตมากร
รหัสสินค้า : 9789749468722
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 900 กรัม
  จำนวนหน้า : 400
ขนาด : 14.5x21
พิมพ์ : มิถุนายน 2558


 
ราคา 270.00 บาท

 ลำดับที่ : 5
 
  ชื่อหนังสือ : ข้อสอบความรู้ชั้นเนติบัณฑิต
บทคัดย่อ / สารบาญ :


ชื่อผู้แต่ง :
รหัสสินค้า : G000023
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 100 กรัม
  จำนวนหน้า : 30
ขนาด : 18.5X26
พิมพ์ : 1:ตุลาคม 2560


 
ราคา 25.00 บาท

 ลำดับที่ : 6
 
  ชื่อหนังสือ : คำอธิบายกฎหมายล้มละลาย
บทคัดย่อ / สารบาญ :

การขอให้ล้มละลาย กระบวนการพิจารณาคดีล้มละลาย กระบวนการพิจารณาหลังจากศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ การประนอมหนี้ การประชุมเจ้าหนี้ คำพิพากษาให้ล้มละลาย การควบคุมตัวและทรัพย์สินของลูกหนี้ และการจำกัดสิทธิ การปลดจากการล้มละลาย  การขอรับชำระหนี้ ผลของการล้มละลายเกี่ยวกับกิจที่ได้กระทำไปแล้ว การรวบรวมและจำหน่ายทรัพย์สิน การปิดคดีและการยกเลิกการล้มละลาย บทบัญญัติเบ็ดเสร็จ ภาค2 หลักการของกฎหมายฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ การขอและการให้ฟื้นฟูกิจการ กระบวนพิจารณาหลังจากมีการยื่นคำร้องขอและคำสั่งให้ฟื้นฟูกิจการ ผู้ทำแผน อำนาจในการจัดการกิจการและทรัพย์สินของลูกหนี้เมื่อศาลมีคำสั่งฟื้นฟูกิจการ การยื่นคำขอชำระหนี้ คำชี้แจ้งเกี่ยวกับกิจการและทรัพย์สินของลูกหนี้ การเพิกถอนนิติกรรมที่ได้กระทำไปแล้ว การประชุมเจ้าหนี้เพื่อพิจารณาแผนฟื้นฟูกิจการ การพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนฟื้นฟูกิจการ การดำเนินการภายหลังศาลมีคำสั่งเห็นชอบฟื้นฟูกิจการ การยกเลิกคำสั่งให้ฟื้นฟูกิจการและการยกเลิกการฟื้นฟุกิจการ กระบวนพิจารณาเกี่ยวกับการฟื้นฟูกิจการลูกหนี้ที่เป็นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมชื่อผู้แต่ง : ชีพ จุลมนต์
รหัสสินค้า : 9786164040359
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 999 กรัม
  จำนวนหน้า : 550
ขนาด : 18.5x26
พิมพ์ : 4:พฤศจิกายน 2560


 
ราคา  370.00  บาท
ลด: 10%
ขาย 333.00 บาท

 ลำดับที่ : 7
 
  ชื่อหนังสือ : คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วยทรัพย์
บทคัดย่อ / สารบาญ :

บทที่ 1  ความหมายของทรัพย์และทรัพย์สิน

บทที่ 2   ประเภทของทรัพย์สิน

บทที่ 3  ส่วนควบ อุปกรณ์ และดอกผล

บทที่ 4  การได้มาซึ่งทรัพยสิน

บทที่ 5  ทรัพย์สินของแผ่นดิน

บทที่ 6  การได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์

ฯลฯชื่อผู้แต่ง : สมจิตร์ ทองศรี
รหัสสินค้า : 9786164040502
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 700 กรัม
  จำนวนหน้า : 330
ขนาด : 18.5x26
พิมพ์ : 3 : สิงหาคม 2561


 
ราคา  240.00  บาท
ลด: 10%
ขาย 216.00 บาท

 ลำดับที่ : 8
 
  ชื่อหนังสือ : กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ
บทคัดย่อ / สารบาญ :


ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์ ดร.กำชัย จงจักรพันธ์
รหัสสินค้า : 9786164040137
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 1200 กรัม
  จำนวนหน้า : 592
ขนาด : 18.5x26
พิมพ์ : 7 : มิถุนายน 2559


 
ราคา  400.00  บาท
ลด: 10%
ขาย 360.00 บาท

 ลำดับที่ : 9
 
  ชื่อหนังสือ : คำอธิบายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ภาค 1-2 มาตรา 1-156 เล่ม 1
บทคัดย่อ / สารบาญ :

การปรับปรุงเนื้อหาหนังสือคำอธิบายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา เล่ม 1  เพื่อจจัดพิมพ์ครั้งที่ 14 นี้ ผู้เรียบเรียงได้เพิ่มเติมคำพิพากษาฎีกาจนถึงปัจจุบัน โดยได้เสนอบทวิเคราะห์และข้อสังเกตของคำพิพากษาศาลฎักาที่น่าสนใจใหม่ๆ จนถึงปี 2560  กับทั้งได้แสดงทัศนะประเด็นข้อกฎหมายต่างๆ ไว้อย่างละเอียด เพื่อให้ผู้อ่านสามารถทำความเข้าใจหลักกฎหมายในคำพิพากษาศาลฎีกาที่นำเสนอได้อย่างชัดเจน ทุกแง่ทุกมุม ชื่อผู้แต่ง : ธานิศ เกศวพิทักษ์
รหัสสินค้า : 9786164040373
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 1800 กรัม
  จำนวนหน้า : 926
ขนาด : 18.5x26
พิมพ์ : 14 : มกราคม 2561


 
ราคา  540.00  บาท
ลด: 10%
ขาย 486.00 บาท

 ลำดับที่ : 10
 
  ชื่อหนังสือ : ศาลปกครองและการดำเนินคดีในศาลปกครอง
บทคัดย่อ / สารบาญ :

ศาลปกครองคืออะไร, ทำไมต้องมีศาลปกครอง, เมื่อไรต้องคดีที่ศาลปกครอง, การฟ้องคดีปกครองต้องฟ้องที่ศาลไหน, การดำเนินคดีที่ศาลปกครองต้องทำอย่างไร, การจัดตั้งศาลปกครองมีประโยชน์และมีผลกระทบอย่างไร ซึ่งคำตอบทั้งหมดมีอยู่ในหนังสือเล่มนี้โดยละเอียด พร้อมแผนภูมิแสดงกระบวนพิจารณาคดีปกครองชื่อผู้แต่ง : ฤทัย หงส์สิริ
รหัสสินค้า : 9786167425986
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 600 กรัม
  จำนวนหน้า : 292
ขนาด : 18.5x26
พิมพ์ : 5 : เมษายน 2557 แก้ไขเพิ่มเติม


 
ราคา  180.00  บาท
ลด: 10%
ขาย 162.00 บาท


 
Page 1 | 2 | 3 | 4 | ...  | 6  
 

ยูสเซอร์เนม
รหัสผ่าน
ลงทะเบียน   ลืมรหัสผ่าน

2,895,176 คน

 

 

 
 
Winyuchon Publication House Co., Ltd.
 
สำนักพิมพ์วิญญูชน 39/200-201 ซ.วิภาวดีรังสิต 84 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ 0-2996-9471-3 โทรสาร 0-2996-9474