26 กันยายน 2560
     
  คำอธิบายกฎหมายลักษณะมรดก
คำอธิบายกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
คำอธิบายกฎหมายเช่าทรัพย์-เช่าซื้อ
หลักพื้นฐานของสิทธิเสรีภาพ และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วยห้างหุ้นส่วนและบริษัท
คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ : หนี้
ตัวแทน-นายหน้า
คำอธิบายนิติกรรม-สัญญา
ประมวลกฎหมายอาญา ฉบับอ้างอิง
 

   กฎหมายปกครอง (28)
 กฎหมายสำหรับตำรวจ (1)
 คู่มือสอบกฎหมาย (8)
 กฎหมายทนายความ (9)
 หลักกฎหมาย (40)
 กฎหมายทั่วไป (112)
 ภาษาอังกฤษนักกฎหมาย (7)
 หนังสือดีในอดีต (5)
 หนังสือโครงการตำราฯ (55)
 หนังสือฝากขาย (16)
 หนังสือกองทุน ศ.จิตติ ติงศภัทิย์ (13)
 ดาวน์โหลด (5)
 กฎหมายพาณิชยนาวี (5)
 กฎหมายภาษีอากร (3)
 กฎหมายรัฐธรรมนูญ (13)
 กฎหมายแรงงาน (13)
 คำอธิบายกฎหมาย (89)
 พระราชบัญญัติ (1)
 ประมวลกฎหมาย (24)
 กฎหมายอ้างอิง (1)
 รวมกฎหมาย (13)
 กฎหมายระหว่างประเทศ (24)
 กฎหมายการแพทย์ (5)
 ถาม-ตอบกฎหมาย (10)
 กฎหมายท้องถิ่น (2)
 สินค้าอื่นๆ (4)
 

   ท่องเที่ยว (24)
 สุขภาพ (10)
 จิตวิทยา (9)
 ภาษาศาสตร์ (2)
 เศรษฐศาสตร์ (4)
 นิทาน (7)
 คู่มือการศึกษา (6)
 หนังสือทั่วไป (26)
 หนังสือธรรมะ (16)
 ชีวประวัติ (8)
 การพัฒนาตนเอง (7)
 การบริหารจัดการ (11)
 ศิลปวัฒนธรรม (4)
 การเมืองการปกครอง (20)
 ปรัชญา (4)
 วรรณกรรมเรื่องสั้น (11)
 สารานุกรม (3)
 สารคดี (23)
 อธิบายศัพท์ (10)
 คำคม (24)
 หนังสือชุดพิเศษตักบาตร (6)
 

   สนพ.ธรรมศาสตร์ (33)
 อื่นๆ (134)
 อฑตยามิลเลนเนียม (6)
 ปณรัชช (19)
 นิติบรรณการ (33)
 นิติธรรม (71)
 วิทยพัฒน์ (2)
 บัณฑิตอักษร (5)
 ธรรมนิติ (9)
 เนติบัณฑิตยสภา (51)
 สนพ.จุฬา (21)
 ปรีย์ชนก (8)
 

   

 
   WebLink : WebLink :  

 
Search

 
Page 1 | 2 | 3 | 4 
 
 ลำดับที่ : 1
 
  ชื่อหนังสือ : ทางเลือกในการระงับข้อพิพาท : การเจรจา การไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาทอนุญาโตตุลาการ
บทคัดย่อ / สารบาญ :

การระงับข้อพิพาทนอกศาลได้รับความสนใจจากนักวิชาการและนักกฎหมายในภาคปฏิบัติอย่างมาก หนังสือเล่มนี้ได้พัฒนาจากเอกสารที่ผู้เขียนใช้สอนในชั้นปริญญาตรีที่คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และสภาทนายความแห่งประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะให้ผู้สนใจทั่วไปและนักศึกษาได้ใช้เป็นพื้นฐานในการศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับทางเลือกในการระงับข้อพิพาท ซึ่งได้แก่ การเจรจา การไกล่เกลี่ยหรือประนอมข้อพิพาท และการอนุญาโตตุลาการ เป็นต้นชื่อผู้แต่ง : รศ.ดร.อนันต์ จันทรโอภากร
รหัสสินค้า : 9786163945846
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 550 กรัม
  จำนวนหน้า : 300
ขนาด : 18.5x26
พิมพ์ : สิงหาคม 2558


 
ราคา  250.00  บาท
ลด: 15%
ขาย 212.50 บาท

 ลำดับที่ : 2
 
  ชื่อหนังสือ : การเพิกถอนคำสั่งทางปกครองโดยเจ้าหน้าที่หรือผู้บังคับบัญชาของเจ้าหน้าที่ผู้ออกคำสั่งทางปกครอง
บทคัดย่อ / สารบาญ :

ข้อความคิดว่าด้วย"คำสั่งทางปกครอง"และ"ตัวการในการพิจารณาทางปกครอง" หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเพิกถอนคำสั่งทางปกครองโดยเจ้าหน้าที่หรือผู้บังคับบัญชาของเจ้าหน้าที่ผู้ออกคำสั่งทางปกครอง การขอให้พิจารณาใหม่ ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.วรพจน์ วิศรุตพิชญ์
รหัสสินค้า : 9789744669476
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 200 กรัม
  จำนวนหน้า : 130
ขนาด : 15.5*23
พิมพ์ : 2 ตุลาคม 2559


 
ราคา  125.00  บาท
ลด: 10%
ขาย 112.50 บาท

 ลำดับที่ : 3
 
  ชื่อหนังสือ : กฎหมายแห่งองค์การการค้าโลก : การตีความและการวิเคราะห์บทบัญญัติสำคัญ
บทคัดย่อ / สารบาญ :

อธิบายหลักกฎหมายเกี่ยวกับพันธกรณีที่สำคัญของสมาชิองค์การการค้าโลก ภายใต้ความตกลงทั่วไปว่าด้วยภาษีศุลกากรและการค้า ความตกลงว่าด้วยการใช้บังคับมาตราสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช และความตกลงว่าด้วยอุปสรรคเทคนิคต่อการค้า เน้นศึกษา วิเคราะห์แนวทางการตีความในพันธกรณีที่เกิดเป็นข้อพิพาทขึ้นขององค์การที่เกี่ยวข้องในกระบวนการระงับข้อพิพาทของสมาชิกชื่อผู้แต่ง :
รหัสสินค้า : 9789744668646
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 520 กรัม
  จำนวนหน้า : 236
ขนาด : 18.5x26
พิมพ์ : 1 : มีนาคม 2559


 
ราคา  240.00  บาท
ลด: 10%
ขาย 216.00 บาท

 ลำดับที่ : 4
 
  ชื่อหนังสือ : คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ลักษณะคำ้ประกัน จำนอง จำนำ
บทคัดย่อ / สารบาญ :


ชื่อผู้แต่ง : ชุมพล จันทราทิพย์
รหัสสินค้า : 9789749900215
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 280 กรัม
  จำนวนหน้า : 188
ขนาด : 18.5x26
พิมพ์ : 10 : มกราคม 2554


 
ราคา 180.00 บาท

 ลำดับที่ : 5
 
  ชื่อหนังสือ : ย่อหลักกฎหมายครอบครัว
บทคัดย่อ / สารบาญ :

เป็นหนังสือที่ได้สรุปหลักที่เป็นหัวใจจากตำรากฎหมายครอบครัวของตนเองเพื่อ ให้มีรูปเล่มกะทัดรัด แต่เก็บใจความสำคัญของ ป.พ.พ. บรรพ ๕ ไว้ครบถ้วน และเพื่อให้ง่ายต่อการทำความเข้าใจอย่างชัดแจ้ง จึงได้ทำแผนภูมิและตารางสรุปประกอบคำอธิบายโดยมีคำพิพากษาศาลฎีกาล่าสุดเป็น ตัวอย่างประกอบชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ กัมพูสิริ
รหัสสินค้า : 9786163141989
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 300 กรัม
  จำนวนหน้า : 170
ขนาด : 14.5 X 21
พิมพ์ : 15 : 2559


 
ราคา 195.00 บาท

 ลำดับที่ : 6
 
  ชื่อหนังสือ : ประชุมกฎหมายมหาชนและเอกชน
บทคัดย่อ / สารบาญ :

"การบำรุงความสมบูรณ์ของราษฎรนี้ เป็นจุดประสงค์อันยิ่งใหญ่ของข้าพเจ้าในการทำการเปลี่ยนแปลงการปกครอง ข้าพเจ้ามิปรารถนาที่จะเปลี่ยนพระเจ้าแผ่นดินองค์เดียวมาเป็นหลายองค์ ซึ่งเป็นการปกครองแบบประชาธิปไตยแต่เปลือกนอกเท่านั้น ข้าพเจ้ามุ่งต่อสาระสำคัญ 'บำรุงความสุขสมบูรณ์ของราษฎร' และถือว่ารัฐธรรมนูญเปรียบประดุจกุญแจประตูเปิดช่องให้ราษฎรได้มีส่วนมี เสียงในการปกครองให้จัดถูกต้องตามความต้องการของตน และเมื่อประตูที่กีดกั้นอยู่ได้เปิดออกแล้ว รัฐบาลก็จะต้องนำราษฎรผ่านประตูนั้นเข้าไปสู่ชัยภูมิแห่งความสุขสมบูรณ์มิ ใช่นำราษฎรเดินถอยหลังเข้าคลอง"ชื่อผู้แต่ง : ปรีดี พนมยงค์
รหัสสินค้า : 9786167398082
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 800 กรัม
  จำนวนหน้า : 616
ขนาด : 18.5x26
พิมพ์ : 1 : 2553


 
ราคา 650.00 บาท

 ลำดับที่ : 7
 
  ชื่อหนังสือ : คู่มือกฎหมายลักษณะนิติกรรมและสัญญา
บทคัดย่อ / สารบาญ :

ผู้เขียนได้รวบรวมและเรียบเรียง คู่มือกฎหมายลักษณะนิติกรรมและสัญญานี้ขึ้น เพื่อเป็นแนวทางหรือตัวอย่างสำหรับนักศึกษาในการศึกษากฎหมาย โดยได้แบ่งเนื้อหาออกเป็น 2 ส่วนคือ ส่วนที่ 1 เป็นแนวทางสำหรับนักศึกษาในการศึกษากฎหมาย ส่วนที่ 2 เป็นตัวอย่างและสัญญาตั้งแต่ปีการศึกษา 2523-2537 และ 2550-2553ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์ ดร.กำชัย จงจักรพันธ์
รหัสสินค้า : 9786167398426
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 750 กรัม
  จำนวนหน้า : 402
ขนาด : 18.5x26
พิมพ์ : 9 : พ.ศ. 2554


 
ราคา 250.00 บาท

 ลำดับที่ : 8
 
  ชื่อหนังสือ : คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยตั๋วเงิน
บทคัดย่อ / สารบาญ :
  • หมวด 1 เป็นเรื่องลักษณะทั่วไปของตั๋วเงินที่ใช้บังคับกับตั๋วเงินทั้งสามประเภท คือ ตั๋วแลกเงิน ตั๋วสัญญาใช้เงิน และเช็ค
  • หมวด 2 ตั๋วแลกเงิน ซึ่งเป็นรายละเอียดที่เกี่ยวกับตั๋วแลกเงิน ตั้งแต่ลักษณะทั่วไปของตั๋วแลกเงิน การออก การโอน การสลักหลัง การใช้เงิน สิทธิไล่เบี้ย และอื่นๆ
  • หมวด 3 ตั๋วสัญญาใช้เงิน ซึ่งเป็นรายละเอียดที่เกี่ยวกับตั๋วสัญญาใช้เงิน เช่น ลักษณะทั่วไปของตั๋วสัญญาใช้เงิน การออก การโอน การสลักหลัง การใช้เงิน สิทธิไล่เบี้ย และอื่นๆ
  • หมวด 4 เช็ค ซึ่งเป็นรายละเอียด เช่น ลักษณะของเช็ค การออก การโอน การสลักหลัง การใช้เงิน สิทธิไล่เบี้ย ความรับผิดชอบของธนาคารผู้จ่าย เช็คขีดคร่อม และอื่นๆ
  • หมวด 5 อายุความ ซึ่งเป็นเรื่องอายุความในการใช้สิทธิเรียกร้องของเจ้าหนี้ตามตั๋วแลกเงิน
  • หมวด 6 ตั๋วเงินปลอม ตั๋วเงินถูกลัก และตั๋วเงินหาย ซึ่งเป็นรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับผลของการที่ตั๋วถูกปลอม ถูกลัก และหายไป และสิทธิต่าง ๆ ของบุคคลที่เกี่ยวข้อง
  • หมวด 7 ข้อต่อสู้ของลูกหนี้ตามตั๋วเงิน ซึ่งเป็นเรื่องที่ลูกหนี้จะสามารถยกข้อต่อสู้ใดขึ้นใช้อ้างเพื่อปฏิเสธความ รับผิดต่อผู้ที่เรียกร้องให้ตนต้องรับผิดตามตั๋วเงิน


ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์ ดร.เสาวนีย์ อัศวโรจน์
รหัสสินค้า : 9786167398419
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 1000 กรัม
  จำนวนหน้า : 516
ขนาด : 18.5x26
พิมพ์ : 6 : 2554


 
ราคา 450.00 บาท

 ลำดับที่ : 9
 
  ชื่อหนังสือ : คำอธิบายกฎหมายว่าด้วยวิธีการระงับข้อพิพาททางธุรกิจโดยการอนุญาโตตุลาการ
บทคัดย่อ / สารบาญ :

ลักษณะของข้อพิพาททางธุรกิจและวิธีการระงับข้อพิพาททางธุรกิจต่างๆ รวมทั้งการอนุญาโตตุลาการ ซึ่งนิยมแบ่งกันตามลักษณะของข้อพิพาททางธุรกิจเป็นข้อพิพาททางการพาณิชย์ และข้อพิพาททางการลงทุน, การอนุญาโตตุลาการข้อพิพาททางกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ในประเทศไทย ซึ่งเป็นส่วนที่สามารถนำไปใช้ในการระงับข้อพิพาททางแพ่งพาณิชย์ การค้าระหว่างประเทศ และข้อพิพาทในเรื่องสัญญาทางปกครอง เพราะจะกล่าวถึงการอนุญาโตตุลาการที่ทำขึ้นในประเทศไทย ตั้งแต่การทำสัญญาอนุญาโตตุลาการ การแต่งตั้งอนุญาโตตุลาการ วิธีพิจารณาของอนุญาโตตุลาการ และการทำคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ ฯลฯชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์ ดร.เสาวนีย์ อัศวโรจน์
รหัสสินค้า : 9786167398358
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 600 กรัม
  จำนวนหน้า : 388
ขนาด : 18.5x26
พิมพ์ : 3 : 2554


 
ราคา 380.00 บาท

 ลำดับที่ : 10
 
  ชื่อหนังสือ : กฎหมายอาญา ภาค 1
บทคัดย่อ / สารบาญ :

รองศาสตราจารย์ ดร.ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ บรรณาธิการ เล่มนี้กล่าวถึงรายละเอียดต่างๆ ที่ควรรู้เกี่ยวกับการศึกษากฎหมายอาญา อาทิ สาขากฎหมายที่เกี่ยวกับกฎหมายอาญา การใช้และการตีความกฎหมายอาญา การวินิจฉัยการกระทำผิดความอาญา ความสัมพันธ์ระหว่างการกระทำและผล การสำคัญผิด การกระทำโดยพลาด การพยายามกระทำความผิด ตัวการ ผู้ใช้ ผู้สนับสนุน ความผิดหลายบทหรือความผิดหลายกระทง อำนาจกระทำ เหตุยกเว้นโทษ ความไม่สามารถรู้ผิดชอบ โทษและวิธีการเพื่อความปลอดภัย อายุความ เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีแนวความคิดของสำนักกฎหมายอาญาต่างๆ เช่น สำนักกฎหมายมานุษยวิทยา สำนักคลาสสิกเยอรมัน ทฤษฎีเกี่ยวกับการลงโทษที่สำคัญ แต่ละบทจะมีคำถามท้ายบทและแผนภูมิต่างๆ เพื่อให้เข้าใจง่ายและสะดวกแก่การศึกษายิ่งขึ้น หนังสือเล่มนี้ตีพิมพ์ซ้ำแล้วหลายครั้งโดยได้รับการกล่าวถึงและใช้อ้างอิง อยู่เสมอ จึงเหมาะสำหรับนิสิตนักศึกษา ตลอดจนผู้สนใจกฎหมายอาญาโดยทั่วไปชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์ ดร.หยุด แสงอุทัย (2451-2522)
รหัสสินค้า : 9786167398563
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 400 กรัม
  จำนวนหน้า : 308
ขนาด : 18.5x26
พิมพ์ : 21 : กรกฎาคม 2554


 
ราคา 290.00 บาท


 
Page 1 | 2 | 3 | 4 
 

ยูสเซอร์เนม
รหัสผ่าน
ลงทะเบียน   ลืมรหัสผ่าน

2,136,942 คน

 

 

 
 
Winyuchon Publication House Co., Ltd.
 
สำนักพิมพ์วิญญูชน 39/200-201 ซ.วิภาวดีรังสิต 84 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ 0-2996-9471-3 โทรสาร 0-2996-9474