26 กุมภาพันธ์ 2561
     
  คำอธิบายกฎหมายลักษณะมรดก
คำอธิบายกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
หลักพื้นฐานของสิทธิเสรีภาพ และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ : หนี้
คำอธิบายนิติกรรม-สัญญา
ประมวลกฎหมายอาญา ฉบับอ้างอิง
กฎหมายระหว่างประเทศ
ถาม-ตอบกฎหมายครอบครัว
ถาม-ตอบหนี้
 

   กฎหมายปกครอง (29)
 กฎหมายสำหรับตำรวจ (1)
 คู่มือสอบกฎหมาย (8)
 กฎหมายทนายความ (8)
 หลักกฎหมาย (40)
 กฎหมายทั่วไป (112)
 ภาษาอังกฤษนักกฎหมาย (7)
 หนังสือดีในอดีต (5)
 หนังสือโครงการตำราฯ (63)
 หนังสือฝากขาย (16)
 หนังสือกองทุน ศ.จิตติ ติงศภัทิย์ (13)
 ดาวน์โหลด (5)
 กฎหมายพาณิชยนาวี (5)
 กฎหมายภาษีอากร (3)
 กฎหมายรัฐธรรมนูญ (13)
 กฎหมายแรงงาน (13)
 คำอธิบายกฎหมาย (90)
 พระราชบัญญัติ (1)
 ประมวลกฎหมาย (24)
 กฎหมายอ้างอิง (1)
 รวมกฎหมาย (13)
 กฎหมายระหว่างประเทศ (24)
 กฎหมายการแพทย์ (5)
 ถาม-ตอบกฎหมาย (11)
 กฎหมายท้องถิ่น (2)
 สินค้าอื่นๆ (4)
 

   ท่องเที่ยว (24)
 สุขภาพ (10)
 จิตวิทยา (9)
 ภาษาศาสตร์ (2)
 เศรษฐศาสตร์ (4)
 นิทาน (7)
 คู่มือการศึกษา (6)
 หนังสือทั่วไป (26)
 หนังสือธรรมะ (16)
 ชีวประวัติ (8)
 การพัฒนาตนเอง (7)
 การบริหารจัดการ (11)
 ศิลปวัฒนธรรม (4)
 การเมืองการปกครอง (20)
 ปรัชญา (4)
 วรรณกรรมเรื่องสั้น (11)
 สารานุกรม (3)
 สารคดี (23)
 อธิบายศัพท์ (10)
 คำคม (24)
 หนังสือชุดพิเศษตักบาตร (6)
 

   สนพ.ธรรมศาสตร์ (23)
 อื่นๆ (161)
 อฑตยามิลเลนเนียม (6)
 ปณรัชช (21)
 นิติบรรณการ (33)
 นิติธรรม (81)
 วิทยพัฒน์ (2)
 บัณฑิตอักษร (5)
 ธรรมนิติ (9)
 เนติบัณฑิตยสภา (55)
 สนพ.จุฬา (22)
 ปรีย์ชนก (8)
 

   

 
 

  WebLink : WebLink :  

 
Search

 
Page 1 | 2 | 3 
 
 ลำดับที่ : 1
 
  ชื่อหนังสือ : ทางเลือกในการระงับข้อพิพาท : การเจรจา การไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาทอนุญาโตตุลาการ
บทคัดย่อ / สารบาญ :

การระงับข้อพิพาทนอกศาลได้รับความสนใจจากนักวิชาการและนักกฎหมายในภาคปฏิบัติอย่างมาก หนังสือเล่มนี้ได้พัฒนาจากเอกสารที่ผู้เขียนใช้สอนในชั้นปริญญาตรีที่คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และสภาทนายความแห่งประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะให้ผู้สนใจทั่วไปและนักศึกษาได้ใช้เป็นพื้นฐานในการศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับทางเลือกในการระงับข้อพิพาท ซึ่งได้แก่ การเจรจา การไกล่เกลี่ยหรือประนอมข้อพิพาท และการอนุญาโตตุลาการ เป็นต้นชื่อผู้แต่ง : รศ.ดร.อนันต์ จันทรโอภากร
รหัสสินค้า : 9786163945846
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 550 กรัม
  จำนวนหน้า : 300
ขนาด : 18.5x26
พิมพ์ : สิงหาคม 2558


 
ราคา  250.00  บาท
ลด: 15%
ขาย 212.50 บาท

 ลำดับที่ : 2
 
  ชื่อหนังสือ : ความถูกต้องตามกฎหมาย ความชอบธรรมทางการเมือง และธรรมแห่งอำนาจ
บทคัดย่อ / สารบาญ :


ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์ ดร.ลิขิต ธีรเวคิน
รหัสสินค้า : 9786163140197
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 200 กรัม
  จำนวนหน้า : 102
ขนาด : 12x18.5
พิมพ์ : 1: กุมภาพันธ์ 2556


 
ราคา  100.00  บาท
ลด: 10%
ขาย 90.00 บาท

 ลำดับที่ : 3
 
  ชื่อหนังสือ : การเพิกถอนคำสั่งทางปกครองโดยเจ้าหน้าที่หรือผู้บังคับบัญชาของเจ้าหน้าที่ผู้ออกคำสั่งทางปกครอง
บทคัดย่อ / สารบาญ :

ข้อความคิดว่าด้วย"คำสั่งทางปกครอง"และ"ตัวการในการพิจารณาทางปกครอง" หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเพิกถอนคำสั่งทางปกครองโดยเจ้าหน้าที่หรือผู้บังคับบัญชาของเจ้าหน้าที่ผู้ออกคำสั่งทางปกครอง การขอให้พิจารณาใหม่ ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.วรพจน์ วิศรุตพิชญ์
รหัสสินค้า : 9789744669476
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 200 กรัม
  จำนวนหน้า : 130
ขนาด : 15.5*23
พิมพ์ : 2 ตุลาคม 2559


 
ราคา  125.00  บาท
ลด: 10%
ขาย 112.50 บาท

 ลำดับที่ : 4
 
  ชื่อหนังสือ : กฎหมายแห่งองค์การการค้าโลก : การตีความและการวิเคราะห์บทบัญญัติสำคัญ
บทคัดย่อ / สารบาญ :

อธิบายหลักกฎหมายเกี่ยวกับพันธกรณีที่สำคัญของสมาชิองค์การการค้าโลก ภายใต้ความตกลงทั่วไปว่าด้วยภาษีศุลกากรและการค้า ความตกลงว่าด้วยการใช้บังคับมาตราสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช และความตกลงว่าด้วยอุปสรรคเทคนิคต่อการค้า เน้นศึกษา วิเคราะห์แนวทางการตีความในพันธกรณีที่เกิดเป็นข้อพิพาทขึ้นขององค์การที่เกี่ยวข้องในกระบวนการระงับข้อพิพาทของสมาชิกชื่อผู้แต่ง :
รหัสสินค้า : 9789744668646
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 520 กรัม
  จำนวนหน้า : 236
ขนาด : 18.5x26
พิมพ์ : 1 : มีนาคม 2559


 
ราคา  240.00  บาท
ลด: 10%
ขาย 216.00 บาท

 ลำดับที่ : 5
 
  ชื่อหนังสือ : คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ลักษณะคำ้ประกัน จำนอง จำนำ
บทคัดย่อ / สารบาญ :


ชื่อผู้แต่ง : ชุมพล จันทราทิพย์
รหัสสินค้า : 9789749900215
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 280 กรัม
  จำนวนหน้า : 188
ขนาด : 18.5x26
พิมพ์ : 10 : มกราคม 2554


 
ราคา 180.00 บาท

 ลำดับที่ : 6
 
  ชื่อหนังสือ : ย่อหลักกฎหมายครอบครัว
บทคัดย่อ / สารบาญ :

เป็นหนังสือที่ได้สรุปหลักที่เป็นหัวใจจากตำรากฎหมายครอบครัวของตนเองเพื่อ ให้มีรูปเล่มกะทัดรัด แต่เก็บใจความสำคัญของ ป.พ.พ. บรรพ ๕ ไว้ครบถ้วน และเพื่อให้ง่ายต่อการทำความเข้าใจอย่างชัดแจ้ง จึงได้ทำแผนภูมิและตารางสรุปประกอบคำอธิบายโดยมีคำพิพากษาศาลฎีกาล่าสุดเป็น ตัวอย่างประกอบชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ กัมพูสิริ
รหัสสินค้า : 9786163141989
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 300 กรัม
  จำนวนหน้า : 170
ขนาด : 14.5 X 21
พิมพ์ : 15 : 2559


 
ราคา  195.00  บาท
ลด: 10%
ขาย 175.50 บาท

 ลำดับที่ : 7
 
  ชื่อหนังสือ : คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยตั๋วเงิน
บทคัดย่อ / สารบาญ :
  • หมวด 1 เป็นเรื่องลักษณะทั่วไปของตั๋วเงินที่ใช้บังคับกับตั๋วเงินทั้งสามประเภท คือ ตั๋วแลกเงิน ตั๋วสัญญาใช้เงิน และเช็ค
  • หมวด 2 ตั๋วแลกเงิน ซึ่งเป็นรายละเอียดที่เกี่ยวกับตั๋วแลกเงิน ตั้งแต่ลักษณะทั่วไปของตั๋วแลกเงิน การออก การโอน การสลักหลัง การใช้เงิน สิทธิไล่เบี้ย และอื่นๆ
  • หมวด 3 ตั๋วสัญญาใช้เงิน ซึ่งเป็นรายละเอียดที่เกี่ยวกับตั๋วสัญญาใช้เงิน เช่น ลักษณะทั่วไปของตั๋วสัญญาใช้เงิน การออก การโอน การสลักหลัง การใช้เงิน สิทธิไล่เบี้ย และอื่นๆ
  • หมวด 4 เช็ค ซึ่งเป็นรายละเอียด เช่น ลักษณะของเช็ค การออก การโอน การสลักหลัง การใช้เงิน สิทธิไล่เบี้ย ความรับผิดชอบของธนาคารผู้จ่าย เช็คขีดคร่อม และอื่นๆ
  • หมวด 5 อายุความ ซึ่งเป็นเรื่องอายุความในการใช้สิทธิเรียกร้องของเจ้าหนี้ตามตั๋วแลกเงิน
  • หมวด 6 ตั๋วเงินปลอม ตั๋วเงินถูกลัก และตั๋วเงินหาย ซึ่งเป็นรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับผลของการที่ตั๋วถูกปลอม ถูกลัก และหายไป และสิทธิต่าง ๆ ของบุคคลที่เกี่ยวข้อง
  • หมวด 7 ข้อต่อสู้ของลูกหนี้ตามตั๋วเงิน ซึ่งเป็นเรื่องที่ลูกหนี้จะสามารถยกข้อต่อสู้ใดขึ้นใช้อ้างเพื่อปฏิเสธความ รับผิดต่อผู้ที่เรียกร้องให้ตนต้องรับผิดตามตั๋วเงิน


ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์ ดร.เสาวนีย์ อัศวโรจน์
รหัสสินค้า : 9786167398419
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 1000 กรัม
  จำนวนหน้า : 516
ขนาด : 18.5x26
พิมพ์ : 6 : 2554


 
ราคา 450.00 บาท

 ลำดับที่ : 8
 
  ชื่อหนังสือ : คำอธิบายกฎหมายว่าด้วยวิธีการระงับข้อพิพาททางธุรกิจโดยการอนุญาโตตุลาการ
บทคัดย่อ / สารบาญ :

ลักษณะของข้อพิพาททางธุรกิจและวิธีการระงับข้อพิพาททางธุรกิจต่างๆ รวมทั้งการอนุญาโตตุลาการ ซึ่งนิยมแบ่งกันตามลักษณะของข้อพิพาททางธุรกิจเป็นข้อพิพาททางการพาณิชย์ และข้อพิพาททางการลงทุน, การอนุญาโตตุลาการข้อพิพาททางกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ในประเทศไทย ซึ่งเป็นส่วนที่สามารถนำไปใช้ในการระงับข้อพิพาททางแพ่งพาณิชย์ การค้าระหว่างประเทศ และข้อพิพาทในเรื่องสัญญาทางปกครอง เพราะจะกล่าวถึงการอนุญาโตตุลาการที่ทำขึ้นในประเทศไทย ตั้งแต่การทำสัญญาอนุญาโตตุลาการ การแต่งตั้งอนุญาโตตุลาการ วิธีพิจารณาของอนุญาโตตุลาการ และการทำคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ ฯลฯชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์ ดร.เสาวนีย์ อัศวโรจน์
รหัสสินค้า : 9786167398358
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 600 กรัม
  จำนวนหน้า : 388
ขนาด : 18.5x26
พิมพ์ : 3 : 2554


 
ราคา 380.00 บาท

 ลำดับที่ : 9
 
  ชื่อหนังสือ : คำอธิบายกฎหมายเกี่ยวกับการเงินในการประกอบธุรกิจระหว่างประเทศ
บทคัดย่อ / สารบาญ :

ในหนังสือเล่มนี้ความประสงค์ของผู้เขียนคือต้องการที่จะเปิดทัศนะของมิตินิติศาสตร์ในโลกกว้างของการเงินที่ไม่มีขอบเขตจำกัด แต่ก็ไม่อาจทำได้หมด ความไม่สมบูรณ์จึงยังมีอยู่และหากมีข้อบกพร่องใดที่ผู้อ่านไดเพบเห็นช่วยแจ้งผู้เขียนทราบด้วย หวังว่าหนังสือเล่มนี้จะเป็นต้นทางของตำราทางกฎหมายทางการเงินของคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่อาจารย์ปัจจุบันและในอนาคตจะได้ต่อยอดของหนังสือเล่มนี้ ซึ่งผู้เขียนขอมอบให้เป็นลิขสิทธิ์ของคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อให้คุณค่าทางวิชาการนิติศาสตร์ในสาขาทางการเงินนี้เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาอย่างต่อเนื่องตลอดไปชื่อผู้แต่ง : ดร.เดชอุดม ไกรฤทธิ์
รหัสสินค้า : 9789744668837
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 1300 กรัม
  จำนวนหน้า : 718
ขนาด : 18.5*26
พิมพ์ : 1:พฤศจิกายน 2559


 
ราคา  700.00  บาท
ลด: 10%
ขาย 630.00 บาท

 ลำดับที่ : 10
 
  ชื่อหนังสือ : คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 5 ครอบครัว
บทคัดย่อ / สารบาญ :

แบ่งเนื้อหาออกเป็น 17 บท ดังนี้ 1.การหมั้น 2.เงื่อนไขแห่งการสมรส 3.ความเป็นโมฆะของการสมรส 4.เพิกถอนการสมรส 5.การสมรสในพฤติการณ์พิเศษ 6.การสมรสในต่างประเทศของคนที่มีสัญชาติไทย 7.การหย่าขาดจากการสมรส 8.ทรัพย์สินระหว่างสามีและภรรยา 9.หนี้สินของสามีภริยา 10.การแยกสินสมรส 11.ความเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมาย 12.บุตรนอกสมรสและการเปลี่ยนฐานะเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมาย 13.การใช้อำนาจปกครองของบิดามารดา 14.ความปกครอง 15.การรับบุตรบุญธรรม 16.ค่าอุปการะเลี้ยงดู 17.ค่าเลี้ยงชีพชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ กัมพูสิริ
รหัสสินค้า : 9786163143280
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 1000 กรัม
  จำนวนหน้า : 540
ขนาด : 18.5x26
พิมพ์ : 9:สิงหาคม 2560


 
ราคา 490.00 บาท


 
Page 1 | 2 | 3 
 

ยูสเซอร์เนม
รหัสผ่าน
ลงทะเบียน   ลืมรหัสผ่าน

2,388,922 คน

 

 

 
 
Winyuchon Publication House Co., Ltd.
 
สำนักพิมพ์วิญญูชน 39/200-201 ซ.วิภาวดีรังสิต 84 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ 0-2996-9471-3 โทรสาร 0-2996-9474