21 กันยายน 2561
     
  คำอธิบายกฎหมายลักษณะมรดก
คำอธิบายกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
หลักพื้นฐานของสิทธิเสรีภาพ และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ : หนี้
คำอธิบายนิติกรรม-สัญญา
ประมวลกฎหมายอาญา ฉบับอ้างอิง
กฎหมายระหว่างประเทศ
ถาม-ตอบกฎหมายครอบครัว
ถาม-ตอบหนี้
 

   กฎหมายปกครอง (32)
 คู่มือสอบกฎหมาย (9)
 กฎหมายทนายความ (8)
 หลักกฎหมาย (40)
 กฎหมายทั่วไป (117)
 ภาษาอังกฤษนักกฎหมาย (7)
 หนังสือดีในอดีต (5)
 หนังสือโครงการตำราฯ (68)
 หนังสือฝากขาย (16)
 หมวดพระราชบัญญัติ (1)
 หนังสือกองทุน ศ.จิตติ ติงศภัทิย์ (13)
 ดาวน์โหลด (5)
 กฎหมายสำหรับตำรวจ (1)
 กฎหมายพาณิชยนาวี (5)
 กฎหมายภาษีอากร (3)
 กฎหมายรัฐธรรมนูญ (12)
 กฎหมายแรงงาน (13)
 คำอธิบายกฎหมาย (100)
 พระราชบัญญัติ (1)
 ประมวลกฎหมาย (26)
 กฎหมายอ้างอิง (1)
 รวมกฎหมาย (13)
 กฎหมายระหว่างประเทศ (24)
 กฎหมายการแพทย์ (5)
 ถาม-ตอบกฎหมาย (12)
 กฎหมายท้องถิ่น (2)
 สินค้าอื่นๆ (4)
 

   ท่องเที่ยว (16)
 สุขภาพ (10)
 จิตวิทยา (9)
 ภาษาศาสตร์ (2)
 เศรษฐศาสตร์ (4)
 นิทาน (7)
 คู่มือการศึกษา (6)
 หนังสือทั่วไป (32)
 หนังสือธรรมะ (16)
 ชีวประวัติ (8)
 การพัฒนาตนเอง (7)
 การบริหารจัดการ (11)
 ศิลปวัฒนธรรม (4)
 การเมืองการปกครอง (20)
 ปรัชญา (4)
 วรรณกรรมเรื่องสั้น (11)
 สารานุกรม (3)
 สารคดี (15)
 อธิบายศัพท์ (10)
 คำคม (24)
 หนังสือชุดพิเศษตักบาตร (6)
 

   สนพ.ธรรมศาสตร์ (24)
 อื่นๆ (194)
 อฑตยามิลเลนเนียม (6)
 ปณรัชช (24)
 นิติบรรณการ (33)
 นิติธรรม (87)
 วิทยพัฒน์ (2)
 บัณฑิตอักษร (5)
 ธรรมนิติ (10)
 เนติบัณฑิตยสภา (55)
 สนพ.จุฬา (23)
 ปรีย์ชนก (8)
 

 
 

  WebLink : WebLink :  

 
Search

 
 
 ลำดับที่ : 1
 
  ชื่อหนังสือ : ทางก้าวหน้าของครูมืออาชีพ
บทคัดย่อ / สารบาญ :

     หนังสือเล่มนี้เป็นงานเขียนสารคดีวิชาการ ท่วงทำนองเขียนเหมือนพูด ตามแนวถนัดของครูคำหมาน คนไค อ่านงานจากประสบการณ์ตรงที่คลุกคลีอยู่ในวงการครู การศึกษา งานราชการและงานเขียนหนังสือ บนพื้นฐานของคุณธรรมและจิตวิญญานความเป็นครูผนวกกับความรู้และภูมิปัญญาจากการเรียนรู้ทั้งในระบบและนอกระบบ ครูคำหมานมุ่งมั่นจะให้หนังสือเล่มนี้ เป็นประโยชน์แก่เพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ร่วมปฏิรูปการศึกษาตามแนวทางและเจตนารมณ์รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 และพ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542ชื่อผู้แต่ง : คำหมาน คนไค
รหัสสินค้า : 9789748468273
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก :
  จำนวนหน้า : 184
ขนาด : 14.5 X 21
พิมพ์ : 2 : ตุลาคม 2543


 
ราคา  125.00  บาท
ลด: 50%
ขาย 62.50 บาท

 ลำดับที่ : 2
 
  ชื่อหนังสือ : 199 กระบวนท่าของครูมืออาชีพ
บทคัดย่อ / สารบาญ :

     หนังสือเล่มนี้ได้วิเคราะห์ถึงคุณภาพและมาตรฐานของครู ซึ่งผู้เขียนได้เน้นคำว่า ครู มากกว่า วิชาชีพครู โดยได้จัดแบ่งออกเป็น 4 หมวดคือ ความรู้และทักษะพื้นฐานของการเป็นครู, ศีลหรือข้อห้ามปฏิบัติของครู, ความรู้และทักษะปฏิบัติงานของครู และทักษะการปฏิบัติของครูชื่อผู้แต่ง : คำหมาน คนไค
รหัสสินค้า : 9789748468327
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก :
  จำนวนหน้า : 336
ขนาด : 14.5 X 21
พิมพ์ : มกราคม 2546


 
ราคา  230.00  บาท
ลด: 50%
ขาย 115.00 บาท

 ลำดับที่ : 3
 
  ชื่อหนังสือ : คู่มือนักอ่าน และผู้ใฝ่การเรียนรู้
บทคัดย่อ / สารบาญ :

     การรักการอ่านและการใฝ่การเรียนรู้ เป็นบันไดสำคัญชั้นแรกที่คนจะพัฒนาชีวิตไปสู่ความสุข ความสำเร็จได้ดีกว่าคนที่ไม่รักการอ่าน ไม่รักการเรียนรู้ บันไดขั้นต่อมาคือการรู้ว่าควรจะอ่านอย่างไร ควรจะเรียนรู้ด้วยการฟัง คิด วิเคราะห์ จับประเด็น สรุปบทเรียน และตัดสินใจปัญหาอย่างไร นี่คือบันไดทางปัญญา แต่คุณจะต้องขึ้นด้วยตัวคุณเอง หนังสือเล่มนี้จะมีส่วนช่วยทำให้คนรักการอ่าน รู้จักวิธีการอ่าน การฟังอย่างเอาใจใส่ การคิดอย่างสร้างสรรค์และการเรียนรู้ด้วยตนเองเพิ่มมากขึ้นชื่อผู้แต่ง : วิทยากร เชียงกูล
รหัสสินค้า : 9789749609330
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 250 กรัม
  จำนวนหน้า : 176
ขนาด : 14.5 X 21
พิมพ์ : 2:มิถุนายน 2547


 
ราคา  140.00  บาท
ลด: 15%
ขาย 119.00 บาท

 ลำดับที่ : 4
 
  ชื่อหนังสือ : คู่มือพัฒนาตนเองและพัฒนาภาวะผู้นำ
บทคัดย่อ / สารบาญ :

     สังคมสมัยใหม่ เป็นสังคมที่ทรัพยากรจำกัด ขณะที่ประชากรเพิ่ม ความต้องการเพิ่มและมีการเปลี่ยนแปลงทั้งทางเศรษฐกิจ การเมือง เทคโนโลยี ฯลฯ อย่างรวดเร็วและมากมาย มนุษย์เราจำเป็นต้องร่วมมือและแข่งขันกัน ต้องหาแนวทางใช้ชีวิตและทำงานแบบรวมหมู่อย่างมีประสิทธิภาพ ซื่อตรง เป็นธรรม และเอื้ออาทร การจะทำงานรวมหมู่ให้ได้ดีนั้น มักต้องการการนำที่ดีในทุกระดับ ตั้งแต่ครอบครัว ชั้นเรียน สถานศึกษา ที่ทำงาน ชุมชน ประเทศ ภูมิภาค ประชาคมโลก เป็นหนังสือสรุปและแนะนำเชิงวิจารณ์หนังสือพัฒนาตนเองและการพัฒนาภาวะผู้นำเล่มเด่น ๆ รวม 12 เล่ม และคำคมที่ให้ข้อคิดเกี่ยวกับการเป็นผู้นำอีกราว 50 ชิ้น เพื่อช่วยให้ผู้อ่านได้เรียนรู้แนวทางการพัฒนาตนเองและการพัฒนาภาวะความเป็นผู้นำสำหรับสังคมสมัยใหม่ชื่อผู้แต่ง : วิทยากร เชียงกูล
รหัสสินค้า : 9789749609439
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 200 กรัม
  จำนวนหน้า : 140
ขนาด : 14.5 X 21
พิมพ์ : ตุลาคม 2547


 
ราคา  125.00  บาท
ลด: 15%
ขาย 106.25 บาท

 ลำดับที่ : 5
 
  ชื่อหนังสือ : การเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ
บทคัดย่อ / สารบาญ :

     เคล็ดลับวิธีการเรียนรู้ที่ดี เรียนรู้ให้เข้ากันกับการทำงานของสมอง หนังสือเล่มนี้ นอกจากจะเขียนเพื่อนักเรียน นักศึกษาแล้ว ยังเขียนเพื่อครู อาจารย์ พ่อแม่ ประชาชนทั่วไปด้วย เพราะจริง ๆ แล้ว คนทุกคน และทุกวันต้องเรียนรู้เพื่อจะแก้ปัญหา และพัฒนาตนเองให้อยู่รอดได้อย่างมีความสุขความพอใจไปอย่างต่อเนื่อง ที่เราเรียกกันว่า การศึกษาตลอดชีวิต...ชื่อผู้แต่ง : วิทยากร เชียงกูล
รหัสสินค้า : 9789749436486
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก :
  จำนวนหน้า : 124
ขนาด : 14.5 X 21
พิมพ์ : 1: ตุลาคม 2549


 
ราคา  95.00  บาท
ลด: 15%
ขาย 80.75 บาท

 ลำดับที่ : 6
 
  ชื่อหนังสือ : ศาสตร์และศิลปะในการเป็นผู้นำในโลกยุคใหม่
บทคัดย่อ / สารบาญ :

     การนำ/ภาวะการนำเป็นเรื่องที่มีอิทธิพลอย่างสำคัญสำหรับพลเมืองทุกคนเกินกว่าที่จะปล่อยให้อยู่ในกำมือของชนชั้นนำคนกลุ่มน้อยได้ องค์กร ชุมชน ประเทศจะพัฒนาต่อไปได้อย่างมีคุณภาพ สมดุล และยั่งยืนได้มากน้อยแค่ไหนอย่างไร ขึ้นอยู่กับพวกเราในฐานพลเมือง (ประชาชนที่เป็นเจ้าของประเทศและผู้เสียภาษีเพื่อเป็นงบประมาณในการบริหารประเทศ) ที่จะสนใจศึกษาทำความเข้าใจเรื่องการนำ และการมีส่วนสร้างการนำแบบรวมหมู่ (ประชาธิปไตย) ที่มีคุณภาพ เพื่อประโยชน์คนส่วนใหญ่ในระยะยาวอย่างแท้จริงชื่อผู้แต่ง : วิทยากร เชียงกูล
รหัสสินค้า : 9786167056173
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 220 กรัม
  จำนวนหน้า : 184
ขนาด : 14.5 X 21
พิมพ์ : 1 : มีนาคม 2553


 
ราคา  150.00  บาท
ลด: 15%
ขาย 127.50 บาท

 ลำดับที่ : 7
 
  ชื่อหนังสือ : หลักใจ ชีวิต และการทำงาน
บทคัดย่อ / สารบาญ :

ปรัชญาชีวิตประจำตัว, ธรรมะสำหรับการทำงานเสมอต้นเสมอปลาย, ธรรมะของข้าราชการ, ความหวังจากการทำงาน, หลักใจในการทำงาน...เสาเข็มของชีวิต, เงินไม่ใช่สิ่งสำคัญที่สุดในโลก, ความเปลี่ยนแปลงของบ้านเมือง, หลักการสมาคม กว้างหรือแคบ, เมื่ออยู่สูง, ความทุกข์ของนายกรัฐมนตรี, คาถาสำหรับชีวิตแต่งงาน, วิธีรักษาสุขภาพ การชะลอความแก่...ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์สัญญา ธรรมศักดิ์ (2450-2545)
รหัสสินค้า : 9786167056104
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 70 กรัม
  จำนวนหน้า : 32
ขนาด : 14.5x21
พิมพ์ : 1 : มกราคม 2553


 
ราคา  25.00  บาท
ลด: 15%
ขาย 21.25 บาท


 
 

ยูสเซอร์เนม
รหัสผ่าน
ลงทะเบียน   ลืมรหัสผ่าน

2,738,706 คน

 

 

 
 
Winyuchon Publication House Co., Ltd.
 
สำนักพิมพ์วิญญูชน 39/200-201 ซ.วิภาวดีรังสิต 84 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ 0-2996-9471-3 โทรสาร 0-2996-9474