21 สิงหาคม 2561
     
  คำอธิบายกฎหมายลักษณะมรดก
คำอธิบายกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
หลักพื้นฐานของสิทธิเสรีภาพ และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ : หนี้
คำอธิบายนิติกรรม-สัญญา
ประมวลกฎหมายอาญา ฉบับอ้างอิง
กฎหมายระหว่างประเทศ
ถาม-ตอบกฎหมายครอบครัว
ถาม-ตอบหนี้
 

   กฎหมายปกครอง (33)
 คู่มือสอบกฎหมาย (9)
 กฎหมายทนายความ (8)
 หลักกฎหมาย (39)
 กฎหมายทั่วไป (116)
 ภาษาอังกฤษนักกฎหมาย (7)
 หนังสือดีในอดีต (5)
 หนังสือโครงการตำราฯ (67)
 หนังสือฝากขาย (16)
 หมวดพระราชบัญญัติ (0)
 หนังสือกองทุน ศ.จิตติ ติงศภัทิย์ (13)
 ดาวน์โหลด (5)
 กฎหมายสำหรับตำรวจ (1)
 กฎหมายพาณิชยนาวี (5)
 กฎหมายภาษีอากร (3)
 กฎหมายรัฐธรรมนูญ (12)
 กฎหมายแรงงาน (13)
 คำอธิบายกฎหมาย (100)
 พระราชบัญญัติ (1)
 ประมวลกฎหมาย (26)
 กฎหมายอ้างอิง (1)
 รวมกฎหมาย (13)
 กฎหมายระหว่างประเทศ (24)
 กฎหมายการแพทย์ (5)
 ถาม-ตอบกฎหมาย (12)
 กฎหมายท้องถิ่น (2)
 สินค้าอื่นๆ (4)
 

   ท่องเที่ยว (16)
 สุขภาพ (10)
 จิตวิทยา (9)
 ภาษาศาสตร์ (2)
 เศรษฐศาสตร์ (4)
 นิทาน (7)
 คู่มือการศึกษา (6)
 หนังสือทั่วไป (32)
 หนังสือธรรมะ (16)
 ชีวประวัติ (8)
 การพัฒนาตนเอง (7)
 การบริหารจัดการ (11)
 ศิลปวัฒนธรรม (4)
 การเมืองการปกครอง (20)
 ปรัชญา (4)
 วรรณกรรมเรื่องสั้น (11)
 สารานุกรม (3)
 สารคดี (15)
 อธิบายศัพท์ (10)
 คำคม (24)
 หนังสือชุดพิเศษตักบาตร (6)
 

   สนพ.ธรรมศาสตร์ (25)
 อื่นๆ (192)
 อฑตยามิลเลนเนียม (6)
 ปณรัชช (24)
 นิติบรรณการ (33)
 นิติธรรม (87)
 วิทยพัฒน์ (2)
 บัณฑิตอักษร (5)
 ธรรมนิติ (9)
 เนติบัณฑิตยสภา (55)
 สนพ.จุฬา (23)
 ปรีย์ชนก (8)
 

 
 

  WebLink : WebLink :  

 
Search

 
Page 1 | 2 
 
 ลำดับที่ : 1
 
  ชื่อหนังสือ : เทคนิคการสัมภาษณ์สำหรับผู้บริหาร
บทคัดย่อ / สารบาญ :

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการสัมภาษณ์, การสัมภาษณ์ในงานบริหารทรัพยากรบุคคล, เทคนิคการสัมภาษณ์เพื่อการจ้างงาน, เทคนิคการสัมภาษณ์เพื่อให้คำแนะนำปรึกษา, เทคนิคการสัมภาษณ์เพื่อการสอบสวนหรือลงโทษทางวินัย, เทคนิคการสัมภาษณ์เพื่อแจ้งผลการปฏิบัติงาน, เทคนิคการสัมภาษณ์เพื่อพิจารณาเลื่อนตำแหน่ง, เทคนิคการสัมภาษณ์เพื่อเก็บข้อมูลจากผู้ออกจากงานชื่อผู้แต่ง : สมิต สัชฌุกร
รหัสสินค้า : 9789742353261
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก :
  จำนวนหน้า : 136
ขนาด : 14.5x21
พิมพ์ : 5 : ตุลาคม 2552


 
ราคา  120.00  บาท
ลด: 15%
ขาย 102.00 บาท

 ลำดับที่ : 2
 
  ชื่อหนังสือ : 5 ส.
บทคัดย่อ / สารบาญ :

ทำ 5 ส พอเป็นงานโชว์ ง่ายนิดเดียว, ความเข้าใจผิดในเรื่อง 5 ส เป็นอันตราย, การทำ 5 ส ให้ได้ผลต้องเข้าใจถึงแก่น, ทุกคนต้องเรียนรู้การทำ 5 ส ให้ครบถ้วน...หนังสือเล่มนี้ มีเนื้อหาครบเครื่อง ใช้อ่านเป็นหลักและแนวทางปฏิบัติให้ถูกต้อง ป้องกันปัญหาการทำ 5 ส แบบไฟไหม้ฟางชื่อผู้แต่ง : สมิต สัชฌุกร
รหัสสินค้า : 9789748104980
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก :
  จำนวนหน้า : 120
ขนาด : 14.5x21
พิมพ์ : 3 : ตุลาคม 2553


 
ราคา  100.00  บาท
ลด: 15%
ขาย 85.00 บาท

 ลำดับที่ : 3
 
  ชื่อหนังสือ : การพูดต่อชุมนุมชน
บทคัดย่อ / สารบาญ :

ครบเครื่องเรื่องการพูดที่คุณต้องรู้... หนังสือเล่มนี้เรียบเรียงขึ้นตามการใช้งานในสังคมไทย โดยมุ่งให้เกิดความสะดวกแก่ผู้อ่านที่สามารถจะอ่านรวดเดียวทั้งเล่มก็ได้ หรือจะเลือกอ่านเพื่อทำความเข้าใจเป็นเรื่อง ๆ ในปัญหาที่เกิดขึ้นแก่ตนก็ได้ จึงได้แบ่งบทให้ละเอียดลงไป แทนที่จะเรียบเรียงเป็นบทใหญ่ที่มีสาระและแนวคิดร่วมกัน การเรียบเรียงถือหลักการให้คำอธิบายตรงไปตรงมาและสั้นกระชับ ประกอบด้วยเรื่องความเข้าใจถึงการสื่อสารในการพูด การวิเคราะห์ผู้ฟัง การคัดเลือกเรื่องที่จะพูด การนำเสนอในการพูด พร้อมทั้งเทคนิคและวิธีพูดในโอกาสต่าง ๆชื่อผู้แต่ง : สมิต สัชฌุกร
รหัสสินค้า : 9786117056062
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 250 กรัม
  จำนวนหน้า : 184
ขนาด : 14.5x21
พิมพ์ : 3 : เมษายน 2552


 
ราคา  150.00  บาท
ลด: 15%
ขาย 127.50 บาท

 ลำดับที่ : 4
 
  ชื่อหนังสือ : การประชุมที่เกิดประสิทธิผล
บทคัดย่อ / สารบาญ :

หนังสือให้ความรู้ในการจัดประชุมแบบต่าง ๆ เพื่อให้ตรงจุดเป้าหมายในการจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้นหรือเพื่อพัฒนาวิธีการทำงานใหม่ ๆ ให้กับหน่วยงาน องค์กรและวิธีการจัดทำกิจกรรมภายหลังการประชุมอีกมาก นับแต่การจัดทำรายงานการประชุมส่งให้ผู้เกี่ยวข้องทราบและดำเนินการตามมติของที่ประชุม มีการแจ้งยืนยันให้ผู้ซึ่งได้รับมอบหมายภารกิจจากที่ประชุมได้ดำเนินเรื่องต่างๆ จะต้องมีการติดตามผลการปฏิบัติตามมติของที่ประชุมภายในเวลาที่กำหนดอีกด้วย จึงจะถือได้ว่าเป็นการประชุมที่เกิดประสิทธิผลที่แท้จริงชื่อผู้แต่ง : สมิต สัชฌุกร
รหัสสินค้า : 9786167056036
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 150 กรัม
  จำนวนหน้า : 108
ขนาด : 14.5x21
พิมพ์ : 2 : ตุลาคม 2552


 
ราคา  90.00  บาท
ลด: 15%
ขาย 76.50 บาท

 ลำดับที่ : 5
 
  ชื่อหนังสือ : เทคนิคการประสานงาน
บทคัดย่อ / สารบาญ :

หนังสือเล่มนี้ได้นำเสนอสาระสำคัญ รวมทั้งปัญหาและอุปสรรคของการประสานงาน เพื่อป้องกันข้อผิดพลาดในการประสานงานไว้อย่างครบครัน หากเข้าใจในหลักการ วิธีการ และการจัดระบบ การประสานงาน จะทำให้ความสามารถในการประสานงานเกิดประสิทธิผล การเลือกใช้รูปแบบของการประสานงานอย่างเหมาะสม จะทำให้การประสานงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ท้ายเล่มเป็นการรวบรวมแบบทดสอบและกรณีศึกษาไว้อย่างน่าสนใจ เข้าใจง่าย และใช้ได้จริง...ชื่อผู้แต่ง : สมิต สัชฌุกร
รหัสสินค้า : 9786167056166
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 150 กรัม
  จำนวนหน้า : 104
ขนาด : 14.5x21
พิมพ์ : 2 ; มีนาคม 2553


 
ราคา  90.00  บาท
ลด: 15%
ขาย 76.50 บาท

 ลำดับที่ : 6
 
  ชื่อหนังสือ : การวางแผนปฏิบัติงาน
บทคัดย่อ / สารบาญ :

คู่มือสำหรับจัดทำแผนปฏิบัติงานที่เหมาะสมสำหรับทุกคนในองค์กร ตั้งแต่ระดับผู้บริหารไปจนระดับปฏิบัติงาน เนื้อหาครอบคลุมความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวางแผน และตัวอย่างแผนปฏิบัติงานต่าง ๆ เพื่อให้ผู้อ่านใช้เป็นแนวทางในการทำแผนปฏิบัติงานของตนเองชื่อผู้แต่ง : สมิต สัชฌุกร
รหัสสินค้า : 9786167056234
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 150 กรัม
  จำนวนหน้า : 112
ขนาด : 14.5x21
พิมพ์ : 4 : สิงหาคม 2553


 
ราคา  90.00  บาท
ลด: 15%
ขาย 76.50 บาท

 ลำดับที่ : 7
 
  ชื่อหนังสือ : ศิลปะการให้บริการ
บทคัดย่อ / สารบาญ :

คู่มือประกอบการเรียนการสอนเรื่องการให้บริการ เนื้อหาเริ่มตั้งแต่ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการบริการ ความสำคัญลักษณะ และประเภทของการบริการ คุณลักษณะของผู้ให้บริการ เทคนิคการให้บริการ ตลอดจนพฤติกรรมของผู้ให้บริการและการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า เหมาะสำหรับนักศึกษาและผู้ประกอบกิจการที่เกี่ยวกับการให้บริการทุกประเภทชื่อผู้แต่ง : สมิต สัชฌุกร
รหัสสินค้า : 9786162691515
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 150 กรัม
  จำนวนหน้า : 108
ขนาด : 14.5x21
พิมพ์ : 7 : มีนาคม 2556


 
ราคา  90.00  บาท
ลด: 15%
ขาย 76.50 บาท

 ลำดับที่ : 8
 
  ชื่อหนังสือ : การต้อนรับและบริการที่เป็นเลิศ
บทคัดย่อ / สารบาญ :

ในยุคโลกาภิวัตน์และธุรกิจไร้พรมแดน ธุรกิจที่มีคุณภาพของบริการที่เป็นเลิศเท่านั้นที่จะอยู่ได้และเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคง การส่งเสริมด้วยรูปแบบการโฆษณาต่าง ๆ จะเป็นความเติบโต ความได้เปรียบในการแข่งขัน โดยมุ่งให้ผู้อ่านซึ่งจะทำหน้าที่รับผิดชอบงานบริการได้ตระหนักถึงพัฒนาจิตสำนึกในการให้บริการชื่อผู้แต่ง : สมิต สัชฌุกร
รหัสสินค้า : 9786167056326
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 200 กรัม
  จำนวนหน้า : 152
ขนาด : 14.5x21
พิมพ์ : 6 : มีนาคม 2554


 
ราคา  125.00  บาท
ลด: 15%
ขาย 106.25 บาท

 ลำดับที่ : 9
 
  ชื่อหนังสือ : เทคนิคการจัดประชุม
บทคัดย่อ / สารบาญ :

การประชุมที่เกิดประสิทธิผลตามวัตถุประสงค์ ตรงเป้าหมาย มีคุณค่าและมีความสำคัญมาก ยิ่งในปัจจุบันการประชุมเป็นเครื่องมือของการบริหารงานทุกระดับ ทั้งในงานราชการและธุรกิจเอกชน การประชุมของผู้บริหารยิ่งต้องการประสิทธิภาพของการประชุมอย่างยิ่งยวด เพราะมีเวลาการประชุมจำกัดและต้องแข่งขันผลงานในด้านการใช้เวลาเป็นเกณฑ์พิจารณาอีกด้วยชื่อผู้แต่ง : สมิต สัชฌุกร
รหัสสินค้า : 9789749609446
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก :
  จำนวนหน้า : 172
ขนาด : 14.5x21
พิมพ์ : 1 : ตุลาคม 2547


 
ราคา  150.00  บาท
ลด: 15%
ขาย 127.50 บาท

 ลำดับที่ : 10
 
  ชื่อหนังสือ : เทคนิคการสอนงาน
บทคัดย่อ / สารบาญ :

การสอนงานมีความจำเป็นเกิดขึ้นได้ในหลายโอกาสหากผู้บังคับบัญชามีความคิดในการพัฒนางานและพัฒนาคนอยู่เสมอ ไม่เพิกเฉยดูดายปล่อยให้งานเป็นไปตามสถานการณ์ผู้บังคับบัญชาที่ฉลาดและมีสายตากว้างไกลจะใช้การสอนงานเป็นการเพิ่มศักยภาพของผู้ใต้บังคับบัญชาให้สามารถทำงานให้แก่หน่วยงานได้ดียิ่งขึ้นและเป็นการส่งเสริมความเจริญก้าวหน้าให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชาชื่อผู้แต่ง : สมิต สัชฌุกร
รหัสสินค้า : 9789749609514
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 200 กรัม
  จำนวนหน้า : 120
ขนาด : 14.5x21
พิมพ์ : 1 : ตุลาคม 2547


 
ราคา  100.00  บาท
ลด: 15%
ขาย 85.00 บาท


 
Page 1 | 2 
 

ยูสเซอร์เนม
รหัสผ่าน
ลงทะเบียน   ลืมรหัสผ่าน

2,687,293 คน

 

 

 
 
Winyuchon Publication House Co., Ltd.
 
สำนักพิมพ์วิญญูชน 39/200-201 ซ.วิภาวดีรังสิต 84 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ 0-2996-9471-3 โทรสาร 0-2996-9474