22 สิงหาคม 2561
     
  คำอธิบายกฎหมายลักษณะมรดก
คำอธิบายกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
หลักพื้นฐานของสิทธิเสรีภาพ และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ : หนี้
คำอธิบายนิติกรรม-สัญญา
ประมวลกฎหมายอาญา ฉบับอ้างอิง
กฎหมายระหว่างประเทศ
ถาม-ตอบกฎหมายครอบครัว
ถาม-ตอบหนี้
 

   กฎหมายปกครอง (33)
 คู่มือสอบกฎหมาย (9)
 กฎหมายทนายความ (8)
 หลักกฎหมาย (39)
 กฎหมายทั่วไป (116)
 ภาษาอังกฤษนักกฎหมาย (7)
 หนังสือดีในอดีต (5)
 หนังสือโครงการตำราฯ (67)
 หนังสือฝากขาย (16)
 หมวดพระราชบัญญัติ (0)
 หนังสือกองทุน ศ.จิตติ ติงศภัทิย์ (13)
 ดาวน์โหลด (5)
 กฎหมายสำหรับตำรวจ (1)
 กฎหมายพาณิชยนาวี (5)
 กฎหมายภาษีอากร (3)
 กฎหมายรัฐธรรมนูญ (12)
 กฎหมายแรงงาน (13)
 คำอธิบายกฎหมาย (100)
 พระราชบัญญัติ (1)
 ประมวลกฎหมาย (26)
 กฎหมายอ้างอิง (1)
 รวมกฎหมาย (13)
 กฎหมายระหว่างประเทศ (24)
 กฎหมายการแพทย์ (5)
 ถาม-ตอบกฎหมาย (12)
 กฎหมายท้องถิ่น (2)
 สินค้าอื่นๆ (4)
 

   ท่องเที่ยว (16)
 สุขภาพ (10)
 จิตวิทยา (9)
 ภาษาศาสตร์ (2)
 เศรษฐศาสตร์ (4)
 นิทาน (7)
 คู่มือการศึกษา (6)
 หนังสือทั่วไป (32)
 หนังสือธรรมะ (16)
 ชีวประวัติ (8)
 การพัฒนาตนเอง (7)
 การบริหารจัดการ (11)
 ศิลปวัฒนธรรม (4)
 การเมืองการปกครอง (20)
 ปรัชญา (4)
 วรรณกรรมเรื่องสั้น (11)
 สารานุกรม (3)
 สารคดี (15)
 อธิบายศัพท์ (10)
 คำคม (24)
 หนังสือชุดพิเศษตักบาตร (6)
 

   สนพ.ธรรมศาสตร์ (25)
 อื่นๆ (192)
 อฑตยามิลเลนเนียม (6)
 ปณรัชช (24)
 นิติบรรณการ (33)
 นิติธรรม (87)
 วิทยพัฒน์ (2)
 บัณฑิตอักษร (5)
 ธรรมนิติ (9)
 เนติบัณฑิตยสภา (55)
 สนพ.จุฬา (23)
 ปรีย์ชนก (8)
 

 
 

  WebLink : WebLink :  

 
Search

 
 
 ลำดับที่ : 1
 
  ชื่อหนังสือ : อธิบายศัพท์เศรษฐกิจ ธุรกิจ การเงินและการธนาคาร
บทคัดย่อ / สารบาญ :

หนังสือที่รวบรวมความคิดรวบยอดของคำศัพท์เกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์ การคลัง การเงิน การธนาคารและธุรกิจอย่างกว้างขวาง เนื่องจากโลกปัจจุบันที่มีความรู้และข้อมูลข่าวสารเพื่อใช้ติดต่อสื่อสาร สำหรับผู้เกี่ยวข้องในสาขาอาชีพดังกล่าวชื่อผู้แต่ง : วิทยากร เชียงกูล
รหัสสินค้า : 9789749609170
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 700 กรัม
  จำนวนหน้า : 434
ขนาด : 14.5 X 21
พิมพ์ : 4 : ตุลาคม 2546


 
ราคา  330.00  บาท
ลด: 15%
ขาย 280.50 บาท

 ลำดับที่ : 2
 
  ชื่อหนังสือ : อธิบายศัพท์เศรษฐศาสตร์การเมือง
บทคัดย่อ / สารบาญ :

เศรษฐศาสตร์การเมือง เป็นวิชาที่มีความแตกต่างจากเศรษฐศาสตร์แบบทุนนิยมอุตสาหกรรม เพราะเป็นวิชาที่มีปรัชญา วิธีการศึกษา อธิบายเป็นการวิเคราะห์โครงสร้างสังคมทั้งหมดอย่างเป็นองค์รวมในเชิงวิพากษ์วิจารณ์มีนัยทางประวัติศาสตร์ ดังนั้นจึงมีศัพท์เฉพาะของตนเองมากมาย ซึ่งผู้เขียนได้รวบรวมไว้ในหนังสือเล่มนี้อย่างครบครันชื่อผู้แต่ง : วิทยากร เชียงกูล
รหัสสินค้า : 9789748468716
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 250 กรัม
  จำนวนหน้า : 248
ขนาด : 14.5 X 21
พิมพ์ : 3 : มีนาคม 2547


 
ราคา  190.00  บาท
ลด: 15%
ขาย 161.50 บาท

 ลำดับที่ : 3
 
  ชื่อหนังสือ : อธิบายศัพท์การเมืองการปกครองสมัยใหม่
บทคัดย่อ / สารบาญ :

หนึ่งในชุดคำอธิบายศัพท์แนวความคิดทางสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ จุดมุ่งหมายเพื่อขยายพรมแดนแห่งการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของคนไทย อธิบายความหมายของศัพท์ทางเทคนิคของการเมืองการปกครองไว้โดยสรุปเพื่อขยายความรู้เกี่ยวกับแนวความคิดของคำที่จะเป็นกุญแจสำคัญนำไปสู่ความเข้าใจในเนื้อหาการเมืองการปกครองเพิ่มขึ้นชื่อผู้แต่ง : วิทยากร เชียงกูล
รหัสสินค้า : 9789748468730
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 330 กรัม
  จำนวนหน้า : 256
ขนาด : 14.5 X 21
พิมพ์ : 2 : สิงหาคม 2545


 
ราคา  195.00  บาท
ลด: 15%
ขาย 165.75 บาท

 ลำดับที่ : 4
 
  ชื่อหนังสือ : อธิบายศัพท์การศึกษาและความรู้สาขาต่าง ๆ
บทคัดย่อ / สารบาญ :

ผู้เขียนเสนอแนวคิดรวบยอดของคำที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้ ความรู้ และสาขาวิชาต่าง ๆ ทั้งธรรมชาติ (วิทยาศาสตร์) ชีวิตมนุษย์และสังคม (มนุษยศาสตร์, สังคมศาสตร์) อย่างกว้างขวาง เนื่องจากปัจจุบันที่มีความรู้และข้อมูลข่าวสารท่วมท้น การเสนอแนะแนวคิดรวบยอดของคำที่เป็นกุญแจอย่างสังเขป เพื่อเป็นบันไดของการเรียนรู้วิธีการจะเรียนต่อ น่าจะเป็นคู่มือการหาความรู้ที่จำเป็นสำหรับทุกคน โดยไม่จำกัดวัย และพื้นฐานความรู้และความสนใจชื่อผู้แต่ง : วิทยากร เชียงกูล
รหัสสินค้า : 9789749609019
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 210 กรัม
  จำนวนหน้า : 192
ขนาด : 14.5 X 21
พิมพ์ : 1 : มีนาคม 2546


 
ราคา  150.00  บาท
ลด: 15%
ขาย 127.50 บาท

 ลำดับที่ : 5
 
  ชื่อหนังสือ : อธิบายศัพท์ใหม่เพื่อเข้าใจโลกยุคใหม่
บทคัดย่อ / สารบาญ :

หนังสือเล่มนี้เป็นพจนานุกรมแบบหลายสาขาวิชาที่ผู้เรียบเรียงได้รวบรวม, คัดเลือก, เรียบเรียงจากคำอธิบายศัพท์ในสาขาวิชาต่าง ๆ อย่างกว้างขวางทั้งทางเศรษฐกิจ การบริหาร การเมือง สังคมวิทยา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สุขภาพ คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ สภาพแวดล้อม จิตวิทยาและศิลปวัฒนธรรม โดยประมวลคำเกิดใหม่ในรอบ 50 ปีที่อธิบายแนวคิดใหม่ ที่จะช่วยให้เราเข้าใจโลกยุคใหม่ที่ระบบและวิถีชีวิตทางเศรษฐกิจ การเมือง สังคม กำลังเปลี่ยนแปลงจากยุคพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตแบบเก่าเป็นโลกยุคที่การผลิตแบบใหม่ที่สะดวกรวดเร็วทั่วโลกชื่อผู้แต่ง : วิทยากร เชียงกูล
รหัสสินค้า : 9789749609316
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 300 กรัม
  จำนวนหน้า : 248
ขนาด : 14.5 X 21
พิมพ์ : 2 : มีนาคม 2547


 
ราคา  200.00  บาท
ลด: 15%
ขาย 170.00 บาท

 ลำดับที่ : 6
 
  ชื่อหนังสือ : อธิบายศัพท์การบริหารจัดการสมัยใหม่
บทคัดย่อ / สารบาญ :

หนังสือเล่มนี้ไม่เพียงแต่จะช่วยให้อ่านหนังสือภาษาอังกฤษได้เข้าใจดีขึ้นเท่านั้น ผู้ที่อ่านหนังสือภาษาอังกฤษไม่ได้ การอ่านคำอธิบายความหมายของคำศัพท์เป็นภาษาไทย ก็จะขยายขอบเขตความรู้เกี่ยวกับคำและแนวคิดรวบยอดของคำต่าง ๆ ในทางการบริหารจัดการได้อย่างกว้างขวางมากขึ้น เหมาะสำหรับผู้ที่สนใจศึกษาวิชาการด้านนี้ชื่อผู้แต่ง : วิทยากร เชียงกูล
รหัสสินค้า : 9789749609323
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 450 กรัม
  จำนวนหน้า : 344
ขนาด : 14.5 X 21
พิมพ์ : 3 : มีนาคม 2547


 
ราคา  260.00  บาท
ลด: 15%
ขาย 221.00 บาท

 ลำดับที่ : 7
 
  ชื่อหนังสือ : อธิบายศัพท์ปรัชญา การเมือง และสังคม
บทคัดย่อ / สารบาญ :

ผู้เขียนได้ค้นคว้าจากหนังสือสารานุกรมหลายเล่ม เพื่ช่วยลดช่องว่างทางความรู้เกี่ยวกับแนวคิดทฤษฎีทางสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ในภาคภาษาไทยมุ่งอธิบายแนวคิดของศัพท์ต่าง ๆ ทั้งทฤษฎี คติ ลัทธิ ระบบโดยรวบรวมออกมาเป็นสารานุกรม นับเป็นหนังสือที่เป็นประโยชน์ทางการศึกษา และเหมาะสำหรับผู้ที่สนใจจะเพิ่มพูนความรู้อันเป็นพื้นฐานสำหรับการศึกษาต่อไปชื่อผู้แต่ง : วิทยากร เชียงกูล
รหัสสินค้า : 9789749609354
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 300 กรัม
  จำนวนหน้า : 240
ขนาด : 14.5 X 21
พิมพ์ : 2 : มีนาคม 2547


 
ราคา  195.00  บาท
ลด: 15%
ขาย 165.75 บาท

 ลำดับที่ : 8
 
  ชื่อหนังสือ : อธิบายศัพท์เศรษฐศาสตร์สมัยใหม่
บทคัดย่อ / สารบาญ :

Dictionary of Modern Economics หนังสืออธิบายศัพท์เล่มนี้ มีจุดเด่นคือ 1. มองเศรษฐศาสตร์ในความหมายกว้างขวางทั้งเศรษฐศาสตร์กระแสหลัก (เชื่อเรื่องระบบตลาด, การเติบโตและการหากำไรสูงสุด), เศรษฐศาสตร์ทางเลือก, เศรษฐศาสตร์การพัฒนา, เศรษฐศาสตร์การเมืองระหว่างประเทศ, เศรษฐศาสตร์สภาพแวดล้อม และ 2. รวบรวมคัดสรรคำศัพท์ใหม่ล่าสุดจนถึงปี 2547 หนังสือเล่มนี้ต่างไปจากหนังสืออธิบายศัพท์เศรษฐกิจ ธุรกิจ การเงิน การธนาคาร และหนังสืออธิบายศัพท์เศรษฐศาสตร์การเมืองเล่มก่อน ๆชื่อผู้แต่ง : วิทยากร เชียงกูล
รหัสสินค้า : 9789749609408
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 380 กรัม
  จำนวนหน้า : 248
ขนาด : 14.5 X 21
พิมพ์ : 2 : มีนาคม 2547


 
ราคา  230.00  บาท
ลด: 15%
ขาย 195.50 บาท

 ลำดับที่ : 9
 
  ชื่อหนังสือ : อธิบายศัพท์จิตวิทยาและการพัฒนาตนเอง
บทคัดย่อ / สารบาญ :

จิตวิทยา สาขาวิชาที่ศึกษาด้านการเรียนรู้ ความคิด จิตใจ อารมณ์ ความฉลาดและพฤติกรรมของคน เป็นเรื่องสำคัญที่เกี่ยวข้องกับเราทุกคนมากที่สุด การศึกษาหาความรู้ในเรื่องจิตวิทยาจะทำให้เราได้รู้จักตัวเองและคนอื่น รู้จักการดูและพัฒนาสุขภาพจิตของตัวเองและช่วยเหลือคนรอบข้าง สร้างความสัมพันธ์ที่ดีที่เป็นประโยชน์ทั้งต่อปัจเจกชน ชุมชน และประเทศ คำอธิบายศัพท์เล่มนี้ นอกจากจะเป็นคู่มืออธิบายแนวคิดรวบยอดของคำศัพท์ที่สำคัญหรือจำเป็นในการอ่านค้นคว้าเรื่องจิตวิทยาแล้ว ตัวคำอธิบายเองยังให้ความรู้ความเข้าใจเรื่องจิตวิทยาเบื้องต้นหรือจิตวิทยาทั่วไปได้ในระดับหนึ่งด้วย....ชื่อผู้แต่ง : วิทยากร เชียงกูล
รหัสสินค้า : 9786167056029
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 300 กรัม
  จำนวนหน้า : 260
ขนาด : 14.5x21
พิมพ์ : 1 : ตุลาคม 2552


 
ราคา  200.00  บาท
ลด: 15%
ขาย 170.00 บาท

 ลำดับที่ : 10
 
  ชื่อหนังสือ : อธิบายศัพท์สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา
บทคัดย่อ / สารบาญ :

หนังสือเล่มนี้ มีจุดมุ่งหมายที่จะช่วยขยายความคิดและความรู้ด้านการศึกษาว่าด้วยการพัฒนา development studies ซึ่งเป็นสาขาวิชาที่รวมเอาความรู้ข้ามสาขา เช่น เศรษฐศาสตร์ การเมือง สังคมวิทยา นิเวศวิทยา ฯลฯ มาประยุกต์เข้าด้วยกัน เพื่อศึกษาเรื่องปัญหาและแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศต่าง ๆ โดยเฉพาะประเทศกำลังพัฒนาหรือประเทศซีกโลกใต้ชื่อผู้แต่ง : วิทยากร เชียงกูล
รหัสสินค้า : 9789749436578
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 200 กรัม
  จำนวนหน้า : 140
ขนาด : 14.5 x 21
พิมพ์ : 1 : กุมภาพันธ์ 2550


 
ราคา  115.00  บาท
ลด: 15%
ขาย 97.75 บาท


 
 

ยูสเซอร์เนม
รหัสผ่าน
ลงทะเบียน   ลืมรหัสผ่าน

2,688,351 คน

 

 

 
 
Winyuchon Publication House Co., Ltd.
 
สำนักพิมพ์วิญญูชน 39/200-201 ซ.วิภาวดีรังสิต 84 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ 0-2996-9471-3 โทรสาร 0-2996-9474