23 มีนาคม 2561
     
  คำอธิบายกฎหมายลักษณะมรดก
คำอธิบายกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
หลักพื้นฐานของสิทธิเสรีภาพ และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ : หนี้
คำอธิบายนิติกรรม-สัญญา
ประมวลกฎหมายอาญา ฉบับอ้างอิง
กฎหมายระหว่างประเทศ
ถาม-ตอบกฎหมายครอบครัว
ถาม-ตอบหนี้
 

   กฎหมายปกครอง (29)
 กฎหมายสำหรับตำรวจ (1)
 คู่มือสอบกฎหมาย (8)
 กฎหมายทนายความ (8)
 หลักกฎหมาย (40)
 กฎหมายทั่วไป (112)
 ภาษาอังกฤษนักกฎหมาย (7)
 หนังสือดีในอดีต (5)
 หนังสือโครงการตำราฯ (65)
 หนังสือฝากขาย (16)
 หนังสือกองทุน ศ.จิตติ ติงศภัทิย์ (13)
 ดาวน์โหลด (5)
 กฎหมายพาณิชยนาวี (5)
 กฎหมายภาษีอากร (3)
 กฎหมายรัฐธรรมนูญ (13)
 กฎหมายแรงงาน (13)
 คำอธิบายกฎหมาย (92)
 พระราชบัญญัติ (1)
 ประมวลกฎหมาย (24)
 กฎหมายอ้างอิง (1)
 รวมกฎหมาย (13)
 กฎหมายระหว่างประเทศ (24)
 กฎหมายการแพทย์ (5)
 ถาม-ตอบกฎหมาย (11)
 กฎหมายท้องถิ่น (2)
 สินค้าอื่นๆ (4)
 

   ท่องเที่ยว (24)
 สุขภาพ (10)
 จิตวิทยา (9)
 ภาษาศาสตร์ (2)
 เศรษฐศาสตร์ (4)
 นิทาน (7)
 คู่มือการศึกษา (6)
 หนังสือทั่วไป (26)
 หนังสือธรรมะ (16)
 ชีวประวัติ (8)
 การพัฒนาตนเอง (7)
 การบริหารจัดการ (11)
 ศิลปวัฒนธรรม (4)
 การเมืองการปกครอง (20)
 ปรัชญา (4)
 วรรณกรรมเรื่องสั้น (11)
 สารานุกรม (3)
 สารคดี (23)
 อธิบายศัพท์ (10)
 คำคม (24)
 หนังสือชุดพิเศษตักบาตร (6)
 

   สนพ.ธรรมศาสตร์ (23)
 อื่นๆ (167)
 อฑตยามิลเลนเนียม (6)
 ปณรัชช (21)
 นิติบรรณการ (33)
 นิติธรรม (81)
 วิทยพัฒน์ (2)
 บัณฑิตอักษร (5)
 ธรรมนิติ (9)
 เนติบัณฑิตยสภา (55)
 สนพ.จุฬา (22)
 ปรีย์ชนก (8)
 

   

 
 

  WebLink : WebLink :  

 
Search

 
Page 1 | ...  | 22 | 23 | 24 | 25 
 
 ลำดับที่ : 241
 
  ชื่อหนังสือ : กฎหมายแพ่ง : หลักทั่วไป
บทคัดย่อ / สารบาญ :

ตำราวิชา "กฎหมายแพ่ง : หลักทั่วไป" พิมพ์ครั้งที่ 4 นี้ ผู้เขียนได้แก้ไขเพิ่มเติมให้เนื้อหามีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น โดยได้เพิ่ม "บทที่ 4 วิวัฒนาการระบบกฎหมายที่นำมาใช้ในประเทศไทย" ประกอบกับได้นำรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 ที่เป็นฉบับล่าสุดในปัจจุบันมาแทนฉบับเก่ คือรัฐธรรมนูญแห้งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 ซึ่งได้ยกเลิกไปแล้ว

ดังนั้นตำราวิชา "กฎหมายแพ่ง : หลักทั่วไป"  จึงเป็นตำราที่มีมาตรฐานทางวิชาการและทันสมัยเล่มหนึ่งในการอำนวยประโยชน์แก่นิสิต นักศึกษา หรือบุคคลที่มีความสนใจให้สามารถนำไปต่อยอดในวิชากฎหมายอื่นๆ ต่อไปได้ชื่อผู้แต่ง : รองศาสตราจารย์รัฐสิทธิ์ คุรุสุวรรณ
รหัสสินค้า : 9789742036805
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 650 กรัม
  จำนวนหน้า : 414
ขนาด : 18.5X26
พิมพ์ : 4: สิงหาคม 2560


 
ราคา 300.00 บาท

 ลำดับที่ : 242
 
  ชื่อหนังสือ : กฎหมายสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ : การคุ้มครองและรักษาสิ่งแวดล้อมทางทะเล
บทคัดย่อ / สารบาญ :

กฎหมายสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศสาระสำคัญของหนังสือเล่มนี้ประกอบไปด้วยบทต่าง ๆ 6 บทโดยบทที่ 1 จะกล่าวถึงแนวความคิดและหลักการคุ้มครองและรักษาสิ่งแวดล้อมทางทะเล บทที่ 2 3 และ 4 จะกล่าวถึงภาวะมลพิษต่าง ๆ ได้แก่ ภาวะมลพิษจากแหล่งบนบก ภาวะมลพิษจากการทิ้งเท และภาวะมลพิษจากเรือ โดยผู้เขียนมิได้กล่าวถึงภาวะมลพิษจากกิจกรรมบนพื้นดินท้องทะเล ที่อยู่ภายในเขตอำนาจแห่งชาติของรัฐและภาวะมลพิษจากกิจกรรมในบริเวณพื้นที่ เนื่องจากภาวะมลพิษจากแหล่งดังกล่าวต่อสิ่งแวดล้อมทางทะเลยังมีนน้อยมากเมื่อเทียบกับภาวะมลพิษจากแหล่งบนบก จากการทิ้งเทและจากเรือ บทที่ 5 กล่าวถึงเขตอำนาจของรัฐในการคุ้มครองและการรักษาสิ่งแวดล้อมทางทะเล และบทที่ 6 จะกล่าวถึงความรับผิดของรัฐสำหรับความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อมทางทะเลและการระงับข้อพิพาทชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์ ดร.จุมพต สายสุนทร
รหัสสินค้า : 9789745708532
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 850 กรัม
  จำนวนหน้า : 428
ขนาด : 18.5x26
พิมพ์ : กรกฎาคม 2546


 
ราคา  370.00  บาท
ลด: 50%
ขาย 185.00 บาท


 
Page 1 | ...  | 22 | 23 | 24 | 25 
 

ยูสเซอร์เนม
รหัสผ่าน
ลงทะเบียน   ลืมรหัสผ่าน

2,426,809 คน

 

 

 
 
Winyuchon Publication House Co., Ltd.
 
สำนักพิมพ์วิญญูชน 39/200-201 ซ.วิภาวดีรังสิต 84 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ 0-2996-9471-3 โทรสาร 0-2996-9474