13 ธันวาคม 2561
     
  คำอธิบายกฎหมายลักษณะมรดก
หลักพื้นฐานของสิทธิเสรีภาพ และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ : หนี้
คำอธิบายนิติกรรม-สัญญา
ประมวลกฎหมายอาญา ฉบับอ้างอิง
กฎหมายระหว่างประเทศ
ถาม-ตอบหนี้
เตรียมสอบเข้านิติศาสตร์
หลักกฎหมายอาญา ภาคความผิด
 

   กฎหมายปกครอง (32)
 คู่มือสอบกฎหมาย (9)
 กฎหมายทนายความ (9)
 หลักกฎหมาย (40)
 กฎหมายทั่วไป (119)
 ภาษาอังกฤษนักกฎหมาย (7)
 หนังสือดีในอดีต (5)
 หนังสือโครงการตำราฯ (68)
 หนังสือฝากขาย (16)
 หมวดพระราชบัญญัติ (1)
 หนังสือกองทุน ศ.จิตติ ติงศภัทิย์ (13)
 ดาวน์โหลด (5)
 กฎหมายสำหรับตำรวจ (1)
 กฎหมายพาณิชยนาวี (5)
 กฎหมายภาษีอากร (3)
 กฎหมายรัฐธรรมนูญ (12)
 กฎหมายแรงงาน (13)
 คำอธิบายกฎหมาย (101)
 พระราชบัญญัติ (1)
 ประมวลกฎหมาย (26)
 กฎหมายอ้างอิง (1)
 รวมกฎหมาย (13)
 กฎหมายระหว่างประเทศ (24)
 กฎหมายการแพทย์ (5)
 ถาม-ตอบกฎหมาย (12)
 กฎหมายท้องถิ่น (2)
 สินค้าอื่นๆ (4)
 

   สนพ.ธรรมศาสตร์ (24)
 อื่นๆ (200)
 อฑตยามิลเลนเนียม (6)
 ปณรัชช (23)
 นิติบรรณการ (28)
 นิติธรรม (94)
 วิทยพัฒน์ (2)
 บัณฑิตอักษร (5)
 ธรรมนิติ (10)
 เนติบัณฑิตยสภา (56)
 สนพ.จุฬา (10)
 ปรีย์ชนก (5)
 

 
 

  WebLink : WebLink :  

 
Search

 
Page 1 | 2 
 
 ลำดับที่ : 1
 
  ชื่อหนังสือ : คิดนอกกรอบ
บทคัดย่อ / สารบาญ :

ความเข้าใจในการคิดนอกกรอบ ทำไมจึงต้องคิดนอกกรอบ ความคิดนอกกรอบที่ดี การประยุกต์ใช้ความคิดนอกกรอบ หลักการคิดนอกกรอบ วิธีการคิดนอกกรอบ ปัญหาและอุปสรรคของการคิดนอกกรอบ การส่งเสริมให้เกิดความคิดนอกกรอบ การฝึกฝนทักษะในการคิดนอกกรอบ การประเมินผลการคิดนอกกรอบคู่มือนักคิด คิดอย่างสร้างสรรค์ คิดเพื่อปรับปรุงงาน คิดเืพื่อทำข้อเสนอแนะ คิดเพื่อทำไคเซ็น คิดเพื่อพัฒนาชีวิต รู้วิธีคิดครบเครื่อง แก้ปัญหาคิดติดกรอบ เกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ได้แนวทางสร้างนวัตกรรม เพิ่มคุณภาพชีวิต เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานชื่อผู้แต่ง : สมิต สัชฌุกร
รหัสสินค้า : 9789743652370
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก :
  จำนวนหน้า : 112
ขนาด : 14.5x21
พิมพ์ : 1 : พฤษภาคม 2555


 
ราคา  100.00  บาท
ลด: 10%
ขาย 90.00 บาท

 ลำดับที่ : 2
 
  ชื่อหนังสือ : การชันสูตรพลิกศพกับกรณีที่มีความตายเกิดขึ้นในระหว่างการสลายการชุมนุม พ.ศ. 2553 และความรับผิดของเจ้าพนักงาน
บทคัดย่อ / สารบาญ :

ส่วนที่ 1 การชันสูตรพลิกศพ ข้อที่ 1 การชันสูตรพลิกศพ หมายถึงอะไร ข้อที่ 2 กรณีการตายที่ต้องมีการชันสูตรพลิกศพ ข้อที่ 3 แบบของการชันสูตรพลิกศพ และเจ้าพนักงานผู้มีอำนาจหน้าที่ในการชันสูตรพลิกศพ ข้อที่ 4 วิธีการชันสูตรพลิกศพ และสำนวนชันสูตรพลิกศพ ข้อที่ 5 หน้าที่ของพนักงานอัยการเท่าที่เกี่ยวกับการชันสูตรพลิกศพ และความหมายของศาลชั้นต้น ข้อที่ 6 การไต่สวน การทำคำสั่งของศาล และผลของคำสั่งศาล ข้อที่ 7 การชันสูตรพลิกศพ ถือว่าได้เสร็จลงเมื่อใด ข้อที่ 8 บทกฎหมายที่ขัดแย้งกัน หรือไม่ถูกต้อง และการปฏิบัติที่ขัดต่อกฎหมาย

ส่วนที่ 2 กรณที่มีความตายเกิดขึ้นในระหว่างการสลายการชุมนุม พ.ศ. 2553 และความรับผิดของเจ้าพนักงาน ข้อที่ 1 ลำดับเหตุการณ์และความรุนแรงที่เกิดขึ้นเนื่องจากการชุมนุม ข้อที่ 2 การชันสูตรพลิกศพในกรณีที่มีความตายเกิดขึ้นในเขตหรือในบริเวณพื้นที่ที่มีการชุมนุม ข้อที่ 3 ความรับผิดของเจ้าพนักงานชื่อผู้แต่ง : ทวน สวนราชพฤกษ์
รหัสสินค้า : 9786163215635
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 190 กรัม
  จำนวนหน้า : 160
ขนาด : 14.5x21
พิมพ์ : 1


 
ราคา 150.00 บาท

 ลำดับที่ : 3
 
  ชื่อหนังสือ : อนุญาโตตุลาการ : ทฤษฎีและปฏิบัติ
บทคัดย่อ / สารบาญ :

อนุญาโตตุลาการ เป็นทางเลือกหนึ่งในการระงับข้อพิพาทแทนการไปศาล เหตุผลหนึ่งที่ทำให้อนุญาโตตุลาการเป็นที่นิยมก็คือ คู่พิพาทอาจเลือกผู้ตัดสินข้อพิพาทที่มีความชำนาญเฉพาะด้านซึ่งไม่สามารถจะทำได้ในกรณีของการไปฟ้องร้องในศาล ดังนั้น ผู้ที่จะทำหน้าที่เป็นอนุญาโตตุลาการจึงไม่จำกัดอยู่เพียงนักกฎหมายเท่านั้น แต่อาจเป็นวิศวกร สถาปนิก นักธุรกิจ หรือบุคคลในสาขาอาชีพอื่น ๆ ที่มีความชำนาญและประสบการณ์เกี่ยวกับปัญหาในข้อพิพาท อนุญาโตตุลาการจึงเป็นอาชีพ "ต่อยอด"
....หนังสือเล่มนี้จึงเป็นประโยชน์ไม่เฉพาะแก่นักกฎหมาย แต่จะเป็นประโยชน์แก่บุคคลในอาชีพอื่น ๆ ที่อาจเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการอนุญาโตตุลาการ ไม่ว่าในฐานะอนุญาโตตุลาการ คู่พิพาท ทนายความ หรือนิสิตและนักศึกษาที่ต้องศึกษาวิชานี้ชื่อผู้แต่ง : ไชยวัฒน์ บุนนาค
รหัสสินค้า : 9789742889197
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก :
  จำนวนหน้า : 260
ขนาด : 18x23.5
พิมพ์ : 2 : มกราคม 2554


 
ราคา  400.00  บาท
ลด: 20%
ขาย 320.00 บาท

 ลำดับที่ : 4
 
  ชื่อหนังสือ : การใช้การตีความกฎหมาย
บทคัดย่อ / สารบาญ :

หลักทั่วไปเกี่ยวกับการใช้การตีความกฎหมาย, การตีความกฎหมายเอกชน : สัญญาสำเร็จรูป, การตีความกฎหมายเอกชน : ประกันภัย, การตีความกฎหมายอาญา, การตีความกฎหมายวิธีสบัญญัติ, การตีความกฎหมายมหาชน, การตีความกฎหมายระหว่างประเทศ : สนธิสัญญาชื่อผู้แต่ง : กองทุนศาสตราจารย์จิตติ ติงศภัทิย์
รหัสสินค้า :
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก :
  จำนวนหน้า : 412
ขนาด : 18.5x26
พิมพ์ : 3 : ธันวาคม 2553


 
ราคา  260.00  บาท
ลด: 10%
ขาย 234.00 บาท

 ลำดับที่ : 5
 
  ชื่อหนังสือ : 3 คดีประวัติศาสตร์
บทคัดย่อ / สารบาญ :

คำฟ้องศาลฏีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง คดีหมายเลขดำที่ อม. 1/2547, คำให้การจำเลยที่ 1 (พลตำรวจเอกวุฒิชัย ศรีรัตนวุฑฒิ), คำให้การจำเลยที่ 4 (นายวิเชียร วิริยะประสิทธิ์), คำชี้แจงเป็นหนังสือของสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ, คำให้การเป็นหนังสือของพยาน (ศาสตราจารย์ ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ), คำให้การเป็นหนังสือของพยาน (ศาสตราจารย์ ดร.วิษณุ เครืองาม), คำให้การเป็นหนังสือของพยาน (นายสุทธินันท์ สาริมาน), ความเห็นในการวินิจฉัยคดี (นายประพันธ์ ทรัพย์แสง), ความเห็นในการวินิจฉัยคดี (นายชายชัย ลิขิตจิตถะ), คำพิพากษาศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง คดีหมายเลขดำที่ อม. 1/2547, คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 3346/2551ชื่อผู้แต่ง : วิเชียร วิริยะประสิทธิ์
รหัสสินค้า : 9789742882709
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 420 กรัม
  จำนวนหน้า : 252
ขนาด : 18.5x26
พิมพ์ : 1 : สิงหาคม 2548


 
ราคา  100.00  บาท
ลด: 10%
ขาย 90.00 บาท

 ลำดับที่ : 6
 
  ชื่อหนังสือ : มาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในกระบวนการยุติธรรทางอาญา
บทคัดย่อ / สารบาญ :

หนังสือเล่มนี้ได้จำแนกบริบทของมาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาออกเป็นสามบริบท คือ การกำหนดกรอบการใช้อำนาจรัฐในกระบวนการยุติธรรมทางอาญามิให้กระทบต่อสิทธิของบุคคลจนเกินสมควร, การกำหนดกระบวนทัศน์ใหม่ในการหันเหคดีบางประการออกจากกระบวนการยุติธรรมทางอาญา, มีคุณธรรมที่แสดงออกจากหลักการพื้นฐานว่ารัฐควรเกื้อกูลให้ทุกฝ่ายได้รับคุณประโยชน์อย่างเหมาะสม...ชื่อผู้แต่ง : ชาติ ชัยเดชสุริยะ
รหัสสินค้า : 9789748040141
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 400 กรัม
  จำนวนหน้า : 216
ขนาด : 21x29
พิมพ์ : 1 : กุมภาพันธ์ 2549


 
ราคา  190.00  บาท
ลด: 10%
ขาย 171.00 บาท

 ลำดับที่ : 7
 
  ชื่อหนังสือ : อาชญากรรมคอมพิวเตอร์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
บทคัดย่อ / สารบาญ :

การกระทำผิดรูปแบบใหม่ที่อาจเป็นภัยร้ายแรงกว่าเดิม...พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550, พระราชกฤษฎีกากำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549, พระราชบัญญัติว่าด้วยการทำธุึรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544ชื่อผู้แต่ง : เฟื่องฟ้า เป็นศิริ
รหัสสินค้า : 9789747706177
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก :
  จำนวนหน้า : 88
ขนาด : 14.5x21
พิมพ์ : 1 : กันยายน 2550


 
ราคา  70.00  บาท
ลด: 10%
ขาย 63.00 บาท

 ลำดับที่ : 8
 
  ชื่อหนังสือ : กฎหมายแรงงาน : สัญญาจ้างแรงงานและกฎหมายคุ้มครองแรงงาน
บทคัดย่อ / สารบาญ :

ภาคสัญญาจ้างแรงงาน : บทที่ 1 ความหมายของสัญญาจ้างแรงงาน และคู่สัญญาตามกฎหมาย บทที่ 2 ลักษณะของสัญญาจ้างแรงงาน บทที่ 3 ประเภทของสัญญาจ้างแรงงาน บทที่ 4 สิทธิและหน้าที่ของคู่สัญญา บทที่ 5 ความสิ้นสุดของสัญญาจ้างแรงงานโดยทั่วไป บทที่ 6 ความสิ้นสุดของสัญญาจ้างแรงงานโดยการบอกเลิกสัญญา, ภาคกฎหมายคุ้มครองแรงงาน : บทที่ 1 ความหมาย ลักษณะ และขอบเขตการบังคับใช้กฎหมายคุ้มครองแรงงาน บทที่ 2 มาตรการคุ้มครองทั่วไป บทที่ 3 การใช้แรงงานทั่วไป บทที่ 4 การใช้แรงงานหญิงและเด็ก บทที่ 5 ค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา และค่าทำงานในวันหยุด บทที่ 6 ค่าชดเชย บทที่ 7 สวัสดิการ บทที่ 8 กองทุนสงเคาระห์ลูกจ้าง บทที่ 9 การควบคุมการใช้แรงงาน บทที่ 10 อายุความชื่อผู้แต่ง : รศ.ดร.กิติพงศ์ หังสพฤกษ์
รหัสสินค้า : 9786162691447
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 520 กรัม
  จำนวนหน้า : 292
ขนาด : 18.5x26
พิมพ์ : 1: มกราคม 2556


 
ราคา  250.00  บาท
ลด: 10%
ขาย 225.00 บาท

 ลำดับที่ : 9
 
  ชื่อหนังสือ : การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวในประเทศไทย
บทคัดย่อ / สารบาญ :

คนต่างด้าว, "ธุรกิจ" ตามกฎหมายต่างด้าว, ทุนขั้นต่ำ, การขอรับหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจ, การขอรับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ, หน้าที่ของผู้ได้รับอนุญาต, บทกำหนดโทษ, บทสรุปชื่อผู้แต่ง :
รหัสสินค้า : 9789743502132
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 380 กรัม
  จำนวนหน้า : 218
ขนาด : 14.5x21
พิมพ์ : 1 : เมษายน 2554


 
ราคา  200.00  บาท
ลด: 10%
ขาย 180.00 บาท

 ลำดับที่ : 10
 
  ชื่อหนังสือ : ประมวลกฎหมายอาญา ฉบับไทย-คำแปลภาษาฝรั่งเศส
บทคัดย่อ / สารบาญ :

ประมวลกฎหมายอาญาไทยฉบับปัจจุบัน (ซึ่งไม่มีคำแปลเป็นภาษาอังกฤษและฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการ) เริ่มใช้บังคับมาตั้งแต่ 1 มกราคม 2500 เป็นเวลากว่าครึ่งร้อยปีมาแล้ว แทนกฎหมายลักษณะอาญา ร.ศ. 127 ซึ่งถูกยกเลิกไปตั้งแต่ 1 มกราคม 2500 นั้น และกฎหมายลักษณะอาญาเดิมได้มีต้นร่างภาษาฝรั่งเศสและอังกฤษด้วย บัดนี้ได้มีผู้แปลฉบับปัจจุบันเป็นภาษาฝรั่งเศสครบถ้วนทุกมาตราซึ่งได้จัดทำมาตั้งแต่ พ.ศ. 2499 โดยศาสตราจารย์ไพจิตร ปุญญพันธุ์ ฉบับคำแปลประกอบด้วยตัวบทภาษาไทยลและคำแปลเป็นภาษาฝรั่งเศส รวม 278 หน้า พร้อมสารบาญทั้งสองภาษา และประมวลภาพถ่ายต่างๆ ในการจัดร่างและจัดทำคำแปลมาเริ่มแรกอีกต่างหากชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์ไพจิตร ปุญญพันธุ์
รหัสสินค้า : paichitr francaise
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก :
  จำนวนหน้า : 282
ขนาด : 21x29.7
พิมพ์ : 1 : 2555


 
ราคา 640.00 บาท


 
Page 1 | 2 
 

ยูสเซอร์เนม
รหัสผ่าน
ลงทะเบียน   ลืมรหัสผ่าน

2,889,725 คน

 

 

 
 
Winyuchon Publication House Co., Ltd.
 
สำนักพิมพ์วิญญูชน 39/200-201 ซ.วิภาวดีรังสิต 84 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ 0-2996-9471-3 โทรสาร 0-2996-9474