16 ธันวาคม 2561
     
  คำอธิบายกฎหมายลักษณะมรดก
หลักพื้นฐานของสิทธิเสรีภาพ และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ : หนี้
คำอธิบายนิติกรรม-สัญญา
ประมวลกฎหมายอาญา ฉบับอ้างอิง
กฎหมายระหว่างประเทศ
ถาม-ตอบหนี้
เตรียมสอบเข้านิติศาสตร์
หลักกฎหมายอาญา ภาคความผิด
 

   กฎหมายปกครอง (32)
 คู่มือสอบกฎหมาย (9)
 กฎหมายทนายความ (9)
 หลักกฎหมาย (40)
 กฎหมายทั่วไป (119)
 ภาษาอังกฤษนักกฎหมาย (7)
 หนังสือดีในอดีต (5)
 หนังสือโครงการตำราฯ (68)
 หนังสือฝากขาย (16)
 หมวดพระราชบัญญัติ (1)
 หนังสือกองทุน ศ.จิตติ ติงศภัทิย์ (13)
 ดาวน์โหลด (5)
 กฎหมายสำหรับตำรวจ (1)
 กฎหมายพาณิชยนาวี (5)
 กฎหมายภาษีอากร (3)
 กฎหมายรัฐธรรมนูญ (12)
 กฎหมายแรงงาน (13)
 คำอธิบายกฎหมาย (101)
 พระราชบัญญัติ (1)
 ประมวลกฎหมาย (26)
 กฎหมายอ้างอิง (1)
 รวมกฎหมาย (13)
 กฎหมายระหว่างประเทศ (24)
 กฎหมายการแพทย์ (5)
 ถาม-ตอบกฎหมาย (12)
 กฎหมายท้องถิ่น (2)
 สินค้าอื่นๆ (4)
 

   สนพ.ธรรมศาสตร์ (24)
 อื่นๆ (200)
 อฑตยามิลเลนเนียม (6)
 ปณรัชช (23)
 นิติบรรณการ (28)
 นิติธรรม (94)
 วิทยพัฒน์ (2)
 บัณฑิตอักษร (5)
 ธรรมนิติ (10)
 เนติบัณฑิตยสภา (56)
 สนพ.จุฬา (10)
 ปรีย์ชนก (5)
 

 
 

  WebLink : WebLink :  

 
Search

 
Page 1 | 2 
 
 ลำดับที่ : 1
 
  ชื่อหนังสือ : คู่มือลูกจ้าง ชีวิตลูกจ้างกับกฎหมายแรงงาน
บทคัดย่อ / สารบาญ :

ชีวิตลูกจ้าง, ลูกจ้างกับกฎหมายแรงงาน, สีญญาจ้างแรงงาน, เวลาทำงาน วันหยุด วันลา, ค่าตอบแทนในการทำงาน, สวัสดิการและสิทธิประโยชน์อื่น ๆ, ความปลอดภัยในการทำงาน, สหภาพแรงงาน, การร่วมเจรจาต่อรอง, การประกันสังคมและเงินทดแทน, การเลิกสัญญาจ้างแรงงาน, การใช้สิทธิเรียกร้องและการดำเนินคดีชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์ เกษมสันต์ วิลาวรรณ
รหัสสินค้า : 9789742883331
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก :
  จำนวนหน้า : 96
ขนาด : 14.5x21
พิมพ์ : 1 : ธันวาคม 2548


 
ราคา  70.00  บาท
ลด: 10%
ขาย 63.00 บาท

 ลำดับที่ : 2
 
  ชื่อหนังสือ : กฎหมายแรงงานในรัฐวิสาหกิจ
บทคัดย่อ / สารบาญ :

พระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. 2543 เป็นกฎหมายแรงงานที่ใช้บังคับแก่รัฐวิสาหกิจและลูกจ้างโดยเฉพาะ บทบัญญัติของกฎหมายฉบับนี้แตกต่างจากบรรดากฎหมายแรงงานที่ใช้บังคับแก่สถาน ประกอบกิจการเอกชนและลูกจ้างบางส่วน มีลักษณะเป็นคำอธิบายกฎหมาย เพื่อให้ผู้สนใจได้ทราบแนวคิด หลักการ สาระ การปฏิบัติ และแนวทางวินิจฉัยเมื่อมีความไม่ชัดเจนของตัวบทกฎหมายตามสมควร..อธิบาย กฎหมายแรงงานในรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ ความเป็นมา ลักษณะ และการใช้บังคับ คณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ ข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง การระงับข้อพิพาทแรงงาน การคุ้มครองผู้ใช้สิทธิ องค์การของลูกจ้าง มาตรฐานขั้นต่ำของสภาพการจ้างในรัฐวิสาหกิจ ความเป็นมา ลักษณะ และการใช้บังคับ มาตรฐานทั่วไป การใช้แรงงานทั่วไป การใช้แรงงานหญิง ค่าตอบแทนในการทำงาน เงินทดแทน สวัสดิการ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน การควบคุม ค่าชดเชยชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์ เกษมสันต์ วิลาวรรณ
รหัสสินค้า : 9789742885052
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 330 กรัม
  จำนวนหน้า : 280
ขนาด : 14.5x21
พิมพ์ : 1 : ธันวาคม 2549


 
ราคา  220.00  บาท
ลด: 10%
ขาย 198.00 บาท

 ลำดับที่ : 3
 
  ชื่อหนังสือ : สังเวียนแรงงาน
บทคัดย่อ / สารบาญ :

เรื่องราวระหว่างนายจ้างและลูกจ้างซึ่งมีข้อขัดแย้งกันในขอบรั้วของสถานประกอบการอันมีจำนวนหลากหลายในประเทศนี้นั้น ส่วนหนึ่งได้นำไปยังสถานสถิตยุติธรรมอันมีนามว่า ศาลแรงงาน เพื่อการยุติข้อพิพาทและบังคับให้อีกฝ่ายหนึ่งไปปฏิบัติการให้เป็นไปตามร้อง แนวแห่งความถูกต้องตามคลองธรรม การต่อสู้ในคดีห้องพิจารณาจึงเป็นเสมือนสังเวียนที่มีนายจ้างและลูกจ้างอยู่ต่างมุม มีกฎหมายเป้นกติกา และมีผู้พิพากษาเป็นกรรมการตัดสิน ผลสุดท้ายในแต่ละคดี มิใช่ยุติปัญหาระหว่างคู่ความนั้น แต่ผู้ดูผู้ศึกษาอย่างท่านผู้อ่านทั้งหลายก็ย่อมมีสิทธิและมีความสมควรที่จะนำเรื่องราวดังกล่าวมาพิเคราะห์แก้ไขในเชิงอุทาหรณ์มิให้เหตุการณ์ขัดแย้งนั้นเกิดขึ้นอีกได้ในขอบรั้วสถานประกอบการณ์อันเปรียบเสมือนบ้านที่สองของทั้งฝ่ายจัดการและฝ่ายพนักงาน ข้อคิดและข้อไขในตอนต้นและตอนท้ายของแต่ละเรื่องราวต่อไปนี้คงจะช่วนในเกิดแนวทางในการพัฒนาคุณภาพชีวิตในสถานประกอบการของแต่ละท่านได้เป็นอย่างดีชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์ เกษมสันต์ วิลาวรรณ
รหัสสินค้า : 9789742887018
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 180 กรัม
  จำนวนหน้า : 144
ขนาด : 14.5x21
พิมพ์ : 3 : ตุลาคม 2551 แก้ไขเพิ่มเติม


 
ราคา  110.00  บาท
ลด: 10%
ขาย 99.00 บาท

 ลำดับที่ : 4
 
  ชื่อหนังสือ : แรงงานสัมพันธ์ : หลักการ กฎหมาย และการบริหาร
บทคัดย่อ / สารบาญ :

เสนอหลักการ แนวปฏิบัติ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างและลูกจ้างเพื่อปรับเปลี่ยนความเป็น ปฏิปักษ์ ไปเป็น ปฏิการะ อันจะนำมาซึ่งความสำเร็จและสันติสุขในกิจการของนายจ้างและชีวิตของลูกจ้างทั้งมวล อันประกอบด้วยเรื่องบทบาทของฝ่ายนายจ้าง ฝ่ายลูกจ้าง และรัฐ, แรงงานสัมพันธ์พื้นฐาน, การใช้มาตรการทางวินัยต่อลูกจ้าง, การระงับข้อขัดแย้งภายในสถานประกอบกิจการ, สหภาพแรงงาน, การร่วมเจรจาต่อรอง เป็นต้นชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์ เกษมสันต์ วิลาวรรณ
รหัสสินค้า : 9786162696312
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 340 กรัม
  จำนวนหน้า : 280
ขนาด : 14.5x21
พิมพ์ : 15 : ตุลาคม 2560 แก้ไขเพิ่มเติม


 
ราคา  220.00  บาท
ลด: 10%
ขาย 198.00 บาท

 ลำดับที่ : 5
 
  ชื่อหนังสือ : การเลิกจ้างและการลาออก
บทคัดย่อ / สารบาญ :

"หนังสือเล่มนี้ นอกจากจะให้แนวคิด หลักกฏหมาย วิธีการปฏิบัติในการเลิกจ้างอย่างถูกต้องและเป็นธรรมแล้ว ยังกล่าวถึงหลักการและแนวปฏิบัติที่เหมาะสมในการลาออกของลูกจ้างด้วย

...คงจะช่วยให้นายจ้างและลูกจ้างมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน และเมื่อมีเหตุจำเป็นต้องเลิกความสัมพันธ์ก็ลาจากกันด้วยความรู้สึกที่ดี"

เหมาะสำหรับนักบริหารผู้เป็นเลิศทุกระดับและลูกจ้างทุกคนชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์ เกษมสันต์ วิลาวรรณ
รหัสสินค้า : 9786162692727
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 330 กรัม
  จำนวนหน้า : 288
ขนาด : 14.5x21
พิมพ์ : 9 : พฤษภาคม 2557 (แก้ไขเพิ่มเติม)


 
ราคา  220.00  บาท
ลด: 10%
ขาย 198.00 บาท

 ลำดับที่ : 6
 
  ชื่อหนังสือ : กฎหมายแรงงานสำหรับนักบริหาร
บทคัดย่อ / สารบาญ :

ความหมายของกฎหมายแรงงาน, กฎหมายว่าด้วยสัญญาจ้างแรงงาน, กฎหมายคุ้มครองแรงงาน, เวลาทำงาน, วันหยุด, วันลา, ค่าตอบแทนในการทำงาน, กฏหมายเงินทดแทน, กฎหมายแรงงานสัมพันธ์, การเรียกร้อง, การเจรจา การไกล่เกลี่ย, การชี้ขาด, คณะกรรมการลูกจ้าง, กฎหมายว่าด้วยศาลแรงงาน, กฎหมายประกันสังคม, กฎหมายโรงงาน, กฎหมายอื่นทีนักบริหารควรรู้

 ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์ เกษมสันต์ วิลาวรรณ
รหัสสินค้า : 9786162696664
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 300 กรัม
  จำนวนหน้า : 196
ขนาด : 14.5x21
พิมพ์ : 17 : มีนาคม 2561 แก้ไขเพิ่มเติม


 
ราคา  150.00  บาท
ลด: 10%
ขาย 135.00 บาท

 ลำดับที่ : 7
 
  ชื่อหนังสือ : คำอธิบายกฎหมายแรงงาน
บทคัดย่อ / สารบาญ :

กฎหมายแรงงานเป็นวิชาสำคัญที่นักศึกษาในหลายสาขาวิชาของสถาบันต่าง ๆ ต้องศึกษา และเป็นความรู้ที่นายจ้างและลูกจ้างทุกคนในประเทศไทยต้องใฝ่หาและทำความเข้าใจ ปัจจุบันได้มีกฎหมายแรงงานออกมาหลายฉบับ การศึกษากฎหมายแรงงานจึงต้องเน้นเฉพาะฉบับที่สำคัญตามหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาและสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภาซึ่งได้แก่ กฎหมายคุ้มครองแรงงาน, กฎหมายแรงงานสัมพันธ์, กฎหมายเงินทดแทน, กฎหมายประกันสังคม และกฎหมายจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน หนังสือเล่มนี้จะเน้นถึงหลักการ แนวปฏิบัติ และคำพิพากษาฎีกาที่สำคัญ โดยการจัดพิมพ์ครั้งนี้มีการปรับปรุงฎีกาให้มีความทันสมัยมากยิ่งขึ้น

 ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์ เกษมสันต์ วิลาวรรณ
รหัสสินค้า : 9786162697173
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 900 กรัม
  จำนวนหน้า : 456
ขนาด : 18.5x26
พิมพ์ : 25 : สิงหาคม 2561


 
ราคา  400.00  บาท
ลด: 10%
ขาย 360.00 บาท

 ลำดับที่ : 8
 
  ชื่อหนังสือ : กฎหมายแรงงาน
บทคัดย่อ / สารบาญ :

บทที่ 1 ความเบื้องต้น, บทที่ 2 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยสัญาจ้างแรงงาน, บทที่ 3 กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน, บทที่ 4 กฎหมายว่าด้วยแรงงานสัมพันธ์, บทที่ 5 กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงานชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตรา (ฟุ้งลัดดา) วิเชียรชม
รหัสสินค้า : 9786162696510
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 1100 กรัม
  จำนวนหน้า : 628
ขนาด : 18.5x26
พิมพ์ : 5 : มกราคม 2560


 
ราคา  520.00  บาท
ลด: 10%
ขาย 468.00 บาท

 ลำดับที่ : 9
 
  ชื่อหนังสือ : คนตัดสินคน (เรื่องสั้น 10 เรื่อง)
บทคัดย่อ / สารบาญ :

"คนตัดสินคน" เป็นส่วนหนึ่งของบันทึกเรื่องราวและความคิดที่เกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาข้างต้นโดยวาดหวังไว้ว่า เมื่ออ่านเรื่องสั้นชุดนี้จบลง ท่านผู้อ่านคงเข้าใจชีวิตจิตใจของลูกจ้างและนายจ้างดีขึ้น ทราบภาระหน้าที่สำคัญในการวินิจฉัยคดีของผู้พิพากษามากขึ้น และเข้าใจในระบบศาลยุติธรรมถูกต้องยิ่งขึ้น...

 ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์ เกษมสันต์ วิลาวรรณ
รหัสสินค้า : 9786162691089
รูปแบบ : ปกอ่อน เนื้อในพิมพ์ 2 สี
น้ำหนัก : 200 กรัม
  จำนวนหน้า : 128
ขนาด : 14.5x21
พิมพ์ : 1 : กันยายน 2555


 
ราคา  100.00  บาท
ลด: 10%
ขาย 90.00 บาท

 ลำดับที่ : 10
 
  ชื่อหนังสือ : สัญญาจ้างแรงงาน
บทคัดย่อ / สารบาญ :

กฎหมายแพ่งว่าด้วยสัญญาจ้างแรงงาน, การเกิดของสัญญา, บุคคลผู้ถูกผูกพันตามสัญญา, ขอบเขตของสัญญา, ความบกพร่องของการแสดงเจตนา, ลักษณะเฉพาะของสัญญาจ้างแรงงาน, สิทธิหน้าที่ของคู่สัญญา, การโอนความสัมพันธ์ตามสัญญา, ความสัมพันธ์ภายหลังสัญญาสิ้นสุดชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตรา (ฟุ้งลัดดา) วิเชียรชม
รหัสสินค้า : 9789742887759
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 140 กรัม
  จำนวนหน้า : 112
ขนาด : 14.5x21
พิมพ์ : 3 : กรกฎาคม 2552


 
ราคา  80.00  บาท
ลด: 10%
ขาย 72.00 บาท


 
Page 1 | 2 
 

ยูสเซอร์เนม
รหัสผ่าน
ลงทะเบียน   ลืมรหัสผ่าน

2,895,175 คน

 

 

 
 
Winyuchon Publication House Co., Ltd.
 
สำนักพิมพ์วิญญูชน 39/200-201 ซ.วิภาวดีรังสิต 84 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ 0-2996-9471-3 โทรสาร 0-2996-9474