20 มกราคม 2562
     
  คำอธิบายกฎหมายลักษณะมรดก
หลักพื้นฐานของสิทธิเสรีภาพ และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ : หนี้
คำอธิบายนิติกรรม-สัญญา
ประมวลกฎหมายอาญา ฉบับอ้างอิง
กฎหมายระหว่างประเทศ
ถาม-ตอบหนี้
เตรียมสอบเข้านิติศาสตร์
หลักกฎหมายอาญา ภาคความผิด
 

   กฎหมายปกครอง (32)
 คู่มือสอบกฎหมาย (9)
 กฎหมายทนายความ (9)
 หลักกฎหมาย (40)
 กฎหมายทั่วไป (119)
 ภาษาอังกฤษนักกฎหมาย (7)
 หนังสือดีในอดีต (5)
 หนังสือโครงการตำราฯ (68)
 หนังสือฝากขาย (16)
 หมวดพระราชบัญญัติ (1)
 หนังสือกองทุน ศ.จิตติ ติงศภัทิย์ (13)
 ดาวน์โหลด (5)
 กฎหมายสำหรับตำรวจ (1)
 กฎหมายพาณิชยนาวี (5)
 กฎหมายภาษีอากร (3)
 กฎหมายรัฐธรรมนูญ (12)
 กฎหมายแรงงาน (13)
 คำอธิบายกฎหมาย (101)
 พระราชบัญญัติ (1)
 ประมวลกฎหมาย (26)
 กฎหมายอ้างอิง (1)
 รวมกฎหมาย (13)
 กฎหมายระหว่างประเทศ (24)
 กฎหมายการแพทย์ (5)
 ถาม-ตอบกฎหมาย (12)
 กฎหมายท้องถิ่น (2)
 สินค้าอื่นๆ (4)
 

   สนพ.ธรรมศาสตร์ (24)
 อื่นๆ (200)
 อฑตยามิลเลนเนียม (6)
 ปณรัชช (23)
 นิติบรรณการ (28)
 นิติธรรม (94)
 วิทยพัฒน์ (2)
 บัณฑิตอักษร (5)
 ธรรมนิติ (10)
 เนติบัณฑิตยสภา (56)
 สนพ.จุฬา (10)
 ปรีย์ชนก (5)
 

 
 

  WebLink : WebLink :  

 
Search

 
 
 ลำดับที่ : 1
 
  ชื่อหนังสือ : คำสอนชั้นปริญญาตรี พุทธศักราช 2489 วิธีพิจารณาความแพ่ง
บทคัดย่อ / สารบาญ :

อธิบายกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง พ.ศ. 2489...ข้อความทั่วไป, คู่ความ, ศาล, การรวมมูลกรณีในฟ้องเดียวกัน, คำฟ้อง, คำให้การ, หักหนี้และฟ้องแย้ง, คำคู่ความและเอกสารในคดี, ผู้พิพากษาซึ่งจะทำการพิจารณาพิพากษา, อำนาจและหน้าที่ของศาลในการพิจารณาคดี, การนั่งพิจารณาของศาล, คู่ความตายหรือหย่อน (ไร้) ความสามารถ หรือผู้แทนโดยชอบธรรมของคู่ความตายหรือหมดอำนาจ, รายงานและสำนวนความ, สารบบและบัญชี, ค่าฤชาธรรมเนียม, วิธีพิจารณาในศาลชั้นต้นชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์ หลวงจำรญเนติศาสตร์ (พ.ศ. 2445-2518)
รหัสสินค้า : 9789742888145
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 610 กรัม
  จำนวนหน้า : 340
ขนาด : 18.5x26
พิมพ์ : กุมภาพันธ์ 2553


 
ราคา  300.00  บาท
ลด: 10%
ขาย 270.00 บาท

 ลำดับที่ : 2
 
  ชื่อหนังสือ : กฎหมายสมัยอยุธยา
บทคัดย่อ / สารบาญ :


ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์ ม.ร.ว. เสนีย์ ปราโมช (2448-2540)
รหัสสินค้า : 9786162694608
รูปแบบ : ปกแข็ง
น้ำหนัก : 350 กรัม
  จำนวนหน้า : 180
ขนาด : 14.5x21
พิมพ์ : 2 :พฤกษภาคม 2559


 
ราคา  180.00  บาท
ลด: 10%
ขาย 162.00 บาท

 ลำดับที่ : 3
 
  ชื่อหนังสือ : คำอธิบายกฎหมายลักษณะอาญา ร.ศ.127
บทคัดย่อ / สารบาญ :

ข้อความทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายลักษณะอาญาทั่วไป, วิชาเกี่ยวกับกฎหมายอาญา, ต้นเหตุแห่งการกระทำผิด, เหตุที่ทำให้กฎหมายอาญาชอบด้วยเหตุผล, สำนักกฎหมายอาญา, การแบ่งชนิดแห่งความผิด, การใช้กฎหมายอาญา, การวินิจฉัยปัญหาคคีอาญา, การกระทำจะต้องเข้าเกณฑ์ที่กฎหมายบัญญัติว่ามีความผิด, การกระทำต้องเป็นการผิดกฎหมาย, ความชั่วร้ายของผู้กระทำและเหตุที่กฎหมายยกเว้นโทษ, เงื่อนไขแห่งการลงโทษ, เหตุที่กฎหมายยกเว้นโทษเป็นส่วนตัวผู้กระทำผิด, เงื่อนไขแห่งการฟ้องร้องครบถ้วนหรือไม่ อธิบายกฎหมายลักษณะอาญาเรียงมาตราตามภาคส่วนและหมวด หนังสือเล่มนี้มูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.หยุด แสงอุทัย ร่วมกับสำนักพิมพ์วิญญูชน ได้จัดพิมพ์ขึ้นเพื่ออนุรักษ์ไว้ซึ่งวรรณกรรมกฎหมายอันทรงคุณค่าให้คงอยู่คู่การศึกษากฎหมายสืบไปชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์ ดร.หยุด แสงอุทัย (2451-2522)
รหัสสินค้า : 9786162696695
รูปแบบ : ปกแข็ง ส้นโค้ง
น้ำหนัก : 1300 กรัม
  จำนวนหน้า : 534
ขนาด : 18.5x26
พิมพ์ : 7 : มีนาคม 2561


 
ราคา  500.00  บาท
ลด: 10%
ขาย 450.00 บาท

 ลำดับที่ : 4
 
  ชื่อหนังสือ : พจนานุกรมกฎหมาย
บทคัดย่อ / สารบาญ :

พจนานุกรมกฎหมาย ของท่านขุนสมาหารหิตะคดี (โป๊ โปรคุปต์) เนติบัณฑิตสยาม เล่มนี้ พิมพ์ครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. 2474 แล้วมิได้พิมพ์ซ้ำอีกเลย และฉบับพิมพ์ครั้งแรกมีจำนวนพิมพ์เท่าใดก็ไม่ทราบ พจนานุกรมกฎหมายนี้เป็นพจนานุกรมกฎหมายไทยฉบับแรกด้วย เว้นแต่จัดทำภายหลังพจนานุกรมทั่วไปของกรมตำรา กระทรวงธรรมการ ซึ่งในเวลานั้นเรียกว่า ปทานุกรม ดังมีปทานุกรมฉบับใหญ่และต่อมาปทานุกรมนักเรียน พ.ศ. 2472....ชื่อผู้แต่ง : ขุนสมาหารหิตะคดี (โป๊ โปรคุปต์)
รหัสสินค้า : 9789742883652
รูปแบบ : ปกแข็ง สันตรง
น้ำหนัก : 600 กรัม
  จำนวนหน้า : 432
ขนาด : 14.5x21
พิมพ์ : สิงหาคม 2556


 
ราคา  360.00  บาท
ลด: 10%
ขาย 324.00 บาท

 ลำดับที่ : 5
 
  ชื่อหนังสือ : กฎหมายแพ่งและพาณิชย์พิสดาร (หนี้)
บทคัดย่อ / สารบาญ :

คำสอนชั้นปริญญาโททางนีติศาสตร์ พุทธศักราช 2478 เรื่องที่ 1 กฎหมายลักษณะหนี้, เรื่องที่ 2 หนี้, เรื่องที่ 3 ข้อสังเกตในสารสำคัญของหนี้, เรื่องที่ 4 หนี้ในศีลธรรม หนี้ตามธรรมดามี 2 ชนิด 1) หนี้ตามธรรมดาโดยกำเนิด 2) หนี้ตามธรรมดาโดยแปลงมาจากหนี้ที่บังคับได้ ผลแห่งหนี้ตามธรรมดา คดีตัวอย่างที่ศาลในประเทศฝรั่งเศสถือว่าเป็นหนี้ตามธรรมดา ฯลฯชื่อผู้แต่ง : พระสารสาสน์ประพันธ์ (ชื้น จารุวัสตร์) 2433-2516
รหัสสินค้า : 9789742888916
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 300 กรัม
  จำนวนหน้า : 152
ขนาด : 18.5x26
พิมพ์ : สิงหาคม 2554


 
ราคา  140.00  บาท
ลด: 10%
ขาย 126.00 บาท


 
 

ยูสเซอร์เนม
รหัสผ่าน
ลงทะเบียน   ลืมรหัสผ่าน

2,945,249 คน

 

 

 
 
Winyuchon Publication House Co., Ltd.
 
สำนักพิมพ์วิญญูชน 39/200-201 ซ.วิภาวดีรังสิต 84 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ 0-2996-9471-3 โทรสาร 0-2996-9474