25 เมษายน 2560
     
  คำอธิบายกฎหมายลักษณะมรดก
คำอธิบายกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
คำอธิบายกฎหมายเช่าทรัพย์-เช่าซื้อ
หลักพื้นฐานของสิทธิเสรีภาพ และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วยห้างหุ้นส่วนและบริษัท
คำอธิบายซื้อขาย แลกเปลี่ยน ให้
คำอธิบายกฎหมายจ้างแรงงาน จ้างทำของ รับขน
คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ : หนี้
ตัวแทน-นายหน้า
 

   กฎหมายปกครอง (27)
 กฎหมายสำหรับตำรวจ (1)
 คู่มือสอบกฎหมาย (8)
 กฎหมายทนายความ (10)
 หลักกฎหมาย (37)
 กฎหมายทั่วไป (107)
 ภาษาอังกฤษนักกฎหมาย (7)
 หนังสือดีในอดีต (5)
 หนังสือโครงการตำราฯ (54)
 หนังสือฝากขาย (15)
 หนังสือกองทุน ศ.จิตติ ติงศภัทิย์ (13)
 ดาวน์โหลด (5)
 กฎหมายพาณิชยนาวี (5)
 กฎหมายภาษีอากร (3)
 กฎหมายรัฐธรรมนูญ (13)
 กฎหมายแรงงาน (13)
 คำอธิบายกฎหมาย (82)
 พระราชบัญญัติ (1)
 ประมวลกฎหมาย (22)
 กฎหมายอ้างอิง (1)
 รวมกฎหมาย (12)
 กฎหมายระหว่างประเทศ (22)
 กฎหมายการแพทย์ (5)
 ถาม-ตอบกฎหมาย (10)
 กฎหมายท้องถิ่น (2)
 สินค้าอื่นๆ (4)
 

   ท่องเที่ยว (24)
 สุขภาพ (10)
 จิตวิทยา (9)
 ภาษาศาสตร์ (2)
 เศรษฐศาสตร์ (4)
 นิทาน (7)
 คู่มือการศึกษา (6)
 หนังสือทั่วไป (26)
 หนังสือธรรมะ (16)
 ชีวประวัติ (8)
 การพัฒนาตนเอง (7)
 การบริหารจัดการ (11)
 ศิลปวัฒนธรรม (4)
 การเมืองการปกครอง (20)
 ปรัชญา (4)
 วรรณกรรมเรื่องสั้น (11)
 สารานุกรม (3)
 สารคดี (23)
 อธิบายศัพท์ (10)
 คำคม (24)
 หนังสือชุดพิเศษตักบาตร (6)
 

   สนพ.ธรรมศาสตร์ (30)
 อื่นๆ (98)
 อฑตยามิลเลนเนียม (6)
 ปณรัชช (16)
 นิติบรรณการ (31)
 นิติธรรม (62)
 วิทยพัฒน์ (2)
 บัณฑิตอักษร (5)
 ธรรมนิติ (9)
 เนติบัณฑิตยสภา (51)
 สนพ.จุฬา (21)
 ปรีย์ชนก (8)
 

   

 
   WebLink : WebLink :  

 
Search

 
 
 ลำดับที่ : 1
 
  ชื่อหนังสือ : ความรู้พื้นฐานภาษาอังกฤษกฎหมายสำหรับนักกฎหมายไทย
บทคัดย่อ / สารบาญ :

หนังสือเล่มนี้ใช้เป็นตำราและหนังสืออ่านประกอบที่ต้องการให้ความรู้แก่นิสิต-นักศึกษานิติศาสตร์ ที่มีความประสงค์จะประกอบวิชาชีพทั้งในภาครัฐและในภาคเอกชน อาทิ ในสำนักงานที่ปรึกษากฎหมาย นิติกรประจำบริษัท หน่วยงานของรัฐ และเอกชนที่มีความจำเป็นต้องใช้ภาษาอังกฤษกฎหมาย (ซึ่งนับวันแต่จะมีความจำเป็นมากขึ้น) ไม่ว่าจะเป็นประจำหรือไม่ ดังนั้น แนวการแต่งและเรียบเรียงจึงอยู่ในลักษณะของการเตรียมผู้ศึกษา มากกว่าการบรรยายความ แต่ทั้งนี้มิได้หมายความว่าหนังสือเล่มนี้จะใช้เป็นคู่มือสำหรับผู้ที่ประกอบวิชาชีพอยู่แล้วไม่ได้ ในทางตรงกันข้ามหนังสือเล่มนี้กลับจะมีประโยชน์...ชื่อผู้แต่ง : ดร.อภิรัตน์ เพ็ชรศิริ
รหัสสินค้า : 9786162691904
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 300 กรัม
  จำนวนหน้า : 152
ขนาด : 18.5x26
พิมพ์ : 2 : พฤษภาคม 2556


 
ราคา  140.00  บาท
ลด: 15%
ขาย 119.00 บาท

 ลำดับที่ : 2
 
  ชื่อหนังสือ : การร่างสัญญาภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย
บทคัดย่อ / สารบาญ :

การร่างสัญญานับเป็นงานสำคัญอย่างหนึ่งที่นักกฎหมายในสำนักงานกฎหมายจะต้องทราบและทำได้นอกเหนือจากงานคดีหรืองานให้คำปรึกษาอื่น ๆ การร่างสัญญาที่จะสอดรับการขยายตัวทางด้านการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศนั้น คงจะหลีกเลี่ยงไม่พ้นที่จะต้องทำเป็นภาษาอังกฤษ และคดีความต่าง ๆ ก็มีแนวโน้มที่จะต้องเกี่ยวข้องกับชาวต่างชาติมากยิ่งขึ้น หนังสือเล่มนี้จะช่วยให้ศิลปะและเทคนิคในการร่างสัญญาที่เป็นภาษาอังกฤษมีความชัดเจนและง่ายขึ้น โดยได้ให้หลักเกณฑ์ในการร่างสัญญาที่เป็นภาษาอังกฤษไว้ พร้อมทั้งศัพท์เทคนิคทางกฎหมายต่าง ๆ ซึ่งจะทำให้ผู้อ่านมีความเข้าใจถึงหลักเกณฑ์และเทคนิคในการร่างสัญญาที่เป็นภาษาอังกฤษและจะทำให้สามารถร่างสัญญาได้ง่ายขึ้น และสามารถนำไปปรับใช้กับการร่างสัญญารูปแบบอื่น ๆ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้อีกด้วย

 ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์ ดร.จุมพต สายสุนทร
รหัสสินค้า : 9786162694202
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 320 กรัม
  จำนวนหน้า : 168
ขนาด : 18.5x26
พิมพ์ : 10 : พฤศจิกายน 2558


 
ราคา  160.00  บาท
ลด: 15%
ขาย 136.00 บาท

 ลำดับที่ : 3
 
  ชื่อหนังสือ : ไวยากรณ์ภาคปฏิบัติสำหรับนักกฎหมาย
บทคัดย่อ / สารบาญ :

ผู้เขียนต้องการให้หนังสือเล่มนี้เป็นการวางรากฐานไวยากรณ์ขั้นพื้นฐานภาคปฏิบัติซึ่งผู้ศึกษากฎหมายและผู้ประกอบวิชาชีพกฎหมายที่ต้องเกี่ยวข้องกับการใช้ภาษาอังกฤษจำเป็นต้องรู้ และสามารถนำไปใช้งานได้จริง เพราะครั้งนี้ผู้เขียนต้องการให้ผู้อ่านเรียนรู้โครงสร้างพื้นฐานของไวยากรณ์ ดังนั้น เนื้อเรื่องจึงไม่ใช่การอธิบายศัพท์กฎหมายหรืออธิบายประเภทของงานเขียนเชิง กฎหมาย แต่จะมุ่งอธิบายเกี่ยวกับวจีวิภาค (Parsing) ชื่อและชนิดของคำต่าง ๆ ในประโยค (Parts of speech) โดยเนื้อหาหลัก ๆ ได้แก่ ความเข้าใจเกี่ยวกับไวยากรณ์, วจีวิภาค, ส่วนประกอบของประโยค, การเขียนข้อความทางกฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ....ชื่อผู้แต่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุมพล นันทศิริพล
รหัสสินค้า : 9789742882907
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 280 กรัม
  จำนวนหน้า : 232
ขนาด : 14.5x21
พิมพ์ : 1 : ตุลาคม 2548


 
ราคา  180.00  บาท
ลด: 15%
ขาย 153.00 บาท

 ลำดับที่ : 4
 
  ชื่อหนังสือ : ภาษาอังกฤษเบื้องต้นสำหรับนักกฎหมาย
บทคัดย่อ / สารบาญ :

การเรียนรู้ความหมายคำศัพท์ภาษาอังกฤษจากรากศัพท์, คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่รับมาจากภาษาอื่น, คำศัพท์ลาตินที่ใช้ในภาษากฎหมาย, คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่รับมาจากภาษาฝรั่งเศส, การสร้างคำในภาษาอังกฤษ, ส่วนของคำและกาลเวลาในภาษาอังกฤษ, การอ่านข้อเขียนภาษาอังกฤษจากตำรา, ภาษาอังกฤษกฎหมายในภาคปฏิบัติ ในการพิมพ์ครั้งที่ 3 นี้ได้ปรับปรุงเว็บไซต์สื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษกฎหมายทาง internet เพื่อให้ผู้สนใจสามารถค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมและเสริมทักษะการฟังมากยิ่งขึ้น

 ชื่อผู้แต่ง : จันทรลักษณ์ โชติรัตนดิลก
รหัสสินค้า : 9786162695018
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 330 กรัม
  จำนวนหน้า : 220
ขนาด : 14.5x21
พิมพ์ : 5 : สิงหาคม 2559 แก้ไขเพิ่มเติม


 
ราคา  180.00  บาท
ลด: 15%
ขาย 153.00 บาท

 ลำดับที่ : 5
 
  ชื่อหนังสือ : ภาษาอังกฤษภาคปฏิบัติสำหรับนักกฎหมาย เล่ม 1
บทคัดย่อ / สารบาญ :

ภาษาอังกฤษเป็นภาษาธุรกิจของโลก และนักกฎหมายต้องใช้ภาษาอังกฤษเป็นส่วนใหญ่ในเอกสารและสัญญาระหว่างคู่สัญญาที่เป็นชาวไทยกับต่างประเทศไม่ว่าชาติใด นักกฎหมายทุกคนได้ศึกษาภาษาอังกฤษจากโรงเรียน ภาษาอังกฤษจึงน่าจะไม่ยากสำหรับคนไทย อย่างไรก็ตามต้องยอมรับว่าการศึกษาภาษาอังกฤษในโรงเรียนหรือแม้กระทั่งในคณะ นิติศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ยังไม่เพียงพอ การศึกษาเพิ่มเติมจากเอกสารภาษาอังกฤษที่ใช้ในวงการกฎหมายถือเป็นการศึกษาจากของจริง....ชื่อผู้แต่ง : แสน โพนไชยา
รหัสสินค้า : 9789742886851
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก :
  จำนวนหน้า : 212
ขนาด : 18.5x26
พิมพ์ : 2 : กันยายน 2551


 
ราคา  200.00  บาท
ลด: 15%
ขาย 170.00 บาท

 ลำดับที่ : 6
 
  ชื่อหนังสือ : ภาษาอังกฤษภาคปฏิบัติสำหรับนักกฎหมาย เล่ม 2
บทคัดย่อ / สารบาญ :

ภาษาอังกฤษเป็นภาษาธุรกิจของโลก และนักกฎหมายต้องใช้ภาษาอังกฤษเป็นส่วนใหญ่ในเอกสารและสัญญาระหว่างคู่สัญญาที่เป็นชาวไทยกับชาวต่างประเทศไม่ว่าชาติใด นักกฎหมายทุกคนได้ศึกษาภาษาอังกฤษจากโรงเรียน ภาษาอังกฤษจึงน่าจะไม่ยากสำหรับคนไทย อย่างไรก็ตาม ต้องยอมรับว่าการศึกษาภาษาอังกฤษในโรงเรียน หรือแม้กระทั่งในคณะนิติศาสตร์ของมหาวิทยาลัยยังไม่เพียงพอ การศึกษาเพิ่มเติมจากเอกสารภาษาอังกฤษที่ใช้ในวงการกฎหมายถือเป็นการศึกษาจากของจริง

ภาษาอังกฤษภาคปฏิบัติสำหรับนักกฎหมาย เล่ม 2 รวบรวมจากคอลัมน์ในชื่อนี้จากวารสาร "กฎหมายใหม่" ประกอบด้วยคำสั่งของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐ, สัญญาจัดจำหน่าย, ตราสารว่าด้วยหนี้ด้วยสิทธิ, ความเห็นทางกฎหมายเกี่ยวกับสัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราและดอกเบี้ยมาตรฐาน, สัญญาเช่าห้องชุดล หนังสือมอบอำนาจ, สัญญาว่าจ้างแรงงาน, สัญญาตั้งตัวแทนหาคู่สัญญา ฯชื่อผู้แต่ง : แสน โพนไชยา
รหัสสินค้า : 9789742887865
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 360 กรัม
  จำนวนหน้า : 196
ขนาด : 18.5x26
พิมพ์ : 2 : ตุลาคม 2552


 
ราคา  185.00  บาท
ลด: 15%
ขาย 157.25 บาท

 ลำดับที่ : 7
 
  ชื่อหนังสือ : คำศัพท์ภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย
บทคัดย่อ / สารบาญ :

คำศัพท์ภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย เพื่อเตรียมสอบผู้ช่วยผู้พิพากษา อัยการผู้ช่วย และตำแหน่งอื่นด้านกฎหมาย ได้รวบรวมคำศัพท์จากข้อสอบเก่าของสนามสอบต่างๆ ได้จัดเป็นหมวดหมู่เพื่อทำความเข้าใจง่ายขึ้น ติดดาวคำศัพท์ทางกฎหมายที่สำคัญและออกข้อสอบบ่อย รวบรวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษทางกฎหมายใหม่ ที่น่าสนใจและสรุปเทคนิคและวิธีในการทำข้อสอบส่วนภาษาอังกฤษสำหรับสอบผู้ช่วยผู้พิพากษาและอัยการผู้ช่วย รวมถึงหน่วยงานอื่นทางด้านกฎหมายชื่อผู้แต่ง : ดร.ดวงเด่น นาคสีหราช และพงศ์กานต์ คงศรี
รหัสสินค้า : 9786162694615
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 450 กรัม
  จำนวนหน้า : 308
ขนาด : 14.5x21
พิมพ์ : 2 : มีนาคม 2559


 
ราคา  220.00  บาท
ลด: 15%
ขาย 187.00 บาท


 
 

ยูสเซอร์เนม
รหัสผ่าน
ลงทะเบียน   ลืมรหัสผ่าน

1,873,990 คน

 

 

 
 
Winyuchon Publication House Co., Ltd.
 
สำนักพิมพ์วิญญูชน 39/200-201 ซ.วิภาวดีรังสิต 84 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ 0-2996-9471-3 โทรสาร 0-2996-9474