16 ธันวาคม 2561
     
  คำอธิบายกฎหมายลักษณะมรดก
หลักพื้นฐานของสิทธิเสรีภาพ และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ : หนี้
คำอธิบายนิติกรรม-สัญญา
ประมวลกฎหมายอาญา ฉบับอ้างอิง
กฎหมายระหว่างประเทศ
ถาม-ตอบหนี้
เตรียมสอบเข้านิติศาสตร์
หลักกฎหมายอาญา ภาคความผิด
 

   กฎหมายปกครอง (32)
 คู่มือสอบกฎหมาย (9)
 กฎหมายทนายความ (9)
 หลักกฎหมาย (40)
 กฎหมายทั่วไป (119)
 ภาษาอังกฤษนักกฎหมาย (7)
 หนังสือดีในอดีต (5)
 หนังสือโครงการตำราฯ (68)
 หนังสือฝากขาย (16)
 หมวดพระราชบัญญัติ (1)
 หนังสือกองทุน ศ.จิตติ ติงศภัทิย์ (13)
 ดาวน์โหลด (5)
 กฎหมายสำหรับตำรวจ (1)
 กฎหมายพาณิชยนาวี (5)
 กฎหมายภาษีอากร (3)
 กฎหมายรัฐธรรมนูญ (12)
 กฎหมายแรงงาน (13)
 คำอธิบายกฎหมาย (101)
 พระราชบัญญัติ (1)
 ประมวลกฎหมาย (26)
 กฎหมายอ้างอิง (1)
 รวมกฎหมาย (13)
 กฎหมายระหว่างประเทศ (24)
 กฎหมายการแพทย์ (5)
 ถาม-ตอบกฎหมาย (12)
 กฎหมายท้องถิ่น (2)
 สินค้าอื่นๆ (4)
 

   สนพ.ธรรมศาสตร์ (24)
 อื่นๆ (200)
 อฑตยามิลเลนเนียม (6)
 ปณรัชช (23)
 นิติบรรณการ (28)
 นิติธรรม (94)
 วิทยพัฒน์ (2)
 บัณฑิตอักษร (5)
 ธรรมนิติ (10)
 เนติบัณฑิตยสภา (56)
 สนพ.จุฬา (10)
 ปรีย์ชนก (5)
 

 
 

  WebLink : WebLink :  

 
Search

 
Page 1 | 2 
 
 ลำดับที่ : 1
 
  ชื่อหนังสือ : รวมบทวิเคราะห์คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ และคำสั่งศาลปกครอง
บทคัดย่อ / สารบาญ :

บรวมบท วิเคราะห์คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญและคำสั่งศาลปกครอง ซึ่งผู้เขียนได้เคยนำเผยแพร่ในวารสารนิติศาสตร์ วารสารการศาลปกครอง และที่เผยแพร่ทางเว็บไซต์ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา โดยนำพื้นฐานทางทฤษฎีมาเป็นข้อพิจารณาในการวิเคราะห์ ได้แบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม คือ 1. ปัญหาเกี่ยวกับการควบคุมตรวจสอบคณะกรรมการการเลือกตั้ง โดยศาลปกครอง2. ปัญหาเกี่ยวกับการตีความคำว่า องค์กรตามรัฐธรรมนูญ ตามมาตรา 266 ของรัฐธรรมนูญ 3. ปัญหาเกี่ยวกับการตราพระราชกำหนด ตามมาตรา 218 ของรัฐธรรมนูญ4. บทวิเคราะห์คำสั่งศาลปกครองชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์ ดร. บรรเจิด สิงคะเนติ
รหัสสินค้า : 9789742881320
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 400 กรัม
  จำนวนหน้า : 216
ขนาด : 18.5x26
พิมพ์ : 1 : พฤศจิกายน 2546


 
ราคา  200.00  บาท
ลด: 10%
ขาย 180.00 บาท

 ลำดับที่ : 2
 
  ชื่อหนังสือ : หลักและวิธีปฏิบัติในการบังคับใช้รัฐธรรมนูญในกรณีที่มีบทบัญญัติว่า
บทคัดย่อ / สารบาญ :

เหตุผล ความจำเป็นของการกำหนดเงื่อนไขของการบังคับใช้รัฐธรรมนูญ, วัตถุประสงค์และขอบเขตของการกำหนดเงื่อนไขของการบังคับใช้รัฐธรรมนูญ, แนวคิดและหลักเกณฑ์การบังคับใช้รัฐธรรมนูญที่กำหนดเงื่อนไขการบังคับใช้ของ รัฐธรรมนูญ, บทบาทขององค์กรในการบังคับใช้รัฐธรรมนูญที่กำหนดเงื่อนไขการบังคับใช้, การพิจารณาวินิจฉัย การตีความ และนิติวิธีขอชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์ ดร. ศุภลักษณ์ พินิจภูวดล
รหัสสินค้า : 9789742882365
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 480 กรัม
  จำนวนหน้า : 260
ขนาด : 18.5x26
พิมพ์ : 1 : กันยายน 2548


 
ราคา  240.00  บาท
ลด: 10%
ขาย 216.00 บาท

 ลำดับที่ : 3
 
  ชื่อหนังสือ : คำแปลรัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศส
บทคัดย่อ / สารบาญ :

ในการจัดพิมพ์ครั้งที่ 2 นี้ ได้นำเอาต้นฉบับภาษาฝรั่งเศสซึ่งเดิมในการจัดพิมพ์ครั้งแรกเมื่อเดือน สิงหาคม 2548 นั้นแยกเอาไว้ท้ายเล่ม มาปรับวิธีการนำเสนอใหม่โดยนำมาเรียงไว้ในหน้าด้านข้างคำแปลภาษาไทยในลักษณะ การแปล หน้าต่อหน้า เพื่อสะดวกผู้ใช้งานที่จะได้ ตรวจสอบ คำแปลต่าง ๆ ได้ง่ายยิ่งขึ้น เนื้อหา : อำนาจอธิปไตย, ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศส, รัฐบาล, รัฐสภา, ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐสภากับรัฐบาล, สรธิสัญญาและข้อตกลงระหว่างประเทศ, คณะตุลาการรัฐธรรมนูญ, องค์กรตุลาการ, ศาลอาญาชั้นสูง, ความรับผิดทางอาญาของรัฐมนตรี, สภาเศรษฐกิจและสังคม, องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, บทเฉพาะกาลในส่วนที่เกียวกับ La Nouvelle-Caledonie, ข้อตกลงที่จะให้รัฐอื่นเข้ามาร่วม, ประชาคมยุโรปและสหภาพยุโรป(บทบัญญัติที่จะใช้ในอนาคต), สหภาพยุโรป(บทบัญญัติที่จะใช้ในอนาคต), การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์ ดร.นันทวัฒน์ บรมานันท์
รหัสสินค้า : 9789742883553
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 200 กรัม
  จำนวนหน้า : 168
ขนาด : 14.5x21
พิมพ์ : 2 : มกราคม 2549


 
ราคา  150.00  บาท
ลด: 10%
ขาย 135.00 บาท

 ลำดับที่ : 4
 
  ชื่อหนังสือ : รัฐธรรมนูญกับกระบวนการยุติธรรม
บทคัดย่อ / สารบาญ :

รวมบทความของศาสตราจารย์ ดร.คณิต  ณ นคร ประกอบด้วยกระบวนการยุติธรรมต้อง นิ่ง, ความรับผิดชอบการเลือกตั้ง 2 เมษายน 2549, รัฐธรรมนูญกับการตรวจสอบกระบวนการยุติธรรมทางอาญา, สำนักงานอัยการสูงสุดกับกระทรวงยุติธรรม, กระบวนการยุติธรรมกับปัญหาความโปร่งใสและระบบการตรวจสอบตามแนวทางในรัฐ ธรรมนูญใหม่, ผู้บัญชาการทหารบกกับหลัก Incompatibility, ศาลรัฐธรรมนูญในคดียื่นบัญชีทรัพย์สิน, สถาบันอัยการกับบทบาทในการแก้ไขปัญหาของสังคม : อดีต ปัจจุบัน อนาคต , กระบวนการยุติธรรมกับรัฐธรรมนูญใหม่ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์ ดร.คณิต ณ นคร
รหัสสินค้า : 9786162693366
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 200 กรัม
  จำนวนหน้า : 166
ขนาด : 14.5x21
พิมพ์ : 2 : มกราคม 2558 แก้ไขเพิ่มเติม


 
ราคา  120.00  บาท
ลด: 10%
ขาย 108.00 บาท

 ลำดับที่ : 5
 
  ชื่อหนังสือ : กฎหมายรัฐธรรมนูญ : แนวคิดและประสบการณ์ของต่างประเทศ
บทคัดย่อ / สารบาญ :

กฎหมายรัฐธรรมนูญคลาสสิก, การถือกำหนดและการแผ่ขยายตัวของกฎหมายรัฐธรรมนูญคลาสสิก, กรอบปกติของอำนาจทางการเมือง : รัฐ, การใช้อำนาจทางการเมืองภายในรัฐ : ปัญหาของการปกครอง, ระบบการเมืองของประเทศต่างๆ , ระบบการเมืองของประเทศที่เป็นต้นแบบของกฎหมายรัฐธรรมนูญคลาสสิก, ระบบการเมืองและระบบรัรฐธรรมนูญแบบสังคมนิยม-มาร์กซิสต์, ระบบการเมืองแบบเผด็จการ, การนำระบบการเมืองตามต้นแบบของกฎหมายรัฐธรรมนูญคลาสสิกไปใช้ในประเทศแห่งโลกที่สาม ฯลฯ, กฎหมายรัฐธรรมนูญและระบบการเมืองไทย, กฎหมายรัฐธรรมนูญและระบบการเมืองของไทยภายหลังการปลี่ยนแปลงการปกครองในปี 2475-2540, ความพยายามในการปฏิรูปการเมืองไทยโดยรัฐธรรมนูญ พุทธศักราช 2540, ความเป็นมา เจตนารมณ์ และสาระสำคัญของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550                  

ครั้งนี้ผู้เขียนได้ปรับปรุงเนื้อหาของหนังสือเล่มนี้ให้เป็นปัจจุบัน โดยได้เพิ่มเติมการแก้ไขสาระสำคัญของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ด้วย

 

 

 

 

 ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ชาญชัย แสวงศักดิ์
รหัสสินค้า : 9786162695582
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 800 กรัม
  จำนวนหน้า : 444
ขนาด : 18.5x26
พิมพ์ : 6 : เมษายน 2560


 
ราคา  390.00  บาท
ลด: 10%
ขาย 351.00 บาท

 ลำดับที่ : 6
 
  ชื่อหนังสือ : รัฐธรรมนูญแห่งสหรัฐอเมริกา : คำอธิบายเรียงมาตราพร้อมคำพิพากษาศาลฎีกา
บทคัดย่อ / สารบาญ :

(เขียนร่วมกับอาจารย์ ดร.พรสันต์ เลี้ยงบุญเลิศชัย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ)
ประวัติความเป็นมาและหลักการพื้นฐานของรัฐธรรมนูญแห่งสหรัฐอเมริกา, หลักการพื้นฐานในรัฐธรรมนูญ, คำปรารภและมาตรา 1 ฝ่ายนิติบัญญัติ, มาตรา 2 ฝ่ายบริหาร, มาตรา 3 ฝ่ายตุลาการ, มาตรา 4 ความสัมพันธ์ของมลรัฐกับมลรัฐอื่นและพลเมืองของมลรัฐอื่น, การแก้ไขเพิ่มเติมรรัฐธรรมนูญ, มาตรา 6 หนี้สินทั้งหมดของประเทศและความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ, รัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 1-27 ฯลฯชื่อผู้แต่ง : รองศาสตราจารย์ มานิตย์ จุมปา
รหัสสินค้า : 9789742887681
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 480 กรัม
  จำนวนหน้า : 264
ขนาด : 18.5x26
พิมพ์ : 1 : กรกฎาคม 2552


 
ราคา  240.00  บาท
ลด: 10%
ขาย 216.00 บาท

 ลำดับที่ : 7
 
  ชื่อหนังสือ : วิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ
บทคัดย่อ / สารบาญ :

วิธีพิจาณาของศาลรัฐธรรมนูญในต่างประเทศ, วิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูฐไทยเปรัยบเทียบกับวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญต่างประเทศ, บทวิเคราะห์ปัญหาเกี่ยวกับวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ

 ชื่อผู้แต่ง : รองศาสตราจารย์ ดร. วรเจตน์ ภาคีรัตน์
รหัสสินค้า : 9789749577912
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก :
  จำนวนหน้า : 300
ขนาด : 18.5x26
พิมพ์ : 1 : กรกฎาคม 2546


 
ราคา  285.00  บาท
ลด: 50%
ขาย 142.50 บาท

 ลำดับที่ : 8
 
  ชื่อหนังสือ : ศาลรัฐธรรมนูญกับการปฏิบัติพันธกิจตามรัฐธรรมนูญ
บทคัดย่อ / สารบาญ :

ศาลรัฐธรรมนูญในฐานะองค์กรตรวจสอบสูงสุดตามรัฐธรรมนูญ, ข้อความคิดเกี่ยวกับศาลรัฐธรรมนูญ, หลักทฤษฎีทั่วไปเกี่ยกับศาลรัฐธรรมนูญ, หลักพื้นฐานในทางทฤษฎีของรัฐเสรีประชาธิปไตยกับการจัดตั้งศาลรัฐธรรมนูญ, ศาลรัฐธรรมนูญกับโครงสร้างการจัดองค์กรของรัฐ, ความสัมพันธ์ระหว่างศาลรัฐธรรมนูญกับองค์กรอื่น ๆ, โครงสร้างและอำนาจหน้าที่ของศาลรัฐธรรมนูญ, โครงสร้างของศาลรัฐธรรมนูญ, อำนาจหน้าที่ของศาลรัฐธรรมนูญ, บทวิเคราะห์เบื้องต้นเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของศาลรัฐธรรมนูญ, วิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ, หลักการทั่วไปของวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ, วิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญตามข้อกำหนดศาลรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ, คำวินิจฉัยชี้ขาดของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ, ผลของคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ, บทสรุปและข้อเสนอแนะในการปรับปรุงระบบและกระบวนการการใช้อำนาจของศาลรัฐ ธรรมนูญชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์ ดร. สุรพล นิติไกรพจน์
รหัสสินค้า : 9789749645239
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก :
  จำนวนหน้า : 400
ขนาด : 18.5x26
พิมพ์ : 1 : สิงหาคม 2546


 
ราคา  365.00  บาท
ลด: 10%
ขาย 328.50 บาท

 ลำดับที่ : 9
 
  ชื่อหนังสือ : ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับศาลรัฐธรรมนูญ
บทคัดย่อ / สารบาญ :

ในการปรับปรุงครั้งนี้ทางผู้เขียนได้จัดระบบใหม่ โดยนำองค์ความรู้ทั้งหลายที่เกี่ยวกับศาลรัฐธรรมนูญมาแบ่งออกเป็น 4 ภาค ภาค1 ทฤษฎีพื้นฐานของศาลรัฐธรรมนูญ  ภาค 2 ศาลรัฐธรรมนูญของต่างประเทศ ภาค 3ศาลรัฐธรรมนูญไทย ภาค 4 หลักวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ  ซึ่งการปรับปรุงดังกล่าวทำให้ความรู้ที่เกี่ยวกับศาลรัฐธรรมนูญมีความเป็นระบบมากขึ้นแต้ก็ยังมีส่วนไม่สมบูรณ์โดยเฉพาะส่วนที่เกี่ยวกับคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญไทย ผุ้เขียนยังไม่ได้ลงไปในรายละเอียดมากนักตั้งความหวังไว้ว่าการปรับปรุงครั้งต่อไปจะเน้นในส่วนคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญไทยว่าวางหลักในเรื่องต่างๆ ไว้อย่างไรชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์ ดร. บรรเจิด สิงคะเนติ
รหัสสินค้า : 9786162695452
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 480} กรัม
  จำนวนหน้า : 260
ขนาด :
พิมพ์ : 2:กุมภาพันธ์ 2560


 
ราคา  230.00  บาท
ลด: 10%
ขาย 207.00 บาท

 ลำดับที่ : 10
 
  ชื่อหนังสือ : รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ฉบับใช้เรียน
บทคัดย่อ / สารบาญ :

การทำความเข้าใจรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน จำเป็นต้องศึกษาประวัติความเป็นมาและสาระสำคัญของรัฐธรรมนูยไทยแต่ละฉบับ เพราะรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันเป็นผลของประวัติศาสตร์การเมือง การปกครองไทยที่พยายามจะสถาปนาการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข โดยการใช้รัฐธรรมนูญลายลักษณ์อักษรเป็นกลไกสำคัญ การศาลรัฐธรรมนูญตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ, ผลของคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ, บทสรุปและข้อเสนอแนะในการปรับปรุงระบบและกระบวนการในการใช้อำนาจของศาลรัฐธรรมนูญชื่อผู้แต่ง : รองศาสตราจารย์สมยศ เชื้อไทย
รหัสสินค้า : 9789749645666
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก :
  จำนวนหน้า : 232
ขนาด : 18.5x26
พิมพ์ : 1 : พฤศจิกายน 2546


 
ราคา  180.00  บาท
ลด: 10%
ขาย 162.00 บาท


 
Page 1 | 2 
 

ยูสเซอร์เนม
รหัสผ่าน
ลงทะเบียน   ลืมรหัสผ่าน

2,895,138 คน

 

 

 
 
Winyuchon Publication House Co., Ltd.
 
สำนักพิมพ์วิญญูชน 39/200-201 ซ.วิภาวดีรังสิต 84 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ 0-2996-9471-3 โทรสาร 0-2996-9474