16 ธันวาคม 2561
     
  คำอธิบายกฎหมายลักษณะมรดก
หลักพื้นฐานของสิทธิเสรีภาพ และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ : หนี้
คำอธิบายนิติกรรม-สัญญา
ประมวลกฎหมายอาญา ฉบับอ้างอิง
กฎหมายระหว่างประเทศ
ถาม-ตอบหนี้
เตรียมสอบเข้านิติศาสตร์
หลักกฎหมายอาญา ภาคความผิด
 

   กฎหมายปกครอง (32)
 คู่มือสอบกฎหมาย (9)
 กฎหมายทนายความ (9)
 หลักกฎหมาย (40)
 กฎหมายทั่วไป (119)
 ภาษาอังกฤษนักกฎหมาย (7)
 หนังสือดีในอดีต (5)
 หนังสือโครงการตำราฯ (68)
 หนังสือฝากขาย (16)
 หมวดพระราชบัญญัติ (1)
 หนังสือกองทุน ศ.จิตติ ติงศภัทิย์ (13)
 ดาวน์โหลด (5)
 กฎหมายสำหรับตำรวจ (1)
 กฎหมายพาณิชยนาวี (5)
 กฎหมายภาษีอากร (3)
 กฎหมายรัฐธรรมนูญ (12)
 กฎหมายแรงงาน (13)
 คำอธิบายกฎหมาย (101)
 พระราชบัญญัติ (1)
 ประมวลกฎหมาย (26)
 กฎหมายอ้างอิง (1)
 รวมกฎหมาย (13)
 กฎหมายระหว่างประเทศ (24)
 กฎหมายการแพทย์ (5)
 ถาม-ตอบกฎหมาย (12)
 กฎหมายท้องถิ่น (2)
 สินค้าอื่นๆ (4)
 

   สนพ.ธรรมศาสตร์ (24)
 อื่นๆ (200)
 อฑตยามิลเลนเนียม (6)
 ปณรัชช (23)
 นิติบรรณการ (28)
 นิติธรรม (94)
 วิทยพัฒน์ (2)
 บัณฑิตอักษร (5)
 ธรรมนิติ (10)
 เนติบัณฑิตยสภา (56)
 สนพ.จุฬา (10)
 ปรีย์ชนก (5)
 

 
 

  WebLink : WebLink :  

 
Search

 
 
 ลำดับที่ : 1
 
  ชื่อหนังสือ : การปกครองท้องถิ่นไทย
บทคัดย่อ / สารบาญ :

หนังสืออธิบายการปกครองท้องถิ่นไทย เป็นหนังสือที่บันทึกการเปลี่ยนแปลงและความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับการปกครองท้องถิ่นในยุค ค.ศ. 2009 และอนาคตไว้อย่างสมบูรณ์ที่สุด...ประกอบด้วยความหมาย ความสำคัญ หลักการและแนวความคิดทางทฤษฎี, บทเรียนการปกครองท้องถิ่นในต่างประเทศ, การปกครองท้องถิ่นไทย, องค์การบริหารส่วนจังหวัด, การเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2546 โครงสร้างและดุลอำนาจใหม่, เทศบาล, การเลือกตั้งนายกเทศมนตรีโดยตรง : มิติใหม่เทศบาล, การเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล, องค์การบริหารส่วนตำบล, การเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลโดยตรง, เมืองพัทยา, กรุงเทพมหานคร, ทิศทางการปกตรองท้องถิ่นไทย, องค์กรปกครองท้องถิ่นไทยในมิติใหม่, ความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในประเทศไทย, บทวิเคราะห์และบทเสนอมิติใหม่การปกครองท้องถิ่นไทย....

โดยพิมพ์ครั้งที่ 9 ได้เพิ่มเนื้อหาสาระหลักๆ ดังต่อไปนี้

1.เพิ่มข้อมูลจำนวนองค์กรปกครองท้องถิ่นให้เป็นปัจจุบัน เช่นข้อมูลจำแนกรายได้ จำแนกจำนวนประชากรในเขตเทษบาลและองค์การบริหารส่วนตำบล จำแนกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีชื่อซ้ำและมีพื้นที่คาบเกี่ยว

2.เพิ่มร่างรัฐธรรมนูญฉบับ ปฎิรูป หมวดการกระจายอำนาจและการบริหารท้องถิ่น

3.แนวทางปฏิรูปการปกครองส่วนท้องถิ่น

 ชื่อผู้แต่ง : รองศาสตราจารย์ ดร.โกวิทย์ พวงงาม
รหัสสินค้า : 9786162694653
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 1100 กรัม
  จำนวนหน้า : 574
ขนาด : 18.5x26
พิมพ์ : 9 : เมษายน 2559 แก้ไขเพิ่มเติม


 
ราคา  520.00  บาท
ลด: 10%
ขาย 468.00 บาท

 ลำดับที่ : 2
 
  ชื่อหนังสือ : การปกครองส่วนท้องถิ่น
บทคัดย่อ / สารบาญ :

การปกครองส่วนท้องถิ่นนับเป็นเรื่องสำคัญอีกเรื่องหนึ่งซึ่งได้รับผลกระทบจากความเปลี่ยนแปลงอันมีที่มาจากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (พ.ศ. 2540) ดังนั้น เมื่อรัฐธรรมนูญประกาศใช้บังคับ จึงมีการปรับปรุงกฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและจัดทำกฎหมายใหม่ ให้สอดคล้องกันกับหลักการต่าง ๆ ที่รัฐธรรมนูญได้กำหนดเอาไว้
เนื้อหาสาระที่สำคัญของหนังสือเล่มนี้ก็คือการนำเสนอความเป็นมาของการปกครองส่วนท้องถิ่นไทยและรายละเอียดเกี่ยวกับองค์การหลักสำคัญในการจัดระเบียบ บริการราชการแผ่นดิน, วิวัฒนาการของการปกครองส่วนท้องถิ่นไทย : 100 ปีแห่งการรอคอย, แนวทางการปกครองส่วนท้องถิ่นตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย, รูปแบบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการปรับปรุงให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย, องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย, ข้อบัญญัติท้องถิ่น เครื่องมือทางกฎหมายในการดำเนินกิจกรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, การกำกับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, บทบาทขององค์กรวินิจฉัยชี้ขาดข้อพิพาทเกี่ยวกับการปกครองส่วนท้องถิ่น ฯลฯชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์ ดร.นันทวัฒน์ บรมานันท์
รหัสสินค้า : 9789742887476
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 810 กรัม
  จำนวนหน้า : 460
ขนาด : 18.5x26
พิมพ์ : 5 : มิถุนายน 2552


 
ราคา  400.00  บาท
ลด: 10%
ขาย 360.00 บาท


 
 

ยูสเซอร์เนม
รหัสผ่าน
ลงทะเบียน   ลืมรหัสผ่าน

2,895,205 คน

 

 

 
 
Winyuchon Publication House Co., Ltd.
 
สำนักพิมพ์วิญญูชน 39/200-201 ซ.วิภาวดีรังสิต 84 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ 0-2996-9471-3 โทรสาร 0-2996-9474