16 ธันวาคม 2561
     
  คำอธิบายกฎหมายลักษณะมรดก
หลักพื้นฐานของสิทธิเสรีภาพ และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ : หนี้
คำอธิบายนิติกรรม-สัญญา
ประมวลกฎหมายอาญา ฉบับอ้างอิง
กฎหมายระหว่างประเทศ
ถาม-ตอบหนี้
เตรียมสอบเข้านิติศาสตร์
หลักกฎหมายอาญา ภาคความผิด
 

   กฎหมายปกครอง (32)
 คู่มือสอบกฎหมาย (9)
 กฎหมายทนายความ (9)
 หลักกฎหมาย (40)
 กฎหมายทั่วไป (119)
 ภาษาอังกฤษนักกฎหมาย (7)
 หนังสือดีในอดีต (5)
 หนังสือโครงการตำราฯ (68)
 หนังสือฝากขาย (16)
 หมวดพระราชบัญญัติ (1)
 หนังสือกองทุน ศ.จิตติ ติงศภัทิย์ (13)
 ดาวน์โหลด (5)
 กฎหมายสำหรับตำรวจ (1)
 กฎหมายพาณิชยนาวี (5)
 กฎหมายภาษีอากร (3)
 กฎหมายรัฐธรรมนูญ (12)
 กฎหมายแรงงาน (13)
 คำอธิบายกฎหมาย (101)
 พระราชบัญญัติ (1)
 ประมวลกฎหมาย (26)
 กฎหมายอ้างอิง (1)
 รวมกฎหมาย (13)
 กฎหมายระหว่างประเทศ (24)
 กฎหมายการแพทย์ (5)
 ถาม-ตอบกฎหมาย (12)
 กฎหมายท้องถิ่น (2)
 สินค้าอื่นๆ (4)
 

   สนพ.ธรรมศาสตร์ (24)
 อื่นๆ (200)
 อฑตยามิลเลนเนียม (6)
 ปณรัชช (23)
 นิติบรรณการ (28)
 นิติธรรม (94)
 วิทยพัฒน์ (2)
 บัณฑิตอักษร (5)
 ธรรมนิติ (10)
 เนติบัณฑิตยสภา (56)
 สนพ.จุฬา (10)
 ปรีย์ชนก (5)
 

 
 

  WebLink : WebLink :  

 
Search

 
Page 1 | 2 
 
 ลำดับที่ : 1
 
  ชื่อหนังสือ : ถาม-ตอบนิติกรรม-สัญญา (มูลหนี้ 1)
บทคัดย่อ / สารบาญ :

ถาม-ตอบนิติกรรมสัญญาเล่มนี้ อาจมีความแตกต่างจากหนังสือถาม-ตอบในวิชาอื่นๆ เพราะมิได้มุ่งหมายให้ใช้เป็นแนวหรือแสดงถึงวิธีการในการตอบข้อสอบแต่อย่าง ใด แต่มีลักษณะของการตอบคำถามที่มีการถามเข้ามาจริงจากนิสิตนักศึกษาที่ผู้ เขียนเคยสอน ทั้งเป็นคำถามผ่านทางอีเมล์และเป็นคำถามที่นิสิตนักศึกษาได้ถามติดต่อกันมา เกือบสิบปีและผู้เขียนได้เก็บรวบรวมไว้ทั้งคำถามและคำตอบโดยหวังอยู่ตลอดมา ว่าจะใช้ให้เป็นประโยชน์แก่ที่ได้ศึกษาวิชานี้

 

 ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์ ดร.ศนันท์กรณ์ โสตถิพันธุ์
รหัสสินค้า : 9786162696497
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 300 กรัม
  จำนวนหน้า : 202
ขนาด : 14.5x21
พิมพ์ : 4 : มกราคม 2561 แก้ไขเพิ่มเติม


 
ราคา  150.00  บาท
ลด: 10%
ขาย 135.00 บาท

 ลำดับที่ : 2
 
  ชื่อหนังสือ : ถาม-ตอบกฎหมายอาญาภาคทั่วไป
บทคัดย่อ / สารบาญ :

-ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายอาญา

-การใช้กฎหมายอาญาบังคับ

-โครงสร้างความรับผิดทางอาญา

-เหตุลดโทษ

-ความพยายามกระทำความผิด

-ผู้มีส่วนร่วมในการกระทำความผิด

ฯลฯชื่อผู้แต่ง : เฉลิมวุฒิ สาระกิจ
รหัสสินค้า : 9786162697197
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 300 กรัม
  จำนวนหน้า : 176
ขนาด : 14.5X21
พิมพ์ : 1:สิงหาคม 2561


 
ราคา  160.00  บาท
ลด: 10%
ขาย 144.00 บาท

 ลำดับที่ : 3
 
  ชื่อหนังสือ : ถาม-ตอบกฎหมายมหาชนและประวัติศาสตร์กฎหมายไทย
บทคัดย่อ / สารบาญ :

การจัดพิมพ์ครัง้นี้ ผู้เขียนได้ปรับปรุงโดยเพิ่มเติมคำถามและคำตอบในส่วนกฎหมายมหาชน เรื่องนิติวิธี เพิ่มเติมคำถามคำตอบในส่วนประวัติศาสตร์กฎหมายไทย โดยพยายามตั้งคำถามแบบอุทาหรณ์จากตัวบทกฎหมายไทยในอดีตเปรียบเทียบกับปัจจุบัน เพื่อให้นักศึกษาตลอดจนผู้สนใจได้เข้าใจหลักกฎหมายไทยในอดีตมากขึ้น หวังเป็นอย่างยิ่งว่าหนังสือเล่มนี้จะช่วยให้อาจารย์และนักศึกษาผู้สนใจในกฎหมายมหาชนและประวัติศาสตร์กฎหมายไทยได้มีแนวทางในการเตรียมตัวเพื่อความเข้าใจในเนื้อฟาได้อีกทางหนึ่ง กล่าวคือ การเปรียบเทียบตัวอย่างสมมุติกับข้อเท็จจริงต่าง ๆ หรือมุ่งศึกษาจากผลไปหาเหตุไม่ใช่เน้นความจำเพียงอย่างเดียว แต่สามารถเชื่อมโยงกับข้อเท็จจริงของสังคมกับกฎหมายอย่างมีเหตุมีผลและผลที่ีชอบธรรม การเรียนนิติศาสตร์ย่อมจะได้ผลและคนก็จะเป็นสุขชื่อผู้แต่ง : รองศาสตราจารย์ดิเรก ควรสมาคม
รหัสสินค้า : 9786162695322
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 260 กรัม
  จำนวนหน้า : 224
ขนาด : 14.5*21
พิมพ์ : 4 ธันวาคม 2559


 
ราคา  170.00  บาท
ลด: 10%
ขาย 153.00 บาท

 ลำดับที่ : 4
 
  ชื่อหนังสือ : ถามตอบ-สอบได้กฎหมายภาษีอากร
บทคัดย่อ / สารบาญ :

หนังสือ "ถามตอบ-สอบได้ กฎหมายภาษีอากร" เป็นเนื้อหาเกี่ยวกับกฎหมายภาษีอากรเฉพาะส่วนของภาษีเงินได้ที่บริหารจัด เก็บโดยกรมสรรพากร ผู้เขียนเรียบเรียงขึ้นเพื่อเป็นคู่มือเตรียมสอบรายวิชากฎหมายภาษีอากรของ นักศึกษาโดยเฉพาะ ประกอบด้วย หลักการศึกษาประมวลรัษฎากร, โครงสร้างภาษีอากรและการบังคับใช้กฎหมาย, ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา, ภาษีเงินได้นิติบุคคล พร้อมคำถามและธงคำตอบประกอบชื่อผู้แต่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุมพล นันทศิริพล
รหัสสินค้า : 9789742883508
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 400 กรัม
  จำนวนหน้า : 308
ขนาด : 14.5x21
พิมพ์ : 1 : กุมภาพันธ์ 2549


 
ราคา  220.00  บาท
ลด: 10%
ขาย 198.00 บาท

 ลำดับที่ : 5
 
  ชื่อหนังสือ : ถาม-ตอบเอกเทศสัญญา 1 ซื้อขาย แลกเปลี่ยน ให้ เช่าทรัพย์ เช่าซื้อ
บทคัดย่อ / สารบาญ :

ผู้เขียนได้แก้ไขคู่มือศึกษาวิชาเอกเทศสัญญา 1 และปรับเปลี่ยนเป็นถาม-ตอบเอกเทศสัญญา 1 โดยได้เพิ่มเติมคำถามและคำตอบเรื่องซื้อขาย, แลกเปลี่ยน, ให้, เช่าทรัพย์, เช่าซื้อ อีกจำนวนหนึ่ง

 ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์ ดร.ไผทชิต เอกจริยกร
รหัสสินค้า : 9786162694882
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 420 กรัม
  จำนวนหน้า : 282
ขนาด : 14.5x21
พิมพ์ : 8 : กรกฎาคม 2559 แก้ไขเพิ่มเติม


 
ราคา  200.00  บาท
ลด: 10%
ขาย 180.00 บาท

 ลำดับที่ : 6
 
  ชื่อหนังสือ : ถาม-ตอบหนี้
บทคัดย่อ / สารบาญ :

โครงสร้างกฎหมายลักษณะหนี้, หน้าที่ในการชำระหนี้, ลูกหนี้ร่วม, รับช่วงสิทธิ ช่วงทรัพย์, การใช้สิทธิเรียกร้องของลูกหนี้, เพิกถอนการฉ้อฉล, สิทธิยึดหน่วง, การโอนสิทธิเรียกร้อง, ความระงับแห่งหนี้, คำถามทั่วไป... เพิ่มเติมพรบ. การทวงถามหนี้ และ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ในเรื่องการโอนสิทธิเรียกร้อง ฉบับที่ 22 พ.ศ.2558 และแก้ไขเรื่องการค้ำประกัน ฉบับที่ 20 พ.ศ.2558ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์ ดร.สุนทร มณีสวัสดิ์
รหัสสินค้า : 9786162694493
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 330 กรัม
  จำนวนหน้า : 260
ขนาด : 14.5x21
พิมพ์ : 10 : เมษายน 2559 แก้ไขเพิ่มเติม


 
ราคา  180.00  บาท
ลด: 10%
ขาย 162.00 บาท

 ลำดับที่ : 7
 
  ชื่อหนังสือ : ถาม-ตอบมรดก
บทคัดย่อ / สารบาญ :

วินิจฉัยคำว่ามรดก, ถาม-ตอบการแบ่งมรดกระหว่างทายาทโดยธรรม และคู่สมรส, วัดกับพระภิกษุ, การรับมรดกแทนที่, การถูกจำกัดมิให้รับมรดก, การตัดมิให้รับมรดก, การสละมรดก พร้อมรูปและแผนภูมิประกอบการวินิจฉัยและแบ่งหมวดหมู่ออกเป็นเรื่อง ๆ เพื่อเข้าใจง่ายยิ่งขึ้น และตัวอย่างการตอบข้อสอบมรดกแบบเต็มรูปชื่อผู้แต่ง : รองศาสตราจารย์เพิ่มบุญ แก้วเขียว
รหัสสินค้า : 9786162691782
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 300 กรัม
  จำนวนหน้า : 240
ขนาด : 14.5x21
พิมพ์ : 8 : พฤษภาคม 2556


 
ราคา  170.00  บาท
ลด: 10%
ขาย 153.00 บาท

 ลำดับที่ : 8
 
  ชื่อหนังสือ : ถาม-ตอบ ห้างหุ้นส่วนบริษัท
บทคัดย่อ / สารบาญ :

หนังสือคำถาม-คำตอบ (กฎหมายลักษณะห้างหุ้นส่วน-บริษัท) เล่มนี้ จัดทำขึ้นเพื่อประกอบการเรียนการสอนในรายวิชากฎหมายลักษณะห้างหุ้นส่วนและบริษัท ใช้เป็นแบบทดสอบทบทวนความรู้ รวมทั้งใช้ทบทวนเพื่อเตรียมสอบความรู้ชั้นเนติบัณฑิต โดยคำถามและธงคำตอบในหนังสือเล่มนี้ ผู้เขียนได้ประมวลจากประสบการณ์สอนและการออกข้อสอบของผู้เขียนตลอดระยะเวลากว่า 18 ปี ตลอดจนการถอดประเด็นปัญหาข้อกฎหมายห้างหุ้นส่วนและบริษัท ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ โดยจัดทำเป็นคำถามทั้งในลักษณะตัวอย่างกรณีศึกษา เพื่อให้มีการวิเคราะห์ประเด็นข้อเทจจริงและการตอบโดยปรับหลักกฎหมายกับข้อเท็จจริง และคำถามในลักษณะบรรยายเพื่อให้ผู้อ่านได้ทบทวนความรู้และหลักกฎหมายที่สำคัญชื่อผู้แต่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดม งามเมืองสกุล
รหัสสินค้า : 9786162696503
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 250 กรัม
  จำนวนหน้า : 192
ขนาด : 14.5*21
พิมพ์ : 2:มกราคม 2561


 
ราคา  160.00  บาท
ลด: 10%
ขาย 144.00 บาท

 ลำดับที่ : 9
 
  ชื่อหนังสือ : ถาม-ตอบเอกเทศสัญญา 2 จ้างแรงงาน จ้างทำของ รับขน ยืม ฝากทรัพย์ เจ้าสำนักโรงแรม ตัวแทนนายหน้า
บทคัดย่อ / สารบาญ :

ผู้เขียนได้จัดทำถาม-ตอบเอกเทศสัญญา 2 ด้วยเล็งเห็นประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นแก่นักศึกษาที่จะได้ทราบธงคำตอบและแนวทาง ในการตอบคำถามต่าง ๆ ที่ปรากฏอยู่ในหนังสือทั้ง 3 เล่มของผู้เขียน คือ จ้างแรงงาน จ้างทำของ รับขน, ยืม ฝากทรัพย์, ตัวแทน นายหน้า โดยได้นำมารวมไว้ที่เดียวกัน และเพื่อเป็นประโยชน์ในอันที่นักศึกษาจะได้ศึกษาค้นคว้าได้ด้วยตนเองชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์ ดร.ไผทชิต เอกจริยกร
รหัสสินค้า : 9786162694899
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 420 กรัม
  จำนวนหน้า : 288
ขนาด : 14.5x21
พิมพ์ : 8 : กรกฎาคม 2559 แก้ไขเพิ่มเติม


 
ราคา  200.00  บาท
ลด: 10%
ขาย 180.00 บาท

 ลำดับที่ : 10
 
  ชื่อหนังสือ : ถาม-ตอบ ตั๋วเงิน
บทคัดย่อ / สารบาญ :
บทเบ็ดเสร็จทั่วไป ตั๋วแลกเงิน ตั๋วสัญญาใช้เงิน เช็ค อายุความ ตั๋วเงินปลอม การคุ้มครองผู้ใช้เงินโดยชอบธรรม 


ชื่อผู้แต่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดม งามเมืองสกุล
รหัสสินค้า : 9786162697029
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 300 กรัม
  จำนวนหน้า : 172
ขนาด : 21*14.5
พิมพ์ : 3 : กรกฎาคม 2561


 
ราคา  140.00  บาท
ลด: 10%
ขาย 126.00 บาท


 
Page 1 | 2 
 

ยูสเซอร์เนม
รหัสผ่าน
ลงทะเบียน   ลืมรหัสผ่าน

2,895,175 คน

 

 

 
 
Winyuchon Publication House Co., Ltd.
 
สำนักพิมพ์วิญญูชน 39/200-201 ซ.วิภาวดีรังสิต 84 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ 0-2996-9471-3 โทรสาร 0-2996-9474