22 กันยายน 2561
     
  คำอธิบายกฎหมายลักษณะมรดก
คำอธิบายกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
หลักพื้นฐานของสิทธิเสรีภาพ และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ : หนี้
คำอธิบายนิติกรรม-สัญญา
ประมวลกฎหมายอาญา ฉบับอ้างอิง
กฎหมายระหว่างประเทศ
ถาม-ตอบกฎหมายครอบครัว
ถาม-ตอบหนี้
 

   กฎหมายปกครอง (32)
 คู่มือสอบกฎหมาย (9)
 กฎหมายทนายความ (8)
 หลักกฎหมาย (40)
 กฎหมายทั่วไป (117)
 ภาษาอังกฤษนักกฎหมาย (7)
 หนังสือดีในอดีต (5)
 หนังสือโครงการตำราฯ (68)
 หนังสือฝากขาย (16)
 หมวดพระราชบัญญัติ (1)
 หนังสือกองทุน ศ.จิตติ ติงศภัทิย์ (13)
 ดาวน์โหลด (5)
 กฎหมายสำหรับตำรวจ (1)
 กฎหมายพาณิชยนาวี (5)
 กฎหมายภาษีอากร (3)
 กฎหมายรัฐธรรมนูญ (12)
 กฎหมายแรงงาน (13)
 คำอธิบายกฎหมาย (100)
 พระราชบัญญัติ (1)
 ประมวลกฎหมาย (26)
 กฎหมายอ้างอิง (1)
 รวมกฎหมาย (13)
 กฎหมายระหว่างประเทศ (24)
 กฎหมายการแพทย์ (5)
 ถาม-ตอบกฎหมาย (12)
 กฎหมายท้องถิ่น (2)
 สินค้าอื่นๆ (4)
 

   ท่องเที่ยว (16)
 สุขภาพ (10)
 จิตวิทยา (9)
 ภาษาศาสตร์ (2)
 เศรษฐศาสตร์ (4)
 นิทาน (7)
 คู่มือการศึกษา (6)
 หนังสือทั่วไป (32)
 หนังสือธรรมะ (16)
 ชีวประวัติ (8)
 การพัฒนาตนเอง (7)
 การบริหารจัดการ (11)
 ศิลปวัฒนธรรม (4)
 การเมืองการปกครอง (20)
 ปรัชญา (4)
 วรรณกรรมเรื่องสั้น (11)
 สารานุกรม (3)
 สารคดี (15)
 อธิบายศัพท์ (10)
 คำคม (24)
 หนังสือชุดพิเศษตักบาตร (6)
 

   สนพ.ธรรมศาสตร์ (24)
 อื่นๆ (194)
 อฑตยามิลเลนเนียม (6)
 ปณรัชช (24)
 นิติบรรณการ (33)
 นิติธรรม (87)
 วิทยพัฒน์ (2)
 บัณฑิตอักษร (5)
 ธรรมนิติ (10)
 เนติบัณฑิตยสภา (55)
 สนพ.จุฬา (23)
 ปรีย์ชนก (8)
 

 
 

  WebLink : WebLink :  

 
  ชื่อหนังสือ : กฎหมายล้มละลายพิสดาร ฉบับปรับปรุงใหม่ ปี 2560
บทคัดย่อ/สารบาญ :

- ข้อสันนิษฐานว่าลูกหนี้มีหนี้สินล้นพ้นตัว  - การฟ้องคดีล้มละลายโดยเจ้าหนี้ธรรมดา  - การฟ้องคดีล้มละลายโดยเจ้าหนี้มีประกัน - การถอนฟ้อง  - การพิจารณาพิพากษาคดีล้มละลาย  - พิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด  - พิทักษ์ทรัพย์ชั่วคราว  - ผลของคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ - การจัดการทรัพย์สินและกิจการของลูกหนี้  - จ.พ.ท.เข้าว่าคดีแทนลูกหนี้  -เจ้าหนี้ต้องขอรับชำนะหนี้  - จ.พ.ท.ต้องประกาศคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ - การประชุมเจ้าหนี้ครั้งแรก  - การประชุมเจ้าหนี้ครั้งอื่น  - เจ้าหนี้มีสิทธิออกเสียงในที่ประชุมเจ้าหนี้  - การเพิกถอนหรือทำลายมติที่ประชุมเจ้าหนี้ - การไต่สวนลูกหนี้โดยเปิดเผย  - การประนอมหนี้ก่อนล้มละลาย  - คำพิพากษาให้ล้มละลาย  - การประนอมหนี้ภายหลังการล้มละลาย - การปลดจากล้มละลาย  - กระบวนการพิจารณากรณีลูกหนี้ตาย  - กรณีลูกหนี้เป็นห้างหุ้นส่วนสามัญและนิติบุคคล  - การขอรับชำระหนี้ - การขอรับชำระหนี้ตามมาตรา 109(3), 115และ122  - การขอรับชำระหร้ของเจ้าหน้าที่ผู้ชนะคดี จ.พ.ท.  - การขอรับขำระหนี้ของเจ้าหนี้ไม่มีประกัน - การขอรับชำระหนี้ของเจ้าหนี้มีประกัน  - การขอรับชำระหนี้ดอกเบี้ยและค่าป่วยการ  - การขอรับชำระหนี้ของลูกหนี้ร่วม ผู้ค้ำประกัน - เจ้าหนี้ใช้สิทธิหักลบกลบหนี้  - การตรวจและสั่งคำขอรับชำระหนี้ฯ  - ทรัพย์สินซึ่งอาจนำมาชำระหนี้ได้  - ผลของการล้มละลายกับการบังคับคดีแพ่ง - การเพิกถอนการฉ้อฉล  - การเพิกถอนการให้เปรียบแก่เจ้าหน้าที่บางราย  - จ.พ.ท.ทวงหนี้ของลูกหนี้  - จ.พ.ท.ปฎิเสธสัญญาที่มีภาระเกินควร - ลำดับการชำระหนี้  - การปิดคดี  - การยกเลิกการล้มละลาย  - กิจการที่ จ.พ.ท.ต้องได้รับความเห็นชอบฯ  - การร้องคัดค้านการกระทำของ จ.พ.ท. - เจตอำนาจศาล  - ร้องขัดทรัพย์ในคดีล้มละลาย  - การฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้  - พ.ร.บ.จัดตั้งศาลล้มละลายฯ
 


 


 ชื่อผู้แต่ง : วิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์
รหัสสินค้า : 9786164554665
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 800 กรัม
  จำนวนหน้า : 492
ขนาด : 18.5x26
พิมพ์ : ฉบับปรับปรุงใหม่ ปี2561

  ราคา  340.00  ส่วนลด : 10%

เหลือ 306.00 บาท
 
 


   
  E-mail : ของเพื่อน From : จาก  


  คลิกเพื่อแสดงความคิดเห็น

ยูสเซอร์เนม
รหัสผ่าน
ลงทะเบียน   ลืมรหัสผ่าน

2,740,126 คน

 

 

 
 
Winyuchon Publication House Co., Ltd.
 
สำนักพิมพ์วิญญูชน 39/200-201 ซ.วิภาวดีรังสิต 84 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ 0-2996-9471-3 โทรสาร 0-2996-9474