20 มกราคม 2562
     
  คำอธิบายกฎหมายลักษณะมรดก
หลักพื้นฐานของสิทธิเสรีภาพ และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ : หนี้
คำอธิบายนิติกรรม-สัญญา
ประมวลกฎหมายอาญา ฉบับอ้างอิง
กฎหมายระหว่างประเทศ
ถาม-ตอบหนี้
เตรียมสอบเข้านิติศาสตร์
หลักกฎหมายอาญา ภาคความผิด
 

   กฎหมายปกครอง (32)
 คู่มือสอบกฎหมาย (9)
 กฎหมายทนายความ (9)
 หลักกฎหมาย (40)
 กฎหมายทั่วไป (119)
 ภาษาอังกฤษนักกฎหมาย (7)
 หนังสือดีในอดีต (5)
 หนังสือโครงการตำราฯ (68)
 หนังสือฝากขาย (16)
 หมวดพระราชบัญญัติ (1)
 หนังสือกองทุน ศ.จิตติ ติงศภัทิย์ (13)
 ดาวน์โหลด (5)
 กฎหมายสำหรับตำรวจ (1)
 กฎหมายพาณิชยนาวี (5)
 กฎหมายภาษีอากร (3)
 กฎหมายรัฐธรรมนูญ (12)
 กฎหมายแรงงาน (13)
 คำอธิบายกฎหมาย (101)
 พระราชบัญญัติ (1)
 ประมวลกฎหมาย (26)
 กฎหมายอ้างอิง (1)
 รวมกฎหมาย (13)
 กฎหมายระหว่างประเทศ (24)
 กฎหมายการแพทย์ (5)
 ถาม-ตอบกฎหมาย (12)
 กฎหมายท้องถิ่น (2)
 สินค้าอื่นๆ (4)
 

   สนพ.ธรรมศาสตร์ (24)
 อื่นๆ (200)
 อฑตยามิลเลนเนียม (6)
 ปณรัชช (23)
 นิติบรรณการ (28)
 นิติธรรม (94)
 วิทยพัฒน์ (2)
 บัณฑิตอักษร (5)
 ธรรมนิติ (10)
 เนติบัณฑิตยสภา (56)
 สนพ.จุฬา (10)
 ปรีย์ชนก (5)
 

 
 

  WebLink : WebLink :  

 
  ชื่อหนังสือ : หัวใจของพระธรรมนูญศาลยุติธรรม
บทคัดย่อ/สารบาญ :

การพิมพ์ครั้งที่ 8 นี้ได้เพิ่มเนื้อหาตาม พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมพระธรรมนูญศาลยุติธรรม (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2558 โดยอธิบายถึงเหตุผลและความจำเป็นที่ต้องยกเลิกความในมาตรา 16 วรรคสี่ (เดิม) และเปลี่ยนหลักการใหม่เป็นไปตามมาตรา 19/1 และได้ตั้งข้อสังเกตในคำพิพากษาศาลฎีกาทุกเรื่องที่วินิจฉัยข้อกฎหมายตามมาตรา 16 วรรคสี่ (เดิม) ว่าต้องปรับบทใหม่มาตรา 19/1 วรรคหนึ่งหรือมาตรา 19/1 วรรคสอง แล้วแต่กรณี รวมทั้งปรับปรุงธงคำตอบข้อสอบต่างๆ ให้ตรงกับหลักกฎหมายที่มีการเปลี่ยนแปลงไปด้วย กับได้เพิ่มคำพิพากษาฎีกาใหม่ๆ จนกระทั่งถึงปี 2558 รวมทั้งได้เพิ่มเติมข้อสอบเนติฯ ข้อสอบอัยการผู้ช่วย และข้อสอบผู้ช่วยผู้พิพากษาจนถึงปี พ.ศ.2558 โดยมีบทวิเคราะห์ฎีกาที่น่าสนใจเช่นเคยชื่อผู้แต่ง : ธานิศ เกศวพิทักษ์
รหัสสินค้า : 9786164068742
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 950 กรัม
  จำนวนหน้า : 542
ขนาด : 18.5*26
พิมพ์ : 8 กุมภาพันธ์ 2559

  ราคา  340.00  ส่วนลด : 10%

เหลือ 306.00 บาท
 
 


   
  E-mail : ของเพื่อน From : จาก  


  คลิกเพื่อแสดงความคิดเห็น

ยูสเซอร์เนม
รหัสผ่าน
ลงทะเบียน   ลืมรหัสผ่าน

2,945,295 คน

 

 

 
 
Winyuchon Publication House Co., Ltd.
 
สำนักพิมพ์วิญญูชน 39/200-201 ซ.วิภาวดีรังสิต 84 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ 0-2996-9471-3 โทรสาร 0-2996-9474