16 ธันวาคม 2561
     
  คำอธิบายกฎหมายลักษณะมรดก
หลักพื้นฐานของสิทธิเสรีภาพ และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ : หนี้
คำอธิบายนิติกรรม-สัญญา
ประมวลกฎหมายอาญา ฉบับอ้างอิง
กฎหมายระหว่างประเทศ
ถาม-ตอบหนี้
เตรียมสอบเข้านิติศาสตร์
หลักกฎหมายอาญา ภาคความผิด
 

   กฎหมายปกครอง (32)
 คู่มือสอบกฎหมาย (9)
 กฎหมายทนายความ (9)
 หลักกฎหมาย (40)
 กฎหมายทั่วไป (119)
 ภาษาอังกฤษนักกฎหมาย (7)
 หนังสือดีในอดีต (5)
 หนังสือโครงการตำราฯ (68)
 หนังสือฝากขาย (16)
 หมวดพระราชบัญญัติ (1)
 หนังสือกองทุน ศ.จิตติ ติงศภัทิย์ (13)
 ดาวน์โหลด (5)
 กฎหมายสำหรับตำรวจ (1)
 กฎหมายพาณิชยนาวี (5)
 กฎหมายภาษีอากร (3)
 กฎหมายรัฐธรรมนูญ (12)
 กฎหมายแรงงาน (13)
 คำอธิบายกฎหมาย (101)
 พระราชบัญญัติ (1)
 ประมวลกฎหมาย (26)
 กฎหมายอ้างอิง (1)
 รวมกฎหมาย (13)
 กฎหมายระหว่างประเทศ (24)
 กฎหมายการแพทย์ (5)
 ถาม-ตอบกฎหมาย (12)
 กฎหมายท้องถิ่น (2)
 สินค้าอื่นๆ (4)
 

   สนพ.ธรรมศาสตร์ (24)
 อื่นๆ (200)
 อฑตยามิลเลนเนียม (6)
 ปณรัชช (23)
 นิติบรรณการ (28)
 นิติธรรม (94)
 วิทยพัฒน์ (2)
 บัณฑิตอักษร (5)
 ธรรมนิติ (10)
 เนติบัณฑิตยสภา (56)
 สนพ.จุฬา (10)
 ปรีย์ชนก (5)
 

 
 

  WebLink : WebLink :  

 
  ชื่อหนังสือ : การบังคับคดีตามคำพิพากษาหรือคำสั่ง
บทคัดย่อ/สารบาญ :

บทที่ 1 ศาลที่มีอำนาจบังคับคดี/บทที่ 2 คำบังคับ/บทที่ 3 การขอบังคับคดี/บทที่ 4 การพิจารณาการขอบังคับคดี/บทที่ 5 การขอให้ศาลไตร่สวนเกี่ยวกับกิจการและทรัพย์สินของลูกหนี้ตามคำพิพากษา/บทที่ 6 อำนาจทั่วไปของเจ้าพนักงานบังคับคดี/บทที่ 7 ผู้มีส่วนได้เสียในการบังคับคดี/บทที่ 8 การงดบังคับคดี/บทที่ 9 การถอนการบังคับคดี/บทที่ 10 การเพิกถอนหรือแก้ไขการบังคับคดีที่ผิดระเบียบ/บทที่ 11 อำนาจของเจ้าพนักงานบังคับคดี/บทที่ 12 ทรัพย์สินที่ไม่อยู่ในความรับผิดแห่งการบังคับคดี/บทที่ 13 การยึดทรัพย์สิน/บทที่ 14 การอายัดสิทธิเรียกร้อง/บทที่ 15 การขอให้ศาลบังคับบุคคลภายนอกชำระหนี้ตามสิทธิเรียกร้อง/บทที่ 16 สิทธิของบุคคลภายนอกและผู้มีส่วนได้เสียเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ถูกบังคับคดี/บทที่ 17 การขอเฉลี่ยและการเข้าดำเนินการบังคับคดีต่อไป/บทที่ 18 การขายหรือจำหน่าย/บทที่ 19 การตั้งผู้จัดการอสังหาริมทรัพย์หรือการประกอบกิจการแทนการขาย/บทที่ 20 การทำบัญชีส่วนเฉลี่ย/บทที่ 21 เงินค้างจ่าย/บทที่ 22 การบังคับคดีในกรณีที่ให้ส่งคืนหรือส่งมอบทรัพย์เฉพาะสิ่ง/บทที่ 23 การบังคับคดีในกรณีที่ให้ขับไล่/บทที่ 24 การบังคดีในกรณีที่ให้กระทำการหรืองดเว้นกระทำการ/บทที่ 25 การบังคับคดีใรกรณีได้มาซึ่งทรัพย์สินที่มีทะเบียน/บทที่ 26 การบังคับคดีในกรณีที่ขอให้ศาลสั่งจับกุมและกักขังลูกหนี้ตามคำพิพากษา/บทที่ 27 การบังคับในกรณีมีการประกันในศาลชื่อผู้แต่ง : สมศักดิ์ เอี่ยมพลับใหญ่
รหัสสินค้า : 9789742036942
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 640 กรัม
  จำนวนหน้า : 388
ขนาด : 18.5*26
พิมพ์ : มกราคม 2561

  ราคา  380.00  ส่วนลด : 10%

เหลือ 342.00 บาท
 
 


   
  E-mail : ของเพื่อน From : จาก  


  คลิกเพื่อแสดงความคิดเห็น

ยูสเซอร์เนม
รหัสผ่าน
ลงทะเบียน   ลืมรหัสผ่าน

2,895,853 คน

 

 

 
 
Winyuchon Publication House Co., Ltd.
 
สำนักพิมพ์วิญญูชน 39/200-201 ซ.วิภาวดีรังสิต 84 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ 0-2996-9471-3 โทรสาร 0-2996-9474