20 มกราคม 2562
     
  คำอธิบายกฎหมายลักษณะมรดก
หลักพื้นฐานของสิทธิเสรีภาพ และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ : หนี้
คำอธิบายนิติกรรม-สัญญา
ประมวลกฎหมายอาญา ฉบับอ้างอิง
กฎหมายระหว่างประเทศ
ถาม-ตอบหนี้
เตรียมสอบเข้านิติศาสตร์
หลักกฎหมายอาญา ภาคความผิด
 

   กฎหมายปกครอง (32)
 คู่มือสอบกฎหมาย (9)
 กฎหมายทนายความ (9)
 หลักกฎหมาย (40)
 กฎหมายทั่วไป (119)
 ภาษาอังกฤษนักกฎหมาย (7)
 หนังสือดีในอดีต (5)
 หนังสือโครงการตำราฯ (68)
 หนังสือฝากขาย (16)
 หมวดพระราชบัญญัติ (1)
 หนังสือกองทุน ศ.จิตติ ติงศภัทิย์ (13)
 ดาวน์โหลด (5)
 กฎหมายสำหรับตำรวจ (1)
 กฎหมายพาณิชยนาวี (5)
 กฎหมายภาษีอากร (3)
 กฎหมายรัฐธรรมนูญ (12)
 กฎหมายแรงงาน (13)
 คำอธิบายกฎหมาย (101)
 พระราชบัญญัติ (1)
 ประมวลกฎหมาย (26)
 กฎหมายอ้างอิง (1)
 รวมกฎหมาย (13)
 กฎหมายระหว่างประเทศ (24)
 กฎหมายการแพทย์ (5)
 ถาม-ตอบกฎหมาย (12)
 กฎหมายท้องถิ่น (2)
 สินค้าอื่นๆ (4)
 

   สนพ.ธรรมศาสตร์ (24)
 อื่นๆ (200)
 อฑตยามิลเลนเนียม (6)
 ปณรัชช (23)
 นิติบรรณการ (28)
 นิติธรรม (94)
 วิทยพัฒน์ (2)
 บัณฑิตอักษร (5)
 ธรรมนิติ (10)
 เนติบัณฑิตยสภา (56)
 สนพ.จุฬา (10)
 ปรีย์ชนก (5)
 

 
 

  WebLink : WebLink :  

 
Search

 
Page 1 | ...  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ...  | 20  
 
 ลำดับที่ : 51
 
  ชื่อหนังสือ : กฎหมายและข้อควรระวังของผู้ประกอบวิชาชีพแพทย์ พยาบาล
บทคัดย่อ / สารบาญ :

งานรักษาพยาบาลผู้ป่วยเป็นงานที่ต้องทำร่วมกันระหว่างแพทย์ พยาบาล และบุคลากรอื่น ๆ ขณะเดียวกันทุกคนก็มีหน้าที่เฉพาะของตัวเองที่จะต้องทำให้ถูกต้อง เพราะเป็นบทบาทที่จริยธรรมวิชาชีพและกฎหมายกำหนดไว้ การละเลยหน้าที่ของตนเองหรือการทำเกินกว่าหน้าที่ที่กฎหมายกำหนด ถือเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องและหากเกิดความเสียหายขึ้น โอกาสที่จะถูกร้องเรียนหรือฟ้องร้องตามกฎหมายแพ่ง กฎหมายอาญา และหรือตามกฎหมายวิชาชีพ ก็เป็นเรื่องที่มีโอกาสเกิดขึ้นได้ การเรียนรู้และป้องกันมิให้เกิดความผิดพลาด จึงเป็นหนทางที่ดีที่สุด

 ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์แสวง บุญเฉลิมวิภาส
รหัสสินค้า : 9786162695964
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 300 กรัม
  จำนวนหน้า : 262
ขนาด : 14.5x21
พิมพ์ : 8 : สิงหาคม 2560


 
ราคา  200.00  บาท
ลด: 10%
ขาย 180.00 บาท

 ลำดับที่ : 52
 
  ชื่อหนังสือ : ทฤษฎีสิทธิขั้นพื้นฐาน
บทคัดย่อ / สารบาญ :

บทที่ 1  วัตถุแห่งการศึกษาของทฤษฎีสิทธิขั้นพื้นฐานในฐานะทฤษฎีทางรัฐธรรมนูญ

บทที่ 2   ข้อความคิดว่าด้วยบรรทัดฐานทางกฎหมายเกี่ยวกับสิทธิขั้นพื้นฐาน

บทที่ 3  โครงสร้างของบรรทัดฐานทางกฎหมายเกี่ยวกับสิทธิขั้นพื้นฐาน

บทที่ 4  ทฤษฎีผลผูกพันของสิทธิขั้นพื้นฐาน

ฯลฯชื่อผู้แต่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ต่อพงศ์ กิตติยานุพงศ์
รหัสสินค้า : 9786168139394
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 500 กรัม
  จำนวนหน้า : 258
ขนาด : 18.5X26
พิมพ์ : 1 : มกราคม 2561


 
ราคา  300.00  บาท
ลด: 10%
ขาย 270.00 บาท

 ลำดับที่ : 53
 
  ชื่อหนังสือ : กฎหมายกับธุรกิจระหว่างประเทศกฎหมายแข่งขันทางการค้าของประเทศสมาชิกอาเซียน
บทคัดย่อ / สารบาญ :

กฎหมายแข่งขันทางการค้าในประเทศสหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้ กฎหมายแข่งขันทางการค้าในประเทศสมาชิกอาเซียน เปรียบเทียบและวิเคราะห์ประเด็นสำคัญในกฎหมายแข่งขันทางการค้าของประเทศสมาชิกอาเซียนและนัยต่อผู้ประกอบธุรกิจไทย ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์ ดร.ศักดา ธนิตกุล
รหัสสินค้า : 9786162695926
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 830 กรัม
  จำนวนหน้า : 466
ขนาด : 18.5*26
พิมพ์ : กรกฎาคม 2560


 
ราคา  440.00  บาท
ลด: 10%
ขาย 396.00 บาท

 ลำดับที่ : 54
 
  ชื่อหนังสือ : กฎหมายแรงงาน
บทคัดย่อ / สารบาญ :

บทที่ 1 ความเบื้องต้น, บทที่ 2 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยสัญาจ้างแรงงาน, บทที่ 3 กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน, บทที่ 4 กฎหมายว่าด้วยแรงงานสัมพันธ์, บทที่ 5 กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงานชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตรา (ฟุ้งลัดดา) วิเชียรชม
รหัสสินค้า : 9786162696510
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 1100 กรัม
  จำนวนหน้า : 628
ขนาด : 18.5x26
พิมพ์ : 5 : มกราคม 2560


 
ราคา  520.00  บาท
ลด: 10%
ขาย 468.00 บาท

 ลำดับที่ : 55
 
  ชื่อหนังสือ : คู่มือศึกษาวิชากฎหมายพาณิชยนาวี
บทคัดย่อ / สารบาญ :

ในการแก้ไขคู่มือศึกษาวิชากฎหมายพาณิชย์นาวีครั้งนี้ ผู้เขียนได้เพิ่มเติมเนื้อหาเกี่ยวกับพระราชบัญญัติใหม่พร้อมตัวบท ได้แก่พระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ.2558  พระราชบัญญัติความรับผิดทางแพ่งต่อความเสียหายจากมลพิษน้ำมันอันเกิดจากเรือ พ.ศ.2560 และพระราชบัญญัติการเรียกเงินสมทบเข้ากองทุนระหว่างประเทศเพื่อชดใช้ความเสียหายจากมลพิษน้ำมันอันเกิดจากเรือ พ.ศ.2560ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์ ดร.ไผทชิต เอกจริยกร
รหัสสินค้า : 9786162696855
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 1020 กรัม
  จำนวนหน้า : 508
ขนาด : 18.5x26
พิมพ์ : 9 : มิถุนายน 2561แก้ไขเพิ่มเติม


 
ราคา  380.00  บาท
ลด: 10%
ขาย 342.00 บาท

 ลำดับที่ : 56
 
  ชื่อหนังสือ : เตรียมสอบเข้านิติศาสตร์
บทคัดย่อ / สารบาญ :

- ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป

- กฎหมายแพ่งและพาณิชย์

- กฎหมายอาญา

- กฎหมายรัฐธรรมนูญ

- กฎหมายปกครอง

- กฎหมายระหว่างประเทศ

- กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา

- กฎหมายที่ใช้ในชีงิตประจำวันชื่อผู้แต่ง : พรรษวัฒน์ พูนทองพันธ์, ประพัฒน์พงศ์ ปรีชา, อนุวัฒน์ บุญนันท์
รหัสสินค้า : 9786162697418
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 700 กรัม
  จำนวนหน้า : 340
ขนาด : 18.5x26
พิมพ์ : 9 : ตุลาคม 2561 แก้ไขเพิ่มเติม


 
ราคา  280.00  บาท
ลด: 10%
ขาย 252.00 บาท

 ลำดับที่ : 57
 
  ชื่อหนังสือ : จริยธรรมนักกฎหมายกับการปฏิรูปกฎหมาย
บทคัดย่อ / สารบาญ :

1. จริยธรรมนักกฎหมาย

2. หลักวิชาชีพอาจารย์ผู้สอนกฎหมาย

3. ระบบไต่สวนตามกฎหมายว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ

4. กฎหมายอาญาไทยในวาระ 111  ปี

5. อำนาจฟ้องคืออำนาจศาล

6. การถอนฟ้องคดีอาญา

7. การปฏิรูปการศึกษากฎหมายอาญา

8. การปฏิรูปการศึกษากฎหมายชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์ ดร.คณิต ณ นคร
รหัสสินค้า : 9786162697371
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 300 กรัม
  จำนวนหน้า : 188
ขนาด : 14.5X21
พิมพ์ : 1:ตุลาคม 2561


 
ราคา  160.00  บาท
ลด: 10%
ขาย 144.00 บาท

 ลำดับที่ : 58
 
  ชื่อหนังสือ : คู่มือสอบกฎหมายปกครอง
บทคัดย่อ / สารบาญ :

คู่มือสอบกฎหมายปกครองเล่มนี้ เหมาะสำหรับอ่านเพื่อเตรียมตัวสอบเนติบัณฑิต อัยการผู้ช่วย ตุลาการศาลปกครอง พนักงานคดีปกครอง และนิติกรของรัฐ เนื้อหาประกอบด้วย หลักการพื้นฐานของกฎหมายปกครอง, กฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง, กฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่, กฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ, กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง, เขตอำนาจของศาลปกครอง, เงื่อนไขการฟ้องคดีปกครอง, ความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมายปกครองแต่ละฉบับและตัวอย่างข้อสอบ พร้อมธงคำตอบ

 ชื่อผู้แต่ง : อนุวัฒน์ บุญนันท์, สุริยา ปานแป้น
รหัสสินค้า : 9786162696749
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 900 กรัม
  จำนวนหน้า : 438
ขนาด : 18.5x26
พิมพ์ : 11 : เมษายน 2561(แก้ไขเพิ่มเติม)


 
ราคา  350.00  บาท
ลด: 10%
ขาย 315.00 บาท

 ลำดับที่ : 59
 
  ชื่อหนังสือ : คำอธิบายกฎหมายละเมิด
บทคัดย่อ / สารบาญ :

การพิมพ์ครั้งที่9 ผู้เขียนได้เพิ่มเติมเนื้อหา คำพิพากษาฎีกาที่สำคัญไว้เพื่อความสมบูรณ์ของหนังสือ  ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์พิเศษภัทรศักดิ์ วรรณแสง
รหัสสินค้า : 9786162695599
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 550 กรัม
  จำนวนหน้า : 294
ขนาด : 18.5*26
พิมพ์ : 9 เมษายน 2560


 
ราคา  260.00  บาท
ลด: 10%
ขาย 234.00 บาท

 ลำดับที่ : 60
 
  ชื่อหนังสือ : แนวทางการเขียนตอบข้อสอบกฎหมาย สำหรับผู้เริ่มต้นศึกษากฎหมาย
บทคัดย่อ / สารบาญ :

1.เคล็ดลับในการศึกษาวิชากฎหมาย  2.ข้อแนะนำเบื้องต้นในการเขียนตอบข้อสอบกฎหมาย
3.ลักษณะของข้อสอบที่ถามในทางทฤษฎี (ข้อสอบบรรยาย)  4.การจับประเด็นข้อสอบบรรยาย
5.แนวการเขียนตอบข้อสอบบรรยาย  6.ลักษณะของข้อสอบอุทาหรณ์
7.การจับประเด็นข้อสอบอุทาหรณ์  8.แนวการเขียนตอบข้อสอบอุทาหรณ์
9.แบบฝึกหัดการเขียนตอบข้อสอบอุทาหรณ์  10.แนวคำตอบ ชื่อผู้แต่ง : มุนินทร์ พงศาปาน
รหัสสินค้า : 9786162697036
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 250 กรัม
  จำนวนหน้า : 160
ขนาด : 14.5*21
พิมพ์ : 12 : กรกฎาคม 2561


 
ราคา  100.00  บาท
ลด: 10%
ขาย 90.00 บาท


 
Page 1 | ...  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ...  | 20  
 

ยูสเซอร์เนม
รหัสผ่าน
ลงทะเบียน   ลืมรหัสผ่าน

2,945,296 คน

 

 

 
 
Winyuchon Publication House Co., Ltd.
 
สำนักพิมพ์วิญญูชน 39/200-201 ซ.วิภาวดีรังสิต 84 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ 0-2996-9471-3 โทรสาร 0-2996-9474