11 ธันวาคม 2560
     
  คำอธิบายกฎหมายลักษณะมรดก
คำอธิบายกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
คำอธิบายกฎหมายเช่าทรัพย์-เช่าซื้อ
หลักพื้นฐานของสิทธิเสรีภาพ และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ : หนี้
ตัวแทน-นายหน้า
คำอธิบายนิติกรรม-สัญญา
ประมวลกฎหมายอาญา ฉบับอ้างอิง
กฎหมายระหว่างประเทศ
 

   กฎหมายปกครอง (29)
 กฎหมายสำหรับตำรวจ (1)
 คู่มือสอบกฎหมาย (8)
 กฎหมายทนายความ (8)
 หลักกฎหมาย (40)
 กฎหมายทั่วไป (112)
 ภาษาอังกฤษนักกฎหมาย (7)
 หนังสือดีในอดีต (5)
 หนังสือโครงการตำราฯ (61)
 หนังสือฝากขาย (16)
 หนังสือกองทุน ศ.จิตติ ติงศภัทิย์ (13)
 ดาวน์โหลด (5)
 กฎหมายพาณิชยนาวี (5)
 กฎหมายภาษีอากร (3)
 กฎหมายรัฐธรรมนูญ (13)
 กฎหมายแรงงาน (13)
 คำอธิบายกฎหมาย (89)
 พระราชบัญญัติ (1)
 ประมวลกฎหมาย (24)
 กฎหมายอ้างอิง (1)
 รวมกฎหมาย (13)
 กฎหมายระหว่างประเทศ (24)
 กฎหมายการแพทย์ (5)
 ถาม-ตอบกฎหมาย (10)
 กฎหมายท้องถิ่น (2)
 สินค้าอื่นๆ (4)
 

   ท่องเที่ยว (24)
 สุขภาพ (10)
 จิตวิทยา (9)
 ภาษาศาสตร์ (2)
 เศรษฐศาสตร์ (4)
 นิทาน (7)
 คู่มือการศึกษา (6)
 หนังสือทั่วไป (26)
 หนังสือธรรมะ (16)
 ชีวประวัติ (8)
 การพัฒนาตนเอง (7)
 การบริหารจัดการ (11)
 ศิลปวัฒนธรรม (4)
 การเมืองการปกครอง (20)
 ปรัชญา (4)
 วรรณกรรมเรื่องสั้น (11)
 สารานุกรม (3)
 สารคดี (23)
 อธิบายศัพท์ (10)
 คำคม (24)
 หนังสือชุดพิเศษตักบาตร (6)
 

   สนพ.ธรรมศาสตร์ (24)
 อื่นๆ (153)
 อฑตยามิลเลนเนียม (6)
 ปณรัชช (21)
 นิติบรรณการ (33)
 นิติธรรม (79)
 วิทยพัฒน์ (2)
 บัณฑิตอักษร (5)
 ธรรมนิติ (9)
 เนติบัณฑิตยสภา (54)
 สนพ.จุฬา (21)
 ปรีย์ชนก (8)
 

   

 
 

  WebLink : WebLink :  

 
Search

 
Page 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ...  | 13  
 
 ลำดับที่ : 41
 
  ชื่อหนังสือ : คู่มือสอบกฎหมายปกครอง
บทคัดย่อ / สารบาญ :

คู่มือสอบกฎหมายปกครองเล่มนี้ เหมาะสำหรับอ่านเพื่อเตรียมตัวสอบเนติบัณฑิต อัยการผู้ช่วย ตุลาการศาลปกครอง พนักงานคดีปกครอง และนิติกรของรัฐ เนื้อหาประกอบด้วย หลักการพื้นฐานของกฎหมายปกครอง, กฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง, กฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่, กฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ, กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง, เขตอำนาจของศาลปกครอง, เงื่อนไขการฟ้องคดีปกครอง, ความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมายปกครองแต่ละฉบับและตัวอย่างข้อสอบ พร้อมธงคำตอบ

 ชื่อผู้แต่ง : อนุวัฒน์ บุญนันท์, สุริยา ปานแป้น
รหัสสินค้า : 9786162696121
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 800 กรัม
  จำนวนหน้า : 438
ขนาด : 18.5x26
พิมพ์ : 10 : สิงหาคม 2560(แก้ไขเพิ่มเติม)


 
ราคา  340.00  บาท
ลด: 15%
ขาย 289.00 บาท

 ลำดับที่ : 42
 
  ชื่อหนังสือ : คำอธิบายกฎหมายละเมิด
บทคัดย่อ / สารบาญ :

การพิมพ์ครั้งที่9 ผู้เขียนได้เพิ่มเติมเนื้อหา คำพิพากษาฎีกาที่สำคัญไว้เพื่อความสมบูรณ์ของหนังสือ  ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์พิเศษภัทรศักดิ์ วรรณแสง
รหัสสินค้า : 9786162695599
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 550 กรัม
  จำนวนหน้า : 294
ขนาด : 18.5*26
พิมพ์ : 9 เมษายน 2560


 
ราคา  260.00  บาท
ลด: 15%
ขาย 221.00 บาท

 ลำดับที่ : 43
 
  ชื่อหนังสือ : แนวทางการเขียนตอบข้อสอบกฎหมาย สำหรับผู้เริ่มต้นศึกษากฎหมาย
บทคัดย่อ / สารบาญ :

1.เคล็ดลับในการศึกษาวิชากฎหมาย  2.ข้อแนะนำเบื้องต้นในการเขียนตอบข้อสอบกฎหมาย
3.ลักษณะของข้อสอบที่ถามในทางทฤษฎี (ข้อสอบบรรยาย)  4.การจับประเด็นข้อสอบบรรยาย
5.แนวการเขียนตอบข้อสอบบรรยาย  6.ลักษณะของข้อสอบอุทาหรณ์
7.การจับประเด็นข้อสอบอุทาหรณ์  8.แนวการเขียนตอบข้อสอบอุทาหรณ์
9.แบบฝึกหัดการเขียนตอบข้อสอบอุทาหรณ์  10.แนวคำตอบ ชื่อผู้แต่ง : มุนินทร์ พงศาปาน
รหัสสินค้า : 9786162696237
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 200 กรัม
  จำนวนหน้า : 160
ขนาด : 14.5*21
พิมพ์ : 11 : กันยายน 2560


 
ราคา  100.00  บาท
ลด: 15%
ขาย 85.00 บาท

 ลำดับที่ : 44
 
  ชื่อหนังสือ : การร่างสัญญาภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย
บทคัดย่อ / สารบาญ :

การร่างสัญญานับเป็นงานสำคัญอย่างหนึ่งที่นักกฎหมายในสำนักงานกฎหมายจะต้องทราบและทำได้นอกเหนือจากงานคดีหรืองานให้คำปรึกษาอื่น ๆ การร่างสัญญาจะไม่มีการสอนในหลักสูตรของคณะนิติศาสตร์ของมหาวิทยาลัยต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นประเทศไทยหรือต่างประเทศก็ตาม ดังน้นศิลปะและเทคนิคในการร่างสัญญาจึงเป็นสิ่งที่ถ่ายทอดกันมาโดยอาศัยประสบการณ์และความชำนาญเฉพาะตนเป็นสำคัญ หนังสือ English for Lawyers : Contract Drafting เล่มนี้จะช่วยให้ศิลปะและเทคนิคการร่างสัญญาที่เป็นภาษาอังกฤษมีความชัดเจนและง่ายขึ้น โดยหนังสือเล่มนี้ได้ให้หลักเกณฑ์ในการร่างสัญญาที่เป็นภาษาอังกฤษไว้ ซึ่งจะทำให้ผู้อ่านมีความเข้าใจถึงหลักเกณฑ์และเทคนิคในการร่างสัญญาที่เป็นภาษาอังกฤษซึ่งหลักเกณฑ์และเทคนิคอย่างเดียวกันนี้สามารถนำไปปรับใช้กับการร่างสัญญาที่เป็นภาษาไทยได้เป็นอย่างดี

 ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์ ดร.จุมพต สายสุนทร
รหัสสินค้า : 9786162695896
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 320 กรัม
  จำนวนหน้า : 168
ขนาด : 18.5x26
พิมพ์ : 11: กรกฎาคม 2560


 
ราคา  160.00  บาท
ลด: 15%
ขาย 136.00 บาท

 ลำดับที่ : 45
 
  ชื่อหนังสือ : กฎหมายอาญาสำหรับนักรัฐศาสตร์ ล.2
บทคัดย่อ / สารบาญ :

กฎหมายอาญาภาคความผิดมุ่งเน้นฐานความผิดที่สำคัญได้แก่ ความผิดต่อความมั่นคงแห่งราชอาณาจักร ความผิดเกี่ยวกับการปกครอง  ความผิดเกี่ยวกับการยุติธรรม ความผิดเกี่ยวกับการปลอมแปลงเอกสาร ความผิดต่อชีวิตและร่างกาย  ความผิดต่อชื่อเสียง ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์

 ชื่อผู้แต่ง :
รหัสสินค้า : 9786162696046
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 500 กรัม
  จำนวนหน้า : 252
ขนาด : 18.5X26
พิมพ์ : 3:กรกฎาคม 2560


 
ราคา  240.00  บาท
ลด: 15%
ขาย 204.00 บาท

 ลำดับที่ : 46
 
  ชื่อหนังสือ : หลักกฎหมายอาญา ภาคความผิด
บทคัดย่อ / สารบาญ :

การพิมพ์ครั้งนี้ได้แก้ไขเพิ่มเติมข้อความและข้อผิดพลาดต่างๆ จากการพิมพ์ในครั้งก่อน : เนื้อหาในเล่ม : ตอนที่ 1 ความผิดเกี่ยวกับรัฐและความสงบสุขของส่วนรวม : ส่วนที่ 1 ความผิดเกี่ยวกับความมั่งคงของรัฐ (มาตรา 107-135/4) ส่วนที่ 2 ความผิดเกี่ยวกับการปกครอง (มาตรา 136-205) ส่วนที่ 3 ความผิดต่อการอยู่ร่วมกัน (มาตรา 206-239) ส่วนที่ 4 ความผิดเกี่ยวกับการปลองและการแปลง (มาตรา 240-275) : ตอนที่ 2 ความผิดเกี่ยวกับบุคคลและทรัพย์และภาค 3 ลหุโทษ : ส่วนที่ 1 ความผิดเกี่ยวกับชีวิตและร่างกาย (มาตรา 288-308) ส่วนที่ 2 ความผิดเกี่ยวกับเสรีภาพและชื่อเสียง (มาตรา 309-333 และมาตรา 276-287/2) ส่วนที่ 3 ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ (มาตรา 334-366) ส่วนที่ 4 ภาค 3 ลหุโทษ (มาตรา 367-398)ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์ ดร.ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ
รหัสสินค้า : 9786162695469
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 410 กรัม
  จำนวนหน้า : 360
ขนาด : 14.5*21
พิมพ์ : 12 : กุมภาพันธ์2560 แก้ไขเพิ่มเติม


 
ราคา  260.00  บาท
ลด: 15%
ขาย 221.00 บาท

 ลำดับที่ : 47
 
  ชื่อหนังสือ : หลักกฎหมายบุคคล
บทคัดย่อ / สารบาญ :

หมวด 1 บุคคลธรรมดา  ส่วนที่ 1 สภาพบุคคล, ข้อความทั่วไป, การเริ่มต้นและสิ้นสุดสภาพบุคคล, การเริ่มนับอายุบุคคล, การกำหนดเวลาที่บุคคลถึงแก่ความตาย, นามบุคคล ส่วนที่ 2 ความสามารถ, เกณฑ์อายุบรรลุนิติภาวะ, หลักทั่วไป : ผู้เยาว์ทำนิติกรรมต้องได้รับความยินยอม, การหย่อนความสามารถเพราะเหตุบกพร่องทางสุขภาพ, คนเสมือนไร้ความสามารถ, ส่วนที่ 3 ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับบุคคลที่มีผลทางกฎหมาย, ภูมิลำเนา, การเปลี่ยนภูมิลำเนา, ภูมิลำเนาเฉพาะการ, ภูมิลำเนาที่กฎหมายกำหนด, การไม่อยู่และการสาบสูญ, หมวด 2  นิติบุคคล นิติบุคคลมีขึ้นได้โดยกฎหมายสิทธิและหน้าที่ของนิติบุคคล, ภูมิลำเนาของนิติบุคคล, การจัดการนิติบุคคล, ความรับผิดของนิติบุคคล, ผู้แทนทำนอกอำนาหน้าที่หรือวัตถุประสงค์ของนิติบุคคลชื่อผู้แต่ง : รองศาสตราจารย์ ดร. กิตติศักดิ์ ปรกติ
รหัสสินค้า : 9786162696176
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 400 กรัม
  จำนวนหน้า : 328
ขนาด : 14.5x21
พิมพ์ : 8 : สิงหาคม 2560


 
ราคา  240.00  บาท
ลด: 15%
ขาย 204.00 บาท

 ลำดับที่ : 48
 
  ชื่อหนังสือ : หลักกฎหมายสื่อสารมวลชน
บทคัดย่อ / สารบาญ :

การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือหลักกฎหมายสื่อสารมวลชนในครั้งนี้ เป็นการดำเนินการโดยผลของการใช้บังคับของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ประกอบกับการแก้ไขเพิ่มเติมเนื้อหาในส่วนของความรับผิดทางกฎหมายอันเกิดจากการใช้เสรีในการแสดงความคิดเห็นโดยใช้คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือในการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดทางคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2560 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2560ชื่อผู้แต่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์วนิดา แสงสารพันธ์
รหัสสินค้า : 9786162695681
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 360 กรัม
  จำนวนหน้า : 312
ขนาด : 15.5x23.5
พิมพ์ : พฤษภาคม 2560


 
ราคา  240.00  บาท
ลด: 15%
ขาย 204.00 บาท

 ลำดับที่ : 49
 
  ชื่อหนังสือ : หลักกฎหมายมหาชนเบื้องต้น
บทคัดย่อ / สารบาญ :

ลักษณะของกฎหมายมหาชน การแบ่งแยกระหว่างกฎหมายมหาชนและกฎหมายเอกชน ประโยชน์มหาชน กฎหมายมหาชนในรัฐสมัยใหม่ การแบ่งแยกสาขาของกฎหมายมหาชน, สถาบันกฎหมายมหาชน รัฐ : พิเคราะห์ในแง่ประวัติศาสตร์ การอุบัติขึ้นและวิวัฒนาการของรัฐ รัฐสมัยใหม่ รัฐ : พิเคราะห์ในแง่ข้อความคิด ข้อความคิดและสาระสำคัญของรัฐ องค์ประกอบของรัฐ ภารกิจของรัฐ รูปแบบของรัฐและรูปแบบการปกครอง, การจัดระเบียบองค์กรของรัฐ ความเป็นนิติบุคคลของรัฐ องค์กรของรัฐ การกระทำของรัฐ, การกระทำทางปกครอง การใช้กฎหมายและดุัลยพินิจทางปกครอง นิติกรรมทางปกครองชื่อผู้แต่ง : รองศาสตราจารย์สมยศ เชื้อไทย
รหัสสินค้า : 9786162696169
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 390 กรัม
  จำนวนหน้า : 272
ขนาด : 15.5x23.5
พิมพ์ : 12 : สิงหาคม 2560


 
ราคา  220.00  บาท
ลด: 15%
ขาย 187.00 บาท

 ลำดับที่ : 50
 
  ชื่อหนังสือ : หลักกฎหมายครอบครัว
บทคัดย่อ / สารบาญ :

การจัดพิมพ์ครั้งนี้ ได้แก้ไขเพิ่มเติมข้อความบางตอนเล็กน้อย และเพิ่มเติมคำพิพากษาศาลฎีกาปี 2558 และปี 2559 ที่น่าสนใจ หวังว่าจะทำให้ท่านผู้อ่านได้เข้าใจสิทธิ หน้าที่ และความสัมพันธ์ในครอบครัวระหว่างสามีภรรยา และบิดามารดากับบุตรได้อย่างถูกต้องชัดเจน เพื่อความผาสุกของสมาชิกในครอบครัวต่อไป
บทที่ 1 การใช้บังคับกฎหมายครอบครัว บทที่ 2 การหมั้น บทที่ 3 การสมรส บทที่ 4 ความสัมพันธ์ระหว่างสามีภริยา บทที่ 5 ทรัพย์สินระหส่างสามีภริยา บทที่ 6 หนี้สินของสามีภริยา บทที่ 7 การสมรสที่เป็นโมฆะ บทที่ 8 การสมรสที่เป็นโมฆียะ บทที่ 9 การหย่า บทที่ 10 บิดามารดากับบุตร บทท่ 11 สิทธิและหน้าที่ระหว่างบิดามารดากับบุตร บทที่ 12 ผู้ปกครองและผู้อยู่ในปกครอง บทที่ 13 บุครบุญธรรม บทที่ 14 ค่าอุปการะเลี้ยงดูและค่าเลี้ยงชีพ

 ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์พิเศษ ประสพสุข บุญเดช
รหัสสินค้า : 9786162695827
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 300 กรัม
  จำนวนหน้า : 256
ขนาด : 14.5*21
พิมพ์ : 18 : มิถุนายน 2560 แก้ไขเพิ่มเติม


 
ราคา  180.00  บาท
ลด: 20%
ขาย 144.00 บาท


 
Page 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ...  | 13  
 

ยูสเซอร์เนม
รหัสผ่าน
ลงทะเบียน   ลืมรหัสผ่าน

2,264,646 คน

 

 

 
 
Winyuchon Publication House Co., Ltd.
 
สำนักพิมพ์วิญญูชน 39/200-201 ซ.วิภาวดีรังสิต 84 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ 0-2996-9471-3 โทรสาร 0-2996-9474