21 ตุลาคม 2561
     
  คำอธิบายกฎหมายลักษณะมรดก
คำอธิบายกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
หลักพื้นฐานของสิทธิเสรีภาพ และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ : หนี้
คำอธิบายนิติกรรม-สัญญา
ประมวลกฎหมายอาญา ฉบับอ้างอิง
กฎหมายระหว่างประเทศ
ถาม-ตอบหนี้
เตรียมสอบเข้านิติศาสตร์
 

   กฎหมายปกครอง (32)
 คู่มือสอบกฎหมาย (9)
 กฎหมายทนายความ (9)
 หลักกฎหมาย (40)
 กฎหมายทั่วไป (118)
 ภาษาอังกฤษนักกฎหมาย (7)
 หนังสือดีในอดีต (5)
 หนังสือโครงการตำราฯ (68)
 หนังสือฝากขาย (16)
 หมวดพระราชบัญญัติ (1)
 หนังสือกองทุน ศ.จิตติ ติงศภัทิย์ (13)
 ดาวน์โหลด (5)
 กฎหมายสำหรับตำรวจ (1)
 กฎหมายพาณิชยนาวี (5)
 กฎหมายภาษีอากร (3)
 กฎหมายรัฐธรรมนูญ (12)
 กฎหมายแรงงาน (13)
 คำอธิบายกฎหมาย (101)
 พระราชบัญญัติ (1)
 ประมวลกฎหมาย (26)
 กฎหมายอ้างอิง (1)
 รวมกฎหมาย (13)
 กฎหมายระหว่างประเทศ (24)
 กฎหมายการแพทย์ (5)
 ถาม-ตอบกฎหมาย (12)
 กฎหมายท้องถิ่น (2)
 สินค้าอื่นๆ (4)
 

   สนพ.ธรรมศาสตร์ (24)
 อื่นๆ (197)
 อฑตยามิลเลนเนียม (6)
 ปณรัชช (23)
 นิติบรรณการ (32)
 นิติธรรม (90)
 วิทยพัฒน์ (2)
 บัณฑิตอักษร (5)
 ธรรมนิติ (10)
 เนติบัณฑิตยสภา (56)
 สนพ.จุฬา (23)
 ปรีย์ชนก (8)
 

 
 

  WebLink : WebLink :  

 
Search

 
Page 1 | ...  | 16 | 17 | 18 | 19 
 
 ลำดับที่ : 181
 
  ชื่อหนังสือ : คำอธิบายพระราชบัญญัติการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ
บทคัดย่อ / สารบาญ :

บทที่ 1 : บททั่วไป

บทที่ 2 : การบังคับใช้พระราชบัญญัติการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ พ.ศ.2548

บทที่ 3 : สัญญาขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ

บทที่ 4 : การควบคุมการประกอบการขนส่งต่อเนื่องหลา่ยรูปแบบชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์ ดร.ไผทชิต เอกจริยกร
รหัสสินค้า : 9786162696824
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 800 กรัม
  จำนวนหน้า : 390
ขนาด : 18.5X26
พิมพ์ : 2 : พฤษภาคม 2561


 
ราคา  380.00  บาท
ลด: 15%
ขาย 323.00 บาท

 ลำดับที่ : 182
 
  ชื่อหนังสือ : ประวัติศาสตร์กฎหมายไทย ภาคก่อนปฏิรูป
บทคัดย่อ / สารบาญ :

บทนำ

บทที่ 1 กฎหมายของแว่นแคว้นสำคัญในดินแดนประเทศไทยยุคก่อนกรุงสุโขทัย

บทที่ 2 กฎหมายในอาณาจักรสุโขทัยและอาณาจักรใกล้เคียง

บทที่ 3 กฎหมายในอาณาจักรกรุงศรีอยุธยาและกรุงธนบุรี

บทที่ 4  การปฏิรูปกฎหมายในยุคต้นกรุงรัตนโกสินทร์

บทที่ 5  กฎหมายไทยในรัชกาลที่ 1 ถึงรัชกาลที่ 3ชื่อผู้แต่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชัชพล ไชยพร
รหัสสินค้า : 9786162697326
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 400 กรัม
  จำนวนหน้า : 302
ขนาด : 14.5X21
พิมพ์ : 2: กันยายน 2561


 
ราคา  240.00  บาท
ลด: 15%
ขาย 204.00 บาท

 ลำดับที่ : 183
 
  ชื่อหนังสือ : กฎหมายเรื่อง Bitcoin Blockchain ICO and etc.
บทคัดย่อ / สารบาญ :

- Bitcoint

- Cryptocurrency

- Bitcoint's Logo

- BlockChain

-Smat Contract

- ICO

ฯลฯชื่อผู้แต่ง : ทพพล น้อยปัญญา
รหัสสินค้า : 9786162697425
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 300 กรัม
  จำนวนหน้า : 176
ขนาด : 14.5X21
พิมพ์ : 1:ตุลาคม 2561


 
ราคา  180.00  บาท
ลด: 15%
ขาย 153.00 บาท

 ลำดับที่ : 184
 
  ชื่อหนังสือ : คำอธิบายกฎหมายอาญาภาคความผิด เล่ม 3
บทคัดย่อ / สารบาญ :

ภาค 1  ความผิดที่คุ้มครองประโยชน์ของรัฐ

     - ส่วนที่ 1  ความผืดเกี่ยวกับความมั่นคงแห่งราชอาณาจักร

     - ส่วนที่ 2  ความผิดเกี่ยวกับการก่อการร้าย

     - ส่วนที่ 3  ความผิดเกี่ยวกับการปกครอง 

     - ส่วนที่ 4  ความคิดเกี่ยวกับการยุติธรรม

ภาค 2  ความผิดเกี่ยวกับความสงบสุขของประชาชน

      - ส่วนที่ 1  ความผิดเกี่ยวกับศาสนา

      - ส่วนที่ 2   ความผิดเกี่ยวกับความสงบสุขของประชาชน

      - ส่วนที่ 3   ความผิดเกี่ยวกับการก่อให้เกิดภยันตรายต่อประชาชน

      - ส่วนที่ 4   ความผิดเกี่ยวกับการปลอมและแปลง

      - ส่วนที่ 5   ความผิดเกี่ยวกับการค้า

      - ส่วนที่ 6  ความผิดเกี่ยวกับเพศ

 ชื่อผู้แต่ง : รองศาสตราจารย์ ดร.คณพล จันทน์หอม
รหัสสินค้า : 9786162696947
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 1400 กรัม
  จำนวนหน้า : 684
ขนาด : 18.5X26
พิมพ์ : 1 : มิถุนายน 2561


 
ราคา  650.00  บาท
ลด: 15%
ขาย 552.50 บาท

 ลำดับที่ : 185
 
  ชื่อหนังสือ : หลักกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง
บทคัดย่อ / สารบาญ :

บทนำ

บทที่ 1 :  ความหมายและลักษณะของกฎหมายระหว่างประเทศ

บทที่ 2 :  บ่อเกิดของกฎหมายระหว่างประเทศ

บทที่ 3 :  สนธิสัญญา

บทที่ 4 :  ความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมายระหว่างประเทศกับกฎหมายภายในของรัฐ

บทที่ 5 :  บุคคลตามกฎหมายระหว่า่งประเทศ

บทที่ 6 :  เขตอำนาจรัฐ

บทที่ 7 :  ความคุ้มกันจากเขตอำนาจรัฐชื่อผู้แต่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.ดวงเด่น นาคสีหราช
รหัสสินค้า : 9786162697357
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 600 กรัม
  จำนวนหน้า : 234
ขนาด : 18.5X26
พิมพ์ : 1 : กันยายน 2561


 
ราคา  230.00  บาท
ลด: 15%
ขาย 195.50 บาท

 ลำดับที่ : 186
 
  ชื่อหนังสือ : ถาม-ตอบ บุคคล : แพ่งหลักทั่วไป
บทคัดย่อ / สารบาญ :

ส่วนที่ 1  ปรับความคิด

ส่วนที่ 2  สรุปหลักกฎหมายว่าด้วยบุคคล

ส่วนที่ 3  แผนภูมิตัวบทพิชิตความเข้าใจ

ส่วนที่ 4  แนวคำถามคำตอบชื่อผู้แต่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.เดือนเด่น นาคสีหราช
รหัสสินค้า : 9786162697319
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 300 กรัม
  จำนวนหน้า : 184
ขนาด : 14.5X21
พิมพ์ : 1 : กันยายน 2561


 
ราคา  160.00  บาท
ลด: 15%
ขาย 136.00 บาท


 
Page 1 | ...  | 16 | 17 | 18 | 19 
 

ยูสเซอร์เนม
รหัสผ่าน
ลงทะเบียน   ลืมรหัสผ่าน

2,789,315 คน

 

 

 
 
Winyuchon Publication House Co., Ltd.
 
สำนักพิมพ์วิญญูชน 39/200-201 ซ.วิภาวดีรังสิต 84 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ 0-2996-9471-3 โทรสาร 0-2996-9474