21 กันยายน 2561
     
  คำอธิบายกฎหมายลักษณะมรดก
คำอธิบายกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
หลักพื้นฐานของสิทธิเสรีภาพ และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ : หนี้
คำอธิบายนิติกรรม-สัญญา
ประมวลกฎหมายอาญา ฉบับอ้างอิง
กฎหมายระหว่างประเทศ
ถาม-ตอบกฎหมายครอบครัว
ถาม-ตอบหนี้
 

   กฎหมายปกครอง (32)
 คู่มือสอบกฎหมาย (9)
 กฎหมายทนายความ (8)
 หลักกฎหมาย (40)
 กฎหมายทั่วไป (117)
 ภาษาอังกฤษนักกฎหมาย (7)
 หนังสือดีในอดีต (5)
 หนังสือโครงการตำราฯ (68)
 หนังสือฝากขาย (16)
 หมวดพระราชบัญญัติ (1)
 หนังสือกองทุน ศ.จิตติ ติงศภัทิย์ (13)
 ดาวน์โหลด (5)
 กฎหมายสำหรับตำรวจ (1)
 กฎหมายพาณิชยนาวี (5)
 กฎหมายภาษีอากร (3)
 กฎหมายรัฐธรรมนูญ (12)
 กฎหมายแรงงาน (13)
 คำอธิบายกฎหมาย (100)
 พระราชบัญญัติ (1)
 ประมวลกฎหมาย (26)
 กฎหมายอ้างอิง (1)
 รวมกฎหมาย (13)
 กฎหมายระหว่างประเทศ (24)
 กฎหมายการแพทย์ (5)
 ถาม-ตอบกฎหมาย (12)
 กฎหมายท้องถิ่น (2)
 สินค้าอื่นๆ (4)
 

   ท่องเที่ยว (16)
 สุขภาพ (10)
 จิตวิทยา (9)
 ภาษาศาสตร์ (2)
 เศรษฐศาสตร์ (4)
 นิทาน (7)
 คู่มือการศึกษา (6)
 หนังสือทั่วไป (32)
 หนังสือธรรมะ (16)
 ชีวประวัติ (8)
 การพัฒนาตนเอง (7)
 การบริหารจัดการ (11)
 ศิลปวัฒนธรรม (4)
 การเมืองการปกครอง (20)
 ปรัชญา (4)
 วรรณกรรมเรื่องสั้น (11)
 สารานุกรม (3)
 สารคดี (15)
 อธิบายศัพท์ (10)
 คำคม (24)
 หนังสือชุดพิเศษตักบาตร (6)
 

   สนพ.ธรรมศาสตร์ (24)
 อื่นๆ (194)
 อฑตยามิลเลนเนียม (6)
 ปณรัชช (24)
 นิติบรรณการ (33)
 นิติธรรม (87)
 วิทยพัฒน์ (2)
 บัณฑิตอักษร (5)
 ธรรมนิติ (10)
 เนติบัณฑิตยสภา (55)
 สนพ.จุฬา (23)
 ปรีย์ชนก (8)
 

 
 

  WebLink : WebLink :  

 
Search

 
Page 1 | ...  | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 
 
 ลำดับที่ : 171
 
  ชื่อหนังสือ : กฎหมายงบประมาณของต่างประเทศ : ข้อคิดและประสบการณ์ของประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศฝรั่งเศส
บทคัดย่อ / สารบาญ :

บทนำ : แนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับงบประมาณแผ่นดิน

บทที่ 1: ระบบงบประมาณแผ่นดินและหลักกฎหมายงบประมาณของประเทศสหรัฐอเมริกา

บทที่ 2 : บทวิเคราะห์ประสบการณ์ของประเทศสหรัฐอเมริกาต่อการพัฒนาระบบงบประมาณแผ่นดิน แลและหลักกฎหมายงบประมาณของประเทศไทย

บทที่ 3 : ระบบงบประมาณแผ่นดินและหลักกฎหมายงบประมาณของประเทศฝรั่งเศส

บทที่ 4 :บทวิเคราะห์ประสบการณ์ของประเทศฝรั่งเศสต่อการพัฒนาระบบงบประมาณแผ่นดิน แลและหลักกฎหมายงบประมาณของประเทศไทยชื่อผู้แต่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุปรียา แก้วละเอียด
รหัสสินค้า : 9786168139189
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 500 กรัม
  จำนวนหน้า : 268
ขนาด : 18.5X26
พิมพ์ : 1:พฤศจิกายน 2560


 
ราคา  320.00  บาท
ลด: 10%
ขาย 288.00 บาท

 ลำดับที่ : 172
 
  ชื่อหนังสือ : กฎหมายปกครองเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ
บทคัดย่อ / สารบาญ :

บทที่ 1 ข้อพิจารณาเบื้องต้น

บทที่ 2  สาระสำคัญของพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ.2560

บทที่ 3  สาระสำคัญของระเบียบกระทรงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ.2560

บทที่ 4 การดำเนินตามพระราชบัญญัติต้องคำนึงถึงบทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองและกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลปกครอง

และวิธีพิจารณาคดีปกครอง

 ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ชาญชัย แสวงศักดิ์
รหัสสินค้า : 9786162696725
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 950 กรัม
  จำนวนหน้า : 496
ขนาด : 18.5X26
พิมพ์ : 2:เมษายน 2561


 
ราคา  450.00  บาท
ลด: 15%
ขาย 382.50 บาท

 ลำดับที่ : 173
 
  ชื่อหนังสือ : กฎหมายทรัพย์สิน
บทคัดย่อ / สารบาญ :

เนื้อหาที่ผู้เขียนค้นคว้าและตั้งใจนำมาเรียบเรียงขึ้นเป็นพิเศษ คือ ภาค 1 ความรู้พื้นฐานทางความคิด เพราะเป็นภาคที่นำเสนอแนวคิด ทฤษฎี กฎหมายเปรียบเทียบ ประวัติศาสตร์กฎหมาย ซึ่งจะเป็นรากฐานสำคัญต่อการทำความเข้าใจ และเป็นสิ่งกระตุ้นให้เกิดความคิดหรือการค้นคว้าในประเด็นต่างๆ เกี่ยวกับกฎหมายทรัพย์สินต่อไป ชื่อผู้แต่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์อานนท์ มาเม้า
รหัสสินค้า : 9786162696343
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 700 กรัม
  จำนวนหน้า : 370
ขนาด : 18.5X26
พิมพ์ : 2:พฤศจิกายน 2560


 
ราคา  340.00  บาท
ลด: 15%
ขาย 289.00 บาท

 ลำดับที่ : 174
 
  ชื่อหนังสือ : กฎหมายระหว่างประเทศ แผนกคดีเมือง
บทคัดย่อ / สารบาญ :

หนังสือกฎหมายระหว่างประเทศ แผนกคดีเมือง ของศาสตราจารย์ ดร.จิ๊ด เศรษฐบุตร เป็นผลงานทางวิชาการอันทรงคุณค่า โดยได้อธิบายหลักเกณฑ์ตลอดจนเหตุผลและหลักทางทฤษฎีอย่างลึกซึ้งและชัดเจน เหมาะสำหรับเป็นหนังสือใช้ประกอบการศึกษาของนักศึกษาในวิชากฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมืองชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์ ดร.จิ๊ด เศรษฐบุตร (2449-2538)
รหัสสินค้า : 9786168139110
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 400 กรัม
  จำนวนหน้า : 182
ขนาด : 18.5X26
พิมพ์ : 2:ตุลาคม 2560


 
ราคา  220.00  บาท
ลด: 10%
ขาย 198.00 บาท

 ลำดับที่ : 175
 
  ชื่อหนังสือ : ถาม-ตอบ ละเมิด
บทคัดย่อ / สารบาญ :

หนังสือ ถาม-ตอบ ละเมิด เล่มนี้จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ให้นิสิต นักศึกษา  ผู้ที่เตรียมตัวสอบในระดับต่างๆ  ตลอดจนผู้ที่สนใจ ได้อ่านทำความเข้าใจกฎหมายละเมิดในลักษณะถาม-ตอบ โดยผู้เขียนได้สรุปหลักกฎหมายเรียงตามมาตราอย่างเป็นระบบ สั้นกระชับ เข้าใจง่ายชื่อผู้แต่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.เดือนเด่น นาคสีหราช
รหัสสินค้า : 9786162696527
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 200 กรัม
  จำนวนหน้า : 108
ขนาด : 14.5X21
พิมพ์ : 1:มกราคม 2561


 
ราคา  90.00  บาท
ลด: 15%
ขาย 76.50 บาท

 ลำดับที่ : 176
 
  ชื่อหนังสือ : กฎหมายเกี่ยวกับการจัดองค์กรธุรกิจ การจัดการและความรับผิด
บทคัดย่อ / สารบาญ :

ห้างหุ้นส่วนและบริษัท

- ลักษณะทั่วไปของห้างหุ้นส่วนและบริษัท

- ห้างหุ้นส่วนสามัญ

- ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล

- ห้างหุ้นส่วนจำกัด

- บริษัทจำกัด

- การชำระบัญชีห้างหุ้นส่วนสามัญจัดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจำกัด และบริษัทจำกัด

ฯลฯ ชื่อผู้แต่ง : รองศาสตราจารย์นเรศร์ เกษะประกร
รหัสสินค้า : 9786162696602
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 900 กรัม
  จำนวนหน้า : 496
ขนาด : 18.5X26
พิมพ์ : 1: กุมภาพันธ์ 2561


 
ราคา  440.00  บาท
ลด: 15%
ขาย 374.00 บาท

 ลำดับที่ : 177
 
  ชื่อหนังสือ : กฎหมายสวัสดิการสังคม
บทคัดย่อ / สารบาญ :

บทที่ 1  แนวความคิดพื้นฐานและวิวัฒนาการของสวัสดิการสังคม

บทที่ 2  หลักการของกฎหมายสวัสดิการสังคม

บทที่ 3  ระบบสวัสดิการสังคมตามกฎหมายระหว่างประเทศและตามกฎหมายต่างประเทศ

บทที่ 4  ระบบสวัสดิการสังคมตามกฎหมายไทย

 ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตรา (ฟุ้งลัดดา) วิเชียรชม
รหัสสินค้า : 9786168139400
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 500 กรัม
  จำนวนหน้า : 224
ขนาด : 18.5X26
พิมพ์ : 2 : กุมภาพันธ์ 2561


 
ราคา  250.00  บาท
ลด: 10%
ขาย 225.00 บาท

 ลำดับที่ : 178
 
  ชื่อหนังสือ : คำอธิบายพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ และวิธีพิจารณาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ.2559
บทคัดย่อ / สารบาญ :

ตอนที่ 1

      - บทบัญญัติทั่วไป

      - หมวดที่ 1  ศาลอาญาตดีทุจริตและประพฤติมิชอบ

      - หมวดที่ 2  ผู้พิพากษาใศาลอาญาตดีทุจริตและประพฤติมิชอบ

ตอนที่ 2

      -  หมวดที่ 1 บททั่วไป

      -  หมวดที่  2 วิธีพิจารณาในศาลชั้นต้น

      -  หมวดที่ 3  การดำเนินคดีร้องขอให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน

      -  หมวดที่ 4  อุทธรณ์

      -  หมวดที่ 5  ฎีกา ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์พิเศษธานิศ เกศวพิทักษ์
รหัสสินค้า : 9786162695223
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 700 กรัม
  จำนวนหน้า : 380
ขนาด : 18.5X26
พิมพ์ : 1:มีนาคม 2561


 
ราคา  320.00  บาท
ลด: 15%
ขาย 272.00 บาท

 ลำดับที่ : 179
 
  ชื่อหนังสือ : ภาวะมลพิษทางทะเลจากเรือ
บทคัดย่อ / สารบาญ :

บทที่ 1  ความสำคัญของเรือและภาวะมลพิษจากเรือ

บทที่ 2  ภาวะมลพิษจาการทิ้งเท

บทที่ 3  ภาวะมลพิษจากการปฏิบัติการของเรือ

บทที่ 4  ภาวะมลพิษจากอุบัติการณ์ของการเดินเรือ

บทที่ 5  มาตรการทางกฎหมายและการบังคับใช้กฎหมายของรัฐเกี่ยวกับภาวะมลพิษทางเรือ

บทที่ 6  ความรับผิดทางแพ่งต่อความเสียหายจากภาวะมลพิษทางทะเลจากเรือชื่อผู้แต่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.เดือนเด่น นาคสีหราช
รหัสสินค้า : 9786162696756
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 600 กรัม
  จำนวนหน้า : 308
ขนาด : 18.5X26
พิมพ์ : 1:เมษายน 2561


 
ราคา  300.00  บาท
ลด: 15%
ขาย 255.00 บาท

 ลำดับที่ : 180
 
  ชื่อหนังสือ : ร้ฐและนิติบุคคลมหาชน
บทคัดย่อ / สารบาญ :

บทที่ 1  ข้อพิจารณาเบื้องต้น

บทที่ 2  ความเป็นนิติบุคคลของรัฐและนิติบุคคลมหาชนภายในประเทศ

บทที่ 3  แนวคิดเกี่ยวกับรัฐและนิติบุคคลมหาชนในประเทศไทย

บทที่ 4  ส่วนราชการภายใต้บังคับบัญชาของรัฐบาล

บทที่ 5  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

บทที่ 6  รัฐวิสาหกิจ

ฯลฯชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ชาญชัย แสวงศักดิ์
รหัสสินค้า : 9786162696800
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 700 กรัม
  จำนวนหน้า : 364
ขนาด : 18.5X26
พิมพ์ : 1:เมษายน 2561


 
ราคา  320.00  บาท
ลด: 15%
ขาย 272.00 บาท


 
Page 1 | ...  | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 
 

ยูสเซอร์เนม
รหัสผ่าน
ลงทะเบียน   ลืมรหัสผ่าน

2,738,728 คน

 

 

 
 
Winyuchon Publication House Co., Ltd.
 
สำนักพิมพ์วิญญูชน 39/200-201 ซ.วิภาวดีรังสิต 84 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ 0-2996-9471-3 โทรสาร 0-2996-9474