21 พฤศจิกายน 2561
     
  คำอธิบายกฎหมายลักษณะมรดก
หลักพื้นฐานของสิทธิเสรีภาพ และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ : หนี้
คำอธิบายนิติกรรม-สัญญา
ประมวลกฎหมายอาญา ฉบับอ้างอิง
กฎหมายระหว่างประเทศ
ถาม-ตอบหนี้
เตรียมสอบเข้านิติศาสตร์
หลักกฎหมายอาญา ภาคความผิด
 

   กฎหมายปกครอง (32)
 คู่มือสอบกฎหมาย (9)
 กฎหมายทนายความ (9)
 หลักกฎหมาย (40)
 กฎหมายทั่วไป (119)
 ภาษาอังกฤษนักกฎหมาย (7)
 หนังสือดีในอดีต (5)
 หนังสือโครงการตำราฯ (68)
 หนังสือฝากขาย (16)
 หมวดพระราชบัญญัติ (1)
 หนังสือกองทุน ศ.จิตติ ติงศภัทิย์ (13)
 ดาวน์โหลด (5)
 กฎหมายสำหรับตำรวจ (1)
 กฎหมายพาณิชยนาวี (5)
 กฎหมายภาษีอากร (3)
 กฎหมายรัฐธรรมนูญ (12)
 กฎหมายแรงงาน (13)
 คำอธิบายกฎหมาย (101)
 พระราชบัญญัติ (1)
 ประมวลกฎหมาย (26)
 กฎหมายอ้างอิง (1)
 รวมกฎหมาย (13)
 กฎหมายระหว่างประเทศ (24)
 กฎหมายการแพทย์ (5)
 ถาม-ตอบกฎหมาย (12)
 กฎหมายท้องถิ่น (2)
 สินค้าอื่นๆ (4)
 

   สนพ.ธรรมศาสตร์ (24)
 อื่นๆ (200)
 อฑตยามิลเลนเนียม (6)
 ปณรัชช (23)
 นิติบรรณการ (28)
 นิติธรรม (94)
 วิทยพัฒน์ (2)
 บัณฑิตอักษร (5)
 ธรรมนิติ (10)
 เนติบัณฑิตยสภา (56)
 สนพ.จุฬา (10)
 ปรีย์ชนก (5)
 

 
 

  WebLink : WebLink :  

 
Search

 
Page 1 | ...  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ...  | 20  
 
 ลำดับที่ : 131
 
  ชื่อหนังสือ : คำอธิบายยืม ฝากทรัพย์
บทคัดย่อ / สารบาญ :

ยืม(Loan): ความหมายของสัญญายืม  ลักษณะของสัญญายืม  สัญญาจะให้ยืมมีได้หรือไม่  สัญญายืมใช้คงรูป (Loan for use)  ยืมใช้สิ้นเปลือง(Loan for consumption)  การกู้ยืมเงิน(Loan of money)  ฝากทรัพย์(Deposit) : ความหมายและสาระสำคัญของสัญญาฝากทรัพย์  ความแตกต่างระหว่างสัญญาฝากทรัพย์กับสัญญาอื่นๆ  หน้าที่ของผู้รับฝาก  หน้าที่ของผู้ฝาก  ความระงับของสัญญาฝากทรัพย์  อายุความ  วิธีเฉพาะสำหรับเจ้าสำนักโรงแรม

 ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์ ดร.ไผทชิต เอกจริยกร
รหัสสินค้า : 9786162697289
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 600 กรัม
  จำนวนหน้า : 292
ขนาด : 18.5*26
พิมพ์ : 16: สิงหาคม 2561


 
ราคา  260.00  บาท
ลด: 10%
ขาย 234.00 บาท

 ลำดับที่ : 132
 
  ชื่อหนังสือ : กฎหมายโทรคมนาคม
บทคัดย่อ / สารบาญ :

พัฒนาการทางเทคโนโลยีและบริการกิจการโทรคมนาคม นโยบายและกฎหมายโทรคมนาคม องค์กรกำกับดูแลกิจการโทรคมนาคมและการจัดสรรทรัพยากร กฎหมายโทรคมนาคมในประเทศสหรัฐอเมริกา กฎหมายระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องชื่อผู้แต่ง : จินตนา พนมชัยชยวัฒน์
รหัสสินค้า : 9786162695636
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 400 กรัม
  จำนวนหน้า : 216
ขนาด : 18.5*26
พิมพ์ : มีนาคม 2560


 
ราคา  220.00  บาท
ลด: 10%
ขาย 198.00 บาท

 ลำดับที่ : 133
 
  ชื่อหนังสือ : คู่มือสอบพระธรรมนูญศาลยุติธรรม
บทคัดย่อ / สารบาญ :

คู่มือสอบพระธรรมนูญศาลยุติธรรม เกิดขึ้นด้วยแนวคิดที่ว่าเป็นคู่มือสำหรับผู้ที่เข้าสอบในสนามสอบคัดเลือกเข้ารับราชการตุลาการในตำแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษา ใช้ศึกษาทำความเข้าใจในเวลาที่น้อยลง แต่เนื้อหาสาระที่ใช้ในการสอบยังมีอยู่ครบถ้วน อีกทั้งการจัดเรียงหัวข้อยังเป็นไปตามหมวดของกฎหมายตามลำดับง่ายต่อการทำความเข้าใจ คำพิพากษาศาลฎีกาเพื่อประกอบการศึกษาได้ถูกค้นจนเป็นปัจจุบัน ชื่อผู้แต่ง : อภิรัฐ บุญทอง
รหัสสินค้า : 9786162696398
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 300 กรัม
  จำนวนหน้า : 216
ขนาด : 14.5x21
พิมพ์ : 3:พฤศจิกายน 2560


 
ราคา  150.00  บาท
ลด: 10%
ขาย 135.00 บาท

 ลำดับที่ : 134
 
  ชื่อหนังสือ : กฎหมายรัฐธรรมนูญ การก่อตั้งรัฐธรรมนูฐ และการแก้ไขรัฐธรรมนูญ
บทคัดย่อ / สารบาญ :

ตำราเล่มนี้มีเนื้อหาครอบคลุมสองส่วนสำคัญ  ในส่วนแรก คือ อำนาจสถาปนารัฐธรรมนูญ โดยอธิบายทั้งในทางประวัติศาสตร์ความเป็นมาของทฤษฎี ลักษณะของอำนาจสถาปนารัฐธรรมนูญ กระบวนการใช้อำนาจสถาปนารัฐธรรมนูญเพื่อก่อตั้งรัฐธรรมนูญ ในส่วนที่สอง คือ อำนาจแก้ไขรัฐธรรมนูญ โดยอธิบายถึงลักษณะของอำนาจแก้ไขรัฐธรรมนูญ ข้อจำกัดการแก้ไขรัฐธรรมนูญ และการตรวจสอบการแก้ไขรัฐธรรมนูญให้เป็ยไปตามข้อจำกัดนั้นชื่อผู้แต่ง : สมาคมหมอความยุติธรรม
รหัสสินค้า : 9786168139035
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 500 กรัม
  จำนวนหน้า : 248
ขนาด : 18.5X26
พิมพ์ : 1: สิงหาคม 2560


 
ราคา  280.00  บาท
ลด: 10%
ขาย 252.00 บาท

 ลำดับที่ : 135
 
  ชื่อหนังสือ : ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน กับ ระบบกฎหมายไทย
บทคัดย่อ / สารบาญ :

การรวมกลุ่มเศรษฐกิจของบรรดารัฐประชาคมก่อให้เกิดองค์กรใหม่ ที่มีกรอบกติกาและพันธกรณีให้รัฐสมาชิกอาเซียนต้องปฏิบัติตาม

ประเทศไทยจำเป็นต้องให้ความสำคัญอย่างเข้มข้นต่อการอนุวัติกฎหมายภายใน เพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดและส่งผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศได้อย่างแท้จริง

หนังสือเล่มนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจให้กับทุกภาคส่วนของไทย ที่กำลังก้าวเข้าไปเป็นประชาชนอาเซียน พร้อมๆ กับพลเมืองอีก 9 ประเทศชื่อผู้แต่ง : ดร.ปวริศร เลิศธรรมเทวี
รหัสสินค้า : 9786162696763
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 500 กรัม
  จำนวนหน้า : 324
ขนาด : 14.5x21
พิมพ์ : 2 : พฤษภาคม 2561


 
ราคา  260.00  บาท
ลด: 10%
ขาย 234.00 บาท

 ลำดับที่ : 136
 
  ชื่อหนังสือ : คำอธิบายฎหมายลักษณะห้างหุ้นส่วนบริษัท
บทคัดย่อ / สารบาญ :

หมวดที่ 1   องค์กรธุรกิจ

หมวดที่ 2  ห้างหุ้นส่วนสามัญ

หมวดที่ 3 ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล

หมวดทีี่ 4  ห้างหุ้นส่วนจำกัด

หมวดที่ 5  บริษัทจำกัด

หมวดที่ 6  การชำระบัญชีและการถอนทะเบียนชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์ ดร.สหธน รัตนไพจิตร
รหัสสินค้า : 9786162696954
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 1200 กรัม
  จำนวนหน้า : 528
ขนาด : 18.5x26
พิมพ์ : 4 :มิถุนายน 2561


 
ราคา  450.00  บาท
ลด: 10%
ขาย 405.00 บาท

 ลำดับที่ : 137
 
  ชื่อหนังสือ : คำอธิบายรับขนของทางทะเล
บทคัดย่อ / สารบาญ :

-ความเบื้องต้น

-อนุสัญญาระหว่างประเทศที่เกี่ยวกับการรับขนของทะเล

-กฎหมายไทยในช่วงก่อนการบังคับใช้พระราชบัญญัติการรับขนของทางทะเล

-พระราชบัญญัติการรับขนของทางทะเล พ.ศ.๒๕๓๔

-การร่างพระราชบัญญัติการรับขนของทางทะเลชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์ ดร.ไผทชิต เอกจริยกร
รหัสสินค้า : 9786162695728
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 1000 กรัม
  จำนวนหน้า : 558
ขนาด : 18.5x26
พิมพ์ : 4 : พฤษภาคม 2560


 
ราคา  550.00  บาท
ลด: 10%
ขาย 495.00 บาท

 ลำดับที่ : 138
 
  ชื่อหนังสือ : กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยประกันภัย
บทคัดย่อ / สารบาญ :

ข้อความทั่วไป วิเคราะห์ศัพท์ ลักษณะของสัญญาประกันภัย เป็นสัญญาที่ต้องสุจริตต่อกันอย่างยิ่ง ผลของการไม่เปิดเผยข้อความจริง เปรียบเทียบกับกลฉ้อฉล เปรียบเทียบกับความสำคัญผิด สัญญาที่ต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือ การขออนุญาตประกอบกิจการประกันภัย  ประกันวินาศภัย ประกันชีวิต (แก้ไขครั้งที่14)ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์จิตติ ติงศภัทิย์ ปรับปรุงเพิ่มเติมโดย ศาสตราจารย์สิทธิโชค ศรีเจริญ
รหัสสินค้า : 9786162695346
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 350 กรัม
  จำนวนหน้า : 182
ขนาด : 18.5x26
พิมพ์ : 14 : ธันวาคม 2559


 
ราคา  160.00  บาท
ลด: 10%
ขาย 144.00 บาท

 ลำดับที่ : 139
 
  ชื่อหนังสือ : กรรมสิทธิ์
บทคัดย่อ / สารบาญ :

ภาค 1 ความรู้พื้นฐานทางความคิด

- บทที่ 1  ความเบื้องต้นเกี่ยวกับกรรมสิทธิ์

        - บทที่ 2 หลักการพื้นฐานเกี่ยวกับกรรมสิทธิ์

ภาค 2 การได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์

- บทที่ 3 การได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์โดยหลักส่วนควบ

- บทที่ 4 การได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์โดยการทำทรัพย์ขึ้นใหม่

- บทที่ 5 การได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์โดยการเข้าถือเอา

- บทที่ 6 การได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินหาย

ฯลฯชื่อผู้แต่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์อานนท์ มาเม้า
รหัสสินค้า : 9786168139271
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 1400 กรัม
  จำนวนหน้า : 888
ขนาด : 18.5X26
พิมพ์ : 1:ธันวาคม 2560


 
ราคา  900.00  บาท
ลด: 10%
ขาย 810.00 บาท

 ลำดับที่ : 140
 
  ชื่อหนังสือ : หลักกฎหมายประกันภัย
บทคัดย่อ / สารบาญ :

- ส่วนที่ 1 หลักพื้นฐานของการประกันภัย

- ส่วนที่ 2 หลักสำคัญของการประกันภัย

- ส่วนที่ 3  เบ็ดเตล็ด ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์พิเศษสิทธิโชค ศรีเจริญ
รหัสสินค้า : 9786162697180
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 500 กรัม
  จำนวนหน้า : 204
ขนาด : 18.5X26
พิมพ์ : 1: กันยายน 2561


 
ราคา  180.00  บาท
ลด: 10%
ขาย 162.00 บาท


 
Page 1 | ...  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ...  | 20  
 

ยูสเซอร์เนม
รหัสผ่าน
ลงทะเบียน   ลืมรหัสผ่าน

2,848,896 คน

 

 

 
 
Winyuchon Publication House Co., Ltd.
 
สำนักพิมพ์วิญญูชน 39/200-201 ซ.วิภาวดีรังสิต 84 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ 0-2996-9471-3 โทรสาร 0-2996-9474