21 สิงหาคม 2561
     
  คำอธิบายกฎหมายลักษณะมรดก
คำอธิบายกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
หลักพื้นฐานของสิทธิเสรีภาพ และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ : หนี้
คำอธิบายนิติกรรม-สัญญา
ประมวลกฎหมายอาญา ฉบับอ้างอิง
กฎหมายระหว่างประเทศ
ถาม-ตอบกฎหมายครอบครัว
ถาม-ตอบหนี้
 

   กฎหมายปกครอง (33)
 คู่มือสอบกฎหมาย (9)
 กฎหมายทนายความ (8)
 หลักกฎหมาย (39)
 กฎหมายทั่วไป (116)
 ภาษาอังกฤษนักกฎหมาย (7)
 หนังสือดีในอดีต (5)
 หนังสือโครงการตำราฯ (67)
 หนังสือฝากขาย (16)
 หมวดพระราชบัญญัติ (0)
 หนังสือกองทุน ศ.จิตติ ติงศภัทิย์ (13)
 ดาวน์โหลด (5)
 กฎหมายสำหรับตำรวจ (1)
 กฎหมายพาณิชยนาวี (5)
 กฎหมายภาษีอากร (3)
 กฎหมายรัฐธรรมนูญ (12)
 กฎหมายแรงงาน (13)
 คำอธิบายกฎหมาย (100)
 พระราชบัญญัติ (1)
 ประมวลกฎหมาย (26)
 กฎหมายอ้างอิง (1)
 รวมกฎหมาย (13)
 กฎหมายระหว่างประเทศ (24)
 กฎหมายการแพทย์ (5)
 ถาม-ตอบกฎหมาย (12)
 กฎหมายท้องถิ่น (2)
 สินค้าอื่นๆ (4)
 

   ท่องเที่ยว (16)
 สุขภาพ (10)
 จิตวิทยา (9)
 ภาษาศาสตร์ (2)
 เศรษฐศาสตร์ (4)
 นิทาน (7)
 คู่มือการศึกษา (6)
 หนังสือทั่วไป (32)
 หนังสือธรรมะ (16)
 ชีวประวัติ (8)
 การพัฒนาตนเอง (7)
 การบริหารจัดการ (11)
 ศิลปวัฒนธรรม (4)
 การเมืองการปกครอง (20)
 ปรัชญา (4)
 วรรณกรรมเรื่องสั้น (11)
 สารานุกรม (3)
 สารคดี (15)
 อธิบายศัพท์ (10)
 คำคม (24)
 หนังสือชุดพิเศษตักบาตร (6)
 

   สนพ.ธรรมศาสตร์ (25)
 อื่นๆ (192)
 อฑตยามิลเลนเนียม (6)
 ปณรัชช (24)
 นิติบรรณการ (33)
 นิติธรรม (87)
 วิทยพัฒน์ (2)
 บัณฑิตอักษร (5)
 ธรรมนิติ (9)
 เนติบัณฑิตยสภา (55)
 สนพ.จุฬา (23)
 ปรีย์ชนก (8)
 

 
 

  WebLink : WebLink :  

 
Search

 
Page 1 | ...  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18  
 
 ลำดับที่ : 131
 
  ชื่อหนังสือ : คำอธิบายฎหมายลักษณะห้างหุ้นส่วนบริษัท
บทคัดย่อ / สารบาญ :

หมวดที่ 1   องค์กรธุรกิจ

หมวดที่ 2  ห้างหุ้นส่วนสามัญ

หมวดที่ 3 ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล

หมวดทีี่ 4  ห้างหุ้นส่วนจำกัด

หมวดที่ 5  บริษัทจำกัด

หมวดที่ 6  การชำระบัญชีและการถอนทะเบียนชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์ ดร.สหธน รัตนไพจิตร
รหัสสินค้า : 9786162696954
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 1200 กรัม
  จำนวนหน้า : 528
ขนาด : 18.5x26
พิมพ์ : 4 :มิถุนายน 2561


 
ราคา  450.00  บาท
ลด: 15%
ขาย 382.50 บาท

 ลำดับที่ : 132
 
  ชื่อหนังสือ : คำอธิบายรับขนของทางทะเล
บทคัดย่อ / สารบาญ :

-ความเบื้องต้น

-อนุสัญญาระหว่างประเทศที่เกี่ยวกับการรับขนของทะเล

-กฎหมายไทยในช่วงก่อนการบังคับใช้พระราชบัญญัติการรับขนของทางทะเล

-พระราชบัญญัติการรับขนของทางทะเล พ.ศ.๒๕๓๔

-การร่างพระราชบัญญัติการรับขนของทางทะเลชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์ ดร.ไผทชิต เอกจริยกร
รหัสสินค้า : 9786162695728
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 1000 กรัม
  จำนวนหน้า : 558
ขนาด : 18.5x26
พิมพ์ : 4 : พฤษภาคม 2560


 
ราคา  550.00  บาท
ลด: 15%
ขาย 467.50 บาท

 ลำดับที่ : 133
 
  ชื่อหนังสือ : กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยประกันภัย
บทคัดย่อ / สารบาญ :

ข้อความทั่วไป วิเคราะห์ศัพท์ ลักษณะของสัญญาประกันภัย เป็นสัญญาที่ต้องสุจริตต่อกันอย่างยิ่ง ผลของการไม่เปิดเผยข้อความจริง เปรียบเทียบกับกลฉ้อฉล เปรียบเทียบกับความสำคัญผิด สัญญาที่ต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือ การขออนุญาตประกอบกิจการประกันภัย  ประกันวินาศภัย ประกันชีวิต (แก้ไขครั้งที่14)ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์จิตติ ติงศภัทิย์ ปรับปรุงเพิ่มเติมโดย ศาสตราจารย์สิทธิโชค ศรีเจริญ
รหัสสินค้า : 9786162695346
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 350 กรัม
  จำนวนหน้า : 182
ขนาด : 18.5x26
พิมพ์ : 14 : ธันวาคม 2559


 
ราคา  160.00  บาท
ลด: 15%
ขาย 136.00 บาท

 ลำดับที่ : 134
 
  ชื่อหนังสือ : กรรมสิทธิ์
บทคัดย่อ / สารบาญ :

ภาค 1 ความรู้พื้นฐานทางความคิด

- บทที่ 1  ความเบื้องต้นเกี่ยวกับกรรมสิทธิ์

        - บทที่ 2 หลักการพื้นฐานเกี่ยวกับกรรมสิทธิ์

ภาค 2 การได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์

- บทที่ 3 การได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์โดยหลักส่วนควบ

- บทที่ 4 การได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์โดยการทำทรัพย์ขึ้นใหม่

- บทที่ 5 การได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์โดยการเข้าถือเอา

- บทที่ 6 การได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินหาย

ฯลฯชื่อผู้แต่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์อานนท์ มาเม้า
รหัสสินค้า : 9786168139271
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 1400 กรัม
  จำนวนหน้า : 888
ขนาด : 18.5X26
พิมพ์ : 1:ธันวาคม 2560


 
ราคา  900.00  บาท
ลด: 10%
ขาย 810.00 บาท

 ลำดับที่ : 135
 
  ชื่อหนังสือ : หลักกฎหมายเอกเทศสัญญา ลักษณะยืม-ฝากทรัพย์
บทคัดย่อ / สารบาญ :

ส่วนที่ 1 : ยืม
ตอนที่ 1 ยืมตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
ตอนที่ 2 ยืมใช้คงรูป
ตอนที่ 3 ยืมใช้สิ้นเปลือง
        3.1 สัญญายืมใช้สิ้นเปลือง : กรณีทรัพย์สินทั่วไป
        3.2 สัญญายืมใช้สิ้นเปลือง : กรณีเงินตรา (กู้ยืมเงิน)
ส่วนที่ 2 : ฝากทรัพย์
ตอนที่ 1 ฝากทรัพย์ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
ตอนที่ 2 ฝากทรัพย์ทั่วไป
ตอนที่ 3 ฝากทรัพย์กรณีพิเศษ
        3.1 ฝากเงิน (วิธีเฉพาะการฝากเงิน)
        3.2 ฝากทรัพย์ในโรงแรม (วิธีเฉพาะสำหรับเจ้าสำนักโรงแรม)
บทสรุป ชื่อผู้แต่ง : รองศาสตราจารย์ ดร.นนทวัชร์ นวตระกูลพิสุทธิ์
รหัสสินค้า : 9786168139288
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 600 กรัม
  จำนวนหน้า : 324
ขนาด : 18.5x26
พิมพ์ : 2: มกราคม 2561


 
ราคา  325.00  บาท
ลด: 10%
ขาย 292.50 บาท

 ลำดับที่ : 136
 
  ชื่อหนังสือ : วิชาว่าความและมารยาททนายความ
บทคัดย่อ / สารบาญ :

การเตรียมคดีก่อนนำคดีไปสู่ศาล การดำเนินคดีในศาลชั้นต้นในทางปฎิบัติเมื่อคดีขึ้นสู่ศาล คำร้อง คำขอ คำแถลง คำบอกกล่าวในคดีแพ่ง การแถลงการณ์ด้วยว่าและการแถลงการด้วยลายลักษณ์อักษร การเขียนอุทธรณ์และฎีกา การซักพยาน การทำพินัยกรรมและนิติกรรม  มรรยาททนายความ  ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์มารุต บุนนาค
รหัสสินค้า : 9786162696985
รูปแบบ : ปกแข็ง สันโค้ง
น้ำหนัก : 1400 กรัม
  จำนวนหน้า : 606
ขนาด : 18.5*26
พิมพ์ : 15: กรกฎาคม 2561


 
ราคา  500.00  บาท
ลด: 15%
ขาย 425.00 บาท

 ลำดับที่ : 137
 
  ชื่อหนังสือ : ประมวลรัษฎากร แก้ไขล่าสุด พ.ศ.2561
บทคัดย่อ / สารบาญ :

ประมวลรัษฎากรเริ่มใช้ในปี 2481 ต่อมามีความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม นโยบายของรัฐบาลเป็นลำดับมาจนถึงปัจจุบันประมวลกฎหมายสำคัญฉบับนี้ถูกแก้ไขเพิ่มเติมหลายครั้งเพื่อให้เหมาะสมกับยุคสมัย และมีการออกกฎหมายลูกหลายฉบับ จนมีเนื้อหาและรายละเอียดทางปฏิบัติมากมาย หนังสือเล่มนี้มีวัตถุประสงค์ให้ผู้อ่านได้มีความรู้พื้นฐานทางภาษีที่บัญญัติไว้ในประมวลรัษฎากรให้ครบถ้วน ทันสมัย มีการสรุปหลักการของภาษีแต่ละประเภทตามแผงผัง พร้อมยกตัวอย่างเพื่อให้เข้าใจได้ง่ายประกอบคำพิพากษาศาลฎีกาแลำคำวินิจฉัยของกรมสรรพากร นอกจากนี้ได้รวบรวมสถิติการออกข้อสอบความรู้ชั้นเนติบัณฑิต และข้อสอบผูช่วยผู้พิพากษาในแต่ละมาตราเพื่อให้ผู้อ่านใช้เป็นแนวทางในการสอบซึ่งจะเห็นว่าข้อสอบจะออกในส่วนที่เป็นเนื้อหาในการเสียภาษีในส่วนที่เกี่ยวกับผู้มีหน้าที่เสียภาษี และฐานภาษี ส่วนเรื่องอำนาจหน้าที่และวิธีปฏิบัติของเจ้าพนักงานประเมินไม่นิยมนำไปออกข้อสอบ การระบุเพียงมาตราโดยไม่ระบุว่าเป็นบทบัญญัติตามกฎหมายใดในหนังสือเล่มนี้ให้ถือว่าเป็นมาตราที่บัญญัติไว้ในประมวลรัษฎากร  

 ชื่อผู้แต่ง : ทัศนีย์ เหลืองเรืองรอง
รหัสสินค้า : 9786162696640
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 700 กรัม
  จำนวนหน้า : 568
ขนาด : 14.5*21
พิมพ์ : 3 : เมษายน 2561


 
ราคา  380.00  บาท
ลด: 15%
ขาย 323.00 บาท

 ลำดับที่ : 138
 
  ชื่อหนังสือ : รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
บทคัดย่อ / สารบาญ :

หมวดที่ 1   บททั่วไป

หมวดที่ 2   พระมหากษัตริย์

หมวดที่ 3  สิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย

หมวดที่ 4  หน้าที่ของปวงชนชาวไทย

หมวดที่ 5  หน้าที่ของรัฐ

หมวดที่ 6  แนวนโยบายแห่งรัฐ

หมวดที่ 7  รัฐสภา

หมวดที่ 8  คณะรัฐมนตรี

ฯลฯชื่อผู้แต่ง : ฝ่ายวิชาการ สำนักพิมพ์วิญญูชน
รหัสสินค้า : 9786162696893
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 300 กรัม
  จำนวนหน้า : 184
ขนาด : 14.5X21
พิมพ์ : 3 : มิถุนายน 2561


 
ราคา  80.00  บาท
ลด: 15%
ขาย 68.00 บาท

 ลำดับที่ : 139
 
  ชื่อหนังสือ : ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา
บทคัดย่อ / สารบาญ :

กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญามีความครบถ้วนทั้งระบบ หนังสือเล่มนี้จึงได้อธิบายถึงกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง อาทิ

- กฎหมายลิขสิทธิ์

- สิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร

- เครื่องหมายการค้า

- การออกแบบผลิตภัณฑ์

- การคุ้มครองแบบผังภูมิวงจรรวม

- ความลับทางการค้า 

- สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์

- การคุ้มครองพันธุ์พืช

- การคุ้มครองภูมิปัญญาทางการแพทย์แผนไทย 

รวมทั้งกรอบกติการะหว่างประเทศว่าด้วยการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา

ในการจัดพิมพ์ครั้งที่ 2 นี้ ผู้เขียนได้เพิ่มเติมตัวอย่างและแนวทางคำพิพากษาศาลฎีกาที่สำคัญ และปรับปรุงเนื้อหาในส่วนที่กฎหมายมีการปรับปรุงแก้ไข อาทิ  เครื่องหมายการค้าซึ่งปัจจุบันให้การคุ้มครองเสียง เป็นต้นชื่อผู้แต่ง : ดร.ปวริศร เลิศธรรมเทวี
รหัสสินค้า : 9786162696688
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 300 กรัม
  จำนวนหน้า : 232
ขนาด : 14.5x21
พิมพ์ : 2:มีนาคม 2561


 
ราคา  180.00  บาท
ลด: 15%
ขาย 153.00 บาท

 ลำดับที่ : 140
 
  ชื่อหนังสือ : ถาม-ตอบ ตั๋วเงิน
บทคัดย่อ / สารบาญ :
บทเบ็ดเสร็จทั่วไป ตั๋วแลกเงิน ตั๋วสัญญาใช้เงิน เช็ค อายุความ ตั๋วเงินปลอม การคุ้มครองผู้ใช้เงินโดยชอบธรรม 


ชื่อผู้แต่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดม งามเมืองสกุล
รหัสสินค้า : 9786162697029
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 300 กรัม
  จำนวนหน้า : 172
ขนาด : 21*14.5
พิมพ์ : 3 : กรกฎาคม 2561


 
ราคา  140.00  บาท
ลด: 15%
ขาย 119.00 บาท


 
Page 1 | ...  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18  
 

ยูสเซอร์เนม
รหัสผ่าน
ลงทะเบียน   ลืมรหัสผ่าน

2,687,296 คน

 

 

 
 
Winyuchon Publication House Co., Ltd.
 
สำนักพิมพ์วิญญูชน 39/200-201 ซ.วิภาวดีรังสิต 84 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ 0-2996-9471-3 โทรสาร 0-2996-9474