21 กันยายน 2561
     
  คำอธิบายกฎหมายลักษณะมรดก
คำอธิบายกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
หลักพื้นฐานของสิทธิเสรีภาพ และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ : หนี้
คำอธิบายนิติกรรม-สัญญา
ประมวลกฎหมายอาญา ฉบับอ้างอิง
กฎหมายระหว่างประเทศ
ถาม-ตอบกฎหมายครอบครัว
ถาม-ตอบหนี้
 

 
 

  WebLink : WebLink :  


  ปากท้องของประชาชน   
  การปกครองส่วนท้องถิ่น(ร่างรัฐธรรมนูญ2559)   
  ร้านหนังสือวิญญูชน   
  ประวัติและผลงาน ศ.จิตติ ติงศภัทิย์   
  ประวัติและผลงาน ศ.สัญญา ธรรมศักดิ์   
ดูทั้งหมด


    ลิ้ง download ชุดกฎหมายทางทะเล
 

ลิ้ง download ชุดกฎหมายทางทะเล

https://www.facebook.com/Burapha-Marine-Supply-Chain-Associate-1109115655818842/?fref=ts

เครดิต : อ.กวีพล สว่างแผ้ว 

  ข้อมูลการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติของ สนช.   
     
  พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 30) พ.ศ. 2558   
  ประกาศคณะกรรมการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการตุลาการ ในตำแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษา ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๙   
ดูทั้งหมด

  งานวิชาการรำลึกศาสตราจารย์จิตติ ติงศภัทิย์ ครั้งที่ 20 | 28/03/2015  
  มอบเงินสมทบทุนกองทุนศาสตราจารย์จิตติ ติงศภัทิย์ และกองทุนนิติธรรมพัฒน์ | 25/03/2015  
  แนะนำร้านหนังสือ TU LAW Bookstore | 07/05/2014  
ดูทั้งหมด


 
    กฎหมายสวัสดิการสังคม

บทที่ 1  แนวความคิดพื้นฐานและวิวัฒนาการของสวัสดิการสังคม

บทที่ 2  หลักการของกฎหมายสวัสดิการสังคม

บทที่ 3  ระบบสวัสดิ..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786168139400
ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตรา (ฟุ้งลัดดา) วิเชียรชม ราคา :  250.00  ส่วนลด : 10%
เหลือ 225.00 บาท
 
 
    คู่มือศึกษาหลักกฎหมายอาญา ภาคทั่วไป
..
 
     
  รหัสสินค้า : 9786162695100
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนาวุฒิ วงศ์อนันต์ ราคา :  180.00  ส่วนลด : 15%
เหลือ 153.00 บาท
 
 
 
 
    นิติศาสตร์แนวพุทธ (ตราชู)

"นิติศาสตร์แนวพุทธ" อันเป็นปาฐกถาธรรมของสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ. ปยุตฺโต) แสดงพิเศษ ณ สำนักงานอัยการสูงสุด เมื่..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786162695490.
สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ. ปยุตฺโต) ราคา :  140.00  ส่วนลด : 15%
เหลือ 119.00 บาท
 
 
    นิติเวชศาสตร์และกฎหมายการแพทย์

นิติเวชศาสตร์ นิติเวชศาสตร์ นิติวิทยาศาสตร์ กฎหมายทางการแพทย์, การศึกษาการพัฒนาระบบชันสูตรพลิกศพในประเทศไทย, บาดแผลและข้อกฎหมาย, D..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786162696268
ศาสตราจารย์แสวง บุญเฉลิมวิภาส ราคา :  340.00  ส่วนลด : 15%
เหลือ 289.00 บาท
 
 
 
 
    ถาม-ตอบกฎหมายอาญาภาคทั่วไป

-ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายอาญา

-การใช้กฎหมายอาญาบังคับ

-โครงสร้างความรับผิดทางอาญา

-เหตุลดโทษ

-ความพยายามกระท..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786162697197
เฉลิมวุฒิ สาระกิจ ราคา :  160.00  ส่วนลด : 15%
เหลือ 136.00 บาท
 
 
    คำอธิบายยืม ฝากทรัพย์

ยืม(Loan): ความหมายของสัญญายืม  ลักษณะของสัญญายืม  สัญญาจะให้ยืมมีได้หรือไม่  สัญญา..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786162697289
ศาสตราจารย์ ดร.ไผทชิต เอกจริยกร ราคา :  260.00  ส่วนลด : 15%
เหลือ 221.00 บาท
 
 
 
 
    รวมกฎหมายเกี่ยวกับบริการสาธารณะระดับชาติ

การบริการสาธารณะระดับชาติที่จัดทำโดยหน่วยงานของรัฐ  บริการสาธารณะระดับชาติที่จัดทหโดยรัฐวิสาหกิจ  บริการส..

 
     
  รหัสสินค้า : 9789742888657
ราคา :  150.00  ส่วนลด : 15%
เหลือ 127.50 บาท
 
 
    คำอธิบายกฎหมายมรดก

ที่มาและการบังคับใช้กฎหมายลักษณะมรดก การตกทอดแห่งทรัพย์มรดก ทรัพย์มรดก ทายาท การเสียสิทธิในการรับมรดก สิทธิโดยชอบธร..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786162696206
ดร.กฤษรัตน์ ศรีสว่าง ราคา :  210.00  ส่วนลด : 15%
เหลือ 178.50 บาท
 
 
 
 
    ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ฉบับอ้างอิง

หนังสือ "ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ฉบับอ้างอิง" นี้ได้จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ค่อนข้างหลากหลาย กล่าวคือ เพื..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786162696633
ศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล ราคา :  580.00  ส่วนลด : 15%
เหลือ 493.00 บาท
 
 
    ภาษาอังกฤษเบื้องต้นสำหรับนักกฎหมาย

การเรียนรู้ความหมายคำศัพท์ภาษาอังกฤษจากรากศัพท์, คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่รับมาจากภาษาอื่น, คำศัพท์ลาตินที่ใช้ในภาษากฎหมาย, คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่รับมาจาก..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786162695018
จันทรลักษณ์ โชติรัตนดิลก ราคา :  180.00  ส่วนลด : 15%
เหลือ 153.00 บาท
 
 
 


 
    หนังสือเตรียมสอบศาลยุติธรรม
..
 
     
  รหัสสินค้า : PA350
นนทวิกา วงษ์สกุล ราคา :  350.00  ส่วนลด : 10%
เหลือ 315.00 บาท
 
 
    แพ่ง พิสดาร เล่ม 1 ปรับปรุงใหม่ปี 2559

 

     
  รหัสสินค้า : 9786164135079
วิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์ ราคา :  320.00  ส่วนลด : 10%
เหลือ 288.00 บาท
 
 
 
 
    กฎหมายแพ่ง : หลักทั่วไป

ตำราวิชา "กฎหมายแพ่ง : หลักทั่วไป" พิมพ์ครั้งที่ 4 นี้ ผู้เขียนได้แก้ไขเพิ่มเติมให้เนื้อหามีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น โดยได้เพิ่ม "บทที่ 4 วิวัฒนาการร..

 
     
  รหัสสินค้า : 9789742036805
รองศาสตราจารย์รัฐสิทธิ์ คุรุสุวรรณ ราคา : 300.00 บาท
 
 
    กฎหมายล้มละลาย

ส่วนที่ 1 กระบวนพิจารณาหลัก

1.การฟ้องขอให้ล้มละลายฯ 2.คำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ 3.ผลของคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด 4.การประชุมเจ้าหนี้ 5.การประนอม..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786164557895
เอื้อน ขุนแก้ว ราคา :  320.00  ส่วนลด : 10%
เหลือ 288.00 บาท
 
 
 
 
    กฎหมายการแพทย์ ความยินยอมภายหลังได้รับการบอกกล่าวแล้ว

-แนวคิดเกี่ยวกับความยินยอมทางการแพทย์

-วิวัฒนาการแห่งความยินยอมทางการแพทย์ในประเทศไทย

-ความยินยอมภายหลังการได้รับการบอกกล่าวแล้ว

 
     
  รหัสสินค้า : 9789742037079
ราคา :  150.00  ส่วนลด : 10%
เหลือ 135.00 บาท
 
 
    ทนายใหม่ไปศาล (คู่มือว่าความในศาล)

-แนวทางปฏิบัติในการดำเนินคดีในศาลด้วยตนเอง

-บอกทุกเรื่องไม่มีกั๊ก โต๊ด เด็ง

-ไม่ง้อใคร ไม่ง้อทนายรุ่นพี่

-ไม่ง้อเพื่อนทนายเ..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786164407800
น้าออด ทนายความ ราคา :  195.00  ส่วนลด : 10%
เหลือ 175.50 บาท
 
 
 
 
    คู่มือสอบกฎหมายรัฐธรรมนูญ

หนังสือ "คู่มือสอบกฎหมายรัฐธรรมนูญ" เรียบเรียงขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ที่จะให้ความรู้และความเข้าใจกฎหมายรัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะคดีพิเศษตามรัฐธรรมนูญแห่งรา..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786164400009
อนุวัฒน์ บุญนันท์, สุริยา ปานแป้น ราคา :  250.00  ส่วนลด : 10%
เหลือ 225.00 บาท
 
 
    ข้อสอบความรู้ชั้นเนติบัณฑิต
..
 
     
  รหัสสินค้า : G000023
ราคา : 25.00 บาท
 
 
 
 
    กฎหมายอาญาพิสดาร (ฉบับปรับปรุงใหม่ปี 2560)
..
 
     
  รหัสสินค้า : 9786164405011
วิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์ ราคา : 340.00 บาท
 
 
    ประวัติศาสตร์ความคิดนิติปรัชญา (ปกแข็ง)

บทที่ 1 การอุบัติขึ้นของนิติปรัชญาและนิติปรัชญาในยุคเริ่มต้น

บทที่ 2 นิติปรัชญาโสฟิสต์

บทที่ 3 กฎหมายและความยุติธรรมว่าด้วยปรัชญาขอ..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786167158761
วรเจตน์ ภาคีรัตน์ ราคา :  590.00  ส่วนลด : 10%
เหลือ 531.00 บาท
 
 
 
ยูสเซอร์เนม
รหัสผ่าน
ลงทะเบียน   ลืมรหัสผ่าน

2,738,733 คน

 

 

 
 
Winyuchon Publication House Co., Ltd.
 
สำนักพิมพ์วิญญูชน 39/200-201 ซ.วิภาวดีรังสิต 84 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ 0-2996-9471-3 โทรสาร 0-2996-9474