19 พฤศจิกายน 2561
     
  คำอธิบายกฎหมายลักษณะมรดก
หลักพื้นฐานของสิทธิเสรีภาพ และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ : หนี้
คำอธิบายนิติกรรม-สัญญา
ประมวลกฎหมายอาญา ฉบับอ้างอิง
กฎหมายระหว่างประเทศ
ถาม-ตอบหนี้
เตรียมสอบเข้านิติศาสตร์
หลักกฎหมายอาญา ภาคความผิด
 

 
 

  WebLink : WebLink :  


  ปากท้องของประชาชน   
  การปกครองส่วนท้องถิ่น(ร่างรัฐธรรมนูญ2559)   
  ร้านหนังสือวิญญูชน   
  ประวัติและผลงาน ศ.จิตติ ติงศภัทิย์   
  ประวัติและผลงาน ศ.สัญญา ธรรมศักดิ์   
ดูทั้งหมด


    พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 30) พ.ศ. 2558
 

เล่ม 132 ตอนที่ 127 ก วันที่ 30 ธันวาคม 2558

---เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่ปัจจุบันมีการนําอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการบังคับตามกระบวนการยุติธรรมทางอาญา สมควรให้นําอุปกรณ์ดังกล่าวไปใช้ในการติดตามตัวผู้ถูกปล่อยชั่วคราว ถ้ามีการทําลายอุปกรณ์ดังกล่าวหรือทำให้ใช้การไม่ได้ ไม่ว่าโดยวิธีใด ให้สันนิษฐานว่าผู้ถูกปล่อยชั่วคราวนั้นหนีหรือจะหลบหนี และมิให้เรียกหลักประกันเกินสมควร เพื่อให้ผู้ต้องหาและจําเลยมีโอกาสได้รับการปล่อยชั่วคราวมากขึ้น อีกทั้งสมควรกําหนดให้มีการสั่งงดการบังคับตามสัญญาประกันหรือลดจํานวนเงินที่ต้องใช้ตามสัญญาประกันโดยคํานึงถึงความพยายามของผู้ประกันในการติดตามผู้ที่หลบหนี รวมทั้งความเสียหายที่เกิดขึ้นว่ามีมากน้อยเพียงใด และแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์การบังคับตามสัญญาประกันในกรณีที่ต้องมีการบังคับคดี โดยเจ้าพนักงานบังคับคดี กรมบังคับคดี เพื่อให้การบังคับตามสัญญาประกันมีประสิทธิภาพมากขึ้น จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี---

อ่านรายละเอียดได้ที่http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/A/127/1.PDF

  ลิ้ง download ชุดกฎหมายทางทะเล   
  ข้อมูลการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติของ สนช.   
     
  พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 25) 7 เมษายน 2559   
ดูทั้งหมด

  งานวิชาการรำลึกศาสตราจารย์จิตติ ติงศภัทิย์ ครั้งที่ 20 | 28/03/2015  
  มอบเงินสมทบทุนกองทุนศาสตราจารย์จิตติ ติงศภัทิย์ และกองทุนนิติธรรมพัฒน์ | 25/03/2015  
  แนะนำร้านหนังสือ TU LAW Bookstore | 07/05/2014  
ดูทั้งหมด


 
    แรงงานสัมพันธ์ : หลักการ กฎหมาย และการบริหาร

เสนอหลักการ แนวปฏิบัติ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างและลูกจ้างเพื่อปรับเปลี่ยนความเป็น ปฏิปักษ์ ไปเป็น ปฏิการะ อันจะนำมาซึ่งค..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786162696312
ศาสตราจารย์ เกษมสันต์ วิลาวรรณ ราคา :  220.00  ส่วนลด : 10%
เหลือ 198.00 บาท
 
 
    หลักกฎหมายมหาชนทางเศรษฐกิจ

บทที่ 1 แนวความคิดพื้นฐานในการที่รัฐเข้าควบคุมและดำเนินกิจกรรมทางด้านเศรษฐกิจ  บทที่ 2 การดำเนินการทางเศรษฐก..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786162695438
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาวณีย์ อมรจิตสุวรรณ ราคา :  280.00  ส่วนลด : 10%
เหลือ 252.00 บาท
 
 
 
 
    กฎหมายกับธุรกิจระหว่างประเทศกฎหมายแข่งขันทางการค้าของประเทศสมาชิกอาเซียน

กฎหมายแข่งขันทางการค้าในประเทศสหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้ กฎหมายแข่งขันทางการ..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786162695926
ศาสตราจารย์ ดร.ศักดา ธนิตกุล ราคา :  440.00  ส่วนลด : 10%
เหลือ 396.00 บาท
 
 
    คำอธิบายเช่าทรัพย์ เช่าซื้อ

เนื้อหา : เช่าทรัพย์, มูลเหตุในการเช่าทรัพย์สิน, สัญญาเช่าทรัพย์เป็นเอกเทศสัญญาชนิดหนึ่ง, ความหมายและสาระสำคัญของสัญญาเช่าทรัพย์สิน(มาตรา 537), ควา..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786162697241
ศาสตราจารย์ ดร.ไผทชิต เอกจริยกร ราคา :  400.00  ส่วนลด : 10%
เหลือ 360.00 บาท
 
 
 
 
    การวางระบบบัญชี

หนังสือการวางระบบบัญชีนี้ผู้เขียนได้เรียบเรียงขึ้นครั้งแรกในปี 2542 และได้ปรับปรุงแก้ไขเนื้อหาเพิ่มเติมให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น โดยในการจัดพิมพ์ครั้งที่ ..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786162697395.
สุขุม โพธิสวัสดิ์ ราคา :  320.00  ส่วนลด : 15%
เหลือ 272.00 บาท
 
 
    กฎหมายอาญา ภาคทั่วไป

ภาค 1 บทนำ ความหมายและภารกิจของกฎหมายอาญา, ที่มาของกฎหมายอาญาและการตีค..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786162695643
ศาสตราจารย์ ดร.คณิต ณ นคร ราคา :  540.00  ส่วนลด : 10%
เหลือ 486.00 บาท
 
 
 
 
    คู่มือศึกษาหลักกฎหมายอาญา ภาคทั่วไป
..
 
     
  รหัสสินค้า : 9786162695100
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนาวุฒิ วงศ์อนันต์ ราคา :  180.00  ส่วนลด : 10%
เหลือ 162.00 บาท
 
 
    ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วย นิติกรรมและหนี้ เล่ม2

หลังจากที่ตำรา "ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วยนิติกรรมและหนี้ เล่ม1 (ภาค1-2)" ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่เมื่อเดือน..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786162695766
ศาสตราจารย์ ม.ร.ว. เสนีย์ ปราโมช (2448-2540) ราคา :  760.00  ส่วนลด : 10%
เหลือ 684.00 บาท
 
 
 
 
    คำอธิบายกฎหมายการรับขนทางอากาศ

คำอธิบายกฎหมายการรับขนทางอากาศเล่มนี้เป็นหนังสือเกี่ยวกับการขนส่งโดยสารสัมภาระและของที่ผู้เขียนได้เพิ่มเติมพระราชบัญญัติการรับขนทางอากาศระหว่างประเ..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786168139059
ศาสตราจารย์ ดร.ไผทชิต เอกจริยกร ราคา :  370.00  ส่วนลด : 10%
เหลือ 333.00 บาท
 
 
    ประวัติศาสตร์กฎหมายไทย

- ภาพรวมของประวัติศาสตร์กฎหมาย

- ประวัติศาสตร์กฎหมายไทยก่อนการปฏิรูปกฎหมายการฦศาลและการยุติธรรม

- การปฏิรูปกฎหมาย การศาลและการยุติธ..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786162696190
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อมรเทพ เมืองแสน ราคา :  230.00  ส่วนลด : 10%
เหลือ 207.00 บาท
 
 
 


 
    วิทยาการกฎหมายว่าด้วยการทุเลาการบังคับตามคำพิพากษาและคำสั่ง

เนื้อหาภายในเล่ม ข้อความเบื้องต้น/บทบัญญัติของกฎหมาย/คดีที่จะขอทุเลาการบังคับ/การบรรยายคำร้อง/ระยะเวลาในการยื่นคำร้องและศาลที่จะรับคำร้อง/การแถลงคั..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786167242705
ดร. สุพิศ ปราณีตพลกรัง ราคา :  110.00  ส่วนลด : 10%
เหลือ 99.00 บาท
 
 
    คำถามพร้อมธงคำตอบ ข้อสอบความรู้ชั้นเนติบัณฑิตภาคหนึ่ง

 การจัดพิมพ์ครั้งนี้ ได้รวบรวมคำถามพร้อมธงคำตอบ ข้อสอบความรู้ชั้นเนติบัณฑิตภาตหนึ่งตั้งแต่สมัยที่ 50 ปีการศึกษ..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786164040274
เนติบัณฑิตยสภา ราคา :  200.00  ส่วนลด : 10%
เหลือ 180.00 บาท
 
 
 
 
    คำถาม-คำตอบ ปัญหาข้อกฎหมาย วิธีพิจารณาความแพ่งและพระธรรมนูญศาลยุติธรรม

คำถาม-คำตอบ ปัญหาข้อกฎหมาย วิ..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786167657332
ประเสริฐ เสียงสุทธิวงศ์ ราคา :  240.00  ส่วนลด : 10%
เหลือ 216.00 บาท
 
 
    คำอธิบายกฎหมายประกันสังคม

บทที่ 1 บทนำ, บทที่ 2 วิวัฒนาการของกฎหมายประกันสังคม, บทที่ 3 หลักการของกฎหมายประกันสังคม, บทที่ 4 ความหมายของระบบประกันสังคม ลักษณะและแนวคิดพื้นฐา..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786168139790
ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตรา (ฟุ้งลัดดา) วิเชียรชม ราคา :  260.00  ส่วนลด : 10%
เหลือ 234.00 บาท
 
 
 
 
    คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ วิชาเอกเทศสัญญา 2 ยืมและฝากทรัพย์

เนื้อหาสาระสำคัญในหนังสือเล่มนี้ นอกจากจะเป็นการอธิบายถึงหลักกฎหมายว่าด้วยยืมและฝากทรัพย์แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์แล้ว ยังได้กล่าวถึงหลักกฎหมา..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786163141545
สุธีร์ ศุภนิตย์ แก้ไขเพิ่มเติมโดยจักรพงษ์ เล็กสกุลชัย ราคา :  250.00  ส่วนลด : 10%
เหลือ 225.00 บาท
 
 
    พร้อมสอบ นิติกรรม-สัญญา-หนี้

ส่วนที่ 1 นิติกรรม

บทที่ 1 ความหมายของนิติกรรม

        บทที่ 2 โมฆะกรรม..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786164555273
ก้องวิทย์ วัชราภรณ์ ราคา :  240.00  ส่วนลด : 10%
เหลือ 216.00 บาท
 
 
 
 
    กฎหมายแพ่งพิสดาร เล่ม 3 บัญชีเดินสะพัด ประกันภัย ตั๋วเงิน หุ้นส่วน-บริษัท ครอบครัว

แพ่งพิสดาร ฉบับปรับปรุงใหม่ ปี 2560 เล่ม 1-4 นี้ผู้จัดทำได้ทำการปรับปรุงแก้ไขแพ..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786164404359
วิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์ ราคา : 340.00 บาท
 
 
    อาชญากรรม และอาชญาวิทยา

บทที่ 1  บทนำ

บทที่ 2  เรื่องของกฎหมายอาญา

บทที่ 3  ประเภทของอาชญากรรม

บทที่ 4  เหยื่ออาชญากรรม

 
     
  รหัสสินค้า : 9786164686144
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุนิษา เลิศโตมรสกุล, รองศาสตราจารย์ ดร.อัณณพ ชูบำรุง ราคา :  250.00  ส่วนลด : 10%
เหลือ 225.00 บาท
 
 
 
 
    หลักกฎหมายภาษีอากร

ส่วนที่ 1  ข้อความคิดทั่วไป

ส่วนที่ 2  ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

ส่วนที่ 3  ฐานภาษี

ส่วนที่ 4  ภาษีมูลค่าเ..

 
     
  รหัสสินค้า : 9789742037123
จิรนันท์ ไชยบุปผา ราคา :  250.00  ส่วนลด : 10%
เหลือ 225.00 บาท
 
 
    คำอธิบายกฎหมายวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค

บทที่ 1 บททั่วไป                            &..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786164456839
เอื้อน ขุนแก้ว ราคา :  250.00  ส่วนลด : 10%
เหลือ 225.00 บาท
 
 
 
ยูสเซอร์เนม
รหัสผ่าน
ลงทะเบียน   ลืมรหัสผ่าน

2,845,684 คน

 

 

 
 
Winyuchon Publication House Co., Ltd.
 
สำนักพิมพ์วิญญูชน 39/200-201 ซ.วิภาวดีรังสิต 84 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ 0-2996-9471-3 โทรสาร 0-2996-9474