20 มีนาคม 2561
     
  คำอธิบายกฎหมายลักษณะมรดก
คำอธิบายกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
หลักพื้นฐานของสิทธิเสรีภาพ และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ : หนี้
คำอธิบายนิติกรรม-สัญญา
ประมวลกฎหมายอาญา ฉบับอ้างอิง
กฎหมายระหว่างประเทศ
ถาม-ตอบกฎหมายครอบครัว
ถาม-ตอบหนี้
 

 
 

  WebLink : WebLink :  


  ปากท้องของประชาชน   
  การปกครองส่วนท้องถิ่น(ร่างรัฐธรรมนูญ2559)   
  ร้านหนังสือวิญญูชน   
  ประวัติและผลงาน ศ.จิตติ ติงศภัทิย์   
  ประวัติและผลงาน ศ.สัญญา ธรรมศักดิ์   
ดูทั้งหมด


   
 

สำนักงานอัยการสูงสุดเปิดสมัครสอบเข้ารับราชการ 16 อัตรา คลิกที่นี่ 

  ข้อมูลการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติของ สนช.   
  พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 25) 7 เมษายน 2559   
  ลิ้ง download ชุดกฎหมายทางทะเล   
  ประกาศคณะกรรมการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการตุลาการ ในตำแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษา ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๙   
ดูทั้งหมด

  งานวิชาการรำลึกศาสตราจารย์จิตติ ติงศภัทิย์ ครั้งที่ 20 | 28/03/2015  
  มอบเงินสมทบทุนกองทุนศาสตราจารย์จิตติ ติงศภัทิย์ และกองทุนนิติธรรมพัฒน์ | 25/03/2015  
  แนะนำร้านหนังสือ TU LAW Bookstore | 07/05/2014  
ดูทั้งหมด


 
    รวมกฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับแก้ไขล่าสุด

1. ประมวลกฎหมายอาญา หมวด 4 ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

2. พระรา่ชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2544

3. พระรา่ชบัญญัติว..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786162695957
จุมพล ชื่นจิตต์ศิริ ราคา :  200.00  ส่วนลด : 15%
เหลือ 170.00 บาท
 
 
    คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วยห้างหุ้นส่วนและบริษัท

หนังสือเล่มนี้ประกอบด้วยสองส่วนหลัก คือ ห้างหุ้นส่วนและบริษัท ในการศึกษาเกี่ยวกับห้างหุ้นส่วน ซึ่งมีอยู่ด้วยกันสามประเภท คือ ห้างหุ้นส่วนสามัญ ห้าง..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786162693908
รองศาสตราจารย์จันตรี สินศุภฤกษ์ ราคา :  200.00  ส่วนลด : 15%
เหลือ 170.00 บาท
 
 
 
 
    กฎหมายเบื้องต้นทางธุรกิจ
..
 
     
  รหัสสินค้า : 9786162694721
ศาสตราจารย์ ดร.ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ ราคา :  400.00  ส่วนลด : 15%
เหลือ 340.00 บาท
 
 
    หลักกฎหมายอาญา ภาคความผิด

การพิมพ์ครั้งนี้ได้แก้ไขเพิ่มเติมข้อความและข้อผิดพลาดต่างๆ จากการพิมพ์ในครั้งก่อน : เนื้อหาในเล่ม : ตอนที่ 1 ความผิ..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786162695469
ศาสตราจารย์ ดร.ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ ราคา :  260.00  ส่วนลด : 15%
เหลือ 221.00 บาท
 
 
 
 
    เจ้าพระยาอภัยราชาสยามานุกูลกิจ คุสตาฟ โรลิน ยัคมินส์ (Gustave Rolin-Jaequemyns)

หนังสือประวัติศาสตร์อีกเล่มหนึ่ง ที่นักกฎหมายไทยควรได้ศึกษา เป็นหนังสือบันทึกชีวประวัติ พร้อมรูปภาพของเจ้าพระยาอภัยราชาสยามานุกูลกิจ คุสตาฟ โรลิน ย..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786169142706
ราคา : 300.00 บาท
 
 
    ถาม-ตอบ ละเมิด

หนังสือ ถาม-ตอบ ละเมิด เล่มนี้จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ให้นิสิต นักศึกษา  ผู้ที่เตรียมตัวสอบในระดับต่างๆ  ตลอดจนผู้ที่สนใจ ได้อ่านทำความ..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786162696527
ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.เดือนเด่น นาคสีหราช ราคา :  90.00  ส่วนลด : 15%
เหลือ 76.50 บาท
 
 
 
 
    กฎหมายแรงงาน

บทที่ 1 ความเบื้องต้น, บทที่ 2 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยสัญาจ้างแรงงาน, บทที่ 3 กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน, บทที่ 4 กฎหมายว่าด้วยแรงงานสัมพัน..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786162696510
ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตรา (ฟุ้งลัดดา) วิเชียรชม ราคา :  520.00  ส่วนลด : 15%
เหลือ 442.00 บาท
 
 
    วิชาว่าความและมารยาททนายความ

การเตรียมคดีก่อนนำคดีไปสู่ศาล การดำเนินคดีในศาลชั้นต้นในทางปฎิบัติเมื่อคดีขึ้นสู่ศาล คำร้อง คำขอ คำแถลง คำบอกกล่าวใ..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786162695865
ศาสตราจารย์มารุต บุนนาค ราคา :  500.00  ส่วนลด : 15%
เหลือ 425.00 บาท
 
 
 
 
    กฎหมายมหาชนทางเศรษฐกิจ : ทฤษฎี "กฎ" ในทางเศรษฐกิจ

หนังสือเล่มนี..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786162695735
ธรรมนิตย์ สุมันตกุล ราคา :  200.00  ส่วนลด : 15%
เหลือ 170.00 บาท
 
 
    รวมกฎหมายเกี่ยวกับบริการสาธารณะระดับชาติ

การบริการสาธารณะระดับชาติที่จัดทำโดยหน่วยงานของรัฐ  บริการสาธารณะระดับชาติที่จัดทหโดยรัฐวิสาหกิจ  บริการส..

 
     
  รหัสสินค้า : 9789742888657
ราคา :  150.00  ส่วนลด : 15%
เหลือ 127.50 บาท
 
 
 


 
    กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ภาค 4

ผู้เขียนได้เขียนคำอธิบายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความภาค 1 ถึง ภาค 3 ออกเผยแพร่มานานแล้ว  คงขาดแต่ภาค 4 ว่าด้วยวิธีการพิจารณาความภาค 1  ถึง..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786164556706
ศาสตราจารย์พิเศษ ไพโรจน์ วายุภาพ ราคา :  340.00  ส่วนลด : 10%
เหลือ 306.00 บาท
 
 
    วิธีพิจารณาความอาญาพิสดาร เล่ม 1

วิ.อาญาพิสดาร ฉบับปรังปรุงใหม่ ปี 250 เล่ม 1-2 นี้ ผู้จัดทำได้ทำการปรับปรุงแก้ไข วิ.อาญาพิสดารที่ได้จัดพิมพ์มาแล้วห..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786164290006
วิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์ ราคา : 320.00 บาท
 
 
 
 
    วิทยาการกฎหมายว่าด้วยการทุเลาการบังคับตามคำพิพากษาและคำสั่ง

เนื้อหาภายในเล่ม ข้อความเบื้องต้น/บทบัญญัติของกฎหมาย/คดีที่จะขอทุเลาการบังคับ/การบรรยายคำร้อง/ระยะเวลาในการยื่นคำร้องและศาลที่จะรับคำร้อง/การแถลงคั..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786167242705
สุพิศ ปราณีตพลกรัง ราคา :  110.00  ส่วนลด : 10%
เหลือ 99.00 บาท
 
 
    คู่มือทวนสอบ สรุปประเด็นข้อสอบกฎหมายลักษณะพยาน
..
 
     
  รหัสสินค้า : 9786164457409
Absolute law ราคา :  95.00  ส่วนลด : 10%
เหลือ 85.50 บาท
 
 
 
 
    พร้อมสอบ พยาน แพ่ง-อาญา

-ประเด็นข้อพิพาทและภาระการพิสูจน์

-ระเบียบและวิธีการนำสืบพยานหลักฐาน

-การนำพยานเอกสารเข้าสืบในชั้นศาล

-การนำพยานบุคคลเข้าสื..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786164554290
ก้องวิทย์ วัชราภรณ์ ราคา :  190.00  ส่วนลด : 10%
เหลือ 171.00 บาท
 
 
    คำถาม-คำตอบ ปัญหาข้อกฎหมาย วิธีพิจารณาความอาญาและพยานหลักฐาน

หนังสืคำถาม-คำตอบ ปัญหาข้อกฎหมาย วิธีพิจารณาความอาญาและพยานหลักฐานเล่มนี้ เป็นหนังสือที่จัดทำขึ้นโดยรวบรวมปัญหาข้อกฎหมายจากคำพิพากษาศาลฎีกาในรูปแบบ..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786167657349
ประเสริฐ เสียงสุทธิวงศ์ ราคา :  240.00  ส่วนลด : 10%
เหลือ 216.00 บาท
 
 
 
 
    ข้อสอบความรู้ชั้นเนติบัณฑิต
..
 
     
  รหัสสินค้า : G000023
ราคา : 25.00 บาท
 
 
    คดีขับรถประมาท

- ประมาทตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522  และ ป.อาญา

- สิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน

- ค่าสินไหมทดแทนที่พึงเรียกร้อง

<..
 
     
  รหัสสินค้า : 9789742036829
ราคา :  400.00  ส่วนลด : 10%
เหลือ 360.00 บาท
 
 
 
 
    แพ่ง พิสดาร เล่ม 1 ปรับปรุงใหม่ปี 2559

 

     
  รหัสสินค้า : 9786164135079
วิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์ ราคา : 320.00 บาท
 
 
    กฎหมายพยานพิสดาร ฉบับปรับปรุงใหม่ ปี 2561

 

     
  รหัสสินค้า : 9786164552371
วิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์ ราคา :  340.00  ส่วนลด : 10%
เหลือ 306.00 บาท
 
 
 
ยูสเซอร์เนม
รหัสผ่าน
ลงทะเบียน   ลืมรหัสผ่าน

2,420,121 คน

 

 

 
 
Winyuchon Publication House Co., Ltd.
 
สำนักพิมพ์วิญญูชน 39/200-201 ซ.วิภาวดีรังสิต 84 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ 0-2996-9471-3 โทรสาร 0-2996-9474