21 กรกฎาคม 2561
     
  คำอธิบายกฎหมายลักษณะมรดก
คำอธิบายกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
หลักพื้นฐานของสิทธิเสรีภาพ และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ : หนี้
คำอธิบายนิติกรรม-สัญญา
ประมวลกฎหมายอาญา ฉบับอ้างอิง
กฎหมายระหว่างประเทศ
ถาม-ตอบกฎหมายครอบครัว
ถาม-ตอบหนี้
 

 
 

  WebLink : WebLink :  


  ปากท้องของประชาชน   
  การปกครองส่วนท้องถิ่น(ร่างรัฐธรรมนูญ2559)   
  ร้านหนังสือวิญญูชน   
  ประวัติและผลงาน ศ.จิตติ ติงศภัทิย์   
  ประวัติและผลงาน ศ.สัญญา ธรรมศักดิ์   
ดูทั้งหมด


    พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 25) 7 เมษายน 2559
 

อ่านรายละเอียดได้ที http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2559/A/031/1.PDF

  พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 30) พ.ศ. 2558   
  ลิ้ง download ชุดกฎหมายทางทะเล   
     
  ประกาศคณะกรรมการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการตุลาการ ในตำแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษา ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๙   
ดูทั้งหมด

  งานวิชาการรำลึกศาสตราจารย์จิตติ ติงศภัทิย์ ครั้งที่ 20 | 28/03/2015  
  มอบเงินสมทบทุนกองทุนศาสตราจารย์จิตติ ติงศภัทิย์ และกองทุนนิติธรรมพัฒน์ | 25/03/2015  
  แนะนำร้านหนังสือ TU LAW Bookstore | 07/05/2014  
ดูทั้งหมด


 
    ถาม-ตอบ ตั๋วเงิน
บทเบ็ดเสร็จทั่วไป ตั๋วแลกเงิน ตั๋วสัญญาใช้เงิน เช็ค อายุความ ตั๋วเงินปลอม การคุ้มครองผู้ใช้เงินโดยชอบธรรม 
		        
		        
		        
 
     
  รหัสสินค้า : 9786162697029
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดม งามเมืองสกุล ราคา :  140.00  ส่วนลด : 15%
เหลือ 119.00 บาท
 
 
    คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ : หนี้

หนี้ : บทเบ็ดเสร็จทั่วไป มีเนื้อหาครอบคลุมบทบัญญัติประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ตั้งแต่มาตรา 194-353 โดยผู้เขียนได้..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786162695025
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรรณรายรัตน์ ศรีไชยรัตน์ ราคา :  240.00  ส่วนลด : 15%
เหลือ 204.00 บาท
 
 
 
 
    หลักกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล

ความหมายและบทนิยามศัพท์ของวิชากฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล,หลักกฎหมายว่าด้วยสัญชาติ,สถานะทางกฎหมายของคนต่างด้าวในประเทศไทย,การขัดกันแห่งกฎหมายกา..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786162696480
ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.ดวงเด่น นาคสีหราช ราคา :  260.00  ส่วนลด : 15%
เหลือ 221.00 บาท
 
 
    ประมวลกฎหมายอาญา ฉบับอ้างอิง

เนื่องจากสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้ผ่านพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 26) พ.ศ.2560 เกี่ยวกับ..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786162697081
ศาสตราจารย์ ดร.ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ ราคา :  580.00  ส่วนลด : 20%
เหลือ 464.00 บาท
 
 
 
 
    กฎหมายระหว่างประเทศ เล่ม 2

ความคุ้มกันจากเขตอำนาจของรัฐ (Immunity from Jurisdiction), สนธิสัญญา(Treaties), การประติบัติต่อคนต่างด้าว (Treatment of Aliens), ความรับผิดของรัฐ (..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786162696916
ศาสตราจารย์ ดร.จุมพต สายสุนทร ราคา :  470.00  ส่วนลด : 15%
เหลือ 399.50 บาท
 
 
    กฎหมายเบื้องต้นทางธุรกิจ

"กฎหมายเบื้องต้นทางธุรกิจ" สำหรับนักเรียนกฎหมายจัดอยู่ในกลุ่มความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป

สำหรับนักศึกษาคณะวิชาอื่น และประชาชนทั่ว..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786162696923
ศาสตราจารย์ ดร.ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ ราคา :  380.00  ส่วนลด : 15%
เหลือ 323.00 บาท
 
 
 
 
    หลักกฎหมายเกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัย

หลักว่าด้วยความผิดทางวินัยและโทษทางวินัย กระบวนการดำเนิการทางวินัย การโต้แย้งคำสั่งลงโทษทางวินัย 

..
 
     
  รหัสสินค้า : 9786162695162
ดร.พัฒน์พงศ์ อมรวัฒน์ ราคา :  120.00  ส่วนลด : 15%
เหลือ 102.00 บาท
 
 
    ทฤษฎีสิทธิขั้นพื้นฐาน

บทที่ 1  วัตถุแห่งการศึกษาของทฤษฎีสิทธิขั้นพื้นฐานในฐานะทฤษฎีทางรัฐธรรมนูญ

บทที่ 2   ข้อความคิดว่าด้วยบรรทัดฐานทางกฎหมายเกี่..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786168139394
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ต่อพงศ์ กิตติยานุพงศ์ ราคา :  300.00  ส่วนลด : 10%
เหลือ 270.00 บาท
 
 
 
 
    ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ฉบับทันสมัย
..
 
     
  รหัสสินค้า : 9786162697111
ฝ่ายวิชาการ สำนักพิมพ์วิญญูชน ราคา :  240.00  ส่วนลด : 15%
เหลือ 204.00 บาท
 
 
    กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา เล่ม 1

หนังสือเล่มนี้จะอธิบายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาในภาค 1 ข้อความเบื้องต้น ภาค 2 สอบสวน ภาค 3 วิธีพิจารณาความในศาลชั้นต้น  ภาค 4 อุทธรณ์และ..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786162695933
ดร.สุพิชฌาย์ ศิริวัฒนา สีตะสิทธิ์, สุพจน์ สีตะสิทธิ์ ราคา :  150.00  ส่วนลด : 15%
เหลือ 127.50 บาท
 
 
 


 
    คำถามพร้อมธงคำตอบ ข้อสอบความรู้ชั้นเนติบัณฑิตภาคหนึ่ง

 การจัดพิมพ์ครั้งนี้ ได้รวบรวมคำถามพร้อมธงคำตอบ ข้อสอบความรู้ชั้นเนติบัณฑิตภาตหนึ่งตั้งแต่สมัยที่ 50 ปีการศึกษ..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786164040274
เนติบัณฑิตยสภา ราคา :  200.00  ส่วนลด : 10%
เหลือ 180.00 บาท
 
 
    กฎหมายวิ.แพ่งพิสดาร เล่ม 3 (ฉบับปรับปรุงใหม่ ปี 2561)

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 

ภาค  4 วิธีการชั่วคราวก่อนพิพากษา และการบังคับตามคำพิพากษาหรือคำสั่ง

ปรับปรุงแก้ไขล่าสุด..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786164550902
วิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์ ราคา :  340.00  ส่วนลด : 10%
เหลือ 306.00 บาท
 
 
 
 
    กฎหมายเกี่ยวกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

-คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

-ความหมายของ "หลักทรัพยฺ"

- การขายหลักทรัพย์ของบริษัท

- หุ้นกู้

- การบร..

 
     
  รหัสสินค้า : 9789742036867
พิเศษ เสตเสถียร ราคา :  160.00  ส่วนลด : 10%
เหลือ 144.00 บาท
 
 
    กฎหมายมหาชน เล่ม 1 วิวัฒนาการทางปรัชญา และลักษณะของกฎหมายมหาชนยุคต่างๆ

หนังสือกฎหมายมหาชน เล่ม 1 วิวัฒนาการทางปรัชญาและลักษณะของกฎหมายมหาชนยุคต่างๆ  ได้มีการอธิบายเชิงวิเคราะห์ถึงวิวัฒนาการของกฏหมายในเชิงปรัชญา&nb..

 
     
  รหัสสินค้า : 9789740336860
ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ ราคา :  180.00  ส่วนลด : 10%
เหลือ 162.00 บาท
 
 
 
 
    สู่สนามอัยการ

สู่สนามอัยการ

-ข้อกฎหมายที่น่าสนใจ

-ตัวอย่างวิเคราะห์แนวข้อสอบเก่า

-คำชี้ขาดความเห็นแย้งที่น่าสนใจ

-คำศัพท์ภาษาอังก..

 
     
  รหัสสินค้า : 9789742036621
ดร. สุพิศ ปราณีตพลกรัง ราคา : 280.00 บาท
 
 
    จอหงวน วิชากฎหมายล้มละลาย เล่มที่ 1

ข้อสันนิษฐานลูกหนี้มีหนี้สินล้นพ้นตัว กำารฟ้องคดีล้มละลาย การจัดการทรัพย์สิน การประชุมเจ้าหนี้ครั้งแรก การประนอมหนี..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786164292277
คณิตศร์ คงทอง ราคา : 130.00 บาท
 
 
 
 
    ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับศาลรัฐธรรมนูญ

ในการปรับปรุงครั้งนี้ทางผู้เขียนได้จัดระบบใหม่ โดยนำองค์ความรู้ทั้งหลายที่เกี่ยวกับศาลรัฐธรรมนูญมาแบ่งออกเป็น 4 ภาค..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786162695452
ศาสตราจารย์ ดร. บรรเจิด สิงคะเนติ ราคา :  230.00  ส่วนลด : 15%
เหลือ 195.50 บาท
 
 
    คำอธิบายกฎหมายลักษณะซื้อขาย แลกเปลี่ยน ให้ จ้างแรงงาน จ้างทำของ รับขน

ภาค 1  ซื้อขาย

ภาค 2  แลกเปลี่ยน

ภาค 3  ให้

ภาค 4  จ้างแรงงาน

ภาค 5  จ้างทำของ

ภาค..

 
     
  รหัสสินค้า : 9789742037086
รองศาสตราจารย์จิตรา เพียรล้ำเลิศ ราคา :  150.00  ส่วนลด : 10%
เหลือ 135.00 บาท
 
 
 
 
    อำนาจหน้าที่ของพนักงานอัยการ

-องค์กรอัยการสากล

-องค์กรอัยการไทย

-อำนาจหน้าที่ของพนักงานอัยการในพระราชบัญญัติองค์กรอัยการ และพนักงานอัยการ พ.ศ.2553

-อำนา..

 
     
  รหัสสินค้า : 9789742036843
นพดล พลกูล ราคา :  230.00  ส่วนลด : 10%
เหลือ 207.00 บาท
 
 
    คำอธิบายวิชา สัมมนากฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

ขั้นตอนที่ 1  กระบวนการก่อนฟ้องคดี

ขั้นตอนที่ 2  กระบวนการหลังฟ้องคดี

ขั้นตอนที่ 3  กระบวนการชั้นบังคับคดี

&..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786164040441
อาจารย์อรรถพล ใหญ่สว่าง ราคา :  470.00  ส่วนลด : 10%
เหลือ 423.00 บาท
 
 
 
ยูสเซอร์เนม
รหัสผ่าน
ลงทะเบียน   ลืมรหัสผ่าน

2,626,944 คน

 

 

 
 
Winyuchon Publication House Co., Ltd.
 
สำนักพิมพ์วิญญูชน 39/200-201 ซ.วิภาวดีรังสิต 84 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ 0-2996-9471-3 โทรสาร 0-2996-9474