20 พฤศจิกายน 2561
     
  คำอธิบายกฎหมายลักษณะมรดก
หลักพื้นฐานของสิทธิเสรีภาพ และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ : หนี้
คำอธิบายนิติกรรม-สัญญา
ประมวลกฎหมายอาญา ฉบับอ้างอิง
กฎหมายระหว่างประเทศ
ถาม-ตอบหนี้
เตรียมสอบเข้านิติศาสตร์
หลักกฎหมายอาญา ภาคความผิด
 

 
 

  WebLink : WebLink :  


  ปากท้องของประชาชน   
  การปกครองส่วนท้องถิ่น(ร่างรัฐธรรมนูญ2559)   
  ร้านหนังสือวิญญูชน   
  ประวัติและผลงาน ศ.จิตติ ติงศภัทิย์   
  ประวัติและผลงาน ศ.สัญญา ธรรมศักดิ์   
ดูทั้งหมด


    พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 30) พ.ศ. 2558
 

เล่ม 132 ตอนที่ 127 ก วันที่ 30 ธันวาคม 2558

---เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่ปัจจุบันมีการนําอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการบังคับตามกระบวนการยุติธรรมทางอาญา สมควรให้นําอุปกรณ์ดังกล่าวไปใช้ในการติดตามตัวผู้ถูกปล่อยชั่วคราว ถ้ามีการทําลายอุปกรณ์ดังกล่าวหรือทำให้ใช้การไม่ได้ ไม่ว่าโดยวิธีใด ให้สันนิษฐานว่าผู้ถูกปล่อยชั่วคราวนั้นหนีหรือจะหลบหนี และมิให้เรียกหลักประกันเกินสมควร เพื่อให้ผู้ต้องหาและจําเลยมีโอกาสได้รับการปล่อยชั่วคราวมากขึ้น อีกทั้งสมควรกําหนดให้มีการสั่งงดการบังคับตามสัญญาประกันหรือลดจํานวนเงินที่ต้องใช้ตามสัญญาประกันโดยคํานึงถึงความพยายามของผู้ประกันในการติดตามผู้ที่หลบหนี รวมทั้งความเสียหายที่เกิดขึ้นว่ามีมากน้อยเพียงใด และแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์การบังคับตามสัญญาประกันในกรณีที่ต้องมีการบังคับคดี โดยเจ้าพนักงานบังคับคดี กรมบังคับคดี เพื่อให้การบังคับตามสัญญาประกันมีประสิทธิภาพมากขึ้น จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี---

อ่านรายละเอียดได้ที่http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/A/127/1.PDF

  ข้อมูลการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติของ สนช.   
  ลิ้ง download ชุดกฎหมายทางทะเล   
  พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 25) 7 เมษายน 2559   
     
ดูทั้งหมด

  งานวิชาการรำลึกศาสตราจารย์จิตติ ติงศภัทิย์ ครั้งที่ 20 | 28/03/2015  
  มอบเงินสมทบทุนกองทุนศาสตราจารย์จิตติ ติงศภัทิย์ และกองทุนนิติธรรมพัฒน์ | 25/03/2015  
  แนะนำร้านหนังสือ TU LAW Bookstore | 07/05/2014  
ดูทั้งหมด


 
    กรรมสิทธิ์

ภาค 1 ความรู้พื้นฐานทางความคิด

- บทที่ 1  ความเบื้องต้นเกี่ยวกับกรรมสิทธิ์

  &nbs..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786168139271
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อานนท์ มาเม้า ราคา :  900.00  ส่วนลด : 10%
เหลือ 810.00 บาท
 
 
    กฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่และความรับผิดชอบของรัฐโดยปราศจากความผิด

ในการพิมพ์ครั้งนี้ได้เพิ่มเติมความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกา คำวินิจฉัยของศาลปกครองและคำวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ร..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786162695803
ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ชาญชัย แสวงศักดิ์ ราคา :  480.00  ส่วนลด : 10%
เหลือ 432.00 บาท
 
 
 
 
    กฎหมายอาญาชั้นสูง

กฎหมายอาญาชั้นสูงเล่มนี้ เนื้อหาได้แบ่งออกเป็น 3 ภาค คือ ภาค 1 ว่าด้วยอาชญากรรม ภาค 2 ว่าด้วยความรับผิดทางอาญา และภาค 3 ว่าด้วยโทษอาญา

ท้าย..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786162697104
รองศาสตราจารย์ ดร.ปกป้อง ศรีสนิท ราคา :  220.00  ส่วนลด : 10%
เหลือ 198.00 บาท
 
 
    คำอธิบายวิชาการว่าความ และศาลจำลอง

บทบาทของทนายความทั่วไป, หลักปฏิบัติเบื้องต้นในการฟ้องคดี, การร่างฟ้องคดี, การร่างคำให้การคดีแพ่ง, การร่างคำฟ้องคดีอาญา, คำร้อง คำขอ คำแถลง ในคดีแพ่..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786162696305
จุมพล ชื่นจิตต์ศิริ ราคา :  350.00  ส่วนลด : 10%
เหลือ 315.00 บาท
 
 
 
 
    คู่มือสอบกฎหมายปกครอง

คู่มือสอบกฎหมายปกครองเล่มนี้ เหมาะสำหรับอ่านเพื่อเตรียมตัวสอบเนติบัณฑิต อัยการผู้ช่วย ตุลาการศาลปกครอง พนักงานคดีปก..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786162696749
อนุวัฒน์ บุญนันท์, สุริยา ปานแป้น ราคา :  350.00  ส่วนลด : 10%
เหลือ 315.00 บาท
 
 
    นิติศาสตร์แนวพุทธ(ใบโพธิ์)

"นิติศาสตร์แนวพุทธ" อันเป็นปาฐกถาธรรมของสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ. ปยุตฺโต) แสดงพ..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786162695490
สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ. ปยุตฺโต) ราคา :  140.00  ส่วนลด : 10%
เหลือ 126.00 บาท
 
 
 
 
    กฎหมายว่าด้วยสัญชาติ

บทที่ 1  ข้อความคิดทั่วไปว่าด้วยสัญชาติ

บทที่ 2  การได้สัญชาติ

บทที่ 3  การเสียสัญชาติ

บทที่ 4  การกลับ..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786162697142
นฤมล ฐานิสโร ราคา :  130.00  ส่วนลด : 10%
เหลือ 117.00 บาท
 
 
    กฎหมายเรื่อง Bitcoin Blockchain ICO and etc.

- Bitcoint

- Cryptocurrency

- Bitcoint's Logo

- BlockChain

-Smat Contract

- ICO

ฯลฯ

..
 
     
  รหัสสินค้า : 9786162697425
ทพพล น้อยปัญญา ราคา :  180.00  ส่วนลด : 15%
เหลือ 153.00 บาท
 
 
 
 
    ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา:หลักกฎหมายและพื้นฐานการเข้าใจ

ในการพิมพ์ครั้งที่3นี้ ผู้รวบรวมใคร่ขอย้ำว่าหนังสือ "ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา :หลักกฎหมายและพื้นฐานการเข้าใจ..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786162695179
ศาสตราจารย์ ดร.คณิต ณ นคร ราคา :  220.00  ส่วนลด : 10%
เหลือ 198.00 บาท
 
 
    คำอธิบายกฎหมายอาญาภาคความผิด เล่ม 3

ภาค 1  ความผิดที่คุ้มครองประโยชน์ของรัฐ

     - ส่วนที่ 1  ความผืดเกี่ยวกับความมั่นคงแห่งราชอาณาจักร

 ..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786162696947
รองศาสตราจารย์ ดร.คณพล จันทน์หอม ราคา :  650.00  ส่วนลด : 10%
เหลือ 585.00 บาท
 
 
 


 
    ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป

หนังสือเล่มนี้มีเนื้อหาสาระเกี่ยวกับความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายเบื้องต้นซึ่งผู้ศึกษากฎหมาย รวมถึงบุคคลทั่วไปพึงต้องรู้และเข้าใจเนื่องจากเกี่ยวข้อง..

 
     
  รหัสสินค้า : 9789744669797
ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตรา (ฟุ้งลัดดา) วิเชียรชม ราคา :  200.00  ส่วนลด : 10%
เหลือ 180.00 บาท
 
 
    ถาม-ตอบ กฎหมายลักษณะละเมิด และความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่

ละเมิด

     - ความรับผิดเพื่อละเมิด

     - ค่าสินไหมทดแทนเพื่อละเมิด

     - อา..

 
     
  รหัสสินค้า : 9789742036768
สุพจน์ กู้มานะชัย ราคา :  140.00  ส่วนลด : 10%
เหลือ 126.00 บาท
 
 
 
 
    นิติปรัชญา

วิชานิติปรัชญาเป็นวิชาที่มีความสำคัญในการทำความเข้าใจเชิงปรัชญาและประวัติศาสตร์ทางวิชาการของกฎหมาย เป็นรากฐานสำคัญของการศึกษาวิชานิติศาสตร์ หนังสือ..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786168139127
ปรีดี เกษมทรัพย์ แก้ไขเพิ่มเติม กิตติศักดิ์ ปรกติ ราคา :  350.00  ส่วนลด : 10%
เหลือ 315.00 บาท
 
 
    คำถามพร้อมธงคำตอบ ข้อสอบความรู้ชั้นเนติบัณฑิตภาคหนึ่ง

 การจัดพิมพ์ครั้งนี้ ได้รวบรวมคำถามพร้อมธงคำตอบ ข้อสอบความรู้ชั้นเนติบัณฑิตภาตหนึ่งตั้งแต่สมัยที่ 50 ปีการศึกษ..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786164040274
เนติบัณฑิตยสภา ราคา :  200.00  ส่วนลด : 10%
เหลือ 180.00 บาท
 
 
 
 
    รวมกฎหมายปกครอง ฉบับกายวิภาค

พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539

พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539

พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปก..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786164559509
ธิติพล ศรีประทักษ์ ราคา :  240.00  ส่วนลด : 10%
เหลือ 216.00 บาท
 
 
    คู่มือทวนสอบ ประเด็นสำคัญ รัฐธรรมนูญ 2560
..
 
     
  รหัสสินค้า : 9786164555259
Absolute law ราคา :  75.00  ส่วนลด : 10%
เหลือ 67.50 บาท
 
 
 
 
    คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ซื้อขาย, แลกเปลี่ยน, ให้

บทที่ 1  ข้อพิจารณาเบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายลักษณะซื้อขาย

บทที่ 2  การนำบทบัญญัติทั่วไปมาใช้ในกฎหมายลักษณะซื้อขาย

บทที่ 3 ..

 
     
  รหัสสินค้า : 9789744473066
วิษณุ เครืองาม ราคา : 340.00 บาท
 
 
    พระราชบัญญัติล้มละลาย ฉบับกายวิภาค

หมวดที่ 1  กระบวนพิจารณาตั้งแต่ขอให้ล้มละลายจนถึงปลดจากล้มละลาย

หมวดที่ 2  กระบวนพิจารณาในกรณีที่ลูกหนี้ตาย

หมวดที่ 3 กระ..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786164557697
ธิติพล ศรีประทักษ์ ราคา :  180.00  ส่วนลด : 10%
เหลือ 162.00 บาท
 
 
 
 
    ประเพณีทางรัฐธรรมนูญ

บทที่ 1   บทนำ

บทที่ 2  นิติวิธีว่าด้วยการตีความ  : หลักการทั่วไป กรอบทฤษฎี และแนวปฏิบัติ

บทที่ 3 รัฐธรรมนูญกับ..

 
     
  รหัสสินค้า : 9789742036911
ดร.ปวริศร เลิศธรรมเทวี ราคา :  250.00  ส่วนลด : 10%
เหลือ 225.00 บาท
 
 
    ความรู้ทั่วไป กฎหมายภาษีอากร ตามประมวลรัษฎากร พ.ศ.2561

บทที่ 1  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภาษีอากร

บทที่ 2  ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

บทที่ 3  ภาษีเงินได้นิติบุคคล

บทที่ ..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786164686823
ทัศนีย์ เหลืองเรืองรอง ราคา :  300.00  ส่วนลด : 10%
เหลือ 270.00 บาท
 
 
 
ยูสเซอร์เนม
รหัสผ่าน
ลงทะเบียน   ลืมรหัสผ่าน

2,848,785 คน

 

 

 
 
Winyuchon Publication House Co., Ltd.
 
สำนักพิมพ์วิญญูชน 39/200-201 ซ.วิภาวดีรังสิต 84 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ 0-2996-9471-3 โทรสาร 0-2996-9474