23 กุมภาพันธ์ 2561
     
  คำอธิบายกฎหมายลักษณะมรดก
คำอธิบายกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
หลักพื้นฐานของสิทธิเสรีภาพ และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ : หนี้
คำอธิบายนิติกรรม-สัญญา
ประมวลกฎหมายอาญา ฉบับอ้างอิง
กฎหมายระหว่างประเทศ
ถาม-ตอบกฎหมายครอบครัว
ถาม-ตอบหนี้
 

 
 

  WebLink : WebLink :  


  ปากท้องของประชาชน   
  การปกครองส่วนท้องถิ่น(ร่างรัฐธรรมนูญ2559)   
  ร้านหนังสือวิญญูชน   
  ประวัติและผลงาน ศ.จิตติ ติงศภัทิย์   
  ประวัติและผลงาน ศ.สัญญา ธรรมศักดิ์   
ดูทั้งหมด


    ประกาศคณะกรรมการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการตุลาการ ในตำแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษา ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๙
 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม คลิ๊ก

  พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 25) 7 เมษายน 2559   
  ลิ้ง download ชุดกฎหมายทางทะเล   
  พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 30) พ.ศ. 2558   
     
ดูทั้งหมด

  งานวิชาการรำลึกศาสตราจารย์จิตติ ติงศภัทิย์ ครั้งที่ 20 | 28/03/2015  
  มอบเงินสมทบทุนกองทุนศาสตราจารย์จิตติ ติงศภัทิย์ และกองทุนนิติธรรมพัฒน์ | 25/03/2015  
  แนะนำร้านหนังสือ TU LAW Bookstore | 07/05/2014  
ดูทั้งหมด


 
    คำอธิบายซื้อขาย แลกเปลี่ยน ให้

สัญญาซื้อขาย (Sale)  มูลเหตุในการทำสัญญาซื้อขาย, ความหมายและสาระสำคัญของสัญญาซื้อขาย, ประเภทของนิติกรรมเกี่ยวกับการซื้อขาย, แ..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786162696442
ศาสตราจารย์ ดร.ไผทชิต เอกจริยกร ราคา :  360.00  ส่วนลด : 15%
เหลือ 306.00 บาท
 
 
    กฎหมายแพ่ง หลักทั่วไป

หนังสือเล่มนี้มีเนื้อหาครอบคลุมเกี่ยวกับความรู้พื้นฐานทางกฎหมายที่สำคัญ ความหมาย ลักษณะของกฎหมาย หลักนิติธรรม พัฒนาการของกฎหมาย 3 ยุค วิวัฒนาการของ..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786162696251
ผู้ช่วยศาสตราจารย์กันย์กัญญา ใจการวงค์สกุล ราคา :  220.00  ส่วนลด : 15%
เหลือ 187.00 บาท
 
 
 
 
    กฎหมายกับธุรกิจระหว่างประเทศกฎหมายแข่งขันทางการค้าของประเทศสมาชิกอาเซียน

กฎหมายแข่งขันทางการค้าในประเทศสหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้ กฎหมายแข่งขันทางการ..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786162695926
ศาสตราจารย์ ดร.ศักดา ธนิตกุล ราคา :  440.00  ส่วนลด : 15%
เหลือ 374.00 บาท
 
 
    กฎหมายมหาชน เล่ม4 รัฐ

พัฒนาการของสังคมมนุษย์ การอธิบาย"รัฐ"ทางสังคมวิทยาและประวัติศาสตร์  ความคิดของมนุษย์ต่อสังคม การอธิบายการกำเนิ..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786162695612
ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ ราคา :  230.00  ส่วนลด : 15%
เหลือ 195.50 บาท
 
 
 
 
    กฎหมายอาญา ภาคทั่วไป

ภาค 1 บทนำ ความหมายและภารกิจของกฎหมายอาญา, ที่มาของกฎหมายอาญาและการตีค..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786162695643
ศาสตราจารย์ ดร.คณิต ณ นคร ราคา :  540.00  ส่วนลด : 15%
เหลือ 459.00 บาท
 
 
    หลักกฎหมายมหาชน หลักนิติธรรม/นิติรัฐ ในฐานะ

หลักกฎหมายมหาชน หลักนิติธรรม/นิติรัฐ ในฐานะ "เกณฑ์" จำกัดอำนาจรัฐ เล่มนี้เขียนขึ้นโดยใช้เหตุผลจูงใจ 2 ประการคือ ประการแรก ผู้เขียน..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786162695773
ศาสตราจารย์ ดร. บรรเจิด สิงคะเนติ ราคา :  150.00  ส่วนลด : 15%
เหลือ 127.50 บาท
 
 
 
 
    กรรมสิทธิ์

ภาค 1 ความรู้พื้นฐานทางความคิด

- บทที่ 1  ความเบื้องต้นเกี่ยวกับกรรมสิทธิ์

  &nbs..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786168139271
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อานนท์ มาเม้า ราคา :  900.00  ส่วนลด : 10%
เหลือ 810.00 บาท
 
 
    คำอธิบายกฎหมายแรงงาน

กฎหมายแรงงานเป็นวิชาสำคัญที่นักศึกษาในหลายสาขาวิชาของสถาบันต่าง ๆ ต้องศึกษา และเป็นความรู้ที่นายจ้างและลูกจ้างทุกคนในประเทศไทยต้องใฝ่หาและทำความเข้..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786162696299
ศาสตราจารย์ เกษมสันต์ วิลาวรรณ ราคา :  400.00  ส่วนลด : 15%
เหลือ 340.00 บาท
 
 
 
 
    คำอธิบายกฎหมายลักษณะหนี้ (ผลแห่งหนี้)

หนังสือแบ่งเนื้อหาออกเป็น 11 บท มีเนื้อหาดังนี้ 1.ความสัมพันธ์ของกฎหมายลักษณะหนี้กับกฎหมายลักษณะอื่น 2.ความเป็นมาทางประวัติศาสตร์ของกฎหมายลักษณะหนี..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786162695971
ศาสตราจารย์ ดร.ศนันท์กรณ์ โสตถิพันธุ์ ราคา :  460.00  ส่วนลด : 15%
เหลือ 391.00 บาท
 
 
    ประมวลกฎหมายอาญา ฉบับหัวเรื่องเรียงมาตรา

ประมวลกฎหมายอาญา ฉบับหัวเรื่องเรียงมาตรานี้ ผู้จัดทำมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การใช้ประมวลกฎหมายอาญาเพื่อการอ้างอิงเฉพาะ บทบัญญัติทางกฎหมายในการใช้งาน ..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786162696145
ศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล ราคา :  240.00  ส่วนลด : 15%
เหลือ 204.00 บาท
 
 
 


 
    จอหงวน วิชากฎหมายอาญา บทบัญญัติทั่วไป (มาตรา1-89)

ขอบเขตการใช้กฎหมาย ความรับผิดในทางอาญา การกระทำความผิดโดยพลาด การกระทำที่กฎหมายยกเว้นความผิดและยกเว้นโทษ การพยายามก..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786164400382
คณิตศร์ คงทอง ราคา : 110.00 บาท
 
 
    วารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ฉบับที่ 4
..
 
     
  รหัสสินค้า : 9786169078906
ราคา :  150.00  ส่วนลด : 10%
เหลือ 135.00 บาท
 
 
 
 
    จอหงวน วิชา นิติกรรม-สัญญา-หนี้

 

     
  รหัสสินค้า : 9786164402164
คณิตศร์ คงทอง ราคา : 130.00 บาท
 
 
    กฎหมาย 3 พ.ร.บ. พิสดาร ฉบับปรับปรุงใหม่ ปี 2560

หลักกฎหมายและคำพิพากษาฎีกาที่สำคัญตามพ.ร.บ.ศาลเยาวชนและครอบครัวฯ 
หลักกฎหมายและคำพิพากษาฎีกาที่สำคัญ พระธรรมนูญศาลยุติธรรม
หลักกฎหมา..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786164294462
วิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์ ราคา : 300.00 บาท
 
 
 
 
    คำถาม-คำตอบ ปัญหาข้อกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งและพระธรรมนูญศาลยุติธรรม

หนังสือคำถาม คำตอบปัญหาข้อกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งและพระธรรมนูญศาลยุติธรรม เล่มนี้ ได้รวบรวมปัญหาข้อกฎหมายจากแนวคำ..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786167657288
ประเสริฐ เสียงสุทธิวงศ์ ราคา :  235.00  ส่วนลด : 10%
เหลือ 211.50 บาท
 
 
    ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ฉบับกายวิภาค

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งเป็นกฎหมายสำคัญที่ใช้เป็นหลักในการเรียน การสอบและการทำงานของนักกฎหมาย แต่เนื่องจากเป็นกฎหมายที่กำหนดถึงขั้นตอนการดำเ..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786164409194
ธิติพล ศรีประทักษ์ ราคา :  220.00  ส่วนลด : 10%
เหลือ 198.00 บาท
 
 
 
 
    ลักษณะของกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา

การตีพิมพ์ครั้งที่ 11 นั้น สำนักพิมพ์ได้ทำการแก้ไขเพิ่มเติมเนื้อหาเกี่ยวกับความรับผิดทางอาญาของนิติบุคคลในเรื่องของลิขสิทธิ์, สิทธิบัตร, สิ่งบ่งชี้..

 
     
  รหัสสินค้า : 9789742036720
ศาสตราจารย์ไชยยศ เหมะรัชตะ ราคา : 440.00 บาท
 
 
    คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ซื้อขาย, แลกเปลี่ยน, ให้

บทที่ 1  ข้อพิจารณาเบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายลักษณะซื้อขาย

บทที่ 2  การนำบทบัญญัติทั่วไปมาใช้ในกฎหมายลักษณะซื้อขาย

บทที่ 3 ..

 
     
  รหัสสินค้า : 9789744473066
วิษณุ เครืองาม ราคา : 340.00 บาท
 
 
 
 
    คำอธิบายพยานหลักฐานคดีแพ่งและคดีอาญา

บทที่ 1 บททั่วไป  บทที่ 2 พยานหลักฐานในสำนวนข้อยกเว้น บทที่ 3 การกำหนดประเด็นข้อพิพาท บทที่ 4 ภาระการพิสูจน์ บ..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786164553910
ธานี สิงหนาท ราคา :  360.00  ส่วนลด : 10%
เหลือ 324.00 บาท
 
 
    วิธีพิจารณาความแพ่งพิสดาร เล่ม1

วิ.แพ่งพิสดาร ฉบับปรับปรุงใหม่ปี 2560 เล่ม 1-3 นี้ ผู้จัดทำได้ทำการปรับปรุงแก้ไขวิ.แพ่งพิสดาร ที่ได้จัดพิมพ์มาแล้วห..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786164237483
วิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์ ราคา : 320.00 บาท
 
 
 
ยูสเซอร์เนม
รหัสผ่าน
ลงทะเบียน   ลืมรหัสผ่าน

2,385,010 คน

 

 

 
 
Winyuchon Publication House Co., Ltd.
 
สำนักพิมพ์วิญญูชน 39/200-201 ซ.วิภาวดีรังสิต 84 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ 0-2996-9471-3 โทรสาร 0-2996-9474