20 มกราคม 2562
     
  คำอธิบายกฎหมายลักษณะมรดก
หลักพื้นฐานของสิทธิเสรีภาพ และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ : หนี้
คำอธิบายนิติกรรม-สัญญา
ประมวลกฎหมายอาญา ฉบับอ้างอิง
กฎหมายระหว่างประเทศ
ถาม-ตอบหนี้
เตรียมสอบเข้านิติศาสตร์
หลักกฎหมายอาญา ภาคความผิด
 

 
 

  WebLink : WebLink :  


  ปากท้องของประชาชน   
  การปกครองส่วนท้องถิ่น(ร่างรัฐธรรมนูญ2559)   
  ร้านหนังสือวิญญูชน   
  ประวัติและผลงาน ศ.จิตติ ติงศภัทิย์   
  ประวัติและผลงาน ศ.สัญญา ธรรมศักดิ์   
ดูทั้งหมด


    พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 30) พ.ศ. 2558
 

เล่ม 132 ตอนที่ 127 ก วันที่ 30 ธันวาคม 2558

---เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่ปัจจุบันมีการนําอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการบังคับตามกระบวนการยุติธรรมทางอาญา สมควรให้นําอุปกรณ์ดังกล่าวไปใช้ในการติดตามตัวผู้ถูกปล่อยชั่วคราว ถ้ามีการทําลายอุปกรณ์ดังกล่าวหรือทำให้ใช้การไม่ได้ ไม่ว่าโดยวิธีใด ให้สันนิษฐานว่าผู้ถูกปล่อยชั่วคราวนั้นหนีหรือจะหลบหนี และมิให้เรียกหลักประกันเกินสมควร เพื่อให้ผู้ต้องหาและจําเลยมีโอกาสได้รับการปล่อยชั่วคราวมากขึ้น อีกทั้งสมควรกําหนดให้มีการสั่งงดการบังคับตามสัญญาประกันหรือลดจํานวนเงินที่ต้องใช้ตามสัญญาประกันโดยคํานึงถึงความพยายามของผู้ประกันในการติดตามผู้ที่หลบหนี รวมทั้งความเสียหายที่เกิดขึ้นว่ามีมากน้อยเพียงใด และแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์การบังคับตามสัญญาประกันในกรณีที่ต้องมีการบังคับคดี โดยเจ้าพนักงานบังคับคดี กรมบังคับคดี เพื่อให้การบังคับตามสัญญาประกันมีประสิทธิภาพมากขึ้น จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี---

อ่านรายละเอียดได้ที่http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/A/127/1.PDF

  ข้อมูลการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติของ สนช.   
  ประกาศคณะกรรมการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการตุลาการ ในตำแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษา ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๙   
  ลิ้ง download ชุดกฎหมายทางทะเล   
  พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 25) 7 เมษายน 2559   
ดูทั้งหมด

  งานวิชาการรำลึกศาสตราจารย์จิตติ ติงศภัทิย์ ครั้งที่ 20 | 28/03/2015  
  มอบเงินสมทบทุนกองทุนศาสตราจารย์จิตติ ติงศภัทิย์ และกองทุนนิติธรรมพัฒน์ | 25/03/2015  
  แนะนำร้านหนังสือ TU LAW Bookstore | 07/05/2014  
ดูทั้งหมด


 
    กฎหมายเรื่อง Bitcoin Blockchain ICO and etc.

- Bitcoint

- Cryptocurrency

- Bitcoint's Logo

- BlockChain

-Smat Contract

- ICO

ฯลฯ

..
 
     
  รหัสสินค้า : 9786162697425
ทพพล น้อยปัญญา ราคา :  180.00  ส่วนลด : 15%
เหลือ 153.00 บาท
 
 
    ถาม-ตอบ ห้างหุ้นส่วนบริษัท

หนังสือคำถาม-คำตอบ (กฎหมายลักษณะห้างหุ้นส่วน-บริษัท) เล่มนี้ จัดทำขึ้นเพื่อประกอบการเรียนการสอนในรายวิชากฎหมายลักษณ..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786162696503
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดม งามเมืองสกุล ราคา :  160.00  ส่วนลด : 10%
เหลือ 144.00 บาท
 
 
 
 
    ประวัติศาสตร์กฎหมายไทย

หนังสือเล่มนี้ เป็นการค้นคว้าวิจัยเรื่องที่เกี่ยวกับประวัติศาสตร์กฎหมายไทย ทั้งในส่วนที่เกี่ยวกับประวัติศาสตร์กฎห..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786162696978
ศาสตราจารย์แสวง บุญเฉลิมวิภาส ราคา :  220.00  ส่วนลด : 10%
เหลือ 198.00 บาท
 
 
    รวมกฎหมายแรงงานและประกันสังคม
..
 
     
  รหัสสินค้า : 9786162695001
ฝ่ายวิชาการ สำนักพิมพ์วิญญูชน ราคา :  260.00  ส่วนลด : 10%
เหลือ 234.00 บาท
 
 
 
 
    ทฤษฎีสิทธิขั้นพื้นฐาน

บทที่ 1  วัตถุแห่งการศึกษาของทฤษฎีสิทธิขั้นพื้นฐานในฐานะทฤษฎีทางรัฐธรรมนูญ

บทที่ 2   ข้อความคิดว่าด้วยบรรทัดฐานทางกฎหมายเกี่..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786168139394
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ต่อพงศ์ กิตติยานุพงศ์ ราคา :  300.00  ส่วนลด : 10%
เหลือ 270.00 บาท
 
 
    ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ฉบับอ้างอิง

หนังสือ "ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ฉบับอ้างอิง" นี้ได้จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ค่อนข้างหลากหลาย กล่าวคือ เพื..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786162696633
ศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล ราคา :  580.00  ส่วนลด : 10%
เหลือ 522.00 บาท
 
 
 
 
    กฎหมายมหาชน เล่ม4 รัฐ

พัฒนาการของสังคมมนุษย์ การอธิบาย"รัฐ"ทางสังคมวิทยาและประวัติศาสตร์  ความคิดของมนุษย์ต่อสังคม การอธิบายการกำเนิ..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786162695612
ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ ราคา :  230.00  ส่วนลด : 10%
เหลือ 207.00 บาท
 
 
    คู่มือสอบพระธรรมนูญศาลยุติธรรม

คู่มือสอบพระธรรมนูญศาลยุติธรรม เกิดขึ้นด้วยแนวคิดที่ว่าเป็นคู่มือสำหรับผู้ที่เข้าสอบในสนามสอบคัดเลือกเข้ารับราชการตุลาการในตำแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษา..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786162696398
อภิรัฐ บุญทอง ราคา :  150.00  ส่วนลด : 10%
เหลือ 135.00 บาท
 
 
 
 
    กฎหมายอาญาชั้นสูง

กฎหมายอาญาชั้นสูงเล่มนี้ เนื้อหาได้แบ่งออกเป็น 3 ภาค คือ ภาค 1 ว่าด้วยอาชญากรรม ภาค 2 ว่าด้วยความรับผิดทางอาญา และภาค 3 ว่าด้วยโทษอาญา

ท้าย..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786162697104
รองศาสตราจารย์ ดร.ปกป้อง ศรีสนิท ราคา :  220.00  ส่วนลด : 10%
เหลือ 198.00 บาท
 
 
    จากจรรยาแพทย์มาถึงยุคชีวจริยศาสตร์

บทที่ 1 ประวัติการควบคุมประกอบวิชชาชีพด้านการแพทย์และสาธารณสุข  บทที่ 2 จริยธรรมแห่งวิชาชีพ  บทที่ 3 จรรย..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786162695308
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์วิฑูรย์ อึ้งประพันธ์ ราคา :  90.00  ส่วนลด : 10%
เหลือ 81.00 บาท
 
 
 


 
    แง่คิด - มุมมอง การอุทธรณ์คดียาเสพติด ภาคปฏิบัติ

รวบรวมแนวอุทรณ์รูปแบบต่างๆ ในรายละเอียดข้อเท็จจริงที่แตกต่างกัน รวมทั้งข้อหาทุกข้อหาที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับยาเสพติด เพื่อเป็นแนวทางในการเขียนอุทธรณ์โด..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786167242675
สมศักดิ์ เอี่ยมพลับใหญ่ ราคา : 460.00 บาท
 
 
    การดำเนินคดีแบบกลุ่มและการขออนุญาตฎีกา

คำอธิบายกฎหมายการดำเนินคดีแบบกลุ่ม และการขออนุญาตฎีกาเล่มนี้ ได้เรียบเรียงขึ้นเพื่อให้ท่านผู้อ่านได้เห็นภาพโครงสร้างของการดำเนินคดีแบบกลุ่ม และขั้น..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786164408142
เอื้อน ขุนแก้ว ราคา :  200.00  ส่วนลด : 10%
เหลือ 180.00 บาท
 
 
 
 
    กฎหมายแพ่ง : หลักทั่วไป

ตำราวิชา "กฎหมายแพ่ง : หลักทั่วไป" พิมพ์ครั้งที่ 4 นี้ ผู้เขียนได้แก้ไขเพิ่มเติมให้เนื้อหามีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น โดยได้เพิ่ม "บทที่ 4 วิวัฒนาการร..

 
     
  รหัสสินค้า : 9789742036805
รองศาสตราจารย์รัฐสิทธิ์ คุรุสุวรรณ ราคา : 300.00 บาท
 
 
    ครบเครื่องเรื่องคดีอาญาทุจริต

กฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง คำพิพากษาฏีกาประกอบคำอธิบาย อำนาจศาลอาญาคดีทุจริตฯ อำนาจศาลฏีกาแผนกคดีอาญาฯ..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786164401501
สรารักษ์ สุวรรณ,อาคม ศรียาภัย ราคา : 360.00 บาท
 
 
 
 
    กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาพร้อมสอบ ป.วิ.อ. ภาค 1-2 เล่ม 1

เกริ่นนำ

มาตราสำคัญที่น่าสนใจ

ความเบื้องต้น

      - บทที่ 1 ผู้เสียหาย และผู้มีอำนาจจัดการแทนผู้เสียหาย

..
 
     
  รหัสสินค้า : 9786164558755
ก้องวิทย์ วัชราภรณ์ ราคา :  190.00  ส่วนลด : 10%
เหลือ 171.00 บาท
 
 
    สถิติติดดาว เนติฯ ภาค1

สรุปข้อสอบกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  สรุปสถิติมาตรากฎหมายแพ่งและพาณิชย์ วิเคราะห์ข้อสอบกฎหมายอาญา  สรุปสถิติกฎ..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786163053329
Bright of law ราคา : 70.00 บาท
 
 
 
 
    คำถามพร้อมธงคำตอบ ข้อสอบความรู้ชั้นเนติบัณฑิตภาคหนึ่ง

 การจัดพิมพ์ครั้งนี้ ได้รวบรวมคำถามพร้อมธงคำตอบ ข้อสอบความรู้ชั้นเนติบัณฑิตภาตหนึ่งตั้งแต่สมัยที่ 50 ปีการศึกษ..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786164040274
เนติบัณฑิตยสภา ราคา :  200.00  ส่วนลด : 10%
เหลือ 180.00 บาท
 
 
    ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมาย

บทที่ 1  สังคมและกฎเกณฑ์ความประพฤติ

บทที่ 2  ลักษณะของกฎหมาย

บทที่ 3  ที่มาของกฎหมาย

บทที่ 4  ศักดิ์ของ..

 
     
  รหัสสินค้า : 9789740337744
รองศาสตราจารย์ มานิตย์ จุมปา ราคา :  290.00  ส่วนลด : 10%
เหลือ 261.00 บาท
 
 
 
 
    คำอธิบายกฎหมายล้มละลาย

การขอให้ล้มละลาย กระบวนการพิจารณาคดีล้มละลาย กระบวนการพิจารณาหลังจากศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ การประนอมหนี้ การประชุมเจ้าหนี้ คำพิพากษาให้ล้มละลาย ก..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786164040359
ชีพ จุลมนต์ ราคา :  370.00  ส่วนลด : 10%
เหลือ 333.00 บาท
 
 
    คู่มือเตรียมสอบอังกฤษ (English) สำหรับ ก.พ. ภาค ก และงานราชการ (All in 1)

ส่วนที่ 1  บทนำ

ส่วนที่ 2  หัวใจไวยากรณ์และโครงสร้างประโยค

ส่วนที่ 3  บทสนทนาภาษาอังกฤษและเทคนิคในการทำข้อสอบ

<..
 
     
  รหัสสินค้า : 9786164688704
ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.ดวงเด่น นาคสีหราช ราคา :  270.00  ส่วนลด : 5%
เหลือ 256.50 บาท
 
 
 
ยูสเซอร์เนม
รหัสผ่าน
ลงทะเบียน   ลืมรหัสผ่าน

2,945,244 คน

 

 

 
 
Winyuchon Publication House Co., Ltd.
 
สำนักพิมพ์วิญญูชน 39/200-201 ซ.วิภาวดีรังสิต 84 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ 0-2996-9471-3 โทรสาร 0-2996-9474