22 สิงหาคม 2560
     
  คำอธิบายกฎหมายลักษณะมรดก
คำอธิบายกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
คำอธิบายกฎหมายเช่าทรัพย์-เช่าซื้อ
หลักพื้นฐานของสิทธิเสรีภาพ และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วยห้างหุ้นส่วนและบริษัท
คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ : หนี้
ตัวแทน-นายหน้า
คำอธิบายนิติกรรม-สัญญา
ประมวลกฎหมายอาญา ฉบับอ้างอิง
 

 
   WebLink : WebLink :  


  ปากท้องของประชาชน   
  การปกครองส่วนท้องถิ่น(ร่างรัฐธรรมนูญ2559)   
  ร้านหนังสือวิญญูชน   
  ประวัติและผลงาน ศ.จิตติ ติงศภัทิย์   
  ประวัติและผลงาน ศ.สัญญา ธรรมศักดิ์   
ดูทั้งหมด


    ประกาศคณะกรรมการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการตุลาการ ในตำแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษา ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๙
 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม คลิ๊ก

  ข้อมูลการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติของ สนช.   
  พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 25) 7 เมษายน 2559   
  ลิ้ง download ชุดกฎหมายทางทะเล   
     
ดูทั้งหมด

  งานวิชาการรำลึกศาสตราจารย์จิตติ ติงศภัทิย์ ครั้งที่ 20 | 28/03/2015  
  มอบเงินสมทบทุนกองทุนศาสตราจารย์จิตติ ติงศภัทิย์ และกองทุนนิติธรรมพัฒน์ | 25/03/2015  
  แนะนำร้านหนังสือ TU LAW Bookstore | 07/05/2014  
ดูทั้งหมด


 
    ถาม-ตอบ ตั๋วเงิน
บทเบ็ดเสร็จทั่วไป ตั๋วแลกเงิน ตั๋วสัญญาใช้เงิน เช็ค อายุความ ตั๋วเงินปลอม การคุ้มครองผู้ใช้เงินโดยชอบธรรม 
		        
		        
		        
 
     
  รหัสสินค้า : 9786162696152
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดม งามเมืองสกุล ราคา :  140.00  ส่วนลด : 15%
เหลือ 119.00 บาท
 
 
    วิชาว่าความและมารยาททนายความ

การเตรียมคดีก่อนนำคดีไปสู่ศาล การดำเนินคดีในศาลชั้นต้นในทางปฎิบัติเมื่อคดีขึ้นสู่ศาล คำร้อง คำขอ คำแถลง คำบอกกล่าวใ..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786162695865
ศาสตราจารย์มารุต บุนนาค ราคา :  500.00  ส่วนลด : 15%
เหลือ 425.00 บาท
 
 
 
 
    คำอธิบายกฎหมายอาญาภาคความผิดและลหุโทษ

ในการจัดพิมพ์ครั้งนี้ ได้เพิ่มเติมเนื้อหาแต่ตรวจสอบถ้อยคำที่ขาดตกบกพร่องไป เพื่อให้หนังสือนี้มีความสมบูรณ์ ถูกต้อง<..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786162695674
ศาสตราจารย์ ดร.ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ ราคา :  380.00  ส่วนลด : 15%
เหลือ 323.00 บาท
 
 
    ประมวลรัษฎากร แก้ไขล่าสุด พ.ศ.2560

ประมวลรัษฎากรเริ่มใช้ในปี 2481 ต่อมามีความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม นโยบายของรัฐบาลเป็นลำดับมาจนถึงปัจจุบันประ..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786162695810
ทัศนีย์ เหลืองเรืองรอง ราคา :  350.00  ส่วนลด : 15%
เหลือ 297.50 บาท
 
 
 
 
    คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ : หนี้

หนี้ : บทเบ็ดเสร็จทั่วไป มีเนื้อหาครอบคลุมบทบัญญัติประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ตั้งแต่มาตรา 194-353 โดยผู้เขียนได้..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786162695025
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรรณรายรัตน์ ศรีไชยรัตน์ ราคา :  240.00  ส่วนลด : 15%
เหลือ 204.00 บาท
 
 
    คำอธิบายกฎหมายลักษณะหนี้ (ผลแห่งหนี้)

หนังสือแบ่งเนื้อหาออกเป็น 11 บท มีเนื้อหาดังนี้ 1.ความสัมพันธ์ของกฎหมายลักษณะหนี้กับกฎหมายลักษณะอื่น 2.ความเป็นมาทางประวัติศาสตร์ของกฎหมายลักษณะหนี..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786162695971
ศาสตราจารย์ ดร.ศนันท์กรณ์ โสตถิพันธุ์ ราคา :  460.00  ส่วนลด : 15%
เหลือ 391.00 บาท
 
 
 
 
    คำศัพท์ภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย

ในการจัดพิมพ์ครั้งที่3 นี้ ผู้เขียนได้เพิ่มเติมคำอ่านเพื่อช่วยจดจำคำศัพท์ภาษาอังกฤษทางกฎหมายได้ดียิ่งขึ้น แนวทางในก..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786162695711
ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.ดวงเด่น นาคสีหราช , พงศ์กานต์ คงศรี ราคา :  300.00  ส่วนลด : 15%
เหลือ 255.00 บาท
 
 
    อาชีพพนักงานอัยการและการปฏิรูปองค์กรอัยการ.

 

     
  รหัสสินค้า : 9786162696138.
ราคา :  120.00  ส่วนลด : 15%
เหลือ 102.00 บาท
 
 
 
 
    กฎหมายมหาชน : วิวัฒนาการของกฎหมายมหาชนในต่างประเทศและประเทศไทย

ระบบกฎหมายที่สำคัญซึ่งมีอิทธิพลต่อระบบกฎหมายไทย, ความหมายของกฎหมายและการแบ่งประเภทของกฎหมาย, การแบ่งแยกกฎหมายออกเป็นกฎหมายมหาชนและกฎหมายเอกชน, ความ..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786162695919
ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ชาญชัย แสวงศักดิ์ ราคา :  420.00  ส่วนลด : 15%
เหลือ 357.00 บาท
 
 
    ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ฉบับทันสมัย
..
 
     
  รหัสสินค้า : 9786162696039
กลุ่มวิญญูชน ราคา :  240.00  ส่วนลด : 15%
เหลือ 204.00 บาท
 
 
 


 
    การซักประเด็นข้อเท็จจริงคดียาเสพติด เล่ม2

ความปิดฐานมียาเสพติดให้โทษไว้ในครองครองเพื่อจำหน่าย ความผิดฐานจำหน่ายยาเสพติดให้โทษ ความผิดฐานผลิตยาเสพติดให้โทษ ความผิดฐานส่งออกนอกราชอาณาจักร นำเ..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786167242651
สมศักดิ์ เอี่ยมพลับใหญ่ ราคา : 470.00 บาท
 
 
    คำถาม-คำตอบ ปัญหาข้อกฎหมายแพ่งจากคำพิพากษาฎีกา
..
 
     
  รหัสสินค้า : 9786167657318
ราคา : 285.00 บาท
 
 
 
 
    กฎหมายพยานพิสดาร ฉบับปรับปรุงใหม่ ปี 2560

 

     
  รหัสสินค้า : 9786164291423
วิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์ ราคา : 320.00 บาท
 
 
    คำอธิบายกฎหมายวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค

บทที่ 1 บททั่วไป  บทที่ 2 บุคคลที่เกี่ยวข้องในคดีผู้บริโภค
บทที่ 3 การบังคับใช้กฎหมาย  บทที่ 4 คดีผู..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786164130777
เอื้อน ขุนแก้ว ราคา : 220.00 บาท
 
 
 
 
    รวมข้อสอบพร้อมแนวคำตอบการฝึกอบรมวิชาว่าความ ภาคทฤษฎี รุ่นที่ 47
..
 
     
  รหัสสินค้า : G000009
สำนักฝึกอบรมวิชาว่าความแห่งสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ ราคา : 20.00 บาท
 
 
    สถิติ CHIC CHIC พิชิตเนติฯ ขาอาญา

ขอบเขตมาตรากฎหมายอาญาที่ออกสอบเนติฯ ตารางสถิติมาตราที่เคยออกสอบเนติฯวิชากฎหมายอาญา ประเด็นข้อกฎหมายและฎีกาที่เคยออก..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786164402874
C&K Gangster ราคา : 149.00 บาท
 
 
 
 
    ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับศาลรัฐธรรมนูญ

ในการปรับปรุงครั้งนี้ทางผู้เขียนได้จัดระบบใหม่ โดยนำองค์ความรู้ทั้งหลายที่เกี่ยวกับศาลรัฐธรรมนูญมาแบ่งออกเป็น 4 ภาค..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786162695452
ศาสตราจารย์ ดร. บรรเจิด สิงคะเนติ ราคา :  230.00  ส่วนลด : 15%
เหลือ 195.50 บาท
 
 
    คู่มือกฎหมายลักษณะนิติกรรมและสัญญา

สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้แจ้งให้ผู้เขียนทราบว่า หนังสือคู่มือกฎหมายลักษณะนิติกรรมและสัญญา ฉบับพิมพ์ครั้ง..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786163142702
ศาสตราจารย์ ดร.กำชัย จงจักรพันธ์ ราคา :  280.00  ส่วนลด : 10%
เหลือ 252.00 บาท
 
 
 
 
    คำอธิบายกฎหมายแรงงานเพื่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์

กฎหมายแรงงาน/สัญญาจ้างแรงงาน/รูปแบบของสัญญาจ้างแรงงาน/นายจ้าง ลูกจ้างและบุคคลที่ต้องร่วมรับผิดกับนายจ้าง/การค้ำประกันการทำงานของลูกจ้าง/จ้างทดลองงา..

 
     
  รหัสสินค้า : 9789742036614
พงษ์รัตน์ เครือกลิ่น ราคา : 550.00 บาท
 
 
    กฎหมายว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ(กฎหมายฮั้ว)

เป็นหนังสือเกี่ยวกับเรื่องของการทุจริต การคอรัปชั่น การทุจริตในการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐก็เป็นปัญหาหนึ่งที่ยังคง..

 
     
  รหัสสินค้า : 9789742036744
สุพิศ ปราณีตพลกรัง ราคา : 100.00 บาท
 
 
 
ยูสเซอร์เนม
รหัสผ่าน
ลงทะเบียน   ลืมรหัสผ่าน

2,080,419 คน

 

 

 
 
Winyuchon Publication House Co., Ltd.
 
สำนักพิมพ์วิญญูชน 39/200-201 ซ.วิภาวดีรังสิต 84 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ 0-2996-9471-3 โทรสาร 0-2996-9474