23 พฤษภาคม 2561
     
  คำอธิบายกฎหมายลักษณะมรดก
คำอธิบายกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
หลักพื้นฐานของสิทธิเสรีภาพ และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ : หนี้
คำอธิบายนิติกรรม-สัญญา
ประมวลกฎหมายอาญา ฉบับอ้างอิง
กฎหมายระหว่างประเทศ
ถาม-ตอบกฎหมายครอบครัว
ถาม-ตอบหนี้
 

 
 

  WebLink : WebLink :  


  ปากท้องของประชาชน   
  การปกครองส่วนท้องถิ่น(ร่างรัฐธรรมนูญ2559)   
  ร้านหนังสือวิญญูชน   
  ประวัติและผลงาน ศ.จิตติ ติงศภัทิย์   
  ประวัติและผลงาน ศ.สัญญา ธรรมศักดิ์   
ดูทั้งหมด


    พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 30) พ.ศ. 2558
 

เล่ม 132 ตอนที่ 127 ก วันที่ 30 ธันวาคม 2558

---เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่ปัจจุบันมีการนําอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการบังคับตามกระบวนการยุติธรรมทางอาญา สมควรให้นําอุปกรณ์ดังกล่าวไปใช้ในการติดตามตัวผู้ถูกปล่อยชั่วคราว ถ้ามีการทําลายอุปกรณ์ดังกล่าวหรือทำให้ใช้การไม่ได้ ไม่ว่าโดยวิธีใด ให้สันนิษฐานว่าผู้ถูกปล่อยชั่วคราวนั้นหนีหรือจะหลบหนี และมิให้เรียกหลักประกันเกินสมควร เพื่อให้ผู้ต้องหาและจําเลยมีโอกาสได้รับการปล่อยชั่วคราวมากขึ้น อีกทั้งสมควรกําหนดให้มีการสั่งงดการบังคับตามสัญญาประกันหรือลดจํานวนเงินที่ต้องใช้ตามสัญญาประกันโดยคํานึงถึงความพยายามของผู้ประกันในการติดตามผู้ที่หลบหนี รวมทั้งความเสียหายที่เกิดขึ้นว่ามีมากน้อยเพียงใด และแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์การบังคับตามสัญญาประกันในกรณีที่ต้องมีการบังคับคดี โดยเจ้าพนักงานบังคับคดี กรมบังคับคดี เพื่อให้การบังคับตามสัญญาประกันมีประสิทธิภาพมากขึ้น จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี---

อ่านรายละเอียดได้ที่http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/A/127/1.PDF

  พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 25) 7 เมษายน 2559   
  ประกาศคณะกรรมการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการตุลาการ ในตำแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษา ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๙   
  ลิ้ง download ชุดกฎหมายทางทะเล   
  ข้อมูลการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติของ สนช.   
ดูทั้งหมด

  งานวิชาการรำลึกศาสตราจารย์จิตติ ติงศภัทิย์ ครั้งที่ 20 | 28/03/2015  
  มอบเงินสมทบทุนกองทุนศาสตราจารย์จิตติ ติงศภัทิย์ และกองทุนนิติธรรมพัฒน์ | 25/03/2015  
  แนะนำร้านหนังสือ TU LAW Bookstore | 07/05/2014  
ดูทั้งหมด


 
    คำอธิบายพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ และวิธีพิจารณาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ.2559

ตอนที่ 1

      - บทบัญญัติทั่วไป

      - หมวดที่ 1  ศาลอาญาตดีทุจริตและประพฤติมิชอบ

&nbs..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786162695223
ศาสตราจารย์พิเศษธานิศ เกศวพิทักษ์ ราคา :  320.00  ส่วนลด : 15%
เหลือ 272.00 บาท
 
 
    กฎหมายแพ่ง หลักทั่วไป

หนังสือเล่มนี้มีเนื้อหาครอบคลุมเกี่ยวกับความรู้พื้นฐานทางกฎหมายที่สำคัญ ความหมาย ลักษณะของกฎหมาย หลักนิติธรรม พัฒนาการของกฎหมาย 3 ยุค วิวัฒนาการของ..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786162696251
ผู้ช่วยศาสตราจารย์กันย์กัญญา ใจการวงค์สกุล ราคา :  220.00  ส่วนลด : 15%
เหลือ 187.00 บาท
 
 
 
 
    รวมกฎหมายปกครอง 2560

-พระราชบัญญัติวิธีปฏิยัติราชการทางปกครอง 

-พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ 

- พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารขอ..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786162696374
กลุ่มวิญญูชน ราคา :  120.00  ส่วนลด : 15%
เหลือ 102.00 บาท
 
 
    กฎหมายแรงงานสำหรับนักบริหาร

ความหมายของกฎหมายแรงงาน, กฎหมายว่าด้วยสัญญาจ้างแรงงาน, กฎหมายคุ้มครองแรงงาน, เวลาทำงาน, วันหยุด, วันลา, ค่าตอบแทนในการทำงาน, กฏหมายเงินทดแทน, กฎหมา..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786162696664
ศาสตราจารย์ เกษมสันต์ วิลาวรรณ ราคา :  150.00  ส่วนลด : 15%
เหลือ 127.50 บาท
 
 
 
 
    หลักกฎหมายมหาชนเบื้องต้น

ลักษณะของกฎหมายมหาชน การแบ่งแยกระหว่างกฎหมายมหาชนและกฎหมายเอกชน ประโยชน์มหาชน กฎหมายมหาชนในรัฐสมัยใหม่ การแบ่งแยกสาขาของกฎหมายมหาชน, สถาบันกฎหมายมห..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786162696169
รองศาสตราจารย์สมยศ เชื้อไทย ราคา :  220.00  ส่วนลด : 15%
เหลือ 187.00 บาท
 
 
    คำอธิบายนิติกรรม-สัญญา

มีเนื้อหาแบ่งเป็น 2 ส่วน ส่วนที่ 1 : นิติกรรม มี 9 บท คือ ทฤษฎีของนิติกรรมและเสรีภาพในการทำนิติกรรม, ความหมาย ลักษณะ และองค์ประกอบของนิติกรรม, องค์..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786162696183
ศาสตราจารย์ ดร.ศนันท์กรณ์ โสตถิพันธุ์ ราคา :  550.00  ส่วนลด : 15%
เหลือ 467.50 บาท
 
 
 
 
    ความเป็นมาและหลักการใช้นิติวิธี ซิวิลลอว์ และคอมมอนลอว์

ความหมายของนิติวิธี, ความเป็นมาและหลักการใช้นิติวิธีในระบบซิวิลลอว์, ความเป็นมาและหลักการใช้นิติวิธี, ทัศนคติต่อบ่อเกิดของกฎหมาย, หลักการใช้และการต..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786162695575
รองศาสตราจารย์ ดร. กิตติศักดิ์ ปรกติ ราคา :  75.00  ส่วนลด : 15%
เหลือ 63.75 บาท
 
 
    คำอธิบายกฎหมายจ้างแรงงาน จ้างทำของ รับขน

จ้างแรงงาน ความหมายและสาระสำคัญของสัญญาจ้างแรงงาน, ลักษณะของสัญญาจ้างแ..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786162696060
ศาสตราจารย์ ดร.ไผทชิต เอกจริยกร ราคา :  320.00  ส่วนลด : 15%
เหลือ 272.00 บาท
 
 
 
 
    หลักกฎหมายปกครองและวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง

ตำราเล่มนี้มุ่งจะนำเสรอเนื้อหาอันเป็นหลักพื้นฐานของกฎหมายปกครองและวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองของไทยในปัจจุบัน เพื่อเป็นการปูพื้นฐายเพื่อนำไปสู่การทำ..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786162696022
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วนิดา แสงสารพันธ์ ราคา :  160.00  ส่วนลด : 15%
เหลือ 136.00 บาท
 
 
    คำอธิบายกฎหมายล้มละลาย

บทที่ 1 : บททั่วไป

บทที่ 2 : มูลเหตุการฟ้องคดีล้มละลายและบทสันนิษฐานว่าลูกหนี้มีหนี้สินล้นพ้นตัว

บทที่ 3 : หลักเกณฑ์การฟ้องล้มละลาย..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786162696701
อาจารย์กฤษฎา อภินวถาวรกุล ราคา :  230.00  ส่วนลด : 15%
เหลือ 195.50 บาท
 
 
 


 
    คำอธิบายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ภาค 1-2 มาตรา 1-156 เล่ม 1

การปรับปรุงเนื้อหาหนังสือคำอธิบายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา เล่ม 1  เพื่อจจัดพิมพ์ครั้งที่ 14 นี้ ผู้เรียบเรียงได้เพิ่มเติมคำพิพากษาฎีกาจ..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786164040373
ธานิศ เกศวพิทักษ์ ราคา :  540.00  ส่วนลด : 10%
เหลือ 486.00 บาท
 
 
    รวมข้อสอบพร้อมแนวคำตอบการฝึกอบรมวิชาว่าความ ภาคปฏิบัติ รุ่นที่ 45
..
 
     
  รหัสสินค้า : G000008
สำนักฝึกอบรมวิชาว่าความแห่งสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ ราคา : 20.00 บาท
 
 
 
 
    คู่มือกฎหมายลักษณะนิติกรรมและสัญญา

สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้แจ้งให้ผู้เขียนทราบว่า หนังสือคู่มือกฎหมายลักษณะนิติกรรมและสัญญา ฉบับพิมพ์ครั้ง..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786163142702
ศาสตราจารย์ ดร.กำชัย จงจักรพันธ์ ราคา :  280.00  ส่วนลด : 10%
เหลือ 252.00 บาท
 
 
    ภาษากฎหมายไทย
..
 
     
  รหัสสินค้า : 9786163140043
ศาสตราจารย์พิเศษธานินทร์ กรัยวิเชียร ราคา :  160.00  ส่วนลด : 10%
เหลือ 144.00 บาท
 
 
 
 
    สถิติติดดาว เนติฯ ภาค1

สรุปข้อสอบกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  สรุปสถิติมาตรากฎหมายแพ่งและพาณิชย์ วิเคราะห์ข้อสอบกฎหมายอาญา  สรุปสถิติกฎ..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786163053329
Bright of law ราคา : 70.00 บาท
 
 
    ข้อสอบความรู้ชั้นเนติบัณฑิต ภาคสอง พร้อมธงคำตอบ
..
 
     
  รหัสสินค้า : G000006
สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา ราคา : 25.00 บาท
 
 
 
 
    คำถาม-คำตอบ ปัญหาข้อกฎหมายแพ่ง จากคำพิพากษา
..
 
     
  รหัสสินค้า : 9786167657387
ราคา :  295.00  ส่วนลด : 10%
เหลือ 265.50 บาท
 
 
    จอหงวน วิชากฎหมายอาญา บทบัญญัติทั่วไป (มาตรา1-89)

ขอบเขตการใช้กฎหมาย ความรับผิดในทางอาญา การกระทำความผิดโดยพลาด การกระทำที่กฎหมายยกเว้นความผิดและยกเว้นโทษ การพยายามก..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786164400382
คณิตศร์ คงทอง ราคา : 110.00 บาท
 
 
 
 
    คำอธิบาย ป.พ.พ. ว่าด้วยยืม ค้ำประกัน จำนอง จำนำ

บททั่วไป, ยืมใช้คงรูป ลักษณะของสัญญายืมใช้คงรูป หน้าที่และความรับผิดของผู้ยืมใช้คงรูป ความระงับของสัญญายืมใช้คงรูป, ยืมใช้สิ้นเปลือง ลักษณะของสัญญา..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786164040311
ปัญญา ถนอมรอด ราคา :  280.00  ส่วนลด : 10%
เหลือ 252.00 บาท
 
 
    กฎหมายแพ่งพิสดาร เล่ม 1 นิติกรรม สัญญา หนี้ ละเมิด

แพ่งพิสดาร ฉบับปรับปรุงใหม่ ปี 2560 เล่ม 1-4 นี้ผู้จัดทำได้ทำการปรับปรุงแก้ไขแพ่งพิสด..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786164402690
วิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์ ราคา : 340.00 บาท
 
 
 
ยูสเซอร์เนม
รหัสผ่าน
ลงทะเบียน   ลืมรหัสผ่าน

2,516,337 คน

 

 

 
 
Winyuchon Publication House Co., Ltd.
 
สำนักพิมพ์วิญญูชน 39/200-201 ซ.วิภาวดีรังสิต 84 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ 0-2996-9471-3 โทรสาร 0-2996-9474