23 กุมภาพันธ์ 2561
     
  คำอธิบายกฎหมายลักษณะมรดก
คำอธิบายกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
หลักพื้นฐานของสิทธิเสรีภาพ และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ : หนี้
คำอธิบายนิติกรรม-สัญญา
ประมวลกฎหมายอาญา ฉบับอ้างอิง
กฎหมายระหว่างประเทศ
ถาม-ตอบกฎหมายครอบครัว
ถาม-ตอบหนี้
 

   กฎหมายปกครอง (29)
 กฎหมายสำหรับตำรวจ (1)
 คู่มือสอบกฎหมาย (8)
 กฎหมายทนายความ (8)
 หลักกฎหมาย (40)
 กฎหมายทั่วไป (112)
 ภาษาอังกฤษนักกฎหมาย (7)
 หนังสือดีในอดีต (5)
 หนังสือโครงการตำราฯ (63)
 หนังสือฝากขาย (16)
 หนังสือกองทุน ศ.จิตติ ติงศภัทิย์ (13)
 ดาวน์โหลด (5)
 กฎหมายพาณิชยนาวี (5)
 กฎหมายภาษีอากร (3)
 กฎหมายรัฐธรรมนูญ (13)
 กฎหมายแรงงาน (13)
 คำอธิบายกฎหมาย (90)
 พระราชบัญญัติ (1)
 ประมวลกฎหมาย (24)
 กฎหมายอ้างอิง (1)
 รวมกฎหมาย (13)
 กฎหมายระหว่างประเทศ (24)
 กฎหมายการแพทย์ (5)
 ถาม-ตอบกฎหมาย (11)
 กฎหมายท้องถิ่น (2)
 สินค้าอื่นๆ (4)
 

   ท่องเที่ยว (24)
 สุขภาพ (10)
 จิตวิทยา (9)
 ภาษาศาสตร์ (2)
 เศรษฐศาสตร์ (4)
 นิทาน (7)
 คู่มือการศึกษา (6)
 หนังสือทั่วไป (26)
 หนังสือธรรมะ (16)
 ชีวประวัติ (8)
 การพัฒนาตนเอง (7)
 การบริหารจัดการ (11)
 ศิลปวัฒนธรรม (4)
 การเมืองการปกครอง (20)
 ปรัชญา (4)
 วรรณกรรมเรื่องสั้น (11)
 สารานุกรม (3)
 สารคดี (23)
 อธิบายศัพท์ (10)
 คำคม (24)
 หนังสือชุดพิเศษตักบาตร (6)
 

   สนพ.ธรรมศาสตร์ (23)
 อื่นๆ (161)
 อฑตยามิลเลนเนียม (6)
 ปณรัชช (21)
 นิติบรรณการ (33)
 นิติธรรม (81)
 วิทยพัฒน์ (2)
 บัณฑิตอักษร (5)
 ธรรมนิติ (9)
 เนติบัณฑิตยสภา (55)
 สนพ.จุฬา (22)
 ปรีย์ชนก (8)
 

   

 
 

 
AboutUS

Untitled Document
          ตลอดระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา สำนักพิมพ์วิญญูชนได้จัดพิมพ์หนังสือกฎหมายมากกว่า 1,000 ปก ประกอบด้วยพระราชบัญญัติต่าง ๆ, ตำรากฎหมาย, ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมาย, หนังสืออ้างอิง, หนังสือประกอบการศึกษาเพิ่มเติม จากประสบการณ์การสอน การค้นคว้าของผู้พิพากษา, อัยการ และคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, มหาวิทยาลัยกรุงเทพ, มหาวิทยาลัยรังสิต, มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และสถาบันที่เปิดสอนคณะ/สาขาวิชานิติศาสตร์อื่น ๆ และจากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะเรื่องเป็นผู้เขียน
          สำนักพิมพ์ได้ตระหนักถึงความสำคัญและคุณค่าของหนังสือกฎหมายต่อผู้ศึกษา ผู้อ่านเป็นอย่างมาก จึงให้ความสำคัญในด้านความถูกต้องของตัวบทกฎหมายและความถูกต้องของภาษาไทย ความสวยงามน่าอ่าน และรูปเล่มที่สวยงามแข็งแรง ทนทาน เป็นอย่างยิ่ง นอกจากนี้หนังสือสำนักพิมพ์วิญญูชนจะมีครั้งที่และเดือน/ปีที่พิมพ์ระบุชัดเจน และที่สำคัญ กฎหมายต้องทันสมัย ปรับปรุงใหม่อยู่เสมอ สมกับปณิธานว่า "กฎหมายทันสมัย แก้ไขล่าสุด"
          นอกจากหนังสือกฎหมายแล้ว สำนักพิมพ์ยังได้จัดพิมพ์หนังสือแนวอื่น ๆ เช่น ความรู้เกี่ยวกับการแพทย์แผนไทย การบริหาร การเมืองการปกครอง ประวัติศาสตร์ สารคดีท่องเที่ยวในเชิงอนุรักษ์ คำคม สุภาษิต จิตวิทยา ตำรา เป็นต้น โดย "สำนักพิมพ์สายธาร" บริษัทในเครือสำนักพิมพ์วิญญูชน มีนักเขียนที่สำคัญ ได้แก่ ธีรยุทธ บุญมี, วิทยากร เชียงกูล, พิทยา ว่องกุล, แถมสุข นุ่มนนท์, อนุช อาภาภิรม, ส.พลายน้อย, ม.ร.ว.อคิน รพีพัฒน์, สันติ ตั้งรพีพากร, เอนก นาวิกมูล, ล้อม เพ็งแก้ว, ศิลา โคมฉาย, ม.ล.สุรสวัสดิ์ ศุขสวัสดิ์, สิทธา พินิจภูวดล, เจริญเกียรติ ธนะสุขถาวร, สมิทธิ ธนานิธิโชติ, ฐากูร โกมารกุล ณ นคร, ศิริศักดิ์ อภิศักดิ์มนตรี ฯลฯ ผู้สนใจสามารถเลือกชมและซื้อได้ที่ www.winyuchon.co.th และตามร้านหนังสือชั้นนำทั่วไป
     
 


ยูสเซอร์เนม
รหัสผ่าน
ลงทะเบียน   ลืมรหัสผ่าน

2,385,012 คน

 

 

 
 
Winyuchon Publication House Co., Ltd.
 
สำนักพิมพ์วิญญูชน 39/200-201 ซ.วิภาวดีรังสิต 84 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ 0-2996-9471-3 โทรสาร 0-2996-9474