26 ตุลาคม 2559
     
  คำอธิบายกฎหมายลักษณะมรดก
คำอธิบายกฎหมายอาญา ภาคความผิดและลหุโทษ
คำอธิบายกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
คำอธิบายกฎหมายปกครอง
คำอธิบายกฎหมายเช่าทรัพย์-เช่าซื้อ
หลักพื้นฐานของสิทธิเสรีภาพ และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วยห้างหุ้นส่วนและบริษัท
คำอธิบายซื้อขาย แลกเปลี่ยน ให้
คำอธิบายกฎหมายจ้างแรงงาน จ้างทำของ รับขน
 

 
   WebLink : WebLink :  


  ปากท้องของประชาชน   
  การปกครองส่วนท้องถิ่น(ร่างรัฐธรรมนูญ2559)   
  ร้านหนังสือวิญญูชน   
  ประวัติและผลงาน ศ.จิตติ ติงศภัทิย์   
  ประวัติและผลงาน ศ.สัญญา ธรรมศักดิ์   
ดูทั้งหมด


    ข้อมูลการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติของ สนช.
 

สามารถติดตามข่าวสารการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติของ สนช.ได้ที่นี่ คลิก

  พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 30) พ.ศ. 2558   
  พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 25) 7 เมษายน 2559   
     
     
ดูทั้งหมด

  งานวิชาการรำลึกศาสตราจารย์จิตติ ติงศภัทิย์ ครั้งที่ 20 | 28/03/2015  
  มอบเงินสมทบทุนกองทุนศาสตราจารย์จิตติ ติงศภัทิย์ และกองทุนนิติธรรมพัฒน์ | 25/03/2015  
  แนะนำร้านหนังสือ TU LAW Bookstore | 07/05/2014  
ดูทั้งหมด


 
    ถาม-ตอบเอกเทศสัญญา 2 จ้างแรงงาน จ้างทำของ รับขน ยืม ฝากทรัพย์ เจ้าสำนักโรงแรม ตัวแทนนายหน้า

ผู้เขียนได้จัดทำถาม-ตอบเอกเทศสัญญา 2 ด้วยเล็งเห็นประโยชน์ที่จะเกิดข..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786162694899
ศาสตราจารย์ ดร.ไผทชิต เอกจริยกร ราคา :  200.00  ส่วนลด : 15%
เหลือ 170.00 บาท
 
 
    ภาษาอังกฤษเบื้องต้นสำหรับนักกฎหมาย

การเรียนรู้ความหมายคำศัพท์ภาษาอังกฤษจากรากศัพท์, คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่รับมาจากภาษาอื่น, คำศัพท์ลาตินที่ใช้ในภาษากฎหมาย, คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่รับมาจาก..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786162695018
จันทรลักษณ์ โชติรัตนดิลก ราคา :  180.00  ส่วนลด : 15%
เหลือ 153.00 บาท
 
 
 
 
    คู่มือสอบกฎหมายปกครอง

คู่มือสอบกฎหมายปกครองเล่มนี้ เหมาะสำหรับอ่านเพื่อเตรียมตัวสอบเนติบัณฑิต อัยการผู้ช่วย ตุลาการศาลปกครอง พนักงานคดีปกครอง และนิติกรของรัฐ เนื้อหาประก..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786162695148
อนุวัฒน์ บุญนันท์, สุริยา ปานแป้น ราคา :  330.00  ส่วนลด : 15%
เหลือ 280.50 บาท
 
 
    คำอธิบายกฎหมายอาญา ภาคทั่วไป

หลักทั่วไป, การใช้กฎหมายอาญา, การกระทำในกฎหมายอาญา, ความสัมพันธ์ระหว่างการกระทำและผล, เจตนาในกฎหมายอาญา, การกระทำความผิดโดยประมาท, การพยายามกระทำคว..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786162694684
ศาสตราจารย์ ดร.ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ ราคา :  280.00  ส่วนลด : 15%
เหลือ 238.00 บาท
 
 
 
 
    ถาม-ตอบเอกเทศสัญญา 1 ซื้อขาย แลกเปลี่ยน ให้ เช่าทรัพย์ เช่าซื้อ

ผู้เขียนได้แก้ไขคู่มือศึกษาวิชาเอกเทศสัญญา 1 และปรับเปลี่ยนเป็นถาม-ตอบเอกเทศสัญญา 1 โดยได้เพิ่มเติมคำถามและคำตอบเรื่องซื้อขาย, แลกเปลี่ยน, ให้, เช่..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786162694882
ศาสตราจารย์ ดร.ไผทชิต เอกจริยกร ราคา :  200.00  ส่วนลด : 15%
เหลือ 170.00 บาท
 
 
    กฎหมายอาญา ภาคความผิด

การศึกษากฎหมายต้องเป็นการศึกษาอย่างมีทฤษฎี จึงจะสามารถให้เหตุผลทางกฎหมายได้ดี และสามารถ..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786162694707
ศาสตราจารย์ ดร.คณิต ณ นคร ราคา :  680.00  ส่วนลด : 15%
เหลือ 578.00 บาท
 
 
 
 
    คำอธิบายวิชาการว่าความ และศาลจำลอง

บทบาทของทนายความทั่วไป, หลักปฏิบัติเบื้องต้นในการฟ้องคดี, การร่างฟ้องคดี, การร่างคำให้การคดีแพ่ง, การร่างคำฟ้องคดีอาญา, คำร้อง คำขอ คำแถลง ในคดีแพ่..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786162694844
จุมพล ชื่นจิตต์ศิริ ราคา :  350.00  ส่วนลด : 15%
เหลือ 297.50 บาท
 
 
    คำอธิบายกฎหมายแรงงาน

กฎหมายแรงงานเป็นวิชาสำคัญที่นักศึกษาในหลายสาขาวิชาของสถาบันต่าง ๆ ต้องศึกษา และเป็นความรู้ที่นายจ้างและลูกจ้างทุกคนในประเทศไทยต้องใฝ่หาและทำความเข้..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786162695117
ศาสตราจารย์ เกษมสันต์ วิลาวรรณ ราคา :  400.00  ส่วนลด : 15%
เหลือ 340.00 บาท
 
 
 
 
    คำอธิบายค้ำประกัน จำนอง จำนำ

หนังสือคำอธิบายค้ำประกัน จำนอง และจำนำ ได้จัดทำขึ้นเพื่อที่จะให้ผู้ศึกษาได้รับความรู้นอกเหนือจากการเข้ารับฟังการบรรยายในชั้นเรียน โดยเฉพาะข้อกฎหมาย..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786162694950
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภาพร พิทักษ์เผ่าสกุล ราคา :  200.00  ส่วนลด : 15%
เหลือ 170.00 บาท
 
 
    หลักการทำสัญญาและตัวอย่างสัญญาต่าง ๆ เล่ม 2

หลักทั่วไปและข้อสังเกตในการร่างสัญญาภาษาอังกฤษ, รูปแบบของสัญญาภาษาอังกฤษ, หลักและตัวอย่างของสัญญาภาษาอังกฤษ, สัญญาภาษาอังกฤษแบบเรียบง่ายตามระบบกฎหม..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786162694776
สุรพล ไตรเวทย์ ราคา :  280.00  ส่วนลด : 15%
เหลือ 238.00 บาท
 
 
 


 
    คำถามและแนวธงคำตอบสำหรับข้อเขียนภาคความรู้ความสามรถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งพนักงานคดีปกครองสำนักงานศาลปกครอง
..
 
     
  รหัสสินค้า : 9786167248752
ราคา : 40.00 บาท
 
 
    แพ่ง พิสดาร เล่ม 1 ปรับปรุงใหม่ปี 2559

 

     
  รหัสสินค้า : 9786164135079
วิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์ ราคา : 320.00 บาท
 
 
 
 
    กฎหมายการเยียวยาผู้ได้รับความเสียหายจากสินค้า
..
 
     
  รหัสสินค้า : 9789744668707
รศ.ดร.อนันต์ จันทรโอภากร ราคา :  240.00  ส่วนลด : 10%
เหลือ 216.00 บาท
 
 
    กรณีธรรมกาย

บทเรียนเพื่อการศึกษาพระพุทธศาสนา และสร้างสรรค์สังคมไทย

..
 
     
  รหัสสินค้า : 9786167704388
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) ราคา : 160.00 บาท
 
 
 
 
    คำถามพร้อมธงคำตอบ ข้อสอบความรู้ชั้นแนติบัณฑิต ภาคหนึ่ง ปี 2539-2558

กฎหมายอาญา, กฎหมายแรงงาน, กฎหมายภาษีอากร, กฎหมายรัฐธรรมนูญ, กฎหมายปกครอง

..
 
     
  รหัสสินค้า : 9786164040045
เนติบัณฑิตยสภา ราคา :  200.00  ส่วนลด : 10%
เหลือ 180.00 บาท
 
 
    กฎหมายความรับผิดในผลิตภัณฑ์ และกฎหมายมาตรฐานความปลอดภัยของสินค้าในอาเซียน

หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมเอกสารประกอบการเสวนาทางวิชาการนานาชาติเรื่องกฎหมายความรับผิดในผลิตภัณฑ์และกฎหมายมาตรฐานความปลอดภัยของสินค้า ในอาเซียน ซึ่งจะ..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786164070820
Luke Nottage ศักดา ธนิตกุล และ สาธิตา วิมลคุณารักษ์ ราคา : 220.00 บาท
 
 
 
 
    ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
..
 
     
  รหัสสินค้า : 9789744668844
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นาถนิรันดร์ จันทร์งาม ราคา :  370.00  ส่วนลด : 10%
เหลือ 333.00 บาท
 
 
    คดีปกครองต้องรู้

คดีปกครองต้องรู้ เป็นหนังสือที่มาจากคัดเลือกบทความที่ดีที่สุดในคอลัมน์ "ครบเรื่องคดีปกครอง"โดยครองธรรม ธรรมรัฐ ในเว็บผู้จัดการออนไลน์

..
 
     
  รหัสสินค้า : 9786165361361
ครองธรรม ธรรมรัฐ ราคา : 240.00 บาท
 
 
 
 
    สู่สนามอัยการ

สู่สนามอัยการ

-ข้อกฎหมายที่น่าสนใจ

-ตัวอย่างวิเคราะห์แนวข้อสอบเก่า

-คำชี้ขาดความเห็นแย้งที่น่าสนใจ

-คำศัพท์ภาษาอังก..

 
     
  รหัสสินค้า : 9789742036331
สุพิศ ปราณีตพลกรัง ราคา : 200.00 บาท
 
 
    คำอธิบายกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด
..
 
     
  รหัสสินค้า : 9789742036416
ไพโรจน์ อาจรักษา ราคา : 180.00 บาท
 
 
 
ยูสเซอร์เนม
รหัสผ่าน
ลงทะเบียน   ลืมรหัสผ่าน

1,657,128 คน

 

 

 
 
Winyuchon Publication House Co., Ltd.
 
สำนักพิมพ์วิญญูชน 39/200-201 ซ.วิภาวดีรังสิต 84 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ 0-2996-9471-3 โทรสาร 0-2996-9474