25 สิงหาคม 2559
     
  คำอธิบายกฎหมายลักษณะมรดก
คำอธิบายกฎหมายอาญา ภาคความผิดและลหุโทษ
คำอธิบายกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
คำอธิบายกฎหมายแรงงาน
คำอธิบายกฎหมายเช่าทรัพย์-เช่าซื้อ
หลักพื้นฐานของสิทธิเสรีภาพ และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วยห้างหุ้นส่วนและบริษัท
คำอธิบายซื้อขาย แลกเปลี่ยน ให้
คำอธิบายกฎหมายจ้างแรงงาน จ้างทำของ รับขน
 

 
   WebLink : WebLink :  


  ปากท้องของประชาชน   
  การปกครองส่วนท้องถิ่น(ร่างรัฐธรรมนูญ2559)   
  ร้านหนังสือวิญญูชน   
  ประวัติและผลงาน ศ.จิตติ ติงศภัทิย์   
  ประวัติและผลงาน ศ.สัญญา ธรรมศักดิ์   
ดูทั้งหมด


    พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 30) พ.ศ. 2558
 

เล่ม 132 ตอนที่ 127 ก วันที่ 30 ธันวาคม 2558

---เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่ปัจจุบันมีการนําอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการบังคับตามกระบวนการยุติธรรมทางอาญา สมควรให้นําอุปกรณ์ดังกล่าวไปใช้ในการติดตามตัวผู้ถูกปล่อยชั่วคราว ถ้ามีการทําลายอุปกรณ์ดังกล่าวหรือทำให้ใช้การไม่ได้ ไม่ว่าโดยวิธีใด ให้สันนิษฐานว่าผู้ถูกปล่อยชั่วคราวนั้นหนีหรือจะหลบหนี และมิให้เรียกหลักประกันเกินสมควร เพื่อให้ผู้ต้องหาและจําเลยมีโอกาสได้รับการปล่อยชั่วคราวมากขึ้น อีกทั้งสมควรกําหนดให้มีการสั่งงดการบังคับตามสัญญาประกันหรือลดจํานวนเงินที่ต้องใช้ตามสัญญาประกันโดยคํานึงถึงความพยายามของผู้ประกันในการติดตามผู้ที่หลบหนี รวมทั้งความเสียหายที่เกิดขึ้นว่ามีมากน้อยเพียงใด และแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์การบังคับตามสัญญาประกันในกรณีที่ต้องมีการบังคับคดี โดยเจ้าพนักงานบังคับคดี กรมบังคับคดี เพื่อให้การบังคับตามสัญญาประกันมีประสิทธิภาพมากขึ้น จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี---

อ่านรายละเอียดได้ที่http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/A/127/1.PDF

  รับสมัครงาน   
  พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 25) 7 เมษายน 2559   
  ข้อมูลการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติของ สนช.   
  ลิ้ง download ชุดกฎหมายทางทะเล   
ดูทั้งหมด

  งานวิชาการรำลึกศาสตราจารย์จิตติ ติงศภัทิย์ ครั้งที่ 20 | 28/03/2015  
  มอบเงินสมทบทุนกองทุนศาสตราจารย์จิตติ ติงศภัทิย์ และกองทุนนิติธรรมพัฒน์ | 25/03/2015  
  แนะนำร้านหนังสือ TU LAW Bookstore | 07/05/2014  
ดูทั้งหมด


 
    กฎหมายประกันด้วยบุคคลและทรัพย์ ค้ำประกัน จำนอง จำนำ

หนังสือเล่มนี้ประกอบด้วยเนื้อหา 3 ส่วนสำคัญ ได้แก่ ส่วนที่ 1 ค้ำประกัน ส่วนที่ 2 จำนอง ส่วนที่ 3 จำนำ

ในการนี้ผู้เขียนได้อธิบายเนื้อหาในส่ว..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786162694646
อานนท์ ศรีบุญโรจน์ ราคา :  200.00  ส่วนลด : 15%
เหลือ 170.00 บาท
 
 
    คดีปกครองใกล้ตัว 9 : เลื่อน ลด ปลด ย้าย

การบริหารงานบุคคลในระบบราชการไทยมีปัญหาในการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการบริหารงานบุคคลอยู่พอสมควร หลายกรณีเป็นอำนาจการใช้ดุลพินิจของผู้บังคับบัญชาที่ม..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786162694639
พิสิษฐ์ พลรักษ์เขตต์ ราคา :  160.00  ส่วนลด : 15%
เหลือ 136.00 บาท
 
 
 
 
    คู่มือสอบพยานหลักฐาน

หนังสือคู่มือสอบพยานหลักฐานเล่มนี้ ผู้เขียนมีแนวคิดที่จะเขียนหนังสือเล่มนี้ โดยเรียบเรียงให้เกิดความเข้าใจอย่างเป็นขั้นเป็นตอนในแต่ละเรื่อง และค่อย..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786162694301
อภิรัฐ บุญทอง ราคา :  220.00  ส่วนลด : 15%
เหลือ 187.00 บาท
 
 
    คำอธิบายกฎหมายอาญา ภาคทั่วไป

หลักทั่วไป, การใช้กฎหมายอาญา, การกระทำในกฎหมายอาญา, ความสัมพันธ์ระหว่างการกระทำและผล, เจตนาในกฎหมายอาญา, การกระทำความผิดโดยประมาท, การพยายามกระทำคว..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786162694684
ศาสตราจารย์ ดร.ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ ราคา :  280.00  ส่วนลด : 15%
เหลือ 238.00 บาท
 
 
 
 
    คู่มือสอบพระธรรมนูญศาลยุติธรรม

คู่มือสอบพระธรรมนูญศาลยุติธรรม เกิดขึ้นด้วยแนวคิดที่ว่าเป็นคู่มือสำหรับผู้ที่เข้าสอบในสนามสอบคัดเลือกเข้ารับราชการตุลาการในตำแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษา..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786162694400
อภิรัฐ บุญทอง ราคา :  130.00  ส่วนลด : 15%
เหลือ 110.50 บาท
 
 
    หลักกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล

ความหมายและบทนิยามศัพท์ของวิชากฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล,หลักกฎหมายว่าด้วยสัญชาติ,สถานะทางกฎหมายของคนต่างด้าวในประเทศไทย,การขัดกันแห่งกฎหมายกา..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786162694516
ดร.ดวงเด่น นาคสีหราช ราคา :  220.00  ส่วนลด : 15%
เหลือ 187.00 บาท
 
 
 
 
    เจ้าพระยาอภัยราชาสยามานุกูลกิจ คุสตาฟ โรลิน ยัคมินส์ (Gustave Rolin-Jaequemyns)

หนังสือประวัติศาสตร์อีกเล่มหนึ่ง ที่นักกฎหมายไทยควรได้ศึกษา เป็นหนังสือบันทึกชีวประวัติ พร้อมรูปภาพของเจ้าพระยาอภัยราชาสยามานุกูลกิจ คุสตาฟ โรลิน ย..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786169142706
ราคา : 300.00 บาท
 
 
    ความรู้กฎหมายทั่วไป คำอธิบายวิชากฎหมายแพ่ง : หลักทั่วไป

ในการจัดพิมพ์ครั้งนี้แก้ไขเพิ่มเติมให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 แก้ไ..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786162694752
รองศาสตราจารย์สมยศ เชื้อไทย ราคา :  180.00  ส่วนลด : 15%
เหลือ 153.00 บาท
 
 
 
 
    ประวัติศาสตร์กฎหมายไทย

- ภาพรวมของประวัติศาสตร์กฎหมาย

- ประวัติศาสตร์กฎหมายไทยก่อนการปฏิรูปกฎหมายการฦศาลและการยุติธรรม

- การปฏิรูปกฎหมาย การศาลและการยุติธ..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786162694561
อมรเทพ เมืองแสน ราคา :  230.00  ส่วนลด : 15%
เหลือ 195.50 บาท
 
 
    ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

บทที่1 การประกาศใช้บังคับประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และการชำระประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์กันใหม่

บทที่2 บทบัญญัติว่าด้วย "ข้อความเบื้องต้น" ..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786162694660
ศาสตราจารย์ ดร.คณิต ณ นคร ราคา :  420.00  ส่วนลด : 15%
เหลือ 357.00 บาท
 
 
 


 
    กฎหมายการเยียวยาผู้ได้รับความเสียหายจากสินค้า
..
 
     
  รหัสสินค้า : 9789744668707
รศ.ดร.อนันต์ จันทรโอภากร ราคา :  240.00  ส่วนลด : 10%
เหลือ 216.00 บาท
 
 
    คดีปกครองต้องรู้

คดีปกครองต้องรู้ เป็นหนังสือที่มาจากคัดเลือกบทความที่ดีที่สุดในคอลัมน์ "ครบเรื่องคดีปกครอง"โดยครองธรรม ธรรมรัฐ ในเว็บผู้จัดการออนไลน์

..
 
     
  รหัสสินค้า : 9786165361361
ครองธรรม ธรรมรัฐ ราคา : 240.00 บาท
 
 
 
 
    ห้องเรียนรัฐธรรมนูญนอกห้องเรียน ตอนรัฐธรรมนูญกับประชาธิปไตย

ทำไมรัฐธรรมนูญของประเทศไทยจึงล้มเหลว?

เหตุใดจึงมีการยกเลิกและร่างใหม่ซ้ำแล้วซ้ำเล่า?

มาร่วมหาคำตอบกับหนังเล่มนี้ได้..ห้องเรียนรัฐธร..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786167751726
ปริญญา เทวานฤมิตรกุล ราคา : 248.00 บาท
 
 
    กรณีธรรมกาย

บทเรียนเพื่อการศึกษาพระพุทธศาสนา และสร้างสรรค์สังคมไทย

..
 
     
  รหัสสินค้า : 9786167704388
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) ราคา : 160.00 บาท
 
 
 
 
    ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 3 เอกเทศสัญญา ตอน 2
..
 
     
  รหัสสินค้า : 9789749434178
สมชัย ทีฆาอุตมากร ราคา : 300.00 บาท
 
 
    สู่สนามอัยการ

สู่สนามอัยการ

-ข้อกฎหมายที่น่าสนใจ

-ตัวอย่างวิเคราะห์แนวข้อสอบเก่า

-คำชี้ขาดความเห็นแย้งที่น่าสนใจ

-คำศัพท์ภาษาอังก..

 
     
  รหัสสินค้า : 9789742036331
สุพิศ ปราณีตพลกรัง ราคา : 200.00 บาท
 
 
 
 
    รู้รอบ สอบได้ แนวทางการเตรียมสอบเนติบัณฑิต

เป็นหนังสือที่ผู้เขียนบอกเล่าถึงวิธีการเรียนและเตรียมสอบเติฯ ของผู้เขียนเพื่อเป็นแนวทางสำหรับผู้ที่กำลังศึกษาและเตรียมสอบในสายงานยุติธรรม ผู้อ่านจะ..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786163619679
ฐิติมา แซ่เตีย, วีรชน อังคุระษี ราคา : 190.00 บาท
 
 
    ผลกระทบอัตราแลกเปลี่ยนต่อการทำบัญชีและภาษี
..
 
     
  รหัสสินค้า : 9786163020956
สุพัฒน์ อุปนิกขิต ราคา : 250.00 บาท
 
 
 
 
    คำอธิบายกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ภาค 2 ลักษณะ 2 วิธีพิจารณาวิสามัญในศาลชั้นต้น หมาวด 4 การดำเนินคดีแบบกลุ่ม

คำอธิบายกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ภาค 2 ลักษณะ 2 วิธีพิจารณาวิสามัญในศาลชั้นต้น หมาวด 4 การดำเนินคดีแบบกลุ่ม

..
 
     
  รหัสสินค้า : 9786164136748
ไพโรจน์ วายุภาพ ราคา : 200.00 บาท
 
 
    ศัพท์นิติศาสตร์ ฉบับราชบัณฑิตยสถาน
..
 
     
  รหัสสินค้า : 9786167073880
ราชบัณฑิตยสถาน ราคา : 230.00 บาท
 
 
 
ยูสเซอร์เนม
รหัสผ่าน
ลงทะเบียน   ลืมรหัสผ่าน

1,583,079 คน

 

 

 
 
Winyuchon Publication House Co., Ltd.
 
สำนักพิมพ์วิญญูชน 39/200-201 ซ.วิภาวดีรังสิต 84 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ 0-2996-9471-3 โทรสาร 0-2996-9474