21 ตุลาคม 2561
     
  คำอธิบายกฎหมายลักษณะมรดก
คำอธิบายกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
หลักพื้นฐานของสิทธิเสรีภาพ และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ : หนี้
คำอธิบายนิติกรรม-สัญญา
ประมวลกฎหมายอาญา ฉบับอ้างอิง
กฎหมายระหว่างประเทศ
ถาม-ตอบหนี้
เตรียมสอบเข้านิติศาสตร์
 

 
 

  WebLink : WebLink :  


  ปากท้องของประชาชน   
  การปกครองส่วนท้องถิ่น(ร่างรัฐธรรมนูญ2559)   
  ร้านหนังสือวิญญูชน   
  ประวัติและผลงาน ศ.จิตติ ติงศภัทิย์   
  ประวัติและผลงาน ศ.สัญญา ธรรมศักดิ์   
ดูทั้งหมด


   
 

สำนักงานอัยการสูงสุดเปิดสมัครสอบเข้ารับราชการ 16 อัตรา คลิกที่นี่ 

  พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 30) พ.ศ. 2558   
  พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 25) 7 เมษายน 2559   
  ประกาศคณะกรรมการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการตุลาการ ในตำแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษา ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๙   
  ลิ้ง download ชุดกฎหมายทางทะเล   
ดูทั้งหมด

  งานวิชาการรำลึกศาสตราจารย์จิตติ ติงศภัทิย์ ครั้งที่ 20 | 28/03/2015  
  มอบเงินสมทบทุนกองทุนศาสตราจารย์จิตติ ติงศภัทิย์ และกองทุนนิติธรรมพัฒน์ | 25/03/2015  
  แนะนำร้านหนังสือ TU LAW Bookstore | 07/05/2014  
ดูทั้งหมด


 
    คำอธิบายกฎหมายลักษณะละเมิด จัดการงานนอกสั่ง ลาภมิควรได้

ในการพิมพ์ครั้งนี้ ข้าพเจ้าได้แก้ไขปรับปรุงเนื้อหาบางส่วนเพื่อให้หนังสือเล่มนี้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ทั้งยังได้เพิ่..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786162696794
ศาสตราจารย์ ดร.ศนันท์กรณ์ โสตถิพันธ์ ราคา :  450.00  ส่วนลด : 15%
เหลือ 382.50 บาท
 
 
    ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน กับ ระบบกฎหมายไทย

การรวมกลุ่มเศรษฐกิจของบรรดารัฐประชาคมก่อให้เกิดองค์กรใหม่ ที่มีกรอบกติกาและพันธกรณีให้รัฐสมาชิกอาเซียนต้องปฏิบัติตาม

ประเทศไทยจำเป็นต้องให้..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786162696763
ดร.ปวริศร เลิศธรรมเทวี ราคา :  260.00  ส่วนลด : 15%
เหลือ 221.00 บาท
 
 
 
 
    คำอธิบายกฎหมายว่าด้วยทรัพย์สิน

ในการจัดพิมพ์หนังสือคำอธิบายกฎหมายว่าด้วยทรัพย์สินครั้งนี้ผู้เขียนได้เพิ่มเติมข้อความ และเพิ่มเติมคำพิพากษาฎีกา ป..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786162695414
ศาสตราจารย์ศรีราชา วงศารยางกูร (เจริญพานิช) ราคา :  340.00  ส่วนลด : 15%
เหลือ 289.00 บาท
 
 
    คำอธิบายกฎหมายอาญาภาคความผิดและลหุโทษ

ในการจัดพิมพ์ครั้งนี้ ได้เพิ่มเติมเนื้อหาแต่ตรวจสอบถ้อยคำ ข้อความ ตลอดจนมาตราที่ขาดตกบกพร่องไป เพื่อให้หนังสือนี้มี..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786162697258
ศาสตราจารย์ ดร.ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ ราคา :  380.00  ส่วนลด : 20%
เหลือ 304.00 บาท
 
 
 
 
    คำอธิบายซื้อขาย แลกเปลี่ยน ให้

สัญญาซื้อขาย, หลักสัญญาและความสัมพันธ์ระหว่างหลักสัญญาและเอกเทศสัญญา, ลักษณะและองค์ประก..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786162696053
ศาสตราจารย์ ดร.ศนันท์กรณ์ โสตถิพันธุ์ ราคา :  380.00  ส่วนลด : 15%
เหลือ 323.00 บาท
 
 
    กฎหมายอาญาเปรียบเทียบพร้อมคำถามและแนวคำตอบ

โดยทั่วไป หากพิจารณาถึงข้อสอบกฎหมายอาญาจะพบว่า บ่อยครั้งที่ผู้ออกข้อสอบมักออกข้อสอบโดยมุ่งเน้นให้ผู้สอบคิดวิเคราะ..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786162695353
นันทัช กิจรานันทน์ , เทียนศิริ บุญโชควิทูร ราคา :  200.00  ส่วนลด : 15%
เหลือ 170.00 บาท
 
 
 
 
    นิติศาสตร์แนวพุทธ (ตราชู)

"นิติศาสตร์แนวพุทธ" อันเป็นปาฐกถาธรรมของสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ. ปยุตฺโต) แสดงพิเศษ ณ สำนักงานอัยการสูงสุด เมื่..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786162695490.
สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ. ปยุตฺโต) ราคา :  140.00  ส่วนลด : 15%
เหลือ 119.00 บาท
 
 
    หลักกฎหมายมหาชน หลักนิติธรรม/นิติรัฐ ในฐานะ

หลักกฎหมายมหาชน หลักนิติธรรม/นิติรัฐ ในฐานะ "เกณฑ์" จำกัดอำนาจรัฐ เล่มนี้เขียนขึ้นโดยใช้เหตุผลจูงใจ 2 ประการคือ ประการแรก ผู้เขียน..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786162695773
ศาสตราจารย์ ดร. บรรเจิด สิงคะเนติ ราคา :  150.00  ส่วนลด : 15%
เหลือ 127.50 บาท
 
 
 
 
    คำอธิบายกฎหมายลักษณะประกันภัย

หลักทั่วไป  หลักทั่วไปของกฎหมายประกันภัย ประกันภัยวินาศภัย  ประกันชีวิต

..
 
     
  รหัสสินค้า : 9786162696626
รองศาสตราจารย์สรพลจ์ สุขทรรศนีย์ ราคา :  160.00  ส่วนลด : 15%
เหลือ 136.00 บาท
 
 
    กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา เล่ม 1

ศาสตราจารย์คนึง ฦาไชย เขียนคำบรรยายกฎหมายวิธีพิจารณาความอ..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786162696909
ศาสตราจารย์คนึง ฦาไชย ราคา :  380.00  ส่วนลด : 20%
เหลือ 304.00 บาท
 
 
 


 
    ลักษณะของกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา

การตีพิมพ์ครั้งที่ 11 นั้น สำนักพิมพ์ได้ทำการแก้ไขเพิ่มเติมเนื้อหาเกี่ยวกับความรับผิดทางอาญาของนิติบุคคลในเรื่องของลิขสิทธิ์, สิทธิบัตร, สิ่งบ่งชี้..

 
     
  รหัสสินค้า : 9789742036720
ศาสตราจารย์ไชยยศ เหมะรัชตะ ราคา : 440.00 บาท
 
 
    ประมวลกฎหมายอาญา ฉบับกายวิภาค

หลักเกณฑ์ความรับผิดตามประมวลกฎหมายอาญาส่วนใหญ่เป็นบทบัญญํติที่มีลักษณะ ขององค์ประกอบความผิด โดยใช้ถ้อยคำที่มีลักษณะ..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786164686816
ธิติพล ศรีประทักษ์ ราคา :  180.00  ส่วนลด : 10%
เหลือ 162.00 บาท
 
 
 
 
    ข้อสอบทดสอบความรู้ เพื่อบรรจุเป็นข้าราชการตุลาการในตำแหน่งผู้ช่วยพิพากษา
..
 
     
  รหัสสินค้า : G000038
ราคา : 100.00 บาท
 
 
    การซักประเด็นข้อเท็จจริงคดียาเสพติด เล่ม 1

ข้อเท็จจริง  การค้นเพื่อพิสูจน์ความจริง การค้นกับการล่อซื้อ  พิเคราะห์ข้อบกพร่องเกี่ยวกับภาพถ่าย บันทึกการจับกุม และบันทึกคำให้การของผู้ต..

 
     
  รหัสสินค้า : 9876167242668
สมศักดิ์ เอี่ยมพลับใหญ่ ราคา : 570.00 บาท
 
 
 
 
    กฎหมายระหว่างประเทศ

เนื้อหาประกอบไปด้วย

-วิวัฒนาการและโครงสร้างของสังคมระหว่างประเทศกับกฎหมายระหว่างประเทศ

-แหล่งกำเนิดหรือที่มาของกฎหมายระหว่างประเทศ<..

 
     
  รหัสสินค้า : 9789742036812
รองศาสตราจารย์จันตรี สินศุภฤกษ์ ราคา : 400.00 บาท
 
 
    ประมวลรัษำากร ฉบับสมบูรณ์ ปี 2559
..
 
     
  รหัสสินค้า : 9786169108870
บจ.สำนักพัฒนาการบริหารธรรมนิติ ราคา : 450.00 บาท
 
 
 
 
    การเมืองเปรียบเทียบ ทฤษฎี แนวคิด และกรณีศุึกษา
..
 
     
  รหัสสินค้า : 9789740334422
ไชยวัฒน์ ค้ำชู ราคา : 530.00 บาท
 
 
    พร้อมสอบ พยาน แพ่ง-อาญา

-ประเด็นข้อพิพาทและภาระการพิสูจน์

-ระเบียบและวิธีการนำสืบพยานหลักฐาน

-การนำพยานเอกสารเข้าสืบในชั้นศาล

-การนำพยานบุคคลเข้าสื..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786164554290
ก้องวิทย์ วัชราภรณ์ ราคา :  190.00  ส่วนลด : 10%
เหลือ 171.00 บาท
 
 
 
 
    พระราชบัญญัติล้มละลาย ฉบับกายวิภาค

หมวดที่ 1  กระบวนพิจารณาตั้งแต่ขอให้ล้มละลายจนถึงปลดจากล้มละลาย

หมวดที่ 2  กระบวนพิจารณาในกรณีที่ลูกหนี้ตาย

หมวดที่ 3 กระ..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786164557697
ธิติพล ศรีประทักษ์ ราคา :  180.00  ส่วนลด : 10%
เหลือ 162.00 บาท
 
 
    ข้อสอบความรู้ชั้นเนติบัณฑิต ภาคหนึ่ง พร้อมธงคำตอบ
..
 
     
  รหัสสินค้า : G000039
ราคา : 25.00 บาท
 
 
 
ยูสเซอร์เนม
รหัสผ่าน
ลงทะเบียน   ลืมรหัสผ่าน

2,789,381 คน

 

 

 
 
Winyuchon Publication House Co., Ltd.
 
สำนักพิมพ์วิญญูชน 39/200-201 ซ.วิภาวดีรังสิต 84 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ 0-2996-9471-3 โทรสาร 0-2996-9474