17 ธันวาคม 2560
     
  คำอธิบายกฎหมายลักษณะมรดก
คำอธิบายกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
คำอธิบายกฎหมายเช่าทรัพย์-เช่าซื้อ
หลักพื้นฐานของสิทธิเสรีภาพ และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ : หนี้
ตัวแทน-นายหน้า
คำอธิบายนิติกรรม-สัญญา
ประมวลกฎหมายอาญา ฉบับอ้างอิง
กฎหมายระหว่างประเทศ
 

 
 

  WebLink : WebLink :  


  ปากท้องของประชาชน   
  การปกครองส่วนท้องถิ่น(ร่างรัฐธรรมนูญ2559)   
  ร้านหนังสือวิญญูชน   
  ประวัติและผลงาน ศ.จิตติ ติงศภัทิย์   
  ประวัติและผลงาน ศ.สัญญา ธรรมศักดิ์   
ดูทั้งหมด


    ข้อมูลการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติของ สนช.
 

สามารถติดตามข่าวสารการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติของ สนช.ได้ที่นี่ คลิก

  ประกาศคณะกรรมการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการตุลาการ ในตำแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษา ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๙   
     
  พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 25) 7 เมษายน 2559   
  ลิ้ง download ชุดกฎหมายทางทะเล   
ดูทั้งหมด

  งานวิชาการรำลึกศาสตราจารย์จิตติ ติงศภัทิย์ ครั้งที่ 20 | 28/03/2015  
  มอบเงินสมทบทุนกองทุนศาสตราจารย์จิตติ ติงศภัทิย์ และกองทุนนิติธรรมพัฒน์ | 25/03/2015  
  แนะนำร้านหนังสือ TU LAW Bookstore | 07/05/2014  
ดูทั้งหมด


 
    ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ฉบับอ้างอิง

หนังสือ "ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ฉบับอ้างอิง" นี้ได้จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ค่อนข้างหลากหลาย กล่าวคือ เพื..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786162695551
ศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล ราคา :  580.00  ส่วนลด : 15%
เหลือ 493.00 บาท
 
 
    กฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่และความรับผิดชอบของรัฐโดยปราศจากความผิด

ในการพิมพ์ครั้งนี้ได้เพิ่มเติมความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกา คำวินิจฉัยของศาลปกครองและคำวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ร..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786162695803
ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ชาญชัย แสวงศักดิ์ ราคา :  480.00  ส่วนลด : 15%
เหลือ 408.00 บาท
 
 
 
 
    หลักกฎหมายซื้อขาย ขายฝาก แลกเปลี่ยน ให้ เช่าทรัพย์ เช่าซื้อ

ความเป็นมาและความหมายของสัญญาซื้อขาย ความสามารถของคู่สัญญาซื้อขาย ทรัพย์สินตามสัญญาซื้อขาย บุคคลผู้มีสิทธิทำสัญญาซื้อขาย หลักผู้รับโอนไม่มีสิทธิดีก..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786162696091
อ.ตุลญา โรจน์ทังคำ ราคา :  260.00  ส่วนลด : 15%
เหลือ 221.00 บาท
 
 
    คำอธิบายกฎหมายอาญา ภาคทั่วไป

หลักทั่วไป, การใช้กฎหมายอาญา, การกระทำในกฎหมายอาญา, ความสัมพันธ์ระหว่างการกระทำและผล, เจตนาในกฎหมายอาญา, การกระทำความผิดโดยประมาท, การพยายามกระทำคว..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786162696367
ศาสตราจารย์ ดร.ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ ราคา :  260.00  ส่วนลด : 15%
เหลือ 221.00 บาท
 
 
 
 
    หลักกฎหมายมหาชนทางเศรษฐกิจ

บทที่ 1 แนวความคิดพื้นฐานในการที่รัฐเข้าควบคุมและดำเนินกิจกรรมทางด้านเศรษฐกิจ  บทที่ 2 การดำเนินการทางเศรษฐก..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786162695438
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาวณีย์ อมรจิตสุวรรณ ราคา :  280.00  ส่วนลด : 15%
เหลือ 238.00 บาท
 
 
    กฎหมายทรัพย์สิน

เนื้อหาที่ผู้เขียนค้นคว้าและตั้งใจนำมาเรียบเรียงขึ้นเป็นพิเศษ คือ ภาค 1 ความรู้พื้นฐานทางความคิด เพราะเป็นภาคที่นำเสนอแนวคิด ทฤษฎี กฎหมายเปรียบเทีย..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786162696343
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อานนท์ มาเม้า ราคา :  340.00  ส่วนลด : 15%
เหลือ 289.00 บาท
 
 
 
 
    กฎหมายแพ่ง หลักทั่วไป

หนังสือเล่มนี้มีเนื้อหาครอบคลุมเกี่ยวกับความรู้พื้นฐานทางกฎหมายที่สำคัญ ความหมาย ลักษณะของกฎหมาย หลักนิติธรรม พัฒนาการของกฎหมาย 3 ยุค วิวัฒนาการของ..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786162696251
ผู้ช่วยศาสตราจารย์กันย์กัญญา ใจการวงค์สกุล ราคา :  220.00  ส่วนลด : 15%
เหลือ 187.00 บาท
 
 
    คำอธิบายกฎหมายมรดก

ที่มาและการบังคับใช้กฎหมายลักษณะมรดก การตกทอดแห่งทรัพย์มรดก ทรัพย์มรดก ทายาท การเสียสิทธิในการรับมรดก สิทธิโดยชอบธร..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786162696206
ดร.กฤษรัตน์ ศรีสว่าง ราคา :  210.00  ส่วนลด : 15%
เหลือ 178.50 บาท
 
 
 
 
    ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ฉบับอ้างอิง บรรพ 1 หลักทั่วไป

คณะผู้เขียนได้จัดทำประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ฉบับอ้างอิง บรรพ 1 ขึ้น โดยรวบรวมและเรียบเรียงคำพิพากษาศาลฎีกาที่สำคัญของแต่ละมาตราไว้เป็นหัวข้อ หมวด..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786162695155
ดร.ธนกฤต วรธนัชชากุล, พรพจน์ เรืองแสงทองกุล, พิชยามนต์ จารึกสุนทรสกุล, ฤทัย พูลสวัสดิ์ และอุดมลักษณ์ ราคา :  500.00  ส่วนลด : 15%
เหลือ 425.00 บาท
 
 
    ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ฉบับทันสมัย
..
 
     
  รหัสสินค้า : 9786162696039
กลุ่มวิญญูชน ราคา :  240.00  ส่วนลด : 15%
เหลือ 204.00 บาท
 
 
 


 
    ระบบศาลและหลักทั่วไป ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดี

หนังสือคำบรรยายเรื่อง ระบบศาลและหลักทั่วไปว่าด้วยวิธีพิจารณาคดี ได้กล่าวถึงสาระสำคัญที่น่ารู้เกี่ยวกับศาลยุติธรรม ซึ่งมีบทบัญญัติส่วนใหญ่อยู่ในพระธ..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786163142337
สมลักษณ์ จัดกระบวนพล ราคา :  210.00  ส่วนลด : 10%
เหลือ 189.00 บาท
 
 
    วิธีพิจารณาความแพ่งพิสดาร เล่ม2

วิ.แพ่งพิสดาร ฉบับปรับปรุงใหม่ปี 2560 เล่ม 1-3 นี้ ผู้จัดทำได้ทำการปรับปรุงแก้ไขวิ.แพ่งพิสดาร ที่ได้จัดพิมพ์มาแล้วห..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786164237490
วิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์ ราคา : 320.00 บาท
 
 
 
 
    กฎหมายวิ.อาญาพิสดาร เล่ม 1 (ฉบับปรับปรุงใหม่ ปี 2561)

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

หลักกฎหมายและแนวคำพิพากษาฎีกา ตาม ป.วิ.อ. ภาค 1 และ 2

..
 
     
  รหัสสินค้า : G000027
วิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์ ราคา :  340.00  ส่วนลด : 10%
เหลือ 306.00 บาท
 
 
    คำถามพร้อมธงคำตอบ ข้อสอบความรู้ชั้นเนติบัณฑิตภาคหนึ่ง

 การจัดพิมพ์ครั้งนี้ ได้รวบรวมคำถามพร้อมธงคำตอบ ข้อสอบความรู้ชั้นเนติบัณฑิตภาตหนึ่งตั้งแต่สมัยที่ 50 ปีการศึกษ..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786164040274
เนติบัณฑิตยสภา ราคา :  200.00  ส่วนลด : 10%
เหลือ 180.00 บาท
 
 
 
 
    คำอธิบายเช่าทรัพย์ เช่าซื้อ สิสซิ่ง

ส่วนที่่  1  เช่าทรัพย์

    - บทที่ 1 ข้อความเบื้องต้น

    - บทที่ 2 ลักษณะสำคัญของสัญญาเช่าทรัพย์

 
     
  รหัสสินค้า : 9789742036850
ศาสตราจารย์สำเรียง เมฆเกรียงไกร ราคา :  500.00  ส่วนลด : 10%
เหลือ 450.00 บาท
 
 
    คำอธิบายกฎหมายวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค

บทที่ 1 บททั่วไป                            &..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786164456839
เอื้อน ขุนแก้ว ราคา :  250.00  ส่วนลด : 10%
เหลือ 225.00 บาท
 
 
 
 
    คำอธิบาย ป.พ.พ. ว่าด้วยยืม ค้ำประกัน จำนอง จำนำ

บททั่วไป, ยืมใช้คงรูป ลักษณะของสัญญายืมใช้คงรูป หน้าที่และความรับผิดของผู้ยืมใช้คงรูป ความระงับของสัญญายืมใช้คงรูป, ยืมใช้สิ้นเปลือง ลักษณะของสัญญา..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786164040311
ปัญญา ถนอมรอด ราคา :  280.00  ส่วนลด : 10%
เหลือ 252.00 บาท
 
 
    รวมบทความวิชาการในโอกาสอายุ 60 ปี

 

 

..
 
     
  รหัสสินค้า : 9789742036775
วิษณุ วรัญญู ราคา :  320.00  ส่วนลด : 10%
เหลือ 288.00 บาท
 
 
 
 
    กฎหมายลักษณะพยานหลักฐาน

ข้อพิจารณาเบื้องต้น  กรณีใดต้องใช้พยานหลักฐาน  หน้าที่นำสืบ  หลักกฎหมายว่าด้วยการรับฟังพยานหลักฐาน &..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786164040366
จรัญ ภักดีธนากุล ราคา :  390.00  ส่วนลด : 10%
เหลือ 351.00 บาท
 
 
    ตะลุยโจทย์ฎีกาใหม่ อาญา
..
 
     
  รหัสสินค้า : 9786162603044
อรรถวัฒน์ หวังดำรงวงศ์ ราคา : 200.00 บาท
 
 
 
ยูสเซอร์เนม
รหัสผ่าน
ลงทะเบียน   ลืมรหัสผ่าน

2,273,488 คน

 

 

 
 
Winyuchon Publication House Co., Ltd.
 
สำนักพิมพ์วิญญูชน 39/200-201 ซ.วิภาวดีรังสิต 84 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ 0-2996-9471-3 โทรสาร 0-2996-9474