24 มิถุนายน 2561
     
  คำอธิบายกฎหมายลักษณะมรดก
คำอธิบายกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
หลักพื้นฐานของสิทธิเสรีภาพ และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ : หนี้
คำอธิบายนิติกรรม-สัญญา
ประมวลกฎหมายอาญา ฉบับอ้างอิง
กฎหมายระหว่างประเทศ
ถาม-ตอบกฎหมายครอบครัว
ถาม-ตอบหนี้
 

 
 

  WebLink : WebLink :  


  ปากท้องของประชาชน   
  การปกครองส่วนท้องถิ่น(ร่างรัฐธรรมนูญ2559)   
  ร้านหนังสือวิญญูชน   
  ประวัติและผลงาน ศ.จิตติ ติงศภัทิย์   
  ประวัติและผลงาน ศ.สัญญา ธรรมศักดิ์   
ดูทั้งหมด


    ลิ้ง download ชุดกฎหมายทางทะเล
 

ลิ้ง download ชุดกฎหมายทางทะเล

https://www.facebook.com/Burapha-Marine-Supply-Chain-Associate-1109115655818842/?fref=ts

เครดิต : อ.กวีพล สว่างแผ้ว 

  ประกาศคณะกรรมการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการตุลาการ ในตำแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษา ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๙   
     
  พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 30) พ.ศ. 2558   
  ข้อมูลการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติของ สนช.   
ดูทั้งหมด

  งานวิชาการรำลึกศาสตราจารย์จิตติ ติงศภัทิย์ ครั้งที่ 20 | 28/03/2015  
  มอบเงินสมทบทุนกองทุนศาสตราจารย์จิตติ ติงศภัทิย์ และกองทุนนิติธรรมพัฒน์ | 25/03/2015  
  แนะนำร้านหนังสือ TU LAW Bookstore | 07/05/2014  
ดูทั้งหมด


 
    หลักกฎหมายว่าด้วยองค์กรอัยการและพนักงานอัยการ

"หลักกฎหมายว่าด้วยองค์กรอัยการและพนักงานอัยการ" ให้ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับความเป็นมาและองค์ประกอบขององค์กรอัย..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786162695568
อนุวัฒน์ บุญนันท์, สุริยา ปานแป้น ราคา :  180.00  ส่วนลด : 20%
เหลือ 144.00 บาท
 
 
    หลักกฎหมายมรดก

ส่วนที่ 1 : บทที่ 1 กองมรดก, บทที่ 2 ทายาท, บทที่ 3 การรับมรดกแทนที่, บทที่ 4 การเสียสิทธิในการรับมรดก

ส่วนที่ 2 : บทที่ 1 หลักทั่วไปเกี่ยว..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786168139370
ศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ กัมพูสิริ ราคา :  270.00  ส่วนลด : 10%
เหลือ 243.00 บาท
 
 
 
 
    ถาม-ตอบนิติกรรม-สัญญา (มูลหนี้ 1)

ถาม-ตอบนิติกรรมสัญญาเล่มนี้ อาจมีความแตกต่างจากหนังสือถาม-ตอบในวิชาอื่นๆ เพราะมิได้มุ่งหมายให้ใช้เป็นแนวหรือแสดงถึงวิธีการในการตอบข้อสอบแต่อย่าง ใด..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786162696497
ศาสตราจารย์ ดร.ศนันท์กรณ์ โสตถิพันธุ์ ราคา :  150.00  ส่วนลด : 15%
เหลือ 127.50 บาท
 
 
    กฎหมายระหว่างประเทศ เล่ม 2

ความคุ้มกันจากเขตอำนาจของรัฐ (Immunity from Jurisdiction), สนธิสัญญา(Treaties), การประติบัติต่อคนต่างด้าว (Treatment of Aliens), ความรับผิดของรัฐ (..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786162696916
ศาสตราจารย์ ดร.จุมพต สายสุนทร ราคา :  470.00  ส่วนลด : 15%
เหลือ 399.50 บาท
 
 
 
 
    หลักกฎหมายเอกเทศสัญญา ลักษณะยืม-ฝากทรัพย์

ส่วนที่ 1 : ยืม
ตอนที่ 1 ยืมตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
ตอนที่ 2 ยืมใช้คงรูป
ตอนที่ 3 ยืมใช้สิ้นเปลือง
      &..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786168139288
รองศาสตราจารย์ ดร.นนทวัชร์ นวตระกูลพิสุทธิ์ ราคา :  325.00  ส่วนลด : 10%
เหลือ 292.50 บาท
 
 
    คำอธิบายกฎหมายลักษณะประกันภัย

หลักทั่วไป  หลักทั่วไปของกฎหมายประกันภัย ประกันภัยวินาศภัย  ประกันชีวิต

..
 
     
  รหัสสินค้า : 9786162696626
รองศาสตราจารย์สรพลจ์ สุขทรรศนีย์ ราคา :  160.00  ส่วนลด : 15%
เหลือ 136.00 บาท
 
 
 
 
    กฎหมายมหาชน เล่ม4 รัฐ

พัฒนาการของสังคมมนุษย์ การอธิบาย"รัฐ"ทางสังคมวิทยาและประวัติศาสตร์  ความคิดของมนุษย์ต่อสังคม การอธิบายการกำเนิ..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786162695612
ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ ราคา :  230.00  ส่วนลด : 15%
เหลือ 195.50 บาท
 
 
    กฎหมายมหาชน แนวประยุกต์

กฎหมายมหาชนประยุกต์ : แนวประยุกต์ หรือกฎหมายมหาชนเบื้องต้นนี้ ผู้เขียนได้รวบรวมและเรียบเรียงขึ้น..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786162695506
รองศาสตราจารย์ดิเรก ควรสมาคม ราคา :  180.00  ส่วนลด : 15%
เหลือ 153.00 บาท
 
 
 
 
    กฎหมายปกครองเกี่ยวกับการศึกษา

การศึกษาเป็นบริการสาธารณะที่มีความสำคัญประเภทหนึ่งที่รัฐมีหน้าที่ต้องดูแลรับผิดชอบ จึงได้มีการนำไปบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญรับรองสิทธิของบุคคลในการรับ..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786162696275
ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ชาญชัย แสวงศักดิ์ ราคา :  460.00  ส่วนลด : 15%
เหลือ 391.00 บาท
 
 
    รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
..
 
     
  รหัสสินค้า : 9786162695834
กลุ่มวิญญูชน ราคา :  80.00  ส่วนลด : 15%
เหลือ 68.00 บาท
 
 
 


 
    คู่มือทวนสอบ ประเด็นสำคัญ รัฐธรรมนูญ 2560
..
 
     
  รหัสสินค้า : 9786164555259
Absolute law ราคา :  75.00  ส่วนลด : 10%
เหลือ 67.50 บาท
 
 
    คำถาม-คำตอบ ปัญหาข้อกฎหมายแพ่ง จากคำพิพากษา
..
 
     
  รหัสสินค้า : 9786167657387
ราคา :  295.00  ส่วนลด : 10%
เหลือ 265.50 บาท
 
 
 
 
    หลักและทฤษฎีกฎหมายอาญา

กฎหมายอาญาเป็นเครื่องมือสำคัญในการจัดระเบียบสังคม ให้สังคมเกิดความสงบสุขเรียบร้อย สมาชิกในสังคมสามารถอยู่ร่วมกันได้..

 
     
  รหัสสินค้า : 9789742036713
ดร. สุพิศ ปราณีตพลกรัง ราคา : 130.00 บาท
 
 
    ทนายใหม่ไปศาล (คู่มือว่าความในศาล)

-แนวทางปฏิบัติในการดำเนินคดีในศาลด้วยตนเอง

-บอกทุกเรื่องไม่มีกั๊ก โต๊ด เด็ง

-ไม่ง้อใคร ไม่ง้อทนายรุ่นพี่

-ไม่ง้อเพื่อนทนายเ..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786164407800
น้าออด ทนายความ ราคา :  195.00  ส่วนลด : 10%
เหลือ 175.50 บาท
 
 
 
 
    กฎหมายล้มละลายและฟื้นฟูกิจการ

บทที่ 1 หลักเกณฑ์การฟ้องและการพิจารณาคดีล้มละลาย

บทที่ 2  ผลของคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด

บทที่ 3  การขอรับชำระหนี้ในคดีล..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786164552418
กมล ธีรเวชพลกุล ราคา :  420.00  ส่วนลด : 10%
เหลือ 378.00 บาท
 
 
    คู่มือกฎหมายลักษณะนิติกรรมและสัญญา

สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้แจ้งให้ผู้เขียนทราบว่า หนังสือคู่มือกฎหมายลักษณะนิติกรรมและสัญญา ฉบับพิมพ์ครั้ง..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786163142702
ศาสตราจารย์ ดร.กำชัย จงจักรพันธ์ ราคา :  280.00  ส่วนลด : 10%
เหลือ 252.00 บาท
 
 
 
 
    กฎหมายว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ(กฎหมายฮั้ว)

เป็นหนังสือเกี่ยวกับเรื่องของการทุจริต การคอรัปชั่น การทุจริตในการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐก็เป็นปัญหาหนึ่งที่ยังคง..

 
     
  รหัสสินค้า : 9789742036744
ดร. สุพิศ ปราณีตพลกรัง ราคา : 100.00 บาท
 
 
    การกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

ลักษณะของความผิดและการลงโทษ เกี่ยวกับฐานความผิด การเปรียบเทียบคดี การดำเนินคดีความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

ความรับผิดและโทษตามกฎหมาย บทเฉพาะ..

 
     
  รหัสสินค้า : 9789742036836
ดร. สุพิศ ปราณีตพลกรัง ราคา :  150.00  ส่วนลด : 10%
เหลือ 135.00 บาท
 
 
 
 
    คำถามพร้อมธงคำตอบ ข้อสอบความรู้ชั้นเนติบัณฑิตภาคหนึ่ง

 การจัดพิมพ์ครั้งนี้ ได้รวบรวมคำถามพร้อมธงคำตอบ ข้อสอบความรู้ชั้นเนติบัณฑิตภาตหนึ่งตั้งแต่สมัยที่ 50 ปีการศึกษ..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786164040274
เนติบัณฑิตยสภา ราคา :  200.00  ส่วนลด : 10%
เหลือ 180.00 บาท
 
 
    ลักษณะของกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา

การตีพิมพ์ครั้งที่ 11 นั้น สำนักพิมพ์ได้ทำการแก้ไขเพิ่มเติมเนื้อหาเกี่ยวกับความรับผิดทางอาญาของนิติบุคคลในเรื่องของลิขสิทธิ์, สิทธิบัตร, สิ่งบ่งชี้..

 
     
  รหัสสินค้า : 9789742036720
ศาสตราจารย์ไชยยศ เหมะรัชตะ ราคา : 440.00 บาท
 
 
 
ยูสเซอร์เนม
รหัสผ่าน
ลงทะเบียน   ลืมรหัสผ่าน

2,574,226 คน

 

 

 
 
Winyuchon Publication House Co., Ltd.
 
สำนักพิมพ์วิญญูชน 39/200-201 ซ.วิภาวดีรังสิต 84 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ 0-2996-9471-3 โทรสาร 0-2996-9474