17 กรกฎาคม 2561
     
  คำอธิบายกฎหมายลักษณะมรดก
คำอธิบายกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
หลักพื้นฐานของสิทธิเสรีภาพ และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ : หนี้
คำอธิบายนิติกรรม-สัญญา
ประมวลกฎหมายอาญา ฉบับอ้างอิง
กฎหมายระหว่างประเทศ
ถาม-ตอบกฎหมายครอบครัว
ถาม-ตอบหนี้
 

 
 

  WebLink : WebLink :  


  ปากท้องของประชาชน   
  การปกครองส่วนท้องถิ่น(ร่างรัฐธรรมนูญ2559)   
  ร้านหนังสือวิญญูชน   
  ประวัติและผลงาน ศ.จิตติ ติงศภัทิย์   
  ประวัติและผลงาน ศ.สัญญา ธรรมศักดิ์   
ดูทั้งหมด


    ประกาศคณะกรรมการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการตุลาการ ในตำแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษา ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๙
 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม คลิ๊ก

  ข้อมูลการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติของ สนช.   
  ลิ้ง download ชุดกฎหมายทางทะเล   
     
  พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 25) 7 เมษายน 2559   
ดูทั้งหมด

  งานวิชาการรำลึกศาสตราจารย์จิตติ ติงศภัทิย์ ครั้งที่ 20 | 28/03/2015  
  มอบเงินสมทบทุนกองทุนศาสตราจารย์จิตติ ติงศภัทิย์ และกองทุนนิติธรรมพัฒน์ | 25/03/2015  
  แนะนำร้านหนังสือ TU LAW Bookstore | 07/05/2014  
ดูทั้งหมด


 
    คำอธิบายกฎหมายลักษณะหนี้ (ผลแห่งหนี้)

หนังสือแบ่งเนื้อหาออกเป็น 11 บท มีเนื้อหาดังนี้ 1.ความสัมพันธ์ของกฎหมายลักษณะหนี้กับกฎหมายลักษณะอื่น 2.ความเป็นมาทางประวัติศาสตร์ของกฎหมายลักษณะหนี..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786162695971
ศาสตราจารย์ ดร.ศนันท์กรณ์ โสตถิพันธุ์ ราคา :  460.00  ส่วนลด : 15%
เหลือ 391.00 บาท
 
 
    หลักกฎหมายบุคคล

หมวด 1 บุคคลธรรมดา  ส่วนที่ 1 สภาพบุคคล, ข้อความทั่วไป, การเริ..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786162696176
รองศาสตราจารย์ ดร. กิตติศักดิ์ ปรกติ ราคา :  240.00  ส่วนลด : 15%
เหลือ 204.00 บาท
 
 
 
 
    หลักกฎหมายว่าด้วยวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง

“หลักกฎหมายว่าด้วยวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง” มุ่งให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีพิจารณาความอาญา..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786162696572
อนุวัฒน์ บุญนันท์, สุริยา ปานแป้น ราคา :  200.00  ส่วนลด : 15%
เหลือ 170.00 บาท
 
 
    กฎหมายประกันด้วยบุคคลและทรัพย์ ค้ำประกัน จำนอง จำนำ

สำหรับหนังสือกฎหมายประกันด้วยบุคคลและทรัพย์ ค้ำประกัน จำนอง จำนำ เล่มนี้ ผู้เขียนได้ทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786162697005
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อานนท์ ศรีบุญโรจน์ ราคา :  200.00  ส่วนลด : 15%
เหลือ 170.00 บาท
 
 
 
 
    กฎหมายมหาชน
 
     
  รหัสสินค้า : 9786162696619
สุวิทย์ ปัญญาวงศ์ ราคา :  180.00  ส่วนลด : 15%
เหลือ 153.00 บาท
 
 
    ประมวลรัษฎากร แก้ไขล่าสุด พ.ศ.2561

ประมวลรัษฎากรเริ่มใช้ในปี 2481 ต่อมามีความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม นโยบายของรัฐบาลเป็นลำดับมาจนถึงปัจจุบันประ..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786162696640
ทัศนีย์ เหลืองเรืองรอง ราคา :  380.00  ส่วนลด : 15%
เหลือ 323.00 บาท
 
 
 
 
    ยากยิ่งสิ่งเดียว วิทยานิพนธ์ทางกฎหมายหลากหลายทรรศนะ

วิทยานิพนธ์นี้ทำยากขนาดนั้นเชียวหรือ? ,Checkpoint อย่าปล่อยให้ผ่านไป ,ประสบการณ์เมืื่อวันวาน ช่วยสานฝันในวันนี้,ถ้า..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786162695605
คณพล จันทน์หอม ,ไกรพล อรัญรัตน์, กชกร วิชยาภัย บุนนาค ,วริศรา สุรเดช ,วิวรรธน์ ดำรงค์กุลนันท์ ,อัญชล ราคา :  180.00  ส่วนลด : 15%
เหลือ 153.00 บาท
 
 
    กฎหมายแรงงาน

บทที่ 1 ความเบื้องต้น, บทที่ 2 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยสัญาจ้างแรงงาน, บทที่ 3 กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน, บทที่ 4 กฎหมายว่าด้วยแรงงานสัมพัน..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786162696510
ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตรา (ฟุ้งลัดดา) วิเชียรชม ราคา :  520.00  ส่วนลด : 15%
เหลือ 442.00 บาท
 
 
 
 
    ความรู้กฎหมายทั่วไป คำอธิบายวิชากฎหมายแพ่ง : หลักทั่วไป

การจัดพิมพ์ครั้งนี้ นอกจากแก้ไขคำผิดในหน้าต่างๆ แล้ว ยังได้แก้ไขข้อความจำนวนไม่น้อยให้ชัดเจนยิ่งขึ้น และได้นำทฤษฎีกฎหมายสามชั้นของ ดร.ปรีดี มาพิมพ์..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786162697043
รองศาสตราจารย์สมยศ เชื้อไทย ราคา :  200.00  ส่วนลด : 20%
เหลือ 160.00 บาท
 
 
    กฎหมายระหว่างประเทศ เล่ม 1

ลักษณะของกฎหมายระหว่างประเทศ, บ่อเกิดของกฎหมายระหว่างประเทศ, ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและกฎหมายภายในของรัฐ, บุคคลในกฎหมายระหว่างประเทศ, เขตอำนาจรัฐ..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786162696541
ศาสตราจารย์ ดร.จุมพต สายสุนทร ราคา :  400.00  ส่วนลด : 15%
เหลือ 340.00 บาท
 
 
 


 
    กฎหมายล้มละลาย

ส่วนที่ 1 กระบวนพิจารณาหลัก

1.การฟ้องขอให้ล้มละลายฯ 2.คำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ 3.ผลของคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด 4.การประชุมเจ้าหนี้ 5.การประนอม..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786164557895
เอื้อน ขุนแก้ว ราคา :  320.00  ส่วนลด : 10%
เหลือ 288.00 บาท
 
 
    คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ วิชาเอกเทศสัญญา 2 ยืมและฝากทรัพย์

เนื้อหาสาระสำคัญในหนังสือเล่มนี้ นอกจากจะเป็นการอธิบายถึงหลักกฎหมายว่าด้วยยืมและฝากทรัพย์แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์แล้ว ยังได้กล่าวถึงหลักกฎหมา..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786163141545
สุธีร์ ศุภนิตย์ แก้ไขเพิ่มเติมโดยจักรพงษ์ เล็กสกุลชัย ราคา :  250.00  ส่วนลด : 10%
เหลือ 225.00 บาท
 
 
 
 
    กฎหมายแพ่งพิสดาร เล่ม 1 นิติกรรม สัญญา หนี้ ละเมิด

แพ่งพิสดาร ฉบับปรับปรุงใหม่ ปี 2561 เล่ม 1-4 นี้ผู้จัดทำได้ทำการปรับปรุงแก้ไขแพ่งพิสด..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786164686892
วิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์ ราคา :  340.00  ส่วนลด : 10%
เหลือ 306.00 บาท
 
 
    หลักทฤษฎีพื้นฐาน-ปฏิบัติอย่างมืออาชีพ อุทธรณ์-ฎีกา คดีแพ่ง-คดีอาญา

เนื้อหาประกอบด้วย

-วิธีกาเรียงคำฟ้อง เนื้อหาอุทธรณ์ ฎีกา

-การยื่นอุทธรณ์ ฎีกา

-คำแก้และวิธีการเรียงคำแก้อุทธรณ์ฎีกา

 
     
  รหัสสินค้า : 9786167242682
สมศักดิ์ เอี่ยมพลับใหญ่ ราคา : 540.00 บาท
 
 
 
 
    กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาพร้อมสอบ ป.วิ.อ. ภาค 1-2 เล่ม 2

บทที่ 1 ศาลที่มีอำนาจชำระคดีอาญาและการโอนคดี  บทที่ 2 ผู้มีอำนาจฟ้องคดีอาญาต่อศาล  บทที่ 3 สิทธินำคดีอาญา..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786164559028
ก้องวิทย์ วัชราภรณ์ ราคา :  190.00  ส่วนลด : 10%
เหลือ 171.00 บาท
 
 
    เทคนิคการเขียนตอบข้อสอบ 3 สนาม ป.วิ.แพ่ง
..
 
     
  รหัสสินค้า : 9786162602900
รชฎ เจริญฉ่ำ ราคา :  150.00  ส่วนลด : 10%
เหลือ 135.00 บาท
 
 
 
 
    ระเบียบวิธีวิจัย กระบวนการ เทคนิค สำหรับการวิจัยทางการบริหารจัดการภาครัฐ

บทที่ 1 แนวคิดการวิจัย

บทที่ 2  แนวคิดการวิจัยทางการบริหารจัดการภาครัฐ

บทที่ 3  กระบวนการวิจัยและเทคนิคการวิจัยทางการบริห..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786167627113
ดร.ชมัยภรณ์ ถนอมศรีเดชชัย ราคา :  220.00  ส่วนลด : 10%
เหลือ 198.00 บาท
 
 
    รวมบทความวิชาการในโอกาสอายุ 60 ปี

 

 

..
 
     
  รหัสสินค้า : 9789742036775
วิษณุ วรัญญู ราคา :  320.00  ส่วนลด : 10%
เหลือ 288.00 บาท
 
 
 
 
    กฎหมายวิธีพิพิจารณาความอาญา แก้ไขใหม่ (ฉบับที่ 32) พ.ศ.2559 จำเลยแสดงตนขณะยื่นอุทธรณ์

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาได้มีการแก้ไขใหม่ตามกฎหมายแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 32 พ.ศ.2559  โดยเป็นการแก้ไขเกี่ยวกับกรณที่จำเลยผู้ยื่นอุทธรณ์..

 
     
  รหัสสินค้า : 9789742036799
ดร. สุพิศ ปราณีตพลกรัง ราคา :  180.00  ส่วนลด : 10%
เหลือ 162.00 บาท
 
 
    คำอธิบายกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ภาค 4

การเรียบเรียงได้แยกวิธีการชั่วคราวก่อนพิพากษา การบังคับตามคำพิพากษาหรือคำสั่ง และสิทธิของบุคคลภายนอกเกี่ยวกับการบังคับคดีไว้ต่างหากจากกัน และได้แสด..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786164040342
สมชาย จุลนิติ์ ราคา :  280.00  ส่วนลด : 10%
เหลือ 252.00 บาท
 
 
 
ยูสเซอร์เนม
รหัสผ่าน
ลงทะเบียน   ลืมรหัสผ่าน

2,620,072 คน

 

 

 
 
Winyuchon Publication House Co., Ltd.
 
สำนักพิมพ์วิญญูชน 39/200-201 ซ.วิภาวดีรังสิต 84 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ 0-2996-9471-3 โทรสาร 0-2996-9474