23 เมษายน 2561
     
  คำอธิบายกฎหมายลักษณะมรดก
คำอธิบายกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
หลักพื้นฐานของสิทธิเสรีภาพ และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ : หนี้
คำอธิบายนิติกรรม-สัญญา
ประมวลกฎหมายอาญา ฉบับอ้างอิง
กฎหมายระหว่างประเทศ
ถาม-ตอบกฎหมายครอบครัว
ถาม-ตอบหนี้
 

 
 

  WebLink : WebLink :  


  ปากท้องของประชาชน   
  การปกครองส่วนท้องถิ่น(ร่างรัฐธรรมนูญ2559)   
  ร้านหนังสือวิญญูชน   
  ประวัติและผลงาน ศ.จิตติ ติงศภัทิย์   
  ประวัติและผลงาน ศ.สัญญา ธรรมศักดิ์   
ดูทั้งหมด


    พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 30) พ.ศ. 2558
 

เล่ม 132 ตอนที่ 127 ก วันที่ 30 ธันวาคม 2558

---เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่ปัจจุบันมีการนําอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการบังคับตามกระบวนการยุติธรรมทางอาญา สมควรให้นําอุปกรณ์ดังกล่าวไปใช้ในการติดตามตัวผู้ถูกปล่อยชั่วคราว ถ้ามีการทําลายอุปกรณ์ดังกล่าวหรือทำให้ใช้การไม่ได้ ไม่ว่าโดยวิธีใด ให้สันนิษฐานว่าผู้ถูกปล่อยชั่วคราวนั้นหนีหรือจะหลบหนี และมิให้เรียกหลักประกันเกินสมควร เพื่อให้ผู้ต้องหาและจําเลยมีโอกาสได้รับการปล่อยชั่วคราวมากขึ้น อีกทั้งสมควรกําหนดให้มีการสั่งงดการบังคับตามสัญญาประกันหรือลดจํานวนเงินที่ต้องใช้ตามสัญญาประกันโดยคํานึงถึงความพยายามของผู้ประกันในการติดตามผู้ที่หลบหนี รวมทั้งความเสียหายที่เกิดขึ้นว่ามีมากน้อยเพียงใด และแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์การบังคับตามสัญญาประกันในกรณีที่ต้องมีการบังคับคดี โดยเจ้าพนักงานบังคับคดี กรมบังคับคดี เพื่อให้การบังคับตามสัญญาประกันมีประสิทธิภาพมากขึ้น จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี---

อ่านรายละเอียดได้ที่http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/A/127/1.PDF

  ลิ้ง download ชุดกฎหมายทางทะเล   
     
  ประกาศคณะกรรมการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการตุลาการ ในตำแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษา ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๙   
  ข้อมูลการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติของ สนช.   
ดูทั้งหมด

  งานวิชาการรำลึกศาสตราจารย์จิตติ ติงศภัทิย์ ครั้งที่ 20 | 28/03/2015  
  มอบเงินสมทบทุนกองทุนศาสตราจารย์จิตติ ติงศภัทิย์ และกองทุนนิติธรรมพัฒน์ | 25/03/2015  
  แนะนำร้านหนังสือ TU LAW Bookstore | 07/05/2014  
ดูทั้งหมด


 
    คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ : หนี้

หนี้ : บทเบ็ดเสร็จทั่วไป มีเนื้อหาครอบคลุมบทบัญญัติประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ตั้งแต่มาตรา 194-353 โดยผู้เขียนได้..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786162695025
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรรณรายรัตน์ ศรีไชยรัตน์ ราคา :  240.00  ส่วนลด : 15%
เหลือ 204.00 บาท
 
 
    กฎหมายทรัพย์สิน

เนื้อหาที่ผู้เขียนค้นคว้าและตั้งใจนำมาเรียบเรียงขึ้นเป็นพิเศษ คือ ภาค 1 ความรู้พื้นฐานทางความคิด เพราะเป็นภาคที่นำเสนอแนวคิด ทฤษฎี กฎหมายเปรียบเทีย..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786162696343
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อานนท์ มาเม้า ราคา :  340.00  ส่วนลด : 15%
เหลือ 289.00 บาท
 
 
 
 
    Lectures Notes กฎหมายระหว่างประเทศ เล่ม 2

ประกอบด้วยการอธิบายเรื่องต่อจากเล่ม 1 ได้แก่ ผู้ทรงสิทธิในกฎหมายระหว่างประเทศ, รัฐ องค์ประกอบของรัฐ การรับรองรัฐ ..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786162695339
รองศาสตราจารย์นพนิธิ สุริยะ ราคา :  200.00  ส่วนลด : 15%
เหลือ 170.00 บาท
 
 
    ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ฉบับทันสมัย

หนังสือประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเป็นหนังสือที่ทางสำนักพิมพ์วิญญูชนปรับปรุงขึ้นเพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้ศึกษาและผู้ที่สนใจประมวลกฎหมายวิธีพ..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786162695360
กลุ่มวิญญูชน ราคา :  150.00  ส่วนลด : 15%
เหลือ 127.50 บาท
 
 
 
 
    กฎหมายประกันด้วยบุคคลและทรัพย์ ค้ำประกัน จำนอง จำนำ

สำหรับหนังสือกฎหมายประกันด้วยบุคคลและทรัพย์ ค้ำประกัน จำนอง จำนำ เล่มนี้ ผู้เขียนได้ทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786162696336
อานนท์ ศรีบุญโรจน์ ราคา :  220.00  ส่วนลด : 15%
เหลือ 187.00 บาท
 
 
    คู่มือศึกษาหลักกฎหมายอาญา ภาคทั่วไป
..
 
     
  รหัสสินค้า : 9786162695100
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนาวุฒิ วงศ์อนันต์ ราคา :  180.00  ส่วนลด : 15%
เหลือ 153.00 บาท
 
 
 
 
    กฎหมายมหาชนทางเศรษฐกิจ : ทฤษฎี "กฎ" ในทางเศรษฐกิจ

หนังสือเล่มนี..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786162695735
ธรรมนิตย์ สุมันตกุล ราคา :  200.00  ส่วนลด : 15%
เหลือ 170.00 บาท
 
 
    ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา:หลักกฎหมายและพื้นฐานการเข้าใจ

ในการพิมพ์ครั้งที่3นี้ ผู้รวบรวมใคร่ขอย้ำว่าหนังสือ "ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา :หลักกฎหมายและพื้นฐานการเข้าใจ..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786162695179
ศาสตราจารย์ ดร.คณิต ณ นคร ราคา :  220.00  ส่วนลด : 15%
เหลือ 187.00 บาท
 
 
 
 
    ถาม-ตอบนิติกรรม-สัญญา (มูลหนี้ 1)

ถาม-ตอบนิติกรรมสัญญาเล่มนี้ อาจมีความแตกต่างจากหนังสือถาม-ตอบในวิชาอื่นๆ เพราะมิได้มุ่งหมายให้ใช้เป็นแนวหรือแสดงถึงวิธีการในการตอบข้อสอบแต่อย่าง ใด..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786162696497
ศาสตราจารย์ ดร.ศนันท์กรณ์ โสตถิพันธุ์ ราคา :  150.00  ส่วนลด : 15%
เหลือ 127.50 บาท
 
 
    นิติศาสตร์แนวพุทธ(ใบโพธิ์)

"นิติศาสตร์แนวพุทธ" อันเป็นปาฐกถาธรรมของสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ. ปยุตฺโต) แสดงพ..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786162695490
สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ. ปยุตฺโต) ราคา :  140.00  ส่วนลด : 15%
เหลือ 119.00 บาท
 
 
 


 
    หลักและคำพิพากษา กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

ภาค 1  ข้อความเบื้องต้น 

ภาค 2  สอบสวน

ภาค 3  วิธีพิจารณาในศาลชั้นต้น

ภาค 4  อุทธรณ์และฎีกา

<..
 
     
  รหัสสินค้า : 9786164455832
ราคา :  350.00  ส่วนลด : 10%
เหลือ 315.00 บาท
 
 
    การเมืองเปรียบเทียบ ทฤษฎี แนวคิด และกรณีศุึกษา
..
 
     
  รหัสสินค้า : 9789740334422
ไชยวัฒน์ ค้ำชู ราคา : 530.00 บาท
 
 
 
 
    ทำไมประกันตัวไม่ได้

ปัญหาคาใจที่หลายคนอยากรู้

หลักทรัพย์พร้อม

หน้าที่การงานมั่นคง

มีที่อยู่อาศัยเป็นหลักแหล่ง

มีข้าราชการรับรอง

 
     
  รหัสสินค้า : 9786164132924
ชนบท ศุภศรี สุรศักดิ์ อินทนันท์ รัชชัย ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา ราคา : 0.00 บาท
 
 
    อาญา พิสดาร เล่ม 1 ปรับปรุงใหม่ ปี 2560

 

     
  รหัสสินค้า : 9786164405004
วิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์ ราคา : 340.00 บาท
 
 
 
 
    พร้อมสอบ พยาน แพ่ง-อาญา

-ประเด็นข้อพิพาทและภาระการพิสูจน์

-ระเบียบและวิธีการนำสืบพยานหลักฐาน

-การนำพยานเอกสารเข้าสืบในชั้นศาล

-การนำพยานบุคคลเข้าสื..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786164554290
ก้องวิทย์ วัชราภรณ์ ราคา :  190.00  ส่วนลด : 10%
เหลือ 171.00 บาท
 
 
    กฎหมายแร่

บทที่ 1  บทนำ

บทที่ 2  นโยบายและองค์กรเกี่ยวกับการบริหารจัดการแร่

บทที่ 3  การสำรวจแร่

บทที่ 4  การทำเห..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786168139479
ศาสตราจารย์ ดร.อำนาจ วงศ์บัณฑิต ราคา :  400.00  ส่วนลด : 10%
เหลือ 360.00 บาท
 
 
 
 
    การกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

ลักษณะของความผิดและการลงโทษ เกี่ยวกับฐานความผิด การเปรียบเทียบคดี การดำเนินคดีความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

ความรับผิดและโทษตามกฎหมาย บทเฉพาะ..

 
     
  รหัสสินค้า : 9789742036836
สุพิศ ปราณีตพลกรัง ราคา :  150.00  ส่วนลด : 10%
เหลือ 135.00 บาท
 
 
    กฎหมายว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีค้ามนุษย์และข้อบังคับของประธานศาลฎีกาที่เกี่ยวข้อง

บทที่ 1   บททั่วไป

บทที่ 2  ความเบื้องต้นในวิธีพิจารณาคดีค้ามนุษย์

บทที่ 3  วิธีพิจารณาคดีค้ามนุษย์ในศาลชั้นต้น..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786164400832
รองศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.ประทีป ทับอัตตานนท์ ราคา :  120.00  ส่วนลด : 10%
เหลือ 108.00 บาท
 
 
 
 
    สู่สนามอัยการ

สู่สนามอัยการ

-ข้อกฎหมายที่น่าสนใจ

-ตัวอย่างวิเคราะห์แนวข้อสอบเก่า

-คำชี้ขาดความเห็นแย้งที่น่าสนใจ

-คำศัพท์ภาษาอังก..

 
     
  รหัสสินค้า : 9789742036621
สุพิศ ปราณีตพลกรัง ราคา : 280.00 บาท
 
 
    คู่มือทวนสอบ วิเคราะห์ประเด็นข้อสอบ ป.พ.พ.พร้อมข้อสังเกต

วิเคราะห์ประเด็นข้อสอบ:ทรัพย์สิน  นิติกรรมสัญญา-หนี้ ละเมิด เอกเทศสัญญา1 เอกเทศสัญญา2 ตั๋วเงิน องค์กรธุรกิจ &n..

 
     
  รหัสสินค้า : G000007
Absolute law ราคา : 219.00 บาท
 
 
 
ยูสเซอร์เนม
รหัสผ่าน
ลงทะเบียน   ลืมรหัสผ่าน

2,466,540 คน

 

 

 
 
Winyuchon Publication House Co., Ltd.
 
สำนักพิมพ์วิญญูชน 39/200-201 ซ.วิภาวดีรังสิต 84 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ 0-2996-9471-3 โทรสาร 0-2996-9474