21 พฤศจิกายน 2560
     
  คำอธิบายกฎหมายลักษณะมรดก
คำอธิบายกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
คำอธิบายกฎหมายเช่าทรัพย์-เช่าซื้อ
หลักพื้นฐานของสิทธิเสรีภาพ และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วยห้างหุ้นส่วนและบริษัท
คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ : หนี้
ตัวแทน-นายหน้า
คำอธิบายนิติกรรม-สัญญา
ประมวลกฎหมายอาญา ฉบับอ้างอิง
 

 
   WebLink : WebLink :  


  ปากท้องของประชาชน   
  การปกครองส่วนท้องถิ่น(ร่างรัฐธรรมนูญ2559)   
  ร้านหนังสือวิญญูชน   
  ประวัติและผลงาน ศ.จิตติ ติงศภัทิย์   
  ประวัติและผลงาน ศ.สัญญา ธรรมศักดิ์   
ดูทั้งหมด


    พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 30) พ.ศ. 2558
 

เล่ม 132 ตอนที่ 127 ก วันที่ 30 ธันวาคม 2558

---เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่ปัจจุบันมีการนําอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการบังคับตามกระบวนการยุติธรรมทางอาญา สมควรให้นําอุปกรณ์ดังกล่าวไปใช้ในการติดตามตัวผู้ถูกปล่อยชั่วคราว ถ้ามีการทําลายอุปกรณ์ดังกล่าวหรือทำให้ใช้การไม่ได้ ไม่ว่าโดยวิธีใด ให้สันนิษฐานว่าผู้ถูกปล่อยชั่วคราวนั้นหนีหรือจะหลบหนี และมิให้เรียกหลักประกันเกินสมควร เพื่อให้ผู้ต้องหาและจําเลยมีโอกาสได้รับการปล่อยชั่วคราวมากขึ้น อีกทั้งสมควรกําหนดให้มีการสั่งงดการบังคับตามสัญญาประกันหรือลดจํานวนเงินที่ต้องใช้ตามสัญญาประกันโดยคํานึงถึงความพยายามของผู้ประกันในการติดตามผู้ที่หลบหนี รวมทั้งความเสียหายที่เกิดขึ้นว่ามีมากน้อยเพียงใด และแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์การบังคับตามสัญญาประกันในกรณีที่ต้องมีการบังคับคดี โดยเจ้าพนักงานบังคับคดี กรมบังคับคดี เพื่อให้การบังคับตามสัญญาประกันมีประสิทธิภาพมากขึ้น จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี---

อ่านรายละเอียดได้ที่http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/A/127/1.PDF

  พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 25) 7 เมษายน 2559   
     
  ประกาศคณะกรรมการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการตุลาการ ในตำแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษา ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๙   
  ข้อมูลการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติของ สนช.   
ดูทั้งหมด

  งานวิชาการรำลึกศาสตราจารย์จิตติ ติงศภัทิย์ ครั้งที่ 20 | 28/03/2015  
  มอบเงินสมทบทุนกองทุนศาสตราจารย์จิตติ ติงศภัทิย์ และกองทุนนิติธรรมพัฒน์ | 25/03/2015  
  แนะนำร้านหนังสือ TU LAW Bookstore | 07/05/2014  
ดูทั้งหมด


 
    ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ฉบับอ้างอิง บรรพ 1 หลักทั่วไป

คณะผู้เขียนได้จัดทำประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ฉบับอ้างอิง บรรพ 1 ขึ้น โดยรวบรวมและเรียบเรียงคำพิพากษาศาลฎีกาที่สำคัญของแต่ละมาตราไว้เป็นหัวข้อ หมวด..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786162695155
ดร.ธนกฤต วรธนัชชากุล, พรพจน์ เรืองแสงทองกุล, พิชยามนต์ จารึกสุนทรสกุล, ฤทัย พูลสวัสดิ์ และอุดมลักษณ์ ราคา :  500.00  ส่วนลด : 15%
เหลือ 425.00 บาท
 
 
    กฎหมายแรงงานสำหรับนักบริหาร

ความหมายของกฎหมายแรงงาน, กฎหมายว่าด้วยสัญญาจ้างแรงงาน, กฎหมายคุ้มครองแรงงาน, เวลาทำงาน, วันหยุด, วันลา, ค่าตอบแทนในการทำงาน, กฏหมายเงินทดแทน, กฎหมา..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786162695124
ศาสตราจารย์ เกษมสันต์ วิลาวรรณ ราคา :  150.00  ส่วนลด : 15%
เหลือ 127.50 บาท
 
 
 
 
    กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยประกันภัย

ข้อความทั่วไป วิเคราะห์ศัพท์ ลักษณะของสัญญาประกันภัย เป็นสัญญาที่ต้องสุจริตต่อกันอย่างยิ่ง ผลของการไม่เปิดเผยข้อควา..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786162695346
ศาสตราจารย์จิตติ ติงศภัทิย์ ปรับปรุงเพิ่มเติมโดย ศาสตราจารย์สิทธิโชค ศรีเจริญ ราคา :  160.00  ส่วนลด : 15%
เหลือ 136.00 บาท
 
 
    รวมกฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับแก้ไขล่าสุด

1. ประมวลกฎหมายอาญา หมวด 4 ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

2. พระรา่ชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2544

3. พระรา่ชบัญญัติว..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786162695957
จุมพล ชื่นจิตต์ศิริ ราคา :  200.00  ส่วนลด : 15%
เหลือ 170.00 บาท
 
 
 
 
    คำอธิบายกฎหมายปกครอง

หลักการที่เป็นรากฐานของกฎหมายปกครอง,หลักการแบ่งแยกการใช้อำนาจอธิปไตย, หลักนิติรัฐ, ประโยชน์สาธารณะ, การจัดองค์กรของรัฐ, การจัดองค์กรของรัฐในต่างประ..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786162696350
ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ชาญชัย แสวงศักดิ์ ราคา :  330.00  ส่วนลด : 15%
เหลือ 280.50 บาท
 
 
    กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา เล่ม 2

หนังสือเล่มนี้จะอธิบายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาในภาค 3 วิธีพิจารณาความในศาลชั้นต..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786162695988
ดร.สุพิชฌาย์ ศิริวัฒนา สีตะสิทธิ์, สุพจน์ สีตะสิทธิ์ ราคา :  280.00  ส่วนลด : 20%
เหลือ 224.00 บาท
 
 
 
 
    การร่างสัญญาภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย

การร่างสัญญานับเป็นงานสำคัญอย่างหนึ่งที่นักกฎหมายในสำนักงานกฎหมายจะต้องทราบและทำได้นอกเหนือจากงานคดีหรืองานให้คำปรึกษาอื่น ๆ การร่างสัญญาจะไม่มีการ..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786162695896
ศาสตราจารย์ ดร.จุมพต สายสุนทร ราคา :  160.00  ส่วนลด : 15%
เหลือ 136.00 บาท
 
 
    รวมกฎหมายเกี่ยวกับบริการสาธารณะระดับชาติ

การบริการสาธารณะระดับชาติที่จัดทำโดยหน่วยงานของรัฐ  บริการสาธารณะระดับชาติที่จัดทหโดยรัฐวิสาหกิจ  บริการส..

 
     
  รหัสสินค้า : 9789742888657
ราคา :  150.00  ส่วนลด : 15%
เหลือ 127.50 บาท
 
 
 
 
    ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ฉบับทันสมัย

หนังสือประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเป็นหนังสือที่ทางสำนักพิมพ์วิญญูชนปรับปรุงขึ้นเพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้ศึกษาและผู้ที่สนใจประมวลกฎหมายวิธีพ..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786162695360
กลุ่มวิญญูชน ราคา :  150.00  ส่วนลด : 15%
เหลือ 127.50 บาท
 
 
    ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ฉบับอ้างอิง

หนังสือ "ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ฉบับอ้างอิง" นี้ได้จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ค่อนข้างหลากหลาย กล่าวคือ เพื..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786162695551
ศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล ราคา :  580.00  ส่วนลด : 20%
เหลือ 464.00 บาท
 
 
 


 
    จอหงวน เล่มที่ 3 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ภาค 3

- แบบคำฟ้องคดีอาญา

- การขอแก้ไขคำฟ้องและคำให้การ

- โจทก์ขาดนัดพิจารณา

- การตั้งทนายความในชั้นพิจารณา

- จำเลยให้การร..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786164455474
คณิตศร์ คงทอง ราคา :  130.00  ส่วนลด : 10%
เหลือ 117.00 บาท
 
 
    การวิจัยเชิงคุณภาพ หลักการและแนวปฏิบัติ

บทที่ 1 ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับการวิจัยเชิงคุณภาพ

บทที่ 2 แนวคิดและทฤษฎีที่เป็นรากฐานของการวิจัยเชิงคุณภาพ

บทที่ 3  ความห..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786164407589
เอกพร รักความสุข ราคา :  450.00  ส่วนลด : 10%
เหลือ 405.00 บาท
 
 
 
 
    ภาษากฎหมายไทย
..
 
     
  รหัสสินค้า : 9786163140043
ศาสตราจารย์พิเศษธานินทร์ กรัยวิเชียร ราคา :  160.00  ส่วนลด : 10%
เหลือ 144.00 บาท
 
 
    สรุปกฎหมายสำหรับ จป.วิชาชีพ

-บัญชีรายการกฎหมายพื้นฐานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

 

     
  รหัสสินค้า : 9789744437204
ทัศนุ เรืองสุวรรณ์ ราคา :  200.00  ส่วนลด : 10%
เหลือ 180.00 บาท
 
 
 
 
    กฎหมายเกี่ยวกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

-คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

-ความหมายของ "หลักทรัพยฺ"

- การขายหลักทรัพย์ของบริษัท

- หุ้นกู้

- การบร..

 
     
  รหัสสินค้า : 9789742036867
พิเศษ เสตเสถียร ราคา :  160.00  ส่วนลด : 10%
เหลือ 144.00 บาท
 
 
    คำอธิบายกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วยทรัพย์
..
 
     
  รหัสสินค้า : 9789744473318
ประมูล สุวรรณศร ราคา : 320.00 บาท
 
 
 
 
    กฎหมายว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ(กฎหมายฮั้ว)

เป็นหนังสือเกี่ยวกับเรื่องของการทุจริต การคอรัปชั่น การทุจริตในการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐก็เป็นปัญหาหนึ่งที่ยังคง..

 
     
  รหัสสินค้า : 9789742036744
สุพิศ ปราณีตพลกรัง ราคา : 100.00 บาท
 
 
    สถิติ CHIC CHIC พิชิตเนติฯ ขาอาญา

ขอบเขตมาตรากฎหมายอาญาที่ออกสอบเนติฯ ตารางสถิติมาตราที่เคยออกสอบเนติฯวิชากฎหมายอาญา ประเด็นข้อกฎหมายและฎีกาที่เคยออก..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786164402874
C&K Gangster ราคา : 149.00 บาท
 
 
 
 
    กฎหมายวิธีความแพ่ง ว่าด้วยการบังคับคดี

บทที่ 1  วิธีการชั่วคราวเพื่อคุ้มครองจำเลย

บทที่ 2  วิธีการชั่วคราวเพื่อคุ้มครองโจทก็

บทที่ 3  วิธีการคุ้มครองประโยช..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786164455603
จรัญ ภักดีธนากุล ราคา :  200.00  ส่วนลด : 10%
เหลือ 180.00 บาท
 
 
    ครบเครื่องเรื่องคดีอาญาทุจริต

กฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง คำพิพากษาฏีกาประกอบคำอธิบาย อำนาจศาลอาญาคดีทุจริตฯ อำนาจศาลฏีกาแผนกคดีอาญาฯ..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786164401501
สรารักษ์ สุวรรณ,อาคม ศรียาภัย ราคา : 360.00 บาท
 
 
 
ยูสเซอร์เนม
รหัสผ่าน
ลงทะเบียน   ลืมรหัสผ่าน

2,239,822 คน

 

 

 
 
Winyuchon Publication House Co., Ltd.
 
สำนักพิมพ์วิญญูชน 39/200-201 ซ.วิภาวดีรังสิต 84 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ 0-2996-9471-3 โทรสาร 0-2996-9474