18 ธันวาคม 2561
     
  คำอธิบายกฎหมายลักษณะมรดก
หลักพื้นฐานของสิทธิเสรีภาพ และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ : หนี้
คำอธิบายนิติกรรม-สัญญา
ประมวลกฎหมายอาญา ฉบับอ้างอิง
กฎหมายระหว่างประเทศ
ถาม-ตอบหนี้
เตรียมสอบเข้านิติศาสตร์
หลักกฎหมายอาญา ภาคความผิด
 

 
 

  WebLink : WebLink :  


  ปากท้องของประชาชน   
  การปกครองส่วนท้องถิ่น(ร่างรัฐธรรมนูญ2559)   
  ร้านหนังสือวิญญูชน   
  ประวัติและผลงาน ศ.จิตติ ติงศภัทิย์   
  ประวัติและผลงาน ศ.สัญญา ธรรมศักดิ์   
ดูทั้งหมด


    พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 30) พ.ศ. 2558
 

เล่ม 132 ตอนที่ 127 ก วันที่ 30 ธันวาคม 2558

---เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่ปัจจุบันมีการนําอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการบังคับตามกระบวนการยุติธรรมทางอาญา สมควรให้นําอุปกรณ์ดังกล่าวไปใช้ในการติดตามตัวผู้ถูกปล่อยชั่วคราว ถ้ามีการทําลายอุปกรณ์ดังกล่าวหรือทำให้ใช้การไม่ได้ ไม่ว่าโดยวิธีใด ให้สันนิษฐานว่าผู้ถูกปล่อยชั่วคราวนั้นหนีหรือจะหลบหนี และมิให้เรียกหลักประกันเกินสมควร เพื่อให้ผู้ต้องหาและจําเลยมีโอกาสได้รับการปล่อยชั่วคราวมากขึ้น อีกทั้งสมควรกําหนดให้มีการสั่งงดการบังคับตามสัญญาประกันหรือลดจํานวนเงินที่ต้องใช้ตามสัญญาประกันโดยคํานึงถึงความพยายามของผู้ประกันในการติดตามผู้ที่หลบหนี รวมทั้งความเสียหายที่เกิดขึ้นว่ามีมากน้อยเพียงใด และแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์การบังคับตามสัญญาประกันในกรณีที่ต้องมีการบังคับคดี โดยเจ้าพนักงานบังคับคดี กรมบังคับคดี เพื่อให้การบังคับตามสัญญาประกันมีประสิทธิภาพมากขึ้น จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี---

อ่านรายละเอียดได้ที่http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/A/127/1.PDF

     
  ลิ้ง download ชุดกฎหมายทางทะเล   
  ประกาศคณะกรรมการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการตุลาการ ในตำแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษา ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๙   
  พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 25) 7 เมษายน 2559   
ดูทั้งหมด

  งานวิชาการรำลึกศาสตราจารย์จิตติ ติงศภัทิย์ ครั้งที่ 20 | 28/03/2015  
  มอบเงินสมทบทุนกองทุนศาสตราจารย์จิตติ ติงศภัทิย์ และกองทุนนิติธรรมพัฒน์ | 25/03/2015  
  แนะนำร้านหนังสือ TU LAW Bookstore | 07/05/2014  
ดูทั้งหมด


 
    4 ขั้นตอนสู่การเรียนกฎหมายให้สำเร็จ

-กำหนดเป้าหมาย

-การวางแผนการเตรียมสอบ

-วิธีการอ่านหนังสือที่ถูกต้องเหมาะสม

-การจัดการกับความคิดและบริหารกำลังใจ

..
 
     
  รหัสสินค้า : 9786162697456
อภิรัฐ บุญทอง ราคา :  260.00  ส่วนลด : 10%
เหลือ 234.00 บาท
 
 
    พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
..
 
     
  รหัสสินค้า : 9786162697296
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อานนท์ มาเม้า ราคา :  75.00  ส่วนลด : 10%
เหลือ 67.50 บาท
 
 
 
 
    หลักพื้นฐานกฎหมายมหาชนว่าด้วยรัฐ รัฐธรรมนูญ และกฎหมาย

หนังสือเล่มนี้ ผู้เขียนต้องการแสดงให้เห็นถึงหลักพื้นฐานกฎหมายมหาชนที่เกี่ยวกับรัฐ อำนาจรัฐ รัฐธรรมนูญ และกฎหมาย โดยแสดงให้เห็นถึงความเกี่ยวเนื่องซึ..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786162696862
ศาสตราจารย์ ดร.เกรียงไกร เจริญธนาวัฒน์ ราคา :  250.00  ส่วนลด : 10%
เหลือ 225.00 บาท
 
 
    หลักกฎหมายมหาชน หลักนิติธรรม/นิติรัฐ ในฐานะ

หลักกฎหมายมหาชน หลักนิติธรรม/นิติรัฐ ในฐานะ "เกณฑ์" จำกัดอำนาจรัฐ เล่มนี้เขียนขึ้นโดยใช้เหตุผลจูงใจ 2 ประการคือ ประการแรก ผู้เขียน..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786162697432
ศาสตราจารย์ ดร. บรรเจิด สิงคะเนติ ราคา :  180.00  ส่วนลด : 10%
เหลือ 162.00 บาท
 
 
 
 
    กฎหมายมหาชน เล่ม4 รัฐ

พัฒนาการของสังคมมนุษย์ การอธิบาย"รัฐ"ทางสังคมวิทยาและประวัติศาสตร์  ความคิดของมนุษย์ต่อสังคม การอธิบายการกำเนิ..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786162695612
ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ ราคา :  230.00  ส่วนลด : 10%
เหลือ 207.00 บาท
 
 
    คำอธิบายกฎหมายล้มละลาย

บทที่ 1 : บททั่วไป

บทที่ 2 : มูลเหตุการฟ้องคดีล้มละลายและบทสันนิษฐานว่าลูกหนี้มีหนี้สินล้นพ้นตัว

บทที่ 3 : หลักเกณฑ์การฟ้องล้มละลาย..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786162696701
อาจารย์กฤษฎา อภินวถาวรกุล ราคา :  230.00  ส่วนลด : 10%
เหลือ 207.00 บาท
 
 
 
 
    กฎหมายเรื่อง Bitcoin Blockchain ICO and etc.

- Bitcoint

- Cryptocurrency

- Bitcoint's Logo

- BlockChain

-Smat Contract

- ICO

ฯลฯ

..
 
     
  รหัสสินค้า : 9786162697425
ทพพล น้อยปัญญา ราคา :  180.00  ส่วนลด : 15%
เหลือ 153.00 บาท
 
 
    คำอธิบายกฎหมายอาญาภาคความผิดและลหุโทษ

ในการจัดพิมพ์ครั้งนี้ ได้เพิ่มเติมเนื้อหาแต่ตรวจสอบถ้อยคำ ข้อความ ตลอดจนมาตราที่ขาดตกบกพร่องไป เพื่อให้หนังสือนี้มี..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786162697258
ศาสตราจารย์ ดร.ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ ราคา :  380.00  ส่วนลด : 10%
เหลือ 342.00 บาท
 
 
 
 
    กฎหมายระหว่างประเทศ เล่ม 1

ลักษณะของกฎหมายระหว่างประเทศ, บ่อเกิดของกฎหมายระหว่างประเทศ, ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและกฎหมายภายในของรัฐ, บุคคลในกฎหมายระหว่างประเทศ, เขตอำนาจรัฐ..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786162696541
ศาสตราจารย์ ดร.จุมพต สายสุนทร ราคา :  400.00  ส่วนลด : 10%
เหลือ 360.00 บาท
 
 
    หลักกฎหมายซื้อขาย ขายฝาก แลกเปลี่ยน ให้ เช่าทรัพย์ เช่าซื้อ

ความเป็นมาและความหมายของสัญญาซื้อขาย ความสามารถของคู่สัญญาซื้อขาย ทรัพย์สินตามสัญญาซื้อขาย บุคคลผู้มีสิทธิทำสัญญาซื้อขาย หลักผู้รับโอนไม่มีสิทธิดีก..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786162697333
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ตุลญา โรจน์ทังคำ แก้วศุภาสวัสดิ์ ราคา :  280.00  ส่วนลด : 10%
เหลือ 252.00 บาท
 
 
 


 
    กฎหมายสถาบันการเงิน ภาคความผิด

วิกฤตสถาบันการเงินไทยกับการป้องกันและการแก้ไขปัญหาในเชิงกฎหมาย 

การกระทำความผิดเกี่ยวกับสถาบันทางการเงินกับกรณีศึกษาของประเทศไทย

..
 
     
  รหัสสินค้า : 9789742036669
วีระชาติ ศรีบุญมา ราคา :  160.00  ส่วนลด : 10%
เหลือ 144.00 บาท
 
 
    พร้อมสอบ ป.วิ.พ.ภาค 1 เล่ม 2

บทที่ 1  คำพิพากษาตามยอม

บทที่ 2  การทำคำพิพากษา

บทที่ 3  ฟ้องซ้ำ ฟ้องซ้อน ดำเนินกระบวนการพิจารณาซ้ำ  และคำพิพา..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786164458772
ก้องวิทย์ วัชราภรณ์ ราคา :  150.00  ส่วนลด : 10%
เหลือ 135.00 บาท
 
 
 
 
    เตรียมสอบพิชิตใบอนุญาตว่าความ

การร่างหนังสือทวงถาม การร่างคำฟ้องคดีแพ่ง การร่างคำให้การและคำฟ้องแย้ง การร่างคำร้อง คำขอ คำแถลง การร่างคำฟ้องอาญา ..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786164401952
กฤษฎา โพธิสาขา ราคา : 140.00 บาท
 
 
    จอหงวน วิชากฎหมายล้มละลาย เล่มที่ 1

ข้อสันนิษฐานลูกหนี้มีหนี้สินล้นพ้นตัว กำารฟ้องคดีล้มละลาย การจัดการทรัพย์สิน การประชุมเจ้าหนี้ครั้งแรก การประนอมหนี..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786164292277
คณิตศร์ คงทอง ราคา : 130.00 บาท
 
 
 
 
    คู่มือสอบสำนักงานศาลยุติธรรม

เนื้อหาภายในเล่ม : ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับศาลยุติธรรม/พระราชบัญญัติระเบียบบริหารศาลยุติธรรม พ.ศ.2543/พระราชบัญญัติข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551/พระธรรมน..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786164550414
กิตติคุณ บุญสมร ราคา :  240.00  ส่วนลด : 10%
เหลือ 216.00 บาท
 
 
    กฎหมายล้มละลายและฟื้นฟูกิจการ

บทที่ 1 หลักเกณฑ์การฟ้องและการพิจารณาคดีล้มละลาย

บทที่ 2  ผลของคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด

บทที่ 3  การขอรับชำระหนี้ในคดีล..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786164552418
กมล ธีรเวชพลกุล ราคา :  420.00  ส่วนลด : 10%
เหลือ 378.00 บาท
 
 
 
 
    การบังคับคดีแพ่ง

บทที่ 1  ความทั่วไป

บทที่ 2  ศาลที่มีอำนาจบังคับคดี

บทที่ 3 การบังคับคดี

บทที่ 4 การขอให้บังคับคดี

บทที่ ..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786164457935
เอื้อน ขุนแก้ว ราคา :  310.00  ส่วนลด : 10%
เหลือ 279.00 บาท
 
 
    ระบบศาลและหลักทั่วไป ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดี

หนังสือคำบรรยายเรื่อง ระบบศาลและหลักทั่วไปว่าด้วยวิธีพิจารณาคดี ได้กล่าวถึงสาระสำคัญที่น่ารู้เกี่ยวกับศาลยุติธรรม ซึ่งมีบทบัญญัติส่วนใหญ่อยู่ในพระธ..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786163142337
สมลักษณ์ จัดกระบวนพล ราคา :  210.00  ส่วนลด : 10%
เหลือ 189.00 บาท
 
 
 
 
    คำบรรยายเบื้องต้น กฎหมายองค์การระหว่างประเทศ

บทที่ 1  ประวัติองค์การระหว่างประเทศ

บทที่ 2  ข้อความคิดพื้นฐานเกี่ยวกับองค์การระหว่างประเทศ

บทที่ 3  การจัดองค์กรแล..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786168139134
ศาสตราจารย์ ดร. ประสิทธิ์ ปิวาวัฒนพานิช ราคา :  220.00  ส่วนลด : 10%
เหลือ 198.00 บาท
 
 
    คำสอนวิชากฎหมายภาษีอากร

โครงสร้างของกฎหมายภาษีอากร, การตีความกฎหมายภาษีอากร, ผลย้อนหลังของกฎหมายภาษีอากร, ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา, ภาษีเงิ..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786164040427
ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม ราคา :  560.00  ส่วนลด : 10%
เหลือ 504.00 บาท
 
 
 
ยูสเซอร์เนม
รหัสผ่าน
ลงทะเบียน   ลืมรหัสผ่าน

2,900,137 คน

 

 

 
 
Winyuchon Publication House Co., Ltd.
 
สำนักพิมพ์วิญญูชน 39/200-201 ซ.วิภาวดีรังสิต 84 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ 0-2996-9471-3 โทรสาร 0-2996-9474