20 มกราคม 2562
     
  คำอธิบายกฎหมายลักษณะมรดก
หลักพื้นฐานของสิทธิเสรีภาพ และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ : หนี้
คำอธิบายนิติกรรม-สัญญา
ประมวลกฎหมายอาญา ฉบับอ้างอิง
กฎหมายระหว่างประเทศ
ถาม-ตอบหนี้
เตรียมสอบเข้านิติศาสตร์
หลักกฎหมายอาญา ภาคความผิด
 

 
 

  WebLink : WebLink :  


  ปากท้องของประชาชน   
  การปกครองส่วนท้องถิ่น(ร่างรัฐธรรมนูญ2559)   
  ร้านหนังสือวิญญูชน   
  ประวัติและผลงาน ศ.จิตติ ติงศภัทิย์   
  ประวัติและผลงาน ศ.สัญญา ธรรมศักดิ์   
ดูทั้งหมด


    พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 30) พ.ศ. 2558
 

เล่ม 132 ตอนที่ 127 ก วันที่ 30 ธันวาคม 2558

---เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่ปัจจุบันมีการนําอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการบังคับตามกระบวนการยุติธรรมทางอาญา สมควรให้นําอุปกรณ์ดังกล่าวไปใช้ในการติดตามตัวผู้ถูกปล่อยชั่วคราว ถ้ามีการทําลายอุปกรณ์ดังกล่าวหรือทำให้ใช้การไม่ได้ ไม่ว่าโดยวิธีใด ให้สันนิษฐานว่าผู้ถูกปล่อยชั่วคราวนั้นหนีหรือจะหลบหนี และมิให้เรียกหลักประกันเกินสมควร เพื่อให้ผู้ต้องหาและจําเลยมีโอกาสได้รับการปล่อยชั่วคราวมากขึ้น อีกทั้งสมควรกําหนดให้มีการสั่งงดการบังคับตามสัญญาประกันหรือลดจํานวนเงินที่ต้องใช้ตามสัญญาประกันโดยคํานึงถึงความพยายามของผู้ประกันในการติดตามผู้ที่หลบหนี รวมทั้งความเสียหายที่เกิดขึ้นว่ามีมากน้อยเพียงใด และแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์การบังคับตามสัญญาประกันในกรณีที่ต้องมีการบังคับคดี โดยเจ้าพนักงานบังคับคดี กรมบังคับคดี เพื่อให้การบังคับตามสัญญาประกันมีประสิทธิภาพมากขึ้น จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี---

อ่านรายละเอียดได้ที่http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/A/127/1.PDF

  พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 25) 7 เมษายน 2559   
     
  ลิ้ง download ชุดกฎหมายทางทะเล   
  ประกาศคณะกรรมการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการตุลาการ ในตำแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษา ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๙   
ดูทั้งหมด

  งานวิชาการรำลึกศาสตราจารย์จิตติ ติงศภัทิย์ ครั้งที่ 20 | 28/03/2015  
  มอบเงินสมทบทุนกองทุนศาสตราจารย์จิตติ ติงศภัทิย์ และกองทุนนิติธรรมพัฒน์ | 25/03/2015  
  แนะนำร้านหนังสือ TU LAW Bookstore | 07/05/2014  
ดูทั้งหมด


 
    รวมกฎหมายเกี่ยวกับบริการสาธารณะระดับชาติ

การบริการสาธารณะระดับชาติที่จัดทำโดยหน่วยงานของรัฐ  บริการสาธารณะระดับชาติที่จัดทหโดยรัฐวิสาหกิจ  บริการส..

 
     
  รหัสสินค้า : 9789742888657
ราคา :  150.00  ส่วนลด : 10%
เหลือ 135.00 บาท
 
 
    หลักกฎหมายครอบครัว

การจัดพิมพ์ครั้งนี้ ได้แก้ไขเพิ่มเติมข้อความบางตอนเล็กน้อย และเพิ่มเติมคำพิพากษาศาลฎีกาปี 2558 และปี 2559 ที่น่าสนใจ หวังว่าจะทำให้ท่านผู้อ่านได้เข..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786162695827
ศาสตราจารย์พิเศษ ประสพสุข บุญเดช ราคา :  180.00  ส่วนลด : 10%
เหลือ 162.00 บาท
 
 
 
 
    กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา เล่ม 2

หนังสือเล่มนี้จะอธิบายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาในภาค 3 วิธีพิจารณาความในศาลชั้นต..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786162695988
ดร.สุพิชฌาย์ ศิริวัฒนา สีตะสิทธิ์, สุพจน์ สีตะสิทธิ์ ราคา :  280.00  ส่วนลด : 10%
เหลือ 252.00 บาท
 
 
    คำอธิบายกฎหมายอาญาภาคความผิดและลหุโทษ

ในการจัดพิมพ์ครั้งนี้ ได้เพิ่มเติมเนื้อหาแต่ตรวจสอบถ้อยคำ ข้อความ ตลอดจนมาตราที่ขาดตกบกพร่องไป เพื่อให้หนังสือนี้มี..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786162697258
ศาสตราจารย์ ดร.ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ ราคา :  380.00  ส่วนลด : 10%
เหลือ 342.00 บาท
 
 
 
 
    ประมวลรัษฎากร แก้ไขล่าสุด พ.ศ.2561

ประมวลรัษฎากรเริ่มใช้ในปี 2481 ต่อมามีความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม นโยบายของรัฐบาลเป็นลำดับมาจนถึงปัจจุบันประ..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786162696640
ทัศนีย์ เหลืองเรืองรอง ราคา :  380.00  ส่วนลด : 10%
เหลือ 342.00 บาท
 
 
    ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ฉบับอ้างอิง บรรพ 1 หลักทั่วไป

คณะผู้เขียนได้จัดทำประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ฉบับอ้างอิง บรรพ 1 ขึ้น โดยรวบรวมและเรียบเรียงคำพิพากษาศาลฎีกาที่สำคัญของแต่ละมาตราไว้เป็นหัวข้อ หมวด..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786162695155
ดร.ธนกฤต วรธนัชชากุล, พรพจน์ เรืองแสงทองกุล, พิชยามนต์ จารึกสุนทรสกุล, ฤทัย พูลสวัสดิ์ และอุดมลักษณ์ ราคา :  500.00  ส่วนลด : 10%
เหลือ 450.00 บาท
 
 
 
 
    หลักกฎหมายมหาชน หลักนิติธรรม/นิติรัฐ ในฐานะ

หลักกฎหมายมหาชน หลักนิติธรรม/นิติรัฐ ในฐานะ "เกณฑ์" จำกัดอำนาจรัฐ เล่มนี้เขียนขึ้นโดยใช้เหตุผลจูงใจ 2 ประการคือ ประการแรก ผู้เขียน..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786162697432
ศาสตราจารย์ ดร. บรรเจิด สิงคะเนติ ราคา :  180.00  ส่วนลด : 10%
เหลือ 162.00 บาท
 
 
    ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา:หลักกฎหมายและพื้นฐานการเข้าใจ

ในการพิมพ์ครั้งที่3นี้ ผู้รวบรวมใคร่ขอย้ำว่าหนังสือ "ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา :หลักกฎหมายและพื้นฐานการเข้าใจ..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786162695179
ศาสตราจารย์ ดร.คณิต ณ นคร ราคา :  220.00  ส่วนลด : 10%
เหลือ 198.00 บาท
 
 
 
 
    คำอธิบายฎหมายลักษณะห้างหุ้นส่วนบริษัท

หมวดที่ 1   องค์กรธุรกิจ

หมวดที่ 2  ห้างหุ้นส่วนสามั..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786162696954
ศาสตราจารย์ ดร.สหธน รัตนไพจิตร ราคา :  450.00  ส่วนลด : 10%
เหลือ 405.00 บาท
 
 
    คำอธิบายนิติกรรม-สัญญา

มีเนื้อหาแบ่งเป็น 2 ส่วน ส่วนที่ 1 : นิติกรรม มี 9 บท คือ ทฤษฎีของนิติกรรมและเสรีภาพในการทำนิติกรรม, ความหมาย ลักษณะ และองค์ประกอบของนิติกรรม, องค์..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786162697340
ศาสตราจารย์ ดร.ศนันท์กรณ์ โสตถิพันธุ์ ราคา :  530.00  ส่วนลด : 10%
เหลือ 477.00 บาท
 
 
 


 
    คำอธิบายกฎหมายประกันสังคม

บทที่ 1 บทนำ, บทที่ 2 วิวัฒนาการของกฎหมายประกันสังคม, บทที่ 3 หลักการของกฎหมายประกันสังคม, บทที่ 4 ความหมายของระบบประกันสังคม ลักษณะและแนวคิดพื้นฐา..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786168139790
ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตรา (ฟุ้งลัดดา) วิเชียรชม ราคา :  260.00  ส่วนลด : 10%
เหลือ 234.00 บาท
 
 
    คำถามพร้อมธงคำตอบ ข้อสอบความรู้ชั้นเนติบัณฑิตภาคหนึ่ง

 การจัดพิมพ์ครั้งนี้ ได้รวบรวมคำถามพร้อมธงคำตอบ ข้อสอบความรู้ชั้นเนติบัณฑิตภาตหนึ่งตั้งแต่สมัยที่ 50 ปีการศึกษ..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786164040274
เนติบัณฑิตยสภา ราคา :  200.00  ส่วนลด : 10%
เหลือ 180.00 บาท
 
 
 
 
    กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ว่าด้วยการบังคับคดีตามคำพิพากษาหรือคำสั่ง

บททั่วไป

ลักษณะ 2  การบังคับคดีตามคำพิพากษาหรือคำสั่ง

หมวด 1 หลักทั่วไป

หมวด 2 การบังคับในกรณีที่เป็นหนี้เงิน

..

 
     
  รหัสสินค้า : 9789742036935
ดร. สุพิศ ปราณีตพลกรัง ราคา :  520.00  ส่วนลด : 10%
เหลือ 468.00 บาท
 
 
    ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง การบังคับคดีตามคำพิพากษาหรือคำสั่ง ฉบับสมบูรณ์

หมวด 1 หลักทั่วไป

หมวด 2  การบังคับคดีในกรณีที่เป็นหนี้เงิน

หมวด 3  การบังคับคดีในกรณีที่ให้ส่งคืน หรือส่งมอบทรัพย์เฉพาะส..

 
     
  รหัสสินค้า : 9789740475989
สมชัย ทีฆาอุตมากร ราคา :  390.00  ส่วนลด : 10%
เหลือ 351.00 บาท
 
 
 
 
    หลักและคำพิพากษากฎหมายอาญา

ภาค 1 :  บทบัญญัติทั่วไป

ภาค 2 :  ความผิด

ภาค 3 :  ลหุโทษ 

..
 
     
  รหัสสินค้า : 9786164680531
สหรัฐ กิติ ศุภการ ราคา :  390.00  ส่วนลด : 10%
เหลือ 351.00 บาท
 
 
    กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ภาค 1 บททั่วไป

ในการพิมพ์หนังสืกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ภาค 1 บททั่วไป ครั้งนี้ ได้มีการปรับปรุงให้รับกับพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786164456136
ศาสตราจารย์พิเศษ ไพโรจน์ วายุภาพ ราคา :  450.00  ส่วนลด : 10%
เหลือ 405.00 บาท
 
 
 
 
    คำอธิบายกฎหมายล้มละลาย

การขอให้ล้มละลาย กระบวนการพิจารณาคดีล้มละลาย กระบวนการพิจารณาหลังจากศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ การประนอมหนี้ การประชุมเจ้าหนี้ คำพิพากษาให้ล้มละลาย ก..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786164040359
ชีพ จุลมนต์ ราคา :  370.00  ส่วนลด : 10%
เหลือ 333.00 บาท
 
 
    การวิจัยเชิงคุณภาพ หลักการและแนวปฏิบัติ

บทที่ 1 ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับการวิจัยเชิงคุณภาพ

บทที่ 2 แนวคิดและทฤษฎีที่เป็นรากฐานของการวิจัยเชิงคุณภาพ

บทที่ 3  ความห..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786164407589
เอกพร รักความสุข ราคา :  450.00  ส่วนลด : 10%
เหลือ 405.00 บาท
 
 
 
 
    คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยมรดก

บทที่ 1 มรดกกับการตกทอดแห่งมรดก, บทที่ 2 ทายาทและความสามารถในการเป็นทายาท, บทที่ 3 ทายาทโดยธรรม, บทที่ 4 ผู้ได้ทรัพย์สินของผู้ตายโดยเหตุอื่นนอกจาก..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786168139844
อ.เพรียบ หุตางกูร (2456-) ราคา :  340.00  ส่วนลด : 10%
เหลือ 306.00 บาท
 
 
    ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกัลกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด

บทที่ 1  บททั่วไป

บทที่ 2  ลักษณะและการจัดตั้ง

บทที่ 3  ทุน 

บทที่ 4  ผู้ถือหุ้นและที่ประชุมผู้ถือ..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786168139165
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิลุบล เลิศนุวัฒน์ ราคา :  300.00  ส่วนลด : 10%
เหลือ 270.00 บาท
 
 
 
ยูสเซอร์เนม
รหัสผ่าน
ลงทะเบียน   ลืมรหัสผ่าน

2,945,279 คน

 

 

 
 
Winyuchon Publication House Co., Ltd.
 
สำนักพิมพ์วิญญูชน 39/200-201 ซ.วิภาวดีรังสิต 84 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ 0-2996-9471-3 โทรสาร 0-2996-9474