20 มกราคม 2561
     
  คำอธิบายกฎหมายลักษณะมรดก
คำอธิบายกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
คำอธิบายกฎหมายเช่าทรัพย์-เช่าซื้อ
หลักพื้นฐานของสิทธิเสรีภาพ และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ : หนี้
คำอธิบายนิติกรรม-สัญญา
ประมวลกฎหมายอาญา ฉบับอ้างอิง
กฎหมายระหว่างประเทศ
ถาม-ตอบกฎหมายครอบครัว
 

 
 

  WebLink : WebLink :  


  ปากท้องของประชาชน   
  การปกครองส่วนท้องถิ่น(ร่างรัฐธรรมนูญ2559)   
  ร้านหนังสือวิญญูชน   
  ประวัติและผลงาน ศ.จิตติ ติงศภัทิย์   
  ประวัติและผลงาน ศ.สัญญา ธรรมศักดิ์   
ดูทั้งหมด


    พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 25) 7 เมษายน 2559
 

อ่านรายละเอียดได้ที http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2559/A/031/1.PDF

     
  พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 30) พ.ศ. 2558   
  ข้อมูลการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติของ สนช.   
  ประกาศคณะกรรมการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการตุลาการ ในตำแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษา ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๙   
ดูทั้งหมด

  งานวิชาการรำลึกศาสตราจารย์จิตติ ติงศภัทิย์ ครั้งที่ 20 | 28/03/2015  
  มอบเงินสมทบทุนกองทุนศาสตราจารย์จิตติ ติงศภัทิย์ และกองทุนนิติธรรมพัฒน์ | 25/03/2015  
  แนะนำร้านหนังสือ TU LAW Bookstore | 07/05/2014  
ดูทั้งหมด


 
    กฎหมายสิ่งแวดล้อมเปรียบเทียบ

เนื้อหาของหนังสือกฎหมายสิ่งแวดล้อมเปรียบเทียบเล่มนี้โดยหลักแล้วก็คือส่วนที่เป็นหลักทั่วไปของกฎหมายสิ่งแวดล้อม ซึ่งเทียบเคียงได้กับบรรพหนึ่งของประมว..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786164453432
ศาสตราจารย์ ดร.บุญศรี มีวงศ์อุโฆษ ราคา :  260.00  ส่วนลด : 10%
เหลือ 234.00 บาท
 
 
    หลักกฎหมายซื้อขาย ขายฝาก แลกเปลี่ยน ให้ เช่าทรัพย์ เช่าซื้อ

ความเป็นมาและความหมายของสัญญาซื้อขาย ความสามารถของคู่สัญญาซื้อขาย ทรัพย์สินตามสัญญาซื้อขาย บุคคลผู้มีสิทธิทำสัญญาซื้อขาย หลักผู้รับโอนไม่มีสิทธิดีก..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786162696091
อ.ตุลญา โรจน์ทังคำ ราคา :  260.00  ส่วนลด : 15%
เหลือ 221.00 บาท
 
 
 
 
    คำอธิบายกฎหมายการรับขนทางอากาศ

คำอธิบายกฎหมายการรับขนทางอากาศเล่มนี้เป็นหนังสือเกี่ยวกับการขนส่งโดยสารสัมภาระและของที่ผู้เขียนได้เพิ่มเติมพระราชบัญญัติการรับขนทางอากาศระหว่างประเ..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786168139059
ศาสตราจารย์ ดร.ไผทชิต เอกจริยกร ราคา :  370.00  ส่วนลด : 10%
เหลือ 333.00 บาท
 
 
    กฎหมายความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย

 ที่มาและพัฒนาการเปรียบเทียบ คำพิพากษาในประเทสสหรัฐอเมริกา กฎหมาย product liability ในสหภาพยุโรป:ประเทศเยอรมนี เนเธอร์แลนด์และอิตาลี กฎหมายควา..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786162694905
LUKE NOTTAGE & SAKDA THANITCUL ราคา :  240.00  ส่วนลด : 15%
เหลือ 204.00 บาท
 
 
 
 
    คำอธิบายกฎหมายลักษณะละเมิด จัดการงานนอกสั่ง ลาภมิควรได้

ในการพิมพ์ครั้งนี้ ข้าพเจ้าได้แก้ไขปรับปรุงเนื้อหาบางส่วนเพื่อให้หนังสือเล่มนี้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ทั้งยังได้เพิ่..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786162695384
ศาสตราจารย์ ดร.ศนันท์กรณ์ โสตถิพันธ์ ราคา :  450.00  ส่วนลด : 15%
เหลือ 382.50 บาท
 
 
    หลักกฎหมายอาญา ภาคความผิด

การพิมพ์ครั้งนี้ได้แก้ไขเพิ่มเติมข้อความและข้อผิดพลาดต่างๆ จากการพิมพ์ในครั้งก่อน : เนื้อหาในเล่ม : ตอนที่ 1 ความผิ..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786162695469
ศาสตราจารย์ ดร.ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ ราคา :  260.00  ส่วนลด : 15%
เหลือ 221.00 บาท
 
 
 
 
    ประมวลกฎหมายอาญา ฉบับอ้างอิง

เนื่องจากสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้ผ่านพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 26) พ.ศ.2560 เกี่ยวกับ..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786162696077
ศาสตราจารย์ ดร.ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ ราคา :  580.00  ส่วนลด : 15%
เหลือ 493.00 บาท
 
 
    กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยประกันภัย

ข้อความทั่วไป วิเคราะห์ศัพท์ ลักษณะของสัญญาประกันภัย เป็นสัญญาที่ต้องสุจริตต่อกันอย่างยิ่ง ผลของการไม่เปิดเผยข้อควา..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786162695346
ศาสตราจารย์จิตติ ติงศภัทิย์ ปรับปรุงเพิ่มเติมโดย ศาสตราจารย์สิทธิโชค ศรีเจริญ ราคา :  160.00  ส่วนลด : 15%
เหลือ 136.00 บาท
 
 
 
 
    คู่มือศึกษาหลักกฎหมายอาญา ภาคทั่วไป
..
 
     
  รหัสสินค้า : 9786162695100
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนาวุฒิ วงศ์อนันต์ ราคา :  180.00  ส่วนลด : 15%
เหลือ 153.00 บาท
 
 
    ประวัติศาสตร์กฎหมายไทย

บทที่ 1  การศึกษาวิชานิติศาสตร์และประวัติศาสตร์กฎหมายไทย

บทที่ 2 การศึกษาวิประวัติศาสตร์กฎหมายสมัยกฎหมายไทยเดิม

บทที่ 3 การศึก..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786162696220
อาจารย์พงษ์พันธ์ บุปเก ราคา :  260.00  ส่วนลด : 15%
เหลือ 221.00 บาท
 
 
 


 
    จอหงวน วิชา ทรัพย์สิน-ละเมิด

หนังสือกฎหมายจอหงวนวิชาทรัพย์และละเมิดเล่มนี้จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ให้ผู้อ่านเข้าใจกฎหมายเพื่อเตรียมสอบทุกสนามผ..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786164402195
คณิตศร์ คงทอง ราคา : 150.00 บาท
 
 
    หัวใจของพระธรรมนูญศาลยุติธรรม

การพิมพ์ครั้งที่ 8 นี้ได้เพิ่มเนื้อหาตาม พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมพระธรรมนูญศาลยุติธรรม (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2558 โดยอธิบายถึงเหตุผลและความจำเป็นที่ต้องยกเลิ..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786164068742
ธานิศ เกศวพิทักษ์ ราคา : 340.00 บาท
 
 
 
 
    หนังสือคู่มือร่างคำฟ้องคดีแพ่งและคดีอาญา

การร่างคำฟ้องคดีแพ่ง การร่างคำฟ้องคดีอาญา  การร่างหนังสือ,สัญญา การร่างคำขอ,คำแถลงคดีแพ่ง  การร่างคำร้องค..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786164404557
พิเชฐ โพธิวิจิตร ปิติ โพธิวิจิตร ราคา : 330.00 บาท
 
 
    วิ.แพ่ง พิสดาร เล่ม 2 ปรับปรุงใหม่ ปี 2561

 

     
  รหัสสินค้า : 9786164550759
วิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์ ราคา :  340.00  ส่วนลด : 10%
เหลือ 306.00 บาท
 
 
 
 
    คำอธิบายพยานหลักฐานคดีแพ่งและคดีอาญา

บทที่ 1 บททั่วไป  บทที่ 2 พยานหลักฐานในสำนวนข้อยกเว้น บทที่ 3 การกำหนดประเด็นข้อพิพาท บทที่ 4 ภาระการพิสูจน์ บ..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786164291638
ธานี สิงหนาท ราคา : 360.00 บาท
 
 
    วิธีพิจารณาความแพ่งพิสดาร เล่ม3

วิ.แพ่งพิสดาร ฉบับปรับปรุงใหม่ปี 2560 เล่ม 1-3 นี้ ผู้จัดทำได้ทำการปรับปรุงแก้ไขวิ.แพ่งพิสดาร ที่ได้จัดพิมพ์มาแล้วห..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786164238039
วิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์ ราคา : 320.00 บาท
 
 
 
 
    ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับศาลรัฐธรรมนูญ

ในการปรับปรุงครั้งนี้ทางผู้เขียนได้จัดระบบใหม่ โดยนำองค์ความรู้ทั้งหลายที่เกี่ยวกับศาลรัฐธรรมนูญมาแบ่งออกเป็น 4 ภาค..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786162695452
ศาสตราจารย์ ดร. บรรเจิด สิงคะเนติ ราคา :  230.00  ส่วนลด : 15%
เหลือ 195.50 บาท
 
 
    คำอธิบายกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล

หลักกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการขัดกันแห่งกฎหมาย

- หลักว่าด้วย "การให้ลักษณะกฎหมายแก่ข้อเท็จจริง"

..
 
     
  รหัสสินค้า : 9789742036751
สุพจน์ กู้มานะชัย ราคา :  90.00  ส่วนลด : 10%
เหลือ 81.00 บาท
 
 
 
 
    ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป
..
 
     
  รหัสสินค้า : 9786165561990
คณาจารย์ภาควิชานิติศาสตร์ ราคา : 210.00 บาท
 
 
    ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ภาค 4 วิธีการชั่วคราวก่อนพิพากษา

เพื่อให้มีเนื้อหาครบถ้วยสมบูรณ์ตามบทบัญญัติในภาค 4 แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง จึงได้เรียบเรียง "ลักษณะ 1 วิธีการชั่วคราวก่อนพิพากษา" นี้ขึ..

 
     
  รหัสสินค้า : 9789749468777
สมชัย ทีฆาอุตมากร ราคา :  120.00  ส่วนลด : 10%
เหลือ 108.00 บาท
 
 
 
ยูสเซอร์เนม
รหัสผ่าน
ลงทะเบียน   ลืมรหัสผ่าน

2,333,011 คน

 

 

 
 
Winyuchon Publication House Co., Ltd.
 
สำนักพิมพ์วิญญูชน 39/200-201 ซ.วิภาวดีรังสิต 84 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ 0-2996-9471-3 โทรสาร 0-2996-9474