02 ตุลาคม 2559
     
  คำอธิบายกฎหมายลักษณะมรดก
คำอธิบายกฎหมายอาญา ภาคความผิดและลหุโทษ
คำอธิบายกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
คำอธิบายกฎหมายปกครอง
คำอธิบายกฎหมายเช่าทรัพย์-เช่าซื้อ
หลักพื้นฐานของสิทธิเสรีภาพ และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วยห้างหุ้นส่วนและบริษัท
คำอธิบายซื้อขาย แลกเปลี่ยน ให้
คำอธิบายกฎหมายจ้างแรงงาน จ้างทำของ รับขน
 

 
   WebLink : WebLink :  


  ปากท้องของประชาชน   
  การปกครองส่วนท้องถิ่น(ร่างรัฐธรรมนูญ2559)   
  ร้านหนังสือวิญญูชน   
  ประวัติและผลงาน ศ.จิตติ ติงศภัทิย์   
  ประวัติและผลงาน ศ.สัญญา ธรรมศักดิ์   
ดูทั้งหมด


    พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 25) 7 เมษายน 2559
 

อ่านรายละเอียดได้ที http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2559/A/031/1.PDF

  ประกาศคณะกรรมการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการตุลาการ ในตำแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษา ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๙   
     
  ข้อมูลการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติของ สนช.   
  ลิ้ง download ชุดกฎหมายทางทะเล   
ดูทั้งหมด

  งานวิชาการรำลึกศาสตราจารย์จิตติ ติงศภัทิย์ ครั้งที่ 20 | 28/03/2015  
  มอบเงินสมทบทุนกองทุนศาสตราจารย์จิตติ ติงศภัทิย์ และกองทุนนิติธรรมพัฒน์ | 25/03/2015  
  แนะนำร้านหนังสือ TU LAW Bookstore | 07/05/2014  
ดูทั้งหมด


 
    กฎหมายสมัยอยุธยา
..
 
     
  รหัสสินค้า : 9786162694608
ศาสตราจารย์ ม.ร.ว. เสนีย์ ปราโมช (2448-2540) ราคา :  180.00  ส่วนลด : 15%
เหลือ 153.00 บาท
 
 
    คดีปกครองใกล้ตัว 9 : เลื่อน ลด ปลด ย้าย

การบริหารงานบุคคลในระบบราชการไทยมีปัญหาในการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการบริหารงานบุคคลอยู่พอสมควร หลายกรณีเป็นอำนาจการใช้ดุลพินิจของผู้บังคับบัญชาที่ม..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786162694639
พิสิษฐ์ พลรักษ์เขตต์ ราคา :  160.00  ส่วนลด : 15%
เหลือ 136.00 บาท
 
 
 
 
    เจ้าพระยาอภัยราชาสยามานุกูลกิจ คุสตาฟ โรลิน ยัคมินส์ (Gustave Rolin-Jaequemyns)

หนังสือประวัติศาสตร์อีกเล่มหนึ่ง ที่นักกฎหมายไทยควรได้ศึกษา เป็นหนังสือบันทึกชีวประวัติ พร้อมรูปภาพของเจ้าพระยาอภัยราชาสยามานุกูลกิจ คุสตาฟ โรลิน ย..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786169142706
ราคา : 300.00 บาท
 
 
    ถาม-ตอบเอกเทศสัญญา 2 จ้างแรงงาน จ้างทำของ รับขน ยืม ฝากทรัพย์ เจ้าสำนักโรงแรม ตัวแทนนายหน้า

ผู้เขียนได้จัดทำถาม-ตอบเอกเทศสัญญา 2 ด้วยเล็งเห็นประโยชน์ที่จะเกิดข..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786162694899
ศาสตราจารย์ ดร.ไผทชิต เอกจริยกร ราคา :  200.00  ส่วนลด : 15%
เหลือ 170.00 บาท
 
 
 
 
    คำอธิบายกฎหมายแรงงาน

กฎหมายแรงงานเป็นวิชาสำคัญที่นักศึกษาในหลายสาขาวิชาของสถาบันต่าง ๆ ต้องศึกษา และเป็นความรู้ที่นายจ้างและลูกจ้างทุกคนในประเทศไทยต้องใฝ่หาและทำความเข้..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786162695117
ศาสตราจารย์ เกษมสันต์ วิลาวรรณ ราคา :  400.00  ส่วนลด : 15%
เหลือ 340.00 บาท
 
 
    รวมกฎหมายปกครอง 2559
..
 
     
  รหัสสินค้า : 9786162694943
กลุ่มวิญญูชน ราคา :  100.00  ส่วนลด : 15%
เหลือ 85.00 บาท
 
 
 
 
    หลักกฎหมายอาญา ภาคทั่วไป

การใช้กฎหมายอาญา, เวลาที่กฎหมายใช้บังคับ, สถานที่ที่กฎหมายใช้บังคับ, บุคคลที่กฎหมายใช้บ..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786162694530
ศาสตราจารย์ ดร.ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ ราคา :  140.00  ส่วนลด : 15%
เหลือ 119.00 บาท
 
 
    ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

บทที่1 การประกาศใช้บังคับประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และการชำระประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์กันใหม่

บทที่2 บทบัญญัติว่าด้วย "ข้อความเบื้องต้น" ..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786162694660
ศาสตราจารย์ ดร.คณิต ณ นคร ราคา :  420.00  ส่วนลด : 15%
เหลือ 357.00 บาท
 
 
 
 
    กฎหมายรัฐธรรมนูญ : แนวคิดและประสบการณ์ของต่างประเทศ

กฎหมายรัฐธรรมนูญคลาสสิก, การถือกำหนดและการแผ่ขยายตัวของกฎหมายรัฐธรรมนูญคลาสสิก, กรอบปกต..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786162695094
ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ชาญชัย แสวงศักดิ์ ราคา :  400.00  ส่วนลด : 15%
เหลือ 340.00 บาท
 
 
    ภาษาอังกฤษเบื้องต้นสำหรับนักกฎหมาย

การเรียนรู้ความหมายคำศัพท์ภาษาอังกฤษจากรากศัพท์, คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่รับมาจากภาษาอื่น, คำศัพท์ลาตินที่ใช้ในภาษากฎหมาย, คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่รับมาจาก..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786162695018
จันทรลักษณ์ โชติรัตนดิลก ราคา :  180.00  ส่วนลด : 15%
เหลือ 153.00 บาท
 
 
 


 
    กรณีธรรมกาย

บทเรียนเพื่อการศึกษาพระพุทธศาสนา และสร้างสรรค์สังคมไทย

..
 
     
  รหัสสินค้า : 9786167704388
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) ราคา : 160.00 บาท
 
 
    กระบวนทัศน์พัฒนศึกษา

กระบวนทัศน์พัฒนศึกษา เป็นหนังสือที่ผู้เขียนซึ่งปัจจุบันเป็นคณบดี คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมีประสบการณ์สอนในหลักสูตรสาขาวิชาพัฒนศึกษามา..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786162693151
รองศาสตราจารย์ ดร.ชนิตา รักษ์พลเมือง ราคา :  210.00  ส่วนลด : 15%
เหลือ 178.50 บาท
 
 
 
 
    ข้อเท็จจริงและการวินิตฉัยปัญหาข้อเท็จจริง
..
 
     
  รหัสสินค้า : 9786164134034
ไพโรจน์ วายุภาพ ราคา : 380.00 บาท
 
 
    คู่มือการศึกษา สัมมนากฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง

รวบรวมและเรียบเรียงจากคำบรรยายและบทความต่าง ซึ่งเป็นหัวข้อที่มีความสำคัญและใช้ในทางปฏบัติ โดยการพิมพ์ครั้งที่ 4 มีการแก้ไขปรับปรุง เพิ่มเติมเนื้อหา..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786167657233
ประเสริฐ เสียงสุทธิวงศ์ ราคา : 315.00 บาท
 
 
 
 
    สู่สนามอัยการ

สู่สนามอัยการ

-ข้อกฎหมายที่น่าสนใจ

-ตัวอย่างวิเคราะห์แนวข้อสอบเก่า

-คำชี้ขาดความเห็นแย้งที่น่าสนใจ

-คำศัพท์ภาษาอังก..

 
     
  รหัสสินค้า : 9789742036331
สุพิศ ปราณีตพลกรัง ราคา : 200.00 บาท
 
 
    วิ.แพ่ง พิสดาร เล่ม 3 ปรับปรุงใหม่ ปี 2559

 

     
  รหัสสินค้า : 9786164064454
วิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์ ราคา : 320.00 บาท
 
 
 
 
    คำถาม-คำตอบ ปัญหาข้อกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและพยานหลักฐาน

หนังสือคำถาม-คำตอบ ปัญหาข้อกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและพยานหลักฐาน จากคำพิพากษาเล่มนี้ได้รวบรวมปัญหาข้อกฎหมายจากแนวคำพิพากษาศาลฎีกา โดยรูปของคำถามป..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786167657219
ประเสริฐ เสียงสุทธิวงศ์ ราคา : 180.00 บาท
 
 
    สัมมนากฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 1
..
 
     
  รหัสสินค้า : 9789749468739
สมชัย ทีฆาอุตมากร ราคา : 280.00 บาท
 
 
 
 
    ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 3 เอกเทศสัญญา ตอน 2
..
 
     
  รหัสสินค้า : 9789749434178
สมชัย ทีฆาอุตมากร ราคา : 300.00 บาท
 
 
    คำอธิบายวิชากฎหมายปกครอง (ภาคทั่วไป)

ความหมายของฝ่ายปกครอง, กิจกรรมของฝ่ายปกครอง, หลักความชอบด้วยกฎหมาย, นิติกรรมทางปกครอง, สัญญาทางปกครอง, ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่, ดุลพินิจข..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786164040182
ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.จิรนิติ หะวานนท์ ราคา :  140.00  ส่วนลด : 10%
เหลือ 126.00 บาท
 
 
 
ยูสเซอร์เนม
รหัสผ่าน
ลงทะเบียน   ลืมรหัสผ่าน

1,628,735 คน

 

 

 
 
Winyuchon Publication House Co., Ltd.
 
สำนักพิมพ์วิญญูชน 39/200-201 ซ.วิภาวดีรังสิต 84 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ 0-2996-9471-3 โทรสาร 0-2996-9474