20 มีนาคม 2561
     
  คำอธิบายกฎหมายลักษณะมรดก
คำอธิบายกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
หลักพื้นฐานของสิทธิเสรีภาพ และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ : หนี้
คำอธิบายนิติกรรม-สัญญา
ประมวลกฎหมายอาญา ฉบับอ้างอิง
กฎหมายระหว่างประเทศ
ถาม-ตอบกฎหมายครอบครัว
ถาม-ตอบหนี้
 

 
 

  WebLink : WebLink :  


  ปากท้องของประชาชน   
  การปกครองส่วนท้องถิ่น(ร่างรัฐธรรมนูญ2559)   
  ร้านหนังสือวิญญูชน   
  ประวัติและผลงาน ศ.จิตติ ติงศภัทิย์   
  ประวัติและผลงาน ศ.สัญญา ธรรมศักดิ์   
ดูทั้งหมด


    พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 30) พ.ศ. 2558
 

เล่ม 132 ตอนที่ 127 ก วันที่ 30 ธันวาคม 2558

---เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่ปัจจุบันมีการนําอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการบังคับตามกระบวนการยุติธรรมทางอาญา สมควรให้นําอุปกรณ์ดังกล่าวไปใช้ในการติดตามตัวผู้ถูกปล่อยชั่วคราว ถ้ามีการทําลายอุปกรณ์ดังกล่าวหรือทำให้ใช้การไม่ได้ ไม่ว่าโดยวิธีใด ให้สันนิษฐานว่าผู้ถูกปล่อยชั่วคราวนั้นหนีหรือจะหลบหนี และมิให้เรียกหลักประกันเกินสมควร เพื่อให้ผู้ต้องหาและจําเลยมีโอกาสได้รับการปล่อยชั่วคราวมากขึ้น อีกทั้งสมควรกําหนดให้มีการสั่งงดการบังคับตามสัญญาประกันหรือลดจํานวนเงินที่ต้องใช้ตามสัญญาประกันโดยคํานึงถึงความพยายามของผู้ประกันในการติดตามผู้ที่หลบหนี รวมทั้งความเสียหายที่เกิดขึ้นว่ามีมากน้อยเพียงใด และแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์การบังคับตามสัญญาประกันในกรณีที่ต้องมีการบังคับคดี โดยเจ้าพนักงานบังคับคดี กรมบังคับคดี เพื่อให้การบังคับตามสัญญาประกันมีประสิทธิภาพมากขึ้น จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี---

อ่านรายละเอียดได้ที่http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/A/127/1.PDF

  ประกาศคณะกรรมการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการตุลาการ ในตำแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษา ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๙   
     
  พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 25) 7 เมษายน 2559   
  ข้อมูลการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติของ สนช.   
ดูทั้งหมด

  งานวิชาการรำลึกศาสตราจารย์จิตติ ติงศภัทิย์ ครั้งที่ 20 | 28/03/2015  
  มอบเงินสมทบทุนกองทุนศาสตราจารย์จิตติ ติงศภัทิย์ และกองทุนนิติธรรมพัฒน์ | 25/03/2015  
  แนะนำร้านหนังสือ TU LAW Bookstore | 07/05/2014  
ดูทั้งหมด


 
    คำศัพท์ภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย

ในการจัดพิมพ์ครั้งที่3 นี้ ผู้เขียนได้เพิ่มเติมคำอ่านเพื่อช่วยจดจำคำศัพท์ภาษาอังกฤษทางกฎหมายได้ดียิ่งขึ้น แนวทางในก..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786162695711
ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.ดวงเด่น นาคสีหราช , พงศ์กานต์ คงศรี ราคา :  300.00  ส่วนลด : 15%
เหลือ 255.00 บาท
 
 
    กฎหมายระหว่างประเทศ แผนกคดีเมือง

หนังสือกฎหมายระหว่างประเทศ แผนกคดีเมือง ของศาสตราจารย์ ดร.จิ๊ด เศรษฐบุตร เป็นผลงานทางวิชาการอันทรงคุณค่า โดยได้อธิบายหลักเกณฑ์ตลอดจนเหตุผลและหลักทา..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786168139110
ศาสตราจารย์ ดร.จิ๊ด เศรษฐบุตร (2449-2538) ราคา :  220.00  ส่วนลด : 10%
เหลือ 198.00 บาท
 
 
 
 
    ภาษาอังกฤษเบื้องต้นสำหรับนักกฎหมาย

การเรียนรู้ความหมายคำศัพท์ภาษาอังกฤษจากรากศัพท์, คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่รับมาจากภาษาอื่น, คำศัพท์ลาตินที่ใช้ในภาษากฎหมาย, คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่รับมาจาก..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786162695018
จันทรลักษณ์ โชติรัตนดิลก ราคา :  180.00  ส่วนลด : 15%
เหลือ 153.00 บาท
 
 
    คำอธิบายค้ำประกัน จำนอง จำนำ

หนังสือคำอธิบายค้ำประกัน จำนอง และจำนำ ได้จัดทำขึ้นเพื่อที่จะให้ผู้ศึกษาได้รับความรู้นอกเหนือจากการเข้ารับฟังการบรรยายในชั้นเรียน โดยเฉพาะข้อกฎหมาย..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786162694950
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภาพร พิทักษ์เผ่าสกุล ราคา :  200.00  ส่วนลด : 15%
เหลือ 170.00 บาท
 
 
 
 
    กฎหมายสวัสดิการสังคม

บทที่ 1  แนวความคิดพื้นฐานและวิวัฒนาการของสวัสดิการสังคม

บทที่ 2  หลักการของกฎหมายสวัสดิการสังคม

บทที่ 3  ระบบสวัสดิ..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786168139400
ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตรา (ฟุ้งลัดดา) วิเชียรชม ราคา :  250.00  ส่วนลด : 10%
เหลือ 225.00 บาท
 
 
    กฎหมายประกันด้วยบุคคลและทรัพย์ ค้ำประกัน จำนอง จำนำ

สำหรับหนังสือกฎหมายประกันด้วยบุคคลและทรัพย์ ค้ำประกัน จำนอง จำนำ เล่มนี้ ผู้เขียนได้ทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786162696336
อานนท์ ศรีบุญโรจน์ ราคา :  220.00  ส่วนลด : 15%
เหลือ 187.00 บาท
 
 
 
 
    คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เรียงมาตรา ว่าด้วยประนีประนอมยอมความ การพนันและขันต่อ บัญชีเดินสะพัด ประกันภัย

บรรพ 3 เอกเทศสัญญา ลักษณธ 17 ประนีประนอมยอมความ, ลักษณะ 18 การพนันและขันต่อ, ลักษณะ 19 บัญชีเดินสะพัด, ลักษณะ 20 ประกันภัย บทเบ็ดเสร็จทั่วไป ประกัน..

 
     
  รหัสสินค้า : 9789744669902
เสาวนีย์ อัศวโรจน์, สรพล สุขทรรศนีย์, มานพ นาคทัต, สิทธิโชค ศรีเจริญ ราคา :  250.00  ส่วนลด : 10%
เหลือ 225.00 บาท
 
 
    คำอธิบายนิติกรรม-สัญญา

มีเนื้อหาแบ่งเป็น 2 ส่วน ส่วนที่ 1 : นิติกรรม มี 9 บท คือ ทฤษฎีของนิติกรรมและเสรีภาพในการทำนิติกรรม, ความหมาย ลักษณะ และองค์ประกอบของนิติกรรม, องค์..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786162696183
ศาสตราจารย์ ดร.ศนันท์กรณ์ โสตถิพันธุ์ ราคา :  550.00  ส่วนลด : 15%
เหลือ 467.50 บาท
 
 
 
 
    รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
..
 
     
  รหัสสินค้า : 9786162695834
กลุ่มวิญญูชน ราคา :  80.00  ส่วนลด : 15%
เหลือ 68.00 บาท
 
 
    คำอธิบายกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วย บุคคล

-การเริ่มต้นและสิ้นสุดสภาพบุคคล  

- การระบุตัวบุคคล

..
 
     
  รหัสสินค้า : 9786162696404
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อังคณาวดี ปิ่นแก้ว ราคา :  300.00  ส่วนลด : 15%
เหลือ 255.00 บาท
 
 
 


 
    คำถามพร้อมธงคำตอบ ข้อสอบความรู้ชั้นเนติบัณฑิตภาคหนึ่ง

 การจัดพิมพ์ครั้งนี้ ได้รวบรวมคำถามพร้อมธงคำตอบ ข้อสอบความรู้ชั้นเนติบัณฑิตภาตหนึ่งตั้งแต่สมัยที่ 50 ปีการศึกษ..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786164040274
เนติบัณฑิตยสภา ราคา :  200.00  ส่วนลด : 10%
เหลือ 180.00 บาท
 
 
    คำอธิบายกฎหมายล้มละลาย

การขอให้ล้มละลาย กระบวนการพิจารณาคดีล้มละลาย กระบวนการพิจารณาหลังจากศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ การประนอมหนี้ การประชุมเจ้าหนี้ คำพิพากษาให้ล้มละลาย ก..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786164040359
ชีพ จุลมนต์ ราคา :  370.00  ส่วนลด : 10%
เหลือ 333.00 บาท
 
 
 
 
    คู่มือการศึกษาสัมมนากฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง

กฎมายวิธีพิจารณาความแพ่งเป็นกฎหมายซึ่งบัญญัติถึงวิธีดำเนินคดีแพ่ง โดยเป็นกฎหมายที่เกี่ยวกับกระบวนพิจารณานับแต่มีการนำเสนอคำฟ้องหรือคำร้องขอ เพื่อขอ..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786167657356
ประเสริฐ เสียงสุทธิวงศ์ ราคา :  365.00  ส่วนลด : 10%
เหลือ 328.50 บาท
 
 
    กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ภาค 4

ผู้เขียนได้เขียนคำอธิบายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความภาค 1 ถึง ภาค 3 ออกเผยแพร่มานานแล้ว  คงขาดแต่ภาค 4 ว่าด้วยวิธีการพิจารณาความภาค 1  ถึง..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786164556706
ศาสตราจารย์พิเศษ ไพโรจน์ วายุภาพ ราคา :  340.00  ส่วนลด : 10%
เหลือ 306.00 บาท
 
 
 
 
    คำอธิบายวิชาสัมนากฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

ด้วยหลักสูตรการเรียนการสอนของสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภาภาคสอง ได้จัดให้มีการบรรยาย วิชา สัมมนากฎหมายว..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786164040250
อาจารย์อรรถพล ใหญ่สว่าง ราคา :  430.00  ส่วนลด : 10%
เหลือ 387.00 บาท
 
 
    ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ฉบับกายวิภาค

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งเป็นกฎหมายสำคัญที่ใช้เป็นหลักในการเรียน การสอบและการทำงานของนักกฎหมาย แต่เนื่องจากเป็นกฎหมายที่กำหนดถึงขั้นตอนการดำเ..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786164409194
ธิติพล ศรีประทักษ์ ราคา :  220.00  ส่วนลด : 10%
เหลือ 198.00 บาท
 
 
 
 
    อาญา พิสดาร เล่ม 1 ปรับปรุงใหม่ ปี 2560

 

     
  รหัสสินค้า : 9786164405004
วิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์ ราคา : 340.00 บาท
 
 
    จอหงวน วิชากฎหมายอาญา บทบัญญัติทั่วไป (มาตรา1-89)

ขอบเขตการใช้กฎหมาย ความรับผิดในทางอาญา การกระทำความผิดโดยพลาด การกระทำที่กฎหมายยกเว้นความผิดและยกเว้นโทษ การพยายามก..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786164400382
คณิตศร์ คงทอง ราคา : 110.00 บาท
 
 
 
 
    ข้อสอบความรู้ชั้นเนติบัณฑิต
..
 
     
  รหัสสินค้า : G000023
ราคา : 25.00 บาท
 
 
    ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ฉบับกายวิภาค

ประมวลกฎหมาบวิธีพิจารณาความอาญา พระธรรมนูญศาลยุติธรรม และกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวงเป็นกฎหมายสำคัณที่ใช้เป็นหลักในการเรียน การสอบ และการทำง..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786164409392
ธิติพล ศรีประทักษ์ ราคา :  170.00  ส่วนลด : 10%
เหลือ 153.00 บาท
 
 
 
ยูสเซอร์เนม
รหัสผ่าน
ลงทะเบียน   ลืมรหัสผ่าน

2,420,121 คน

 

 

 
 
Winyuchon Publication House Co., Ltd.
 
สำนักพิมพ์วิญญูชน 39/200-201 ซ.วิภาวดีรังสิต 84 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ 0-2996-9471-3 โทรสาร 0-2996-9474