21 สิงหาคม 2561
     
  คำอธิบายกฎหมายลักษณะมรดก
คำอธิบายกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
หลักพื้นฐานของสิทธิเสรีภาพ และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ : หนี้
คำอธิบายนิติกรรม-สัญญา
ประมวลกฎหมายอาญา ฉบับอ้างอิง
กฎหมายระหว่างประเทศ
ถาม-ตอบกฎหมายครอบครัว
ถาม-ตอบหนี้
 

 
 

  WebLink : WebLink :  


  ปากท้องของประชาชน   
  การปกครองส่วนท้องถิ่น(ร่างรัฐธรรมนูญ2559)   
  ร้านหนังสือวิญญูชน   
  ประวัติและผลงาน ศ.จิตติ ติงศภัทิย์   
  ประวัติและผลงาน ศ.สัญญา ธรรมศักดิ์   
ดูทั้งหมด


   
 

สำนักงานอัยการสูงสุดเปิดสมัครสอบเข้ารับราชการ 16 อัตรา คลิกที่นี่ 

  พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 30) พ.ศ. 2558   
  พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 25) 7 เมษายน 2559   
  ลิ้ง download ชุดกฎหมายทางทะเล   
  ข้อมูลการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติของ สนช.   
ดูทั้งหมด

  งานวิชาการรำลึกศาสตราจารย์จิตติ ติงศภัทิย์ ครั้งที่ 20 | 28/03/2015  
  มอบเงินสมทบทุนกองทุนศาสตราจารย์จิตติ ติงศภัทิย์ และกองทุนนิติธรรมพัฒน์ | 25/03/2015  
  แนะนำร้านหนังสือ TU LAW Bookstore | 07/05/2014  
ดูทั้งหมด


 
    ประวัติศาสตร์กฎหมายไทย

หนังสือเล่มนี้ เป็นการค้นคว้าวิจัยเรื่องที่เกี่ยวกับประวัติศาสตร์กฎหมายไทย ทั้งในส่วนที่เกี่ยวกับประวัติศาสตร์กฎห..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786162696978
ศาสตราจารย์แสวง บุญเฉลิมวิภาส ราคา :  220.00  ส่วนลด : 15%
เหลือ 187.00 บาท
 
 
    กฎหมายปกครองเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ

บทที่ 1 ข้อพิจารณาเบื้องต้น

บทที่ 2  สาระสำคัญของพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ.2560

บทที่ 3&..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786162696725
ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ชาญชัย แสวงศักดิ์ ราคา :  450.00  ส่วนลด : 15%
เหลือ 382.50 บาท
 
 
 
 
    Lectures Notes กฎหมายระหว่างประเทศ เล่ม 2

ประกอบด้วยการอธิบายเรื่องต่อจากเล่ม 1 ได้แก่ ผู้ทรงสิทธิในกฎหมายระหว่างประเทศ, รัฐ องค์ประกอบของรัฐ การรับรองรัฐ ..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786162695339
รองศาสตราจารย์นพนิธิ สุริยะ ราคา :  200.00  ส่วนลด : 15%
เหลือ 170.00 บาท
 
 
    คู่มือสอบพระธรรมนูญศาลยุติธรรม

คู่มือสอบพระธรรมนูญศาลยุติธรรม เกิดขึ้นด้วยแนวคิดที่ว่าเป็นคู่มือสำหรับผู้ที่เข้าสอบในสนามสอบคัดเลือกเข้ารับราชการตุลาการในตำแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษา..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786162696398
อภิรัฐ บุญทอง ราคา :  150.00  ส่วนลด : 15%
เหลือ 127.50 บาท
 
 
 
 
    ถาม-ตอบนิติกรรม-สัญญา (มูลหนี้ 1)

ถาม-ตอบนิติกรรมสัญญาเล่มนี้ อาจมีความแตกต่างจากหนังสือถาม-ตอบในวิชาอื่นๆ เพราะมิได้มุ่งหมายให้ใช้เป็นแนวหรือแสดงถึงวิธีการในการตอบข้อสอบแต่อย่าง ใด..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786162696497
ศาสตราจารย์ ดร.ศนันท์กรณ์ โสตถิพันธุ์ ราคา :  150.00  ส่วนลด : 15%
เหลือ 127.50 บาท
 
 
    กฎหมายอาญาสำหรับนักรัฐศาสตร์ ล.2

กฎหมายอาญาภาคความผิดมุ่งเน้นฐานความผิดที่สำคัญได้แก่ ความผิดต่อความมั่นคงแห่งราชอาณาจักร ความผิดเกี่ยวกับการปกครอง  ความผิดเกี่ยวกับการยุติธรร..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786162696046
ราคา :  240.00  ส่วนลด : 20%
เหลือ 192.00 บาท
 
 
 
 
    หลักกฎหมายซื้อขาย ขายฝาก แลกเปลี่ยน ให้ เช่าทรัพย์ เช่าซื้อ

ความเป็นมาและความหมายของสัญญาซื้อขาย ความสามารถของคู่สัญญาซื้อขาย ทรัพย์สินตามสัญญาซื้อขาย บุคคลผู้มีสิทธิทำสัญญาซื้อขาย หลักผู้รับโอนไม่มีสิทธิดีก..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786162696091
อ.ตุลญา โรจน์ทังคำ ราคา :  260.00  ส่วนลด : 15%
เหลือ 221.00 บาท
 
 
    กฎหมายมหาชน : วิวัฒนาการของกฎหมายมหาชนในต่างประเทศและประเทศไทย

ระบบกฎหมายที่สำคัญซึ่งมีอิทธิพลต่อระบบกฎหมายไทย, ความหมายของกฎหมายและการแบ่งประเภทของกฎหมาย, การแบ่งแยกกฎหมายออกเป็นกฎหมายมหาชนและกฎหมายเอกชน, ความ..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786162695919
ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ชาญชัย แสวงศักดิ์ ราคา :  420.00  ส่วนลด : 15%
เหลือ 357.00 บาท
 
 
 
 
    หลักกฎหมายมรดก

ส่วนที่ 1 : บทที่ 1 กองมรดก, บทที่ 2 ทายาท, บทที่ 3 การรับมรดกแทนที่, บทที่ 4 การเสียสิทธิในการรับมรดก

ส่วนที่ 2 : บทที่ 1 หลักทั่วไปเกี่ยว..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786168139370
ศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ กัมพูสิริ ราคา :  270.00  ส่วนลด : 10%
เหลือ 243.00 บาท
 
 
    คำอธิบายซื้อขาย แลกเปลี่ยน ให้

สัญญาซื้อขาย, หลักสัญญาและความสัมพันธ์ระหว่างหลักสัญญาและเอกเทศสัญญา, ลักษณะและองค์ประก..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786162696053
ศาสตราจารย์ ดร.ศนันท์กรณ์ โสตถิพันธุ์ ราคา :  380.00  ส่วนลด : 15%
เหลือ 323.00 บาท
 
 
 


 
    คำอธิบายตั๋วเงิน บัญชีเดินสะพัด

บทที่ 1 บัญชีเดินสะพัด

บทที่ 2  ตั๋วเงิน

บทที่ 3  ตั๋วแลกเงิน

บทที่ 4  ตั๋วสัญญาใช้เงิน

บทที่ 5 ..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786164040304
ประทีป เฉลิมภัทรกุล ราคา :  220.00  ส่วนลด : 10%
เหลือ 198.00 บาท
 
 
    คู่มือศึกษาภาษีอากร ตามประมวลรัษฎากร พ.ศ. 2561

บทที่ 1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภาษีอากร ตามประมวลรัษฎากร

บทที่ 2  ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

บทที่ 3  ภาษีเงินได้นิติบุคคล

..
 
     
  รหัสสินค้า : 9786164689251
ทัศนีย์ เหลืองเรืองรอง ราคา :  230.00  ส่วนลด : 10%
เหลือ 207.00 บาท
 
 
 
 
    คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ วิชาเอกเทศสัญญา 2 ยืมและฝากทรัพย์

เนื้อหาสาระสำคัญในหนังสือเล่มนี้ นอกจากจะเป็นการอธิบายถึงหลักกฎหมายว่าด้วยยืมและฝากทรัพย์แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์แล้ว ยังได้กล่าวถึงหลักกฎหมา..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786163141545
สุธีร์ ศุภนิตย์ แก้ไขเพิ่มเติมโดยจักรพงษ์ เล็กสกุลชัย ราคา :  250.00  ส่วนลด : 10%
เหลือ 225.00 บาท
 
 
    คำอธิบายประมวลกกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 6 ว่าด้วยมรดก

ความตายก่อให้เกิดมรดก, กองมรดก, การตกทอดของทรัพย์มรดก, ความสามารถและเวลาในการเป็นทายาท, สิทธิและส่วนแบ่งมรดกของทายา..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786164040298
กีรติ กาญจนรินทร์ ราคา :  250.00  ส่วนลด : 10%
เหลือ 225.00 บาท
 
 
 
 
    คู่มือเตรียมสอบอังกฤษ (English) สำหรับ ก.พ. ภาค ก และงานราชการ (All in 1)

ส่วนที่ 1  บทนำ

ส่วนที่ 2  หัวใจไวยากรณ์และโครงสร้างประโยค

ส่วนที่ 3  บทสนทนาภาษาอังกฤษและเทคนิคในการทำข้อสอบ

<..
 
     
  รหัสสินค้า : 9786164688704
ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.ดวงเด่น นาคสีหราช ราคา :  270.00  ส่วนลด : 5%
เหลือ 256.50 บาท
 
 
    ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง การบังคับคดีตามคำพิพากษาหรือคำสั่ง ฉบับสมบูรณ์

หมวด 1 หลักทั่วไป

หมวด 2  การบังคับคดีในกรณีที่เป็นหนี้เงิน

หมวด 3  การบังคับคดีในกรณีที่ให้ส่งคืน หรือส่งมอบทรัพย์เฉพาะส..

 
     
  รหัสสินค้า : 9789740475989
สมชัย ทีฆาอุตมากร ราคา :  390.00  ส่วนลด : 10%
เหลือ 351.00 บาท
 
 
 
 
    ประวัติศาสตร์ความคิดนิติปรัชญา (ปกอ่อน)

บทที่ 1 การอุบัติขึ้นของนิติปรัชญาและนิติปรัชญาในยุคเริ่มต้น

บทที่ 2 นิติปรัชญาโสฟิสต์

บทที่ 3 กฎหมายและความยุติธรรมว่าด้วยปรัชญาขอ..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786167158754
วรเจตน์ ภาคีรัตน์ ราคา :  490.00  ส่วนลด : 10%
เหลือ 441.00 บาท
 
 
    หนังสือคู่มือร่างคำฟ้องคดีแพ่งและคดีอาญา

การร่างคำฟ้องคดีแพ่ง การร่างคำฟ้องคดีอาญา  การร่างหนังสือ,สัญญา การร่างคำขอ,คำแถลงคดีแพ่ง  การร่างคำร้องค..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786164688193
พิเชฐ โพธิวิจิตร ปิติ โพธิวิจิตร ราคา :  350.00  ส่วนลด : 10%
เหลือ 315.00 บาท
 
 
 
 
    กฎหมายการแพทย์ ความยินยอมภายหลังได้รับการบอกกล่าวแล้ว

-แนวคิดเกี่ยวกับความยินยอมทางการแพทย์

-วิวัฒนาการแห่งความยินยอมทางการแพทย์ในประเทศไทย

-ความยินยอมภายหลังการได้รับการบอกกล่าวแล้ว

 
     
  รหัสสินค้า : 9789742037079
ราคา :  150.00  ส่วนลด : 10%
เหลือ 135.00 บาท
 
 
    ครบเครื่องเรื่องคดีอาญาทุจริต

กฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง คำพิพากษาฏีกาประกอบคำอธิบาย อำนาจศาลอาญาคดีทุจริตฯ อำนาจศาลฏีกาแผนกคดีอาญาฯ..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786164401501
สรารักษ์ สุวรรณ,อาคม ศรียาภัย ราคา : 360.00 บาท
 
 
 
ยูสเซอร์เนม
รหัสผ่าน
ลงทะเบียน   ลืมรหัสผ่าน

2,687,784 คน

 

 

 
 
Winyuchon Publication House Co., Ltd.
 
สำนักพิมพ์วิญญูชน 39/200-201 ซ.วิภาวดีรังสิต 84 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ 0-2996-9471-3 โทรสาร 0-2996-9474