21 กันยายน 2561
     
  คำอธิบายกฎหมายลักษณะมรดก
คำอธิบายกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
หลักพื้นฐานของสิทธิเสรีภาพ และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ : หนี้
คำอธิบายนิติกรรม-สัญญา
ประมวลกฎหมายอาญา ฉบับอ้างอิง
กฎหมายระหว่างประเทศ
ถาม-ตอบกฎหมายครอบครัว
ถาม-ตอบหนี้
 

 
 

  WebLink : WebLink :  


  ปากท้องของประชาชน   
  การปกครองส่วนท้องถิ่น(ร่างรัฐธรรมนูญ2559)   
  ร้านหนังสือวิญญูชน   
  ประวัติและผลงาน ศ.จิตติ ติงศภัทิย์   
  ประวัติและผลงาน ศ.สัญญา ธรรมศักดิ์   
ดูทั้งหมด


   
 

สำนักงานอัยการสูงสุดเปิดสมัครสอบเข้ารับราชการ 16 อัตรา คลิกที่นี่ 

  พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 25) 7 เมษายน 2559   
  ลิ้ง download ชุดกฎหมายทางทะเล   
  ประกาศคณะกรรมการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการตุลาการ ในตำแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษา ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๙   
  ข้อมูลการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติของ สนช.   
ดูทั้งหมด

  งานวิชาการรำลึกศาสตราจารย์จิตติ ติงศภัทิย์ ครั้งที่ 20 | 28/03/2015  
  มอบเงินสมทบทุนกองทุนศาสตราจารย์จิตติ ติงศภัทิย์ และกองทุนนิติธรรมพัฒน์ | 25/03/2015  
  แนะนำร้านหนังสือ TU LAW Bookstore | 07/05/2014  
ดูทั้งหมด


 
    คำอธิบายรับขนของทางทะเล

-ความเบื้องต้น

-อนุสัญญาระหว่างประเทศที่เกี่ยวกับการรับขนของทะเล

 
     
  รหัสสินค้า : 9786162695728
ศาสตราจารย์ ดร.ไผทชิต เอกจริยกร ราคา :  550.00  ส่วนลด : 15%
เหลือ 467.50 บาท
 
 
    อาชีพพนักงานอัยการและการปฏิรูปองค์กรอัยการ.

 

     
  รหัสสินค้า : 9786162696138.
ศาสตราจารย์ ดร.คณิต ณ นคร ราคา :  120.00  ส่วนลด : 15%
เหลือ 102.00 บาท
 
 
 
 
    คู่มือศึกษาวิชากฎหมายพาณิชยนาวี

ในการแก้ไขคู่มือศึกษาวิชากฎหมายพาณิชย์นาวีครั้งนี้ ผู้เขียนได้เพิ่มเติมเนื้อหาเกี่ยวกับพระราชบัญญัติใหม่พร้อมตัวบท ได้แก่พระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786162696855
ศาสตราจารย์ ดร.ไผทชิต เอกจริยกร ราคา :  380.00  ส่วนลด : 15%
เหลือ 323.00 บาท
 
 
    นิติศาสตร์แนวพุทธ(ใบโพธิ์)

"นิติศาสตร์แนวพุทธ" อันเป็นปาฐกถาธรรมของสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ. ปยุตฺโต) แสดงพ..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786162695490
สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ. ปยุตฺโต) ราคา :  140.00  ส่วนลด : 15%
เหลือ 119.00 บาท
 
 
 
 
    คำอธิบายกฎหมายแรงงาน

กฎหมายแรงงานเป็นวิชาสำคัญที่นักศึกษาในหลายสาขาวิชาของสถาบันต่าง ๆ ต้องศึกษา และเป็นความรู้ที่นายจ้างและลูกจ้างทุกคนในประเทศไทยต้องใฝ่หาและทำความเข้..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786162697173
ศาสตราจารย์ เกษมสันต์ วิลาวรรณ ราคา :  400.00  ส่วนลด : 15%
เหลือ 340.00 บาท
 
 
    กฎหมายการแพทย์สมัยใหม่

- บทนำ กฎหมายการแพทย์และสาธารณสุข กฎหมายสาขาใหม่

- การกระทำของแพทย์ต่อร่างกายผู้ป่วย (ในขอบเขตของการประกอบวิชาชีพ) กับความผิดฐานทำร้ายร่างก..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786162697234
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ น.พ. วิฑูรย์ อึ้งประพันธ์ ราคา :  200.00  ส่วนลด : 15%
เหลือ 170.00 บาท
 
 
 
 
    นิติเวชศาสตร์และกฎหมายการแพทย์

นิติเวชศาสตร์ นิติเวชศาสตร์ นิติวิทยาศาสตร์ กฎหมายทางการแพทย์, การศึกษาการพัฒนาระบบชันสูตรพลิกศพในประเทศไทย, บาดแผลและข้อกฎหมาย, D..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786162696268
ศาสตราจารย์แสวง บุญเฉลิมวิภาส ราคา :  340.00  ส่วนลด : 15%
เหลือ 289.00 บาท
 
 
    หลักกฎหมายประกันภัย

- ส่วนที่ 1 หลักพื้นฐานของการประกันภัย

- ส่วนที่ 2 หลักสำคัญของการประกันภัย

- ส่วนที่ 3  เบ็ดเตล็ด 

..
 
     
  รหัสสินค้า : 9786162697180
ศาสตราจารย์พิเศษสิทธิโชค ศรีเจริญ ราคา :  180.00  ส่วนลด : 15%
เหลือ 153.00 บาท
 
 
 
 
    กฎหมายสวัสดิการสังคม

บทที่ 1  แนวความคิดพื้นฐานและวิวัฒนาการของสวัสดิการสังคม

บทที่ 2  หลักการของกฎหมายสวัสดิการสังคม

บทที่ 3  ระบบสวัสดิ..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786168139400
ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตรา (ฟุ้งลัดดา) วิเชียรชม ราคา :  250.00  ส่วนลด : 10%
เหลือ 225.00 บาท
 
 
    ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา:หลักกฎหมายและพื้นฐานการเข้าใจ

ในการพิมพ์ครั้งที่3นี้ ผู้รวบรวมใคร่ขอย้ำว่าหนังสือ "ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา :หลักกฎหมายและพื้นฐานการเข้าใจ..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786162695179
ศาสตราจารย์ ดร.คณิต ณ นคร ราคา :  220.00  ส่วนลด : 15%
เหลือ 187.00 บาท
 
 
 


 
    คำอธิบายกฎหมายอาญา ภาค 1
..
 
     
  รหัสสินค้า : 9789740681670
รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์ ราคา :  490.00  ส่วนลด : 10%
เหลือ 441.00 บาท
 
 
    พระธรรมนูญศาลยุติธรรม

-พระราชบัญญัติให้ใช้พระธรรมนูญศาลยุติธรรม พ.ศ.2543

-พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระธรรมนูญศาลยุติธรรม พ.ศ.2550 (ฉบับที่ 2)

-พระราชบั..

 
     
  รหัสสินค้า : 9789749457221
สมชัย ทีฆาอุตมากร ราคา :  140.00  ส่วนลด : 10%
เหลือ 126.00 บาท
 
 
 
 
    หลักและทฤษฎีกฎหมายแพ่ง

เนื้อหาภายในเล่ม ผู้รับโอนไม่มีสิทธิดีกว่าผู้โอน/หลักสุจริต/ความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน/Sui generis/การกระทำที่เกินขอบอำนาจ/..

 
     
  รหัสสินค้า : 9789742037024
ดร. สุพิศ ปราณีตพลกรัง ราคา :  90.00  ส่วนลด : 10%
เหลือ 81.00 บาท
 
 
    คำอธิบายว่าด้วยล้มละลาย : กระบวนพิจารณาเกี่ยวกับการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้

วิวัฒนาการโดยสังเขปของระบบล้มละลาย, บทบาทของศาลยุติธรรมในการแก้ไขวิกฤตทางเศรษฐกิจของประเทศ, หลักเกณฑ์การฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้เรียงลำดับมาตราและค..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786164040199
ศาสตราจารย์พิเศษวิชา มหาคุณ ราคา :  220.00  ส่วนลด : 10%
เหลือ 198.00 บาท
 
 
 
 
    คำอธิบายกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ภาค 3 อุทธรณ์และฎีกา

ลักษณะ 1 อุทธรณ์

1.การอุทธรณ์ 2.ผู้มีสิทธิอุทธรณ์ 3.ข้อจำกัดสิทธิอุทธรณ์ 4.คำฟ้องอุทธรณ์ 5.การยื่นอุทธรณ์ 6.การทุเลาการบังคับในชั้นอุทธรณ์ ..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786164132948
ศาสตราจารย์พิเศษ ไพโรจน์ วายุภาพ ราคา :  320.00  ส่วนลด : 10%
เหลือ 288.00 บาท
 
 
    การดำเนินคดีอาญาในศาลทหาร

เนื้อหาประกอบไปด่วย

-ความหมายของศาลทหาร

-อำนาจศาลทหาร

-ศาลทหารในเวลาปกติ

-ศาลมหารในเวลาไม่ปกติ

-ศาลอาญาศึก<..

 
     
  รหัสสินค้า : 9789742036782
ฤชา ไกรฤกษ์ ราคา : 200.00 บาท
 
 
 
 
    คำถามพร้อมธงคำตอบข้อสอบ ข้อสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการอัยการ ในตำแหน่งอัยการผู้ช่วย ตั้งแต่ พ.ศ.2519 ถึงปัจจุบัน
..
 
     
  รหัสสินค้า : 9786162602436
รชฎ เจริญฉ่ำ ราคา :  400.00  ส่วนลด : 10%
เหลือ 360.00 บาท
 
 
    ความรู้ทั่วไป กฎหมายภาษีอากร ตามประมวลรัษฎากร พ.ศ.2561

บทที่ 1  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภาษีอากร

บทที่ 2  ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

บทที่ 3  ภาษีเงินได้นิติบุคคล

บทที่ ..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786164686823
ทัศนีย์ เหลืองเรืองรอง ราคา :  300.00  ส่วนลด : 10%
เหลือ 270.00 บาท
 
 
 
 
    คดีทุจริตต่อหน้าที่(มาตรา157ประมวลกฎหมายอาญา)และกฎหมายจัดตั้งศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ

ข้อกฎหมายเบื้องต้น ข้อบัญญัติของกฎหมาย ข้อพิจารณาอื่นๆเกี่ยวกับความผิดตามมาตรา157 ตัวอย่างกรณีศึกษาเกี่ยวกับพฤติการณ์การกระทำ กฎหมายจัดตั้งศาลอาญาด..

 
     
  รหัสสินค้า : 9789742036508
ราคา : 200.00 บาท
 
 
    กฎหมายสถาบันการเงิน ภาคความผิด

วิกฤตสถาบันการเงินไทยกับการป้องกันและการแก้ไขปัญหาในเชิงกฎหมาย 

การกระทำความผิดเกี่ยวกับสถาบันทางการเงินกับกรณีศึกษาของประเทศไทย

..
 
     
  รหัสสินค้า : 9789742036669
วีระชาติ ศรีบุญมา ราคา :  160.00  ส่วนลด : 10%
เหลือ 144.00 บาท
 
 
 
ยูสเซอร์เนม
รหัสผ่าน
ลงทะเบียน   ลืมรหัสผ่าน

2,737,943 คน

 

 

 
 
Winyuchon Publication House Co., Ltd.
 
สำนักพิมพ์วิญญูชน 39/200-201 ซ.วิภาวดีรังสิต 84 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ 0-2996-9471-3 โทรสาร 0-2996-9474