21 พฤศจิกายน 2561
     
  คำอธิบายกฎหมายลักษณะมรดก
หลักพื้นฐานของสิทธิเสรีภาพ และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ : หนี้
คำอธิบายนิติกรรม-สัญญา
ประมวลกฎหมายอาญา ฉบับอ้างอิง
กฎหมายระหว่างประเทศ
ถาม-ตอบหนี้
เตรียมสอบเข้านิติศาสตร์
หลักกฎหมายอาญา ภาคความผิด
 

 
 

  WebLink : WebLink :  


  ปากท้องของประชาชน   
  การปกครองส่วนท้องถิ่น(ร่างรัฐธรรมนูญ2559)   
  ร้านหนังสือวิญญูชน   
  ประวัติและผลงาน ศ.จิตติ ติงศภัทิย์   
  ประวัติและผลงาน ศ.สัญญา ธรรมศักดิ์   
ดูทั้งหมด


    พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 30) พ.ศ. 2558
 

เล่ม 132 ตอนที่ 127 ก วันที่ 30 ธันวาคม 2558

---เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่ปัจจุบันมีการนําอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการบังคับตามกระบวนการยุติธรรมทางอาญา สมควรให้นําอุปกรณ์ดังกล่าวไปใช้ในการติดตามตัวผู้ถูกปล่อยชั่วคราว ถ้ามีการทําลายอุปกรณ์ดังกล่าวหรือทำให้ใช้การไม่ได้ ไม่ว่าโดยวิธีใด ให้สันนิษฐานว่าผู้ถูกปล่อยชั่วคราวนั้นหนีหรือจะหลบหนี และมิให้เรียกหลักประกันเกินสมควร เพื่อให้ผู้ต้องหาและจําเลยมีโอกาสได้รับการปล่อยชั่วคราวมากขึ้น อีกทั้งสมควรกําหนดให้มีการสั่งงดการบังคับตามสัญญาประกันหรือลดจํานวนเงินที่ต้องใช้ตามสัญญาประกันโดยคํานึงถึงความพยายามของผู้ประกันในการติดตามผู้ที่หลบหนี รวมทั้งความเสียหายที่เกิดขึ้นว่ามีมากน้อยเพียงใด และแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์การบังคับตามสัญญาประกันในกรณีที่ต้องมีการบังคับคดี โดยเจ้าพนักงานบังคับคดี กรมบังคับคดี เพื่อให้การบังคับตามสัญญาประกันมีประสิทธิภาพมากขึ้น จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี---

อ่านรายละเอียดได้ที่http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/A/127/1.PDF

  ข้อมูลการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติของ สนช.   
  ลิ้ง download ชุดกฎหมายทางทะเล   
  พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 25) 7 เมษายน 2559   
  ประกาศคณะกรรมการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการตุลาการ ในตำแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษา ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๙   
ดูทั้งหมด

  งานวิชาการรำลึกศาสตราจารย์จิตติ ติงศภัทิย์ ครั้งที่ 20 | 28/03/2015  
  มอบเงินสมทบทุนกองทุนศาสตราจารย์จิตติ ติงศภัทิย์ และกองทุนนิติธรรมพัฒน์ | 25/03/2015  
  แนะนำร้านหนังสือ TU LAW Bookstore | 07/05/2014  
ดูทั้งหมด


 
    กฎหมายงบประมาณของต่างประเทศ : ข้อคิดและประสบการณ์ของประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศฝรั่งเศส

บทนำ : แนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับงบประมาณแผ่นดิน

บทที่ 1: ระบบงบประมาณแผ่นดินและหลักกฎหมายงบประมาณของประเทศสหรัฐอเมริกา

บทที่ 2 : บทว..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786168139189
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุปรียา แก้วละเอียด ราคา :  320.00  ส่วนลด : 10%
เหลือ 288.00 บาท
 
 
    คำอธิบายกฎหมายปกครอง

หลักการที่เป็นรากฐานของกฎหมายปกครอง,หลักการแบ่งแยกการใช้อำนาจอธิปไตย, หลักนิติรัฐ, ประโยชน์สาธารณะ, การจัดองค์กรของรัฐ, การจัดองค์กรของรัฐในต่างประ..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786162697210
ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ชาญชัย แสวงศักดิ์ ราคา :  320.00  ส่วนลด : 10%
เหลือ 288.00 บาท
 
 
 
 
    คู่มือสอบพระธรรมนูญศาลยุติธรรม

คู่มือสอบพระธรรมนูญศาลยุติธรรม เกิดขึ้นด้วยแนวคิดที่ว่าเป็นคู่มือสำหรับผู้ที่เข้าสอบในสนามสอบคัดเลือกเข้ารับราชการตุลาการในตำแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษา..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786162696398
อภิรัฐ บุญทอง ราคา :  150.00  ส่วนลด : 10%
เหลือ 135.00 บาท
 
 
    ถาม-ตอบนิติกรรม-สัญญา (มูลหนี้ 1)

ถาม-ตอบนิติกรรมสัญญาเล่มนี้ อาจมีความแตกต่างจากหนังสือถาม-ตอบในวิชาอื่นๆ เพราะมิได้มุ่งหมายให้ใช้เป็นแนวหรือแสดงถึงวิธีการในการตอบข้อสอบแต่อย่าง ใด..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786162696497
ศาสตราจารย์ ดร.ศนันท์กรณ์ โสตถิพันธุ์ ราคา :  150.00  ส่วนลด : 10%
เหลือ 135.00 บาท
 
 
 
 
    กฎหมายมหาชน เล่ม4 รัฐ

พัฒนาการของสังคมมนุษย์ การอธิบาย"รัฐ"ทางสังคมวิทยาและประวัติศาสตร์  ความคิดของมนุษย์ต่อสังคม การอธิบายการกำเนิ..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786162695612
ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ ราคา :  230.00  ส่วนลด : 10%
เหลือ 207.00 บาท
 
 
    ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ฉบับอังกฤษ
..
 
     
  รหัสสินค้า : 9786162694875
อำนาจ เนตยสุภา, สุนิสา สถาพรเสริมสุข, ปิยาภรณ์ พิสิฐพิทย์, เบญจพร วัชระวุฒิชัย, ชาญชัย อารีวิทยาเลิศ ราคา :  600.00  ส่วนลด : 10%
เหลือ 540.00 บาท
 
 
 
 
    คำอธิบายพระราชบัญญัติการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ

บทที่ 1 : บททั่วไป

บทที่ 2 : การบังคับใช้พระราชบัญญัติการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ พ.ศ.2548

บทที่ 3 : สัญญาขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ<..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786162696824
ศาสตราจารย์ ดร.ไผทชิต เอกจริยกร ราคา :  380.00  ส่วนลด : 10%
เหลือ 342.00 บาท
 
 
    ถาม-ตอบ ตั๋วเงิน
บทเบ็ดเสร็จทั่วไป ตั๋วแลกเงิน ตั๋วสัญญาใช้เงิน เช็ค อายุความ ตั๋วเงินปลอม การคุ้มครองผู้ใช้เงินโดยชอบธรรม 
		        
		        
		        
 
     
  รหัสสินค้า : 9786162697029
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดม งามเมืองสกุล ราคา :  140.00  ส่วนลด : 10%
เหลือ 126.00 บาท
 
 
 
 
    กฎหมาย 3 พ.ร.บ. พิสดาร ฉบับปรับปรุงใหม่ ปี 2561

พ.ร.บ.ศาลเยาวชนและครอบครัวฯ พ.ศ. 2553 (แก้ไขล่าสุดปี 2559)

พระธรรมนูญศาลยุติธรรม (แก้ไขล่าสุดปี 2558)

พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแขวง และวิธีพ..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786164554689
วิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์ ราคา :  300.00  ส่วนลด : 10%
เหลือ 270.00 บาท
 
 
    การดำเนินคดีในศาลเยาวชนและครอบครัว

การจัดพิมพ์ครั้งนี้ เป็นการแก้ไขปรับปรุงเนื้อหาให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาว..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786162695704
วรวิทย์ ฤทธิทิศ ราคา :  230.00  ส่วนลด : 10%
เหลือ 207.00 บาท
 
 
 


 
    การบังคับคดีตามคำพิพากษาหรือคำสั่ง

บทที่ 1 ศาลที่มีอำนาจบังคับคดี/บทที่ 2 คำบังคับ/บทที่ 3 การขอบังคับคดี/บทที่ 4 การพิจารณาการขอบังคับคดี/บทที่ 5 การขอให้ศาลไตร่สวนเกี่ยวกับกิจการแล..

 
     
  รหัสสินค้า : 9789742036942
สมศักดิ์ เอี่ยมพลับใหญ่ ราคา :  380.00  ส่วนลด : 10%
เหลือ 342.00 บาท
 
 
    กฎหมายแพ่งพิสดาร เล่ม 3 บัญชีเดินสะพัด ประกันภัย ตั๋วเงิน หุ้นส่วน-บริษัท ครอบครัว

แพ่งพิสดาร ฉบับปรับปรุงใหม่ ปี 2560 เล่ม 1-4 นี้ผู้จัดทำได้ทำการปรับปรุงแก้ไขแพ..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786164404359
วิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์ ราคา : 340.00 บาท
 
 
 
 
    นิติปรัชญา

วิชานิติปรัชญาเป็นวิชาที่มีความสำคัญในการทำความเข้าใจเชิงปรัชญาและประวัติศาสตร์ทางวิชาการของกฎหมาย เป็นรากฐานสำคัญของการศึกษาวิชานิติศาสตร์ หนังสือ..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786168139127
ปรีดี เกษมทรัพย์ แก้ไขเพิ่มเติม กิตติศักดิ์ ปรกติ ราคา :  350.00  ส่วนลด : 10%
เหลือ 315.00 บาท
 
 
    กฎหมายคุมประพฤติ

บทที่ 1  เรื่องทั่วไป

บทที่ 2  เรื่องทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายคุมประพฤติ

บทที่ 3  คณะกรรมการคุมประพฤติ

บทที่ 4&n..

 
     
  รหัสสินค้า : 9789742037048
ดร. สุพิศ ปราณีตพลกรัง ราคา :  220.00  ส่วนลด : 10%
เหลือ 198.00 บาท
 
 
 
 
    คำอธิบายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ภาค 1 ตอน 1

การใช้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง, บทวิเคราะห์ศัพท์, เขตอำนาจศาล, การขอโอนคดี รวมคดี แยกคดี, การคัดค้านผู้พิพากษา, อำนาจและหน้าที่ของศาล, การนั..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786164040380
อุดม เฟื่องฟุ้ง ราคา :  420.00  ส่วนลด : 10%
เหลือ 378.00 บาท
 
 
    ตอบข้อสอบกฎหมายอย่างไรให้ได้คะแนน ถาม-ตอบ อาญา

การพิมพ์ครั้งนี้เพิ่มเติมฎีกาใหม่ซึ่งกลับแนวคำตัดสินเดิมที่สำคัญๆ หลายเรื่อง นอกจากนี้ยังเพิ่มเติมคำพิพากษาฎีกาเนติ..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786160541355
ธานี สิงหนาท ราคา :  380.00  ส่วนลด : 10%
เหลือ 342.00 บาท
 
 
 
 
    วิธีพิจารณาความแพ่งพิสดาร เล่ม2

วิ.แพ่งพิสดาร ฉบับปรับปรุงใหม่ปี 2560 เล่ม 1-3 นี้ ผู้จัดทำได้ทำการปรับปรุงแก้ไขวิ.แพ่งพิสดาร ที่ได้จัดพิมพ์มาแล้วห..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786164237490
วิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์ ราคา : 320.00 บาท
 
 
    กฎหมายล้มละลายและฟื้นฟูกิจการ

บทที่ 1 หลักเกณฑ์การฟ้องและการพิจารณาคดีล้มละลาย

บทที่ 2  ผลของคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด

บทที่ 3  การขอรับชำระหนี้ในคดีล..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786164552418
กมล ธีรเวชพลกุล ราคา :  420.00  ส่วนลด : 10%
เหลือ 378.00 บาท
 
 
 
 
    เทคนิคการเขียนตอบข้อสอบ3สนาม ป.แพ่งและพาณิชย์
..
 
     
  รหัสสินค้า : 9786162602870
รชฎ เจริญฉ่ำ ราคา : 150.00 บาท
 
 
    วารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีที่ 47
..
 
     
  รหัสสินค้า : 9786169078906
ราคา :  150.00  ส่วนลด : 10%
เหลือ 135.00 บาท
 
 
 
ยูสเซอร์เนม
รหัสผ่าน
ลงทะเบียน   ลืมรหัสผ่าน

2,848,844 คน

 

 

 
 
Winyuchon Publication House Co., Ltd.
 
สำนักพิมพ์วิญญูชน 39/200-201 ซ.วิภาวดีรังสิต 84 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ 0-2996-9471-3 โทรสาร 0-2996-9474