23 กุมภาพันธ์ 2561
     
  คำอธิบายกฎหมายลักษณะมรดก
คำอธิบายกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
หลักพื้นฐานของสิทธิเสรีภาพ และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ : หนี้
คำอธิบายนิติกรรม-สัญญา
ประมวลกฎหมายอาญา ฉบับอ้างอิง
กฎหมายระหว่างประเทศ
ถาม-ตอบกฎหมายครอบครัว
ถาม-ตอบหนี้
 

 
 

  WebLink : WebLink :  


  ปากท้องของประชาชน   
  การปกครองส่วนท้องถิ่น(ร่างรัฐธรรมนูญ2559)   
  ร้านหนังสือวิญญูชน   
  ประวัติและผลงาน ศ.จิตติ ติงศภัทิย์   
  ประวัติและผลงาน ศ.สัญญา ธรรมศักดิ์   
ดูทั้งหมด


    ข้อมูลการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติของ สนช.
 

สามารถติดตามข่าวสารการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติของ สนช.ได้ที่นี่ คลิก

  ลิ้ง download ชุดกฎหมายทางทะเล   
  ประกาศคณะกรรมการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการตุลาการ ในตำแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษา ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๙   
  พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 30) พ.ศ. 2558   
     
ดูทั้งหมด

  งานวิชาการรำลึกศาสตราจารย์จิตติ ติงศภัทิย์ ครั้งที่ 20 | 28/03/2015  
  มอบเงินสมทบทุนกองทุนศาสตราจารย์จิตติ ติงศภัทิย์ และกองทุนนิติธรรมพัฒน์ | 25/03/2015  
  แนะนำร้านหนังสือ TU LAW Bookstore | 07/05/2014  
ดูทั้งหมด


 
    กฎหมายมหาชน เล่ม4 รัฐ

พัฒนาการของสังคมมนุษย์ การอธิบาย"รัฐ"ทางสังคมวิทยาและประวัติศาสตร์  ความคิดของมนุษย์ต่อสังคม การอธิบายการกำเนิ..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786162695612
ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ ราคา :  230.00  ส่วนลด : 15%
เหลือ 195.50 บาท
 
 
    คำอธิบายกฎหมายมรดก

ที่มาและการบังคับใช้กฎหมายลักษณะมรดก การตกทอดแห่งทรัพย์มรดก ทรัพย์มรดก ทายาท การเสียสิทธิในการรับมรดก สิทธิโดยชอบธร..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786162696206
ดร.กฤษรัตน์ ศรีสว่าง ราคา :  210.00  ส่วนลด : 15%
เหลือ 178.50 บาท
 
 
 
 
    Lectures Notes กฎหมายระหว่างประเทศ เล่ม 2

ประกอบด้วยการอธิบายเรื่องต่อจากเล่ม 1 ได้แก่ ผู้ทรงสิทธิในกฎหมายระหว่างประเทศ, รัฐ องค์ประกอบของรัฐ การรับรองรัฐ ..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786162695339
รองศาสตราจารย์นพนิธิ สุริยะ ราคา :  200.00  ส่วนลด : 15%
เหลือ 170.00 บาท
 
 
    คำอธิบายกฎหมายการรับขนทางอากาศ

คำอธิบายกฎหมายการรับขนทางอากาศเล่มนี้เป็นหนังสือเกี่ยวกับการขนส่งโดยสารสัมภาระและของที่ผู้เขียนได้เพิ่มเติมพระราชบัญญัติการรับขนทางอากาศระหว่างประเ..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786168139059
ศาสตราจารย์ ดร.ไผทชิต เอกจริยกร ราคา :  370.00  ส่วนลด : 10%
เหลือ 333.00 บาท
 
 
 
 
    กฎหมายระหว่างประเทศ1

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายระหว่างประเทศ  ที่มาของกฎหมายระหว่างประเทศ ความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมายระหว่างประเ..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786162695292
รองศาสตราจารย์นพนิธิ สุริยะ ราคา :  150.00  ส่วนลด : 15%
เหลือ 127.50 บาท
 
 
    กฎหมายระหว่างประเทศ เล่ม 1

ลักษณะของกฎหมายระหว่างประเทศ, บ่อเกิดของกฎหมายระหว่างประเทศ, ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและกฎหมายภายในของรัฐ, บุคคลในกฎหมายระหว่างประเทศ, เขตอำนาจรัฐ..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786162696541
ศาสตราจารย์ ดร.จุมพต สายสุนทร ราคา :  400.00  ส่วนลด : 15%
เหลือ 340.00 บาท
 
 
 
 
    หลักกฎหมายปกครองเกี่ยวกับบริการสาธารณะ

บริการสาธารณะในระบบกฎหมายปกครองฝรั่งเศส หลักเกณฑ์สำคัญในการจัดทำบริการสาธารณะ, องค์กรผู้มีหน้าที..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786162696244
ศาสตราจารย์ ดร.นันทวัฒน์ บรมานันท์ ราคา :  340.00  ส่วนลด : 15%
เหลือ 289.00 บาท
 
 
    คำอธิบายกฎหมายละเมิด

การพิมพ์ครั้งที่9 ผู้เขียนได้เพิ่มเติมเนื้อหา คำพิพากษาฎีกาที่สำคัญไว้เพื่อความสมบูรณ์ของหนังสือ  

..
 
     
  รหัสสินค้า : 9786162695599
ศาสตราจารย์พิเศษภัทรศักดิ์ วรรณแสง ราคา :  260.00  ส่วนลด : 15%
เหลือ 221.00 บาท
 
 
 
 
    กฎหมายมหาชน

ความหมายของกฎหมายและความหมายของกฎหมายมหาชน การแบ่งแยกกฎหมายมหาชนกับกฎหมายเอกชนและการแบ่งแยกสาขาย่อยของกฎหมายมหาชน พ..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786162695780
สุวิทย์ ปัญญาวงศ์ ราคา :  180.00  ส่วนลด : 15%
เหลือ 153.00 บาท
 
 
    อธิบายศัพท์นิติกรรม-สัญญา

ในครั้งหนึ่งที่ข้าพเจ้าได้สอนวิชากฎหมายลักษณะนิติกรรม-สัญญา มีนักศึกษาผู้ใหญ่ท่านหนึ่งถามว่าไม่มีหนังสืออธิบายศัพท์ทางกฎหมายของนิติกรรมบ้างหรือ เพร..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786164550773
ศาสตราจารย์ ดร.ศนันท์กรณ์ โสตถิพันธุ์ ราคา :  120.00  ส่วนลด : 15%
เหลือ 102.00 บาท
 
 
 


 
    กฎหมายล้มละลายและฟื้นฟูกิจการ

บทที่ 1 หลักเกณฑ์การฟ้องและการพิจารณาคดีล้มละลาย

บทที่ 2  ผลของคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด

บทที่ 3  การขอรับชำระหนี้ในคดีล..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786164552418
กมล ธีรเวชพลกุล ราคา :  420.00  ส่วนลด : 10%
เหลือ 378.00 บาท
 
 
    การกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

ลักษณะของความผิดและการลงโทษ เกี่ยวกับฐานความผิด การเปรียบเทียบคดี การดำเนินคดีความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

ความรับผิดและโทษตามกฎหมาย บทเฉพาะ..

 
     
  รหัสสินค้า : 9789742036836
สุพิศ ปราณีตพลกรัง ราคา :  150.00  ส่วนลด : 10%
เหลือ 135.00 บาท
 
 
 
 
    คำอธิบายกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วยทรัพย์
..
 
     
  รหัสสินค้า : 9789744473318
ประมูล สุวรรณศร ราคา : 320.00 บาท
 
 
    วิเคราะห์ข้อสอบเก่า (เฉพาะส่วนวิเคราะห์) ข้อสอบเนติบัณฑิต ภาคสอง รวม 15 สมัย สมัยที่ 55-69
..
 
     
  รหัสสินค้า : 9786167657363
สุพิศ ปราณีตพลกรัง ราคา :  270.00  ส่วนลด : 10%
เหลือ 243.00 บาท
 
 
 
 
    การซักประเด็นข้อเท็จจริงคดียาเสพติด เล่ม 1

ข้อเท็จจริง  การค้นเพื่อพิสูจน์ความจริง การค้นกับการล่อซื้อ  พิเคราะห์ข้อบกพร่องเกี่ยวกับภาพถ่าย บันทึกการจับกุม และบันทึกคำให้การของผู้ต..

 
     
  รหัสสินค้า : 9876167242668
สมศักดิ์ เอี่ยมพลับใหญ่ ราคา : 570.00 บาท
 
 
    พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัว และพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว

พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัว และพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัวเล่มนี้ประกอบด้วยคำอธิบายพร้อมแนวคำพิพากษาของศาลฎีกาที่ยังใช้เป็นบรรทัดฐานตามบทกฎหม..

 
     
  รหัสสินค้า : 9789748512785
ราคา : 280.00 บาท
 
 
 
 
    ข้อสอบทดสอบความรู้เพื่อบรรจุเป็นข้าราชการตุลาการในตำแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษา
..
 
     
  รหัสสินค้า : G000005
สำนักงานศาลยุติธรรม ราคา : 100.00 บาท
 
 
    คำอธิบายกฎหมายอาญา ภาค 1
..
 
     
  รหัสสินค้า : 9789740681670
รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์ ราคา : 490.00 บาท
 
 
 
 
    คำอธิบายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ภาค 1 ตอน 1

การใช้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง, บทวิเคราะห์ศัพท์, เขตอำนาจศาล, การขอโอนคดี รวมคดี แยกคดี, การคัดค้านผู้พิพากษา, อำนาจและหน้าที่ของศาล, การนั..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786164040380
อุดม เฟื่องฟุ้ง ราคา :  420.00  ส่วนลด : 10%
เหลือ 378.00 บาท
 
 
    รวมข้อสอบพร้อมแนวคำตอบการฝึกอบรมวิชาว่าความ ภาคปฏิบัติ รุ่นที่ 45
..
 
     
  รหัสสินค้า : G000008
สำนักฝึกอบรมวิชาว่าความแห่งสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ ราคา : 20.00 บาท
 
 
 
ยูสเซอร์เนม
รหัสผ่าน
ลงทะเบียน   ลืมรหัสผ่าน

2,384,872 คน

 

 

 
 
Winyuchon Publication House Co., Ltd.
 
สำนักพิมพ์วิญญูชน 39/200-201 ซ.วิภาวดีรังสิต 84 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ 0-2996-9471-3 โทรสาร 0-2996-9474